• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Judisk rasism?

stopparasism

En text har jag redan skrivit, som recension av boken ”Den judiska rasismen”.

Här kommer ytterligare en – denna gång med fokus på bokens titel.

Därmed väcks frågor om begreppet ”rasism”:

– vad innebär det?

– var förekommer det?

– är det något att i varje sammanhang fördöma?


diaspora

Jag tänker på den judiska diasporan.

Under mer än 2000 år har det judiska folket levt i förskingringen, utspridda i ett stort antal olika länder, över hela världen. Ändå har de överlevt, har lyckats undvika att bli assimilerade. Som folk har judarna kunna bevara sin identitet, har fortsatt att existera.

Är inte detta helt mirakulöst?!

Hur har de då burit sig åt??

20-30 sekler – det är en lång tid!

Skulle inte andra folk, hänvisade till att leva bland andra folk under en så lång period, ha assimilerats i sin respektive miljö? Hur lyckades judarna med att fortsätta existera som folk?


synagogoa

Svaret ligger – föreställer jag mig – i en gemensam historia och religion, i en stark identitet och medvetenhet om sina rötter, i  gruppsammanhållning och avgränsning utåt.

Konkret kan detta översättas i att man undviker ingiften. Judar bildar familj tillsammans med andra judar. En form av självvald segregering: man odlar sin egen kultur, har egna sammankomster, upprätthåller judiska traditioner, umgås i första hand med andra judar, osv

Även om ”rashygien” inte är ett begrepp som används kan jag undra om detta ändå inte är vad som under lång tid praktiserats bland judar. Duke citerar en religiös auktoritet i Jerusalem, rabbin Simcha Cohen: ”Giftermål med en ickejude kan aldrig välsignas eller tillåtas.”

Israelisk lag erkänner inte, skriver David Duke, giftermål mellan palestinier och judar som lagliga.

Ett faktum är hursomhelst att judar i genomsnitt är påfallande intelligenta, något som återspeglas både i den höga andelen judar bland nobelpristagare och frekvensen av  judar i maktpositioner inom ekonomi, media och politik. Detta senare kan föralldel återspegla inte bara hög intelligens, utan också sammanhållning, grupplojalitet och lagarbete.


Så här långt – är det fråga om ”rasism” från judisk sida?

Det kan man kanske hävda, beroende vilken betydelse som läggs in i begreppet.

När David Dukes bok på svenska fick titeln ”Den judiska rasismen” syftas dock på något mer. Där handlar det även om ett judiskt herrefolkstänkande.

En föreställning om överlägsenhet i förhållande till andra folk, men också om en praktik där denna mentalitet får uttryck i handlingar.

Samtidigt blir det fråga om ett berg av dubbelmoral från judisk sida.

Duke:

”Judar praktiserade ett moralsystem för sig själva och predikade ett helt annat för den ickejudiska världen.”

dubbelmoral


Sedan 1948 finns ju staten Israel, som ett hemland åt just judar.  Uttryckligen en judisk stat.  I sig inte fel, om man bortser från palestiniernas öde. Själva principen att varje folk så långt möjligt ska ha sitt eget land, bör – anser jag – gälla för alla folk.

Problemet är att ledande judar och mäktiga judiska organisationer tillämpar så dubbla måttstockar. För västländer i övrigt predikar de något helt annat än för sig själva – nämligen massinvandring och mångkulturalism.

Duke:

”Trots att judar hängivet stödjer sin egen exklusivt judiskstyrda stat Israel, arbetar de frenetiskt för att undergräva de vitas kontroll och tongivande roll i Amerika genom massiv icke-europeisk invandring. De arbetar genomgående för ’mångfald’ och pluralism överallt i världen utom i… Israel.”

israel

I blixtbelysning ställdes detta i vad Karl-Olov Arnstberg uppmärksammade om hur afrikanska migranter till Israel sänts vidare till Sverige, genom förmedling av FN-organ:

”…fundera lite över de politiker som tog beslutet att dessa eritreaner skulle få komma till Sverige. Fanns detta som ett politiskt uppdrag, något som de gjorde för att bejaka sina väljares önskemål? Fanns det med i något av de borgerliga och regerande partiernas program?  … ingen har på ett godtagbart sätt förklarat varför det är Sveriges uppgift att ta ansvar för människor som flytt till Israel från Eritrea, ett land som inte ens ligger i samma världsdel som Sverige.

Duke:

”Judar som söker kontrollera andras nationer blir aldrig utsatta för fördömanden, men vi ickejudar som bara vill att våra egna stater skall avspegla våra traditioner, värderingar och intressen, brännmärks som hatiska, rasistiska antisemiter.”


dd

David Duke vill motsätta sig såväl underkastelse som förtryck av andra folk:

”Skall sanningen fram så föredrar de allra flesta människor att umgås inom sin egen ras och etniska grupp, och i ärlighetens namn tycker nog de flesta att den egna gruppen är den bästa. Herrefolkstänkande blir det först när en grupp vill kontrollera eller vinna överhöghet över en annan.”

Men finns det alls några raser? Den aktuella tesen från kulturmarxisterna lyder att så inte är fallet.

Nyligen läste jag i boken ”Sapiens”, skriven av Yuval Noah Harari, stationerad i Jerusalem. Boken börjar bra, men halvvägs (sid.227) kommer så ett ifrågasättande av att mänskligheten kan indelas i olika raser.

Inte desto mindre blir budskapet från judiska ledare, vad gäller judar, ett annat.

Duke:

”… har judiska ledare i århundraden rutinmässigt kallat de egna för en ras…. många uttalanden som visar hur judiska ledare utan omsvep betraktar det egna folket inte bara som en religion utan som en identifierbar ras, som kan genetiskt urskiljas från andra folkslag.”

Ett särskilt grovt exempel som Duke här anför är antropologen Jared Diamond. Först hade denne uttalat sig mot ”indelande av mänskliga befolkningar i raser”. Därefter skrev han om genetiska studier som skulle visa på skillnader mellan judar och ickejudar.

Duke kommenterar:

”Diamond menar alltså att det inte finns några reella skillnader mellan mänsklighetens huvudraser, men att det minsann är både möjligt och önskvärt att urskilja de betydligt mindre tydliga skillnaderna mellan judar och ickejudar.”


En förklaring till judars arbete för mångkultur ligger i en ambition att söndra inom sina värdnationer:

”…judiskt inflytande… inriktas på att försvaga all etnisk solidaritet och lojalitet hos värdfolket, medan man målmedvetet uppmuntrar etnisk stolthet och solidaritet judar emellan.”

steinlightStephen Steinlight, ledande företrädare för American Jewish Committee:

”I kanske ytterligare en generation, enligt en optimistisk prognos, befinner sig judenheten således i en position där den kan söndra och härska och gå in i selektiva koalitioner som stöder vår agenda.”

Stephen Steinlight är f.ö. redan uppmärksammad på BGF-sidan: ”Varför judar välkomnar muslimer”.

Duke:

”I ett splittrat land utövar den mest sammanhållna gruppen den största makten. Att söndra och härska har alltid varit herrefolkstankens recept för maktutövning.”


Steinlight var inne på hur judar på 60-talet drev igenom inte bara öppnandet av USA:s gränser för invandring, utan också låg bakom medborgarrättsrörelsen i USA.

2ledare

NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) leddes i huvudsak av judar, där fanns inte många svarta i ledningen. David Duke: ”Det började gå upp för mig att det inte i första hand var afroamerikanerna som arbetade för rasblandning.”

NAACP och Martin Luther King arbetade mot rassegregering. Organisationen Nation of Islam, däremot, Black Muslims, arbetade för raka motsatsen. Den verkade för att svarta skulle odla en egen stolhet och identitet, kunna s.a.s. stå på egna ben. Således motarbetades de av judar.

Duke:

”Dessa svartas organisationer har velat bevara sitt eget arv istället för att låta sig assimileras i ett mångkulturellt samhälle.  Judiska rasister vill hycklande nog inte att några andra än de själva skall vara medvetna om sitt arv och sina gemensamma intressen. De arbetar för att skuldbelägga andra grupper för att ens vara stolta över sin egen kultur. De utmålar etnisk stolthet och sammanhållning hos andra grupper som rasistiskt och hatiskt.”


torah1

Judars attityder bottnar i en föreställning om utvaldhet som går tillbaka till Tora:

”I motsats till Nya Testamentets universalism är Gamla Testamentet extremt etnocentriskt. Israeliterna betecknas genomgående som ett ’särskilt folk’ eller ett ’utvalt folk’…”

”…dess dominerande tema är den rasliga och etniska herrefolkstanken. Det finns flera oblyga uttryck för den etniska herrefolkstanken:

• Israeliterna är ett ’utvalt folk’ som Gud valt ut framför alla andra folk på Jorden

• Israeliterna har rätt att härska över alla andra folk och blir lovade att de en dag skall äga och härska över hela världen

• Israeliterna skryter om folkmord på hela folk och kungariken

• Israeliterna beordras att mörda alla människor i länder där de skall slå sig ner och att döda samtliga människor från andra nationaliteter som inte underkastar sig slaveri

• Israeliterna förbjuds att ta slavar från sitt eget folk, men uppmanas att förslava icke-israeliten, vilka de för evigt kan låta gå i arv till sina ättlingar

• Israeliterna förbjuds att gifta sig eller ’blanda sin säd’ med andra folk.”

talmud

För kristna finns ju Nya Testamentet som en motvikt, med maningar om att ”vända andra kinden till” – judarna har istället  sin efterbibliska skriftsamling Talmud:

”Medan Jesus Kristus står för en utveckling mot större kärlek och tolerans, förstärker Talmud rasismen i Tora… Talmuds ohöljda och upprepade hänvisningar till ickejudar som djur och ’himmelskt avskräde’, liksom dess beskrivningar av hur judarnas fiender kokas i sädesvätska och avföring, skulle förmodligen ha fått Hitler att rodna.”

Duke konstaterar:

”I Mein Kampf ifrågasätter Hitler om judarna skall betraktas som tyskar, medan Talmud hävdar att ickejudar inte ens är människor…”

Vad han därvid syftar på är femton Talmudcitat på sidan 66 i sin bok, t ex detta: ”Alla /icke-judiska/ barn är djur.”


Duke citerar även vad Moses Hess, en tongivande jude, skrev 1862:

”Vi judar skall alltid förbli främlingar bland gojim /ickejudfarna/… Det är ett faktum att den judiska religionen framförallt är judisk nationalism… Varenda jude, vare sig han vill eller inte, är automatiskt, genom sin blotta födelse, bunden av solidaritet till hela sin nation… Man måste vara jude i första hand och människa i andra hand.

Duke kommenterar:

”Om Adolf Hitler någonsin hade yttrat ’Man måste vara tysk i första hand och människa i andra hand’, skulle då inte dessa ord ofta upprepas som bevis för hans ondska?”


stjarna

”Den judiska rasismen” tar naturligtvis också upp begreppet ”antisemitism”.

Ett begrepp som ofta missbrukas, och det på två olika sätt:

• det talas om ”antisemitism”, när det inte är fråga om någon allmän motvilja mot judar, utan bara om kritik av hur judisk makt används

• det kan röra sig om en verklig antisemitism, men då som en reaktion mot  judars attityder och agerande.

”Historien igenom har judar varit oskyldiga offer för ondskefulla ickejudar. I de hundratals folkliga, nationella och religiösa reaktioner mot judarna som dessa böcker tar upp, finns det aldrig … att judar skulle kunna ha gjort sig skyldiga till något vanhedrande.”

”De gör aldrig minsta antydan om att det judiska folket till någon som helst del självt kan ha burit ansvar för de återkommande negativa reaktionerna mot dem.”

Duke ser det som ett rimligt antagande att ”den judiska rasismen och antisemitismen underblåst varandra”, och citerar Israel Shahak:

”Antisemitism och den judiska chauvinismen kan endast bekämpas tillsammans.”


menorah

Ur bokens slutkapitel, om Judisk evolutionär strategi:

 ”De som talar klarspråk om den judisk-chauvinistiska maktens verklighet sägs tro på ’den judiska konspirationen’ -… Men det är inte några fantasifulla ’Sions Vise’ som vi behöver frukta, utan verkliga människor som utövar judisk makt i dag och blir allt öppnare med det.

Det finns ingen konspiration, åtminstone inte i ordets vanliga bemärkelse. Det hela omges inte av något större hemlighetsmakeri. Den judiska makten är ständigt närvarande. Varenda politiker är såpass medveten om denna makt att han vet att han inte kan tala om den! 

Judiska organisationer, judiska media och judiska politiska agenter trycker på för sin dagordning utan hänsyn, samvetskval eller självrannsakan. Precis som judiska chauvinister en gång i tiden målmedvetet iscensatte ryska revolutionen, samordnar de nu sin världsomfattande makt. Ingen judisk ledare behöver styra sina underhuggare till att eftersträva politisk kontroll över ickejudiska nationer, de gör det ofta lika naturligt som en blåskrika tar över en annan fågels bo. Judiska mediamoguler och myndighetsbyråkrater behöver inte bli tillsagda att motarbeta ickejudars stolthet, kulturarv, ära, lojalitet och traditioner medan de samtidigt bevarar sina egna. 

Det finns inget behov av någon komplott för att välta ickejudarnas sexualmoral, familjestruktur och religiösa tro över ända. Freud och hans intellektuella ättlingar har sannerligen inte behövt någon plan, de har bara gjort vad som fallit sig naturligt för dem. Inga Sions Vise måste säga åt de judiska byråkraterna att öppna Amerikas och Europas gränser för tredje världens ’jämmerliga slödder’: det vet nästan instinktivt att i en mångkulturell stat kan de dominera. Det vet också att om de kan upplösa vår genetiska integritet och etniska lojalitet, så finns det ingen kvar som har kapacitet att utmana dem om makten.

Det är ingen konspiration. Det är helt enkelt två nationer – den judiska och den ickejudiska – som befinner sig i ett slags etniskt krig. Men medan vi ickejudar utan egen vetskap får lära oss att begå kulturellt och politiskt självmord, får judar lära sig samhörighet med sin egen sort och hat och misstro gentemot oss. Bara en liten andel judar befinner sig i den kulturella och politiska frontlinjen, men genom att de många judiska organisationerna stöder hemmafronten sina stormtrupper.”


Om de verkligen representerade allt det som är ädelt hos mänskligheten, vore det kanske bara i linje med naturens ordning att vårt folk ersattes av den judiska prototypen. Historien talar emellertid om för oss att under historiens framskridande har de judiska chauvinisternas frammarsch ofta förebådat mörker snarare än ljus.  Detta har visat sig särdeles tydligt genom det tragiska implementerandet av de doktriner som skapats av 1800- och 1900-talets tre mest inflytelserika judar: Marx, Freud och Boas. Dessa tre har åstadkommit mänsklighetens försämring och förnedring, inte hennes upphöjande.

Judar besitter enorm makt – en makt som har uppkommit genom begåvning i kombination med samarbete och skrupelfrihet. Ofta stärks de av det som försvagar oss. Vår makt kan endast återupprättas genom hängivenhet till sanning och rättvisa, genom uttryck för mod och ädelhet. När vi gör våld på vår egen moral blir vi försvagade och möjliga att exploatera, som vår situation idag visar.”


vietnam

Om jag avslutningsvis ska försöka hitta något i David Dukes bok att vara kritisk mot, så kan det vara att han ganska ofta upprepar sig, vilket märks när man läser igenom hela boken rakt av. Å andra sidan kan ju bokens kapitel läsas fristående från varandra.

Något som fick mig att studsa var en formulering om Vietnamkriget:

”Under Vietnamkriget ledde den judiskt dominerande ’nya vänstern’ demonstrationer för FNL:s seger samtidigt som amerikanska män blev dödade av FNL:s kulor och bomber.”

Vad blir logiken i detta? ”My country, right or wrong”?

Vietnameserna var i sin fulla rätt att försvara sitt land mot de utländska inkräktarna! Amerikanerna hade aldrig i Vietnam att göra!


2015 års utgåva av ”Den judiska rasismen”  kan beställas från Logik förlag. Pris: 269 kr.


 PS

mddAngående massmedia konstaterar David Duke: ”En nation som står under inflytande av en främmande och destruktiv massmedia är lika förtryckt som en som står under en främmande ockupationsmakt.”

Han citer Solsjenitsyn: ”Som det nu är, har pressen blivit den starkaste makten i västvärlden, mäktigare än den lagstiftande, den utövande och den dömande makten.  Man skulle vilja fråga:  av vem har den blivit vald och inför vem är den ansvarig?”

Det ligger det i sakens natur att vad Duke här redogör för är mediasituationen i USA. Den iofs viktig, men för svenska läsare är ju läget i Sverige mer intressant.

Det berörs dock i ett efterord av Lennart Berg. Där återges upplagesiffror från 2002 beträffande våra största dagstidningar. Utöver Bonnier och Hjärne finns Schibsted. Aftonbladet och Svenska Dagbladet är inte judiskt ägda, men politiskt korrekta är du ju ändå – precis som SVT och TV4.

Som framgår av vitboken spelade DagensNyheter en nyckelroll i att på 1960-talet ge plats för den debatt som tryckte på för mångkultur.

dn60


 

I sitt förord skrev Jonas De Geer också om situationen i Sverige – det finns välbudgeterade judiska frontorganisationer med uppgift:

”1) att förtala och trakassera alla ickejudar som motsätter sig utplånandet av sitt folk eller sin religion genom att kalla dem för rasister, bigotta, extremister o.d.

2) att förtala och trakassera alla som på något sätt kritiserar Israel, världens i särklass mest rasistiska stat, genom att kalla dem för antisemiter, hatiska, extremister o.d.

I det svenska fallet har Expo huvudansvaret för uppgift 1).  

Huvudansvar för uppgift 2) har Svenska kommittén mot antisemitism.”


Mer

Agendajudar 

31 svar

 1. Att judarna genom årtusenden blivit avskydda och förföljda, tror jag är avgörande för att judarna lyckats överleva i diasporan. Förintelse är i judarnas fall en förutsättning för överlevnad. Kortsiktig fördel och rikedom ger incitament att hålla ihop och parasitera på sina värdfolk. Detta leder till avsky från värdfolken, vilken leder till förföljelse som leder till sammanhållning bland judarna. Så fortgår det i en evig rundgång.

  Jag tror att nästa land där judar kommer att förföljas i stor skala är USA där parasiteringen lett till hög förmögenhetskoncentration och politisk inflytande. Det extremt stora politiska inflytandet har lett till ohämmat användande av USA;s tillgångar och befolkning för att gynna judiska intressen i USA och världen.

 2. En sak som man nog ändå behöver fundera kring angående en del mycket ofördelaktiga omdömen om – icke-judar – , från judiska skrifter, (där – icke-judar, då vill bli beskrivna som både orena, orättfärdiga, djuriska, inhumana eller omänskliga och, för just judar då, opålitliga, eller orättfärdiga osv.) det är nog ändå dels att dessa omdömen nog först och främst och framför allt, före allt annat är ägnade till att försöka – avskräcka – , judar från att avlägsna sig från – sina egna – , och därmed riskera undergång genom upplösning? Alltså judar av alla de sorter, och kanske särskilt då främst de fattiga, de svagare, de mindre resursstarka (?), vill genom sådana uttalanden avskräckas från att just – överge – de – egna – , och från att beblanda sig själva med – andra – , till förmån för – de egna – ?…

  Hela fenomenet kring att vilja – utmåla – – de andra – , i t ex en konflikt av något slag, vilken som helst, är genomgående och återkommande i de flesta olika slag av – konstellationer – , människor emellan?..

  Inom t ex kristendom finns också meningar om och kring att kristna absolut inte skall beblanda sig med, (eller ingå äktenskap med), några som då inte är döpta eller några som inte vill menas vara – frälsta – , osv. Det är i princip samma – fenomen – . Detta fenomen att vilja försöka få – de egna – , att ta – avstånd från – , dem eller de som då inte tillhör – de egna – , som en ren och skär – överlevnadsstrategi – ?.. Inom kristendom finns också tendenser till att vilja utmåla de – andra – (icke-kristna), som både orena, onda, orättfärdiga och förtappade osv., samt uppmaningar om att avhålla sig – från världen – , för att kunna anses vara – trogna – , och – rena – , osv., (ett ideal, och ett hopp om det – Himmelska Jerusalem – , osv. som nog i sin tur varit grunden för hela den västerländska klosterrörelsens framväxt, med fattigdom, kyskhet och lydnad som bärande ideal….)…

  Likaså finns samma – fenomen – , även inom islam, som på ett fullkomligt likartat vis verkligen också absolut inte vill att – de egna – skall ingå några äktenskap med – de andra – . Dvs., de som då blir betraktade och sedda som de orena, de otrogna, de osanna och de orättfärdiga osv. et cetera…

  Alltså kan man säga att detta är ett både allom mänskligt – fenomen – , som kan ses hos en mängd olika befolkningar och kulturer, samt att det är också ett allom mänskligt – självförsvarssystem – , samt också ett genomgående mycket väl använt – krigsmotivationssystem – …

  Vid krigssituationer mellan olika folkstammar, ätter, klaner eller nationer, (även mellan kontinenter idag?..), så finns det alltid samma viljor till detta – utmålande – , av – fiender – , alltså av – den andra – , som varande mycket, mycket onda, elaka, farliga och orena osv., osv…

  Detta är ren och skär – krigspropaganda – , för att kunna just – motivera – , de – egna – soldaterna i de – egna – leden, om att – de själva – är rättfärdiga, sanna, riktiga, goda och korrekta när de drar ut i strid och mördande och dödande krigföringar mot just dem som anses vara – fienden – ….

  Utan en sådan nödvändig och överallt förekommande och – evig smutspropaganda – , så skulle det nog vara betydligt svårare att kunna både motivera och förmå krigare att vilja gå ut i några krig…?…
  Man MÅSTE helt enkelt beskriva, utmåla och förklara, undervisa om och propagera att – de andra – , verkligen ÄR onda, dåliga, fel och orättfärdiga, mindre värda ur alla aspekter och på alla sätt och vis, som en ren och skär – krigsstrategi – , utan vilken några som helst – krigföringar – , eller några erövringar och segrar, i stort sett nog skulle vara omöjliga….

  DÄRFÖR, kan man se ATT även judisk propaganda och smutskastning om – andra – , liksom alla andra grupperingars eventuella smutspropaganda, i det stora hela alltid främst och först är till för en INTERN MOTIVATION och sammanhållning, så som det är överallt också hos andra….

  OM alla kristna, judar eller muslimer, eller också ibland alla buddister, hinduer, samer, greker, turkar, kurder, italienare, svenskar, engelsmän, polacker, hutuer, tutsier, norrmän, danskar, ryssar, japaner, kineser, amerikaner osv., osv., osv., ALLTID skulle – TA ÅT SIG – , allt och ALLTING, vad respektive gruppering kan häva ur sig om just – de andra – , så skulle det nog vara ganska så svårt…..
  …..

  Om t ex ett fotbollslag förlorar en fotbollsmatch, så går det ju inte an, om man vill behålla någon stil (?), för ett förlorarag att bara försöka skylla på ett vinnarlag och dess – onda – ,spelstil?.. Dess dribblingar och bortdribblingar, fejkade olycksfall och sneda målskott i – fel hörna – som – lurade – målvakten, osv., osv….?..

  Nej, har man inte tillräckligt med – självförsvar – i det egna – laget – så finns det just mycket stora risker att matcher, av olika slag, just kan förloras…

  Som alltid då.och överallt, är det då roligare för ett vinnarlag och tråkigare för ett förlorarlag…..

  • Det finns en väsentlig skillnad mellan å ena sidan Judendom, och, å andra sidan, Kristendom, Islam, och även t ex fotbollslag, som du nämner.

   Även om det stämmer för båda att man inte vill att ”medlemmar” ska beblanda sig med ”icke medlemmar”, står dörren öppen inom både Kristendom och Islam att konvertera, och bli en fullvärdig medlem (och även inom fotbollslag), medan Judendom skiljer på religion och arv – du kan konvertera, men du blir alrdig en fullvärdig Jude, iom att du inte har en Judisk stamtavla.

   På det sättet påminner det ju mer om de ”ätter” och ”klaner” du nämner, och kan också sammanfattas i ett enda ord – rasism.

   • Vad ÄR rasism, frågar Jan Milld i sitt inlägg, och här skriver Obama att det som judendom ägnar sig åt, genom att INTE vilja uppta, eller innesluta, några ANDRA än de som är födda inom judendom, såsom varande judar, det ÄR rasism….

    Och Obama skrev, att i och med att både islam och kristendom ändå är öppna med att vem som helst kan bli både kristen och muslim, som även då andra läror, ideologier och ismer är öppna med, men kanske då inte segregerande ätter och släktklaner som då också gärna vill bevara sig själva och sina rikedomar, kanske i form av hela nationer, inte är öppna för vem som helst utan endast för de som då tillhör ätten och därför förordar äktenskap med sådana som på närmare eller mer avlägset håll då ändå anses var – släkt -, och då betraktas som en – tillhörig – i ätten osv., så ÄR detta INTE rasism, menar Obama…

    Men, att vara självbevarande eller – familjär – , att vilja utesluta från – den egna grupperingen – , att vilja identifiera – sig själv – , genom att – identifiera vad andra är – , (onda, dåliga, fula, dumma, korkade, idiotiska, farliga, elaka, orena, osanna, oärliga, et cetera osv.,), är inte detta ett ganska så mänskligt – fenomen – , som man kan se och iaktta nästan fullkomligt överallt och i alla sammanhang? Särskilt bland – barnsliga – eller bland – barn – ?…

    Är då i själva verket i princip alla människor och hela mänskligheten egentligen – rasistisk – , och är det då egentligen därmed någonting fullkomligt – normalt – , och – korrekt – , samt – gott och bra – , att då vara – rasistisk – ?…
    Alla människor har dessa tendenser i sin levandes praktik. De allra flesta människor dras till, associerar sig själva till – de som liknar dem själva – , på en mängd olika områden, där då människor kan identifiera och känna – igen – , både sig själva och andra, kan bekräfta andra som – liknar – , dem själva, kan känna sig – bekräftade – , av andra som – liknar – , dem själva, och kan därmed känna sig mer eller mindre som – hemma – , tillsammans med just de som liknar dem själva….
    Så, dessa uteslutningsmekanismer, eller dessa – förvalsmekanismer – , finns överallt och hos alla människor. De verkar alltså vara någonting fullkomligt naturligt för de allra, allra flesta människor, så frågan blir då om egentligen alltså då inte ALLA människor, runt hela jordklotet, faktiskt egentligen ÄR rasister, i sina levandes praktik, OCH KAN INTE VARA NÅGONTING ANNAT?…

    Kanske är det då MÄNNISKOVÄNLIGT att faktiskt TILLÅTA människor, ALLA MÄNNISKOR, att just vara s.k. – rasister – , NÄR DE ÄNDÅ i sina vardagliga liv ÄR DET…?
    Jag tror alltså inte egentligen att det VERKLIGEN FINNS rasism, utan det finns någonting som praktiserar och omfattas, i större eller mindre utsträckning, av precis ALLA människor, som handlar om att människor – dras till dem som liknar dem själva – , både vad gäller kultur, språk, etnicitet, social status och till dem som då ALLA människor SJÄLVA känner att de har möjligheter att kunna ODLA samvaro, bilda familj och vänskaper och lyckade familjeliv tillsammans med…

    Det är ett allom mänskligt fenomen, som man nog INTE bör förbjuda eller förneka människor, eftersom det påverkar deras välbefinnande och hemmakänslor.

    Det finns ingen rasism, och om den finns så är i princip hela jordens befolkning s.k. rasister, och det är därför människovänligt att både erkänna och tillåta alla människor att faktiskt då vara s.k. rasister. Att vara rasist är då tydligen någonting som uppfyller ett fundamentalt behov, samtidigt som det i sig värnar och försvarar den MÅNGFALDIGHET som finns inom människosläktet, därigenom att människor helst och mest gärna då bildar familjer med – sina gelikar -, och med dem som de kan känna sig – hemma hos – , både språkligt, socialt, kulturellt, etniskt, osv.

    Det är människovänligt att tillåta, tillerkänna och erkänna sådana fundamentala och mänskliga behov hos ALLA människor, alltså skulle man kunna säga att det är människovänligt att erkänna och tillåta, samt främja s.k. – rasism – till ALLA människor…?….

  • @ JB
   Jag har läst dina inlägg i flera år nu. Mycket av innehållet är kloka, sansade resonemang.

   Men det finns ett återkommande viktigt tankefel:
   mänskliga företeelser är allmänmänskliga men
   skillnaden mellan kulturer är viktiga GRADSKILLNADER.

   Det håller inte som sanningsenlig verklighetsbeskrivning att säga t.ex. att en svensk våldtäktsman som mördat sitt offer väger upp många gånger fler liknande fall där gärningsmännen har utländsk bakgrund. Det går inte att likställa.
   Dessutom har ”elitens” invandrarpropaganda påstått att vi i Sverige behöver dessa. I decennier har invandrare glorifierats.

   Blåvalen och flimmernäbbmusen är båda däggdjur.
   Den ene väger 200 ton och den andre 1.75g.

   Att bara ägna sig åt socialpsykologiskt relativiserande är att sprida rökridåer isf klargörande.

   • Sofia vill mena att jag någonstans har uttryckt ….”ett återkommande viktigt tankefel”…..,som skulle handla om att jag p inte då skulle ha uttryckt att det skulle finna några viktiga …”GRADSKILLNADER”…, mellan olika kulturer….? Såsom Sofia skrev: …”mänskliga företeelser är allmänmänskliga men skillnaden mellan kulturer är viktiga GRADSKILLNADER”…?

    Hur då? Vilka viktiga – gradskillnader –” menas här?…

    För en person som lever i t ex en jägarkultur i Australien, eller på Grönland, eller i Afrika, eller i de svenska skogarna under älgjakten, så innebär det väl att de värdemätare, de tolkningar, det språk och de traditioner som eventuellt hör samman med – jaktkulturer – , är fullkomligt begripliga för dem som just INGÅR i sådana – kulturer – , men de är däremot kanske ganska ofta betydligt mer obegripliga, eller svåra att förstå sig på, för människor som då INTE ingår i sådana kulturer?…

    Varför, och …hur…skulle då över huvud taget några – utomstående, – då egentligen kunna – gradera – , mellan olika kulturer, språk och traditioner som olika geografiska områden runt jordklotet, och olika levnadsbetingelser, givit upphov till….?

    Vad menas med ordet – gradskillnader – , här egentligen…?


    Sedan ges ett exempel av Sofia, som lyder: …”Det håller inte som sanningsenlig verklighetsbeskrivning att säga t ex….”att en svensk våldtäktsman som mördat sitt offer …väger upp…(??), många gånger fler liknande fall där gärningsmannen har utländsk bakgrund…(??) De går inte att likställa”….(??)

    (Ärligt talat så förstår jag inte argumentationen som förs fram här av Sofia, och framför allt har jag själv aldrig fört fram någon sådan argumentation med några sådana argument eller exempel, så jag vet inte vad Sofia vill mena här…)..

    Sofia skrev sedan att: … – Etablissemangets (”elitens”, enligt Sofia..) invandringspropaganda har påstått att vi behöver – invandring och invandrare – , samt att …”I decennier har invandrare glorifierats”…

    Ja, den propagandan har naturligtvis framförts just av alla olika sorters etablissemang i alla möjliga olika sammanhang, det går inte att förneka…… Det är en verklighet.

    Förmodligen har sådan propaganda då bedrivits just för att man från ett etablissemangs håll (och också då från ett globalt etablissemangs håll, och från ett multinationellt näringslivs håll, och från EUs håll, samt från ett internationalistiskt neoliberalt håll, och från ett internationalistiskt kommunistiskt håll,, osv.), verkligen har velat ha en mycket stor invandring, som just skulle förändra nationernas – profilering – , .?…

    Man har då önskat sig och ansett det vara nödvändigt att föra just en sådan propaganda, där invandrare framhävts, samt där kritiska – svenskar – , då har stämplats?…..

    Alltsammans då för att därmed försöka kunna motverka att det växt fram ett alltför stort motstånd från den inhemska befolkningen, alltför tidigt?,,

    Att då – skam och skuldbelägga – den inhemska befolkningen, genom att stämpla med epitet (rasist, fascist, främlingsfientlig, motståndare till allas lika värde, motståndare till demokratiska värderingar, ondska, elakhet, dumhet, snålhet osv. et cetera, alltså de människor som över huvud taget då försökte ge uttryck för några kritiska synpunkter kring OM verkligen invandringspolitikens omfattning, storlek eller hastighet, kunde anses vara ENBART någonting bra och – av GODO – , för ALLA inblandade…..

    Alltså enbart någonting av godo för alla, Inklusive då såväl svenskar som invandrare. Alla har olika referensramar, olika språk, traditioner, kulturer och igenkänningsmarkörer som gör att de, alla, då, på just olika sätt, kan känna sig .- hemma -, där de bor och lever…

    Man kan anse att denna propaganda har varit en effektiv – propaganda – ? ..

    Detta eftersom den tydligen i stort sett har lyckats med att – hålla befolkningen på plats -?…

    Detta genom att propagandan har lyckats med att motarbeta många sansade och trovärdiga former av öppen kritik mot invandringspolitikens storlek, utformning och hastighet, hos väldigt många inhemska medborgare? …

    Sedan säger Sofia:…”Blåvalen och flimmernäbbmusen är båda däggdjur. Den ene väger 200 ton och den andre 1.75g.”…

    Detta är en liknelse som jag heller inte riktigt förstår, ärligt talat… Jag förstår alltså inte riktigt vad det är som vill – förklaras – , med den liknelsen…

    Och till sist säger Sofia angående mina kommentarer;:..”Att bara ägna sig åt socialpsykologiskt relativiserande är att sprida rökridåer isf klargörande.”…

    Jasså.

 3. Som sammanfattning av det ”judiska problemet” så är den här texten en av de allra bästa jag läst på mycket länge Jan. Tack för den..den går i print på stubinen..

 4. Du skriver att judar har en hög intelligens som avspeglar sig i många Nobelpris och höga positioner inom näringslivet, du inser att positionerna inom näringslivet ärvs och att judar utser varandra men det är väl samma sak med Nobelprisen. Det handlar nog mer än om sammansättningen i Nobelkommittén än om judars överlägsna intelligens.

  Visst judar är skolade och har alltid varit så och det kan sägas till deras fördel att de har varit noga med att lära sina barn att läsa och räkna, bara det kan ha gjort skillnad mellan dem och värdfolken i Europa, att vara skolad i en värld full av analfabeter måste ge oerhörda fördelar och försprång bara det kan i sig ha gett dem deras makt. Hoppas det tunnas ut nu när allmogen utbildar sig i samma utsträckningen som judar.

 5. Mycket roligt att du tagit itu med den judiska frågan. Jag instämmer dock inte helt med att de är så intelligenta och jag är inte ensam om denna fundering. Se till exempel: http://www.janbiro.com/files/Den_judiska_partiskheten_hos_Nobelpriset.docx och http://www.jrbooksonline.com/PDF_Books/EinsteinHoax.pdf.
  Det är inte så att det hävdas att Einstein är en idiot – inte alls – men väl en intelligent plagiatör.

  Nu kommer säkert många springande med en massa tester som skall bevisa att judarna är så duktiga. Jag förnekar inte att de gjort bra ifrån sig på IQ-tester men om du lever i en kultur som befrämjar kuskap, oavsett sort, lär du dig att hantera testsituationer.

  Min personliga syn på judarnas intelligens är att de är rätt dumma, som folkgrupp, det kan inte vara intelligent att uppträda så att man blir bannlyst både här och där. De lär ha varit 109 judiska stora pogrommer i historien. Skall den sista och slutliga pogrommen bli att de skickas till Mars.

  Sen kan man också fråga sig: Vad är en jude? Tag en kristen till vilken folkgrupp hör han? Jude är en luddig beteckning på både ett historiskt folk och en religion och vem som helst kan konvertera till judendomen. Dagens så kallade judar är väl mest Khazarer och de kallar sig Ashkenazi (observera slutändelsen) och har mycket lite att göra med de ursprungliga judarna:
  ”Om judarnas härkomst säger den judiska profeten Hesekiel i 16 kapitlet, vers 3:
  Så säger HERREN, HERREN till Jerusalem: Från Kanaans land stammar du, och där är du född; din fader var en amoré och din moder en hettitisk kvinna.”
  Läs gärna mer på https://www.radioislam.org/A.RAMI/hemla6.htm om judarnas ursprung.

 6. Beträffande den genomsnittliga nivån på intelligens bland judar kan jag inte insistera, det har jag ännu inte underlag för. Det faktum att många judar lyckas så väl kan ju också handla om attityder och laganda.

  Också beträffande judars ursprung är ju bilden ganska så ”sammansatt”.

 7. AB är också en judisk hat-sajt eftersom Schibsted ägs av Goldman Sachs.

  https://www.flashback.org/p48625825

 8. Jag har noterat att ett flertal judar går till angrepp mot den nya antirasismen. Flera stycken samtidigt och mot den antirasistiska vänstern. Varför?

  • Vad syftar du på med ”den nya antirasismen”?

   • Den nya antirasismen är den som sysslar med identitetspolitik, feminism, kränks av nästan allt och utövas av främst kvinnor och så kallat rasifierade. Och just detta ord, ”rasifierade” verkar problematiskt eftersom de upplever varje orättvisa dom ett resultat av att de är rasifierade och därmed rasism. Mot detta vänder sig judar.

  • Tack för det svaret, Karl.

   Kan du precisera dig kring även det andra:
   vilka judar har nu vänt sig mot detta?

  • Tror jag inte ett ögonblick på, möjligtvis några judiska virrpannor som inte är representativa för sionismen. Antirasism femenism homosex, HBTQ och genustrams är deras käpphästar för att sabotera nationalkänslan och samhörigheten i västvärlden. Dessutom drar det ner barnafödandet hos ursprungsbefolkningen.

   • Jag tror minsann att vi läst och hört samma saker … och förstått vad saker och ting går ut på idag.

 9. ”Marching to Zion” – en antisionistisk kristen film som tar upp problemet och motsägelsen med så kallad kristen sionism. Tillför en intressant historisk överblick och ett andligt perspektiv. Religionen spelar roll, om man nu kan tala om religion när det gäller judar – de tror inte på ett liv efter detta – är helt inriktade på denna världen och väntar en annan messias än kristendomens Jesus Kristus. Kanske hela deras judiska strävan att behärska världen går ut på detta och allt därmed får sin förklaring?

 10. Mycket bra sammanfattning Jan Milld. Hoppas fler får upp ögonen och börjar tänka.

 11. GLAD MIDSOMMAR

 12. Här sitter jag inregnad och sjunger så sakta för mina små barn (dvs katten) ‘Små grodorna är lustiga att se … hoajajajaj-buff … buff. buff. hoajajajaj-buff …’ tills de (dvs. katten som har både öron och svans) har somnat vid mina fötter.

  TREVLIG MIDSOMMAR var ni än befinner er! Vi har saker både här i landet och i Danmark att fira! Helt annat än den månad med nattliga matorgier som brutit ut och som vissa kallar fastemånad.

 13. Jan, du glömmer judiske Raoul Grünthal?
  Han har haft en spikrak karriär sedan han var med om att starta FinansTidningen 1989.

  År 2003 som VD och chefredaktör Tidningarnas Telegrambyrå (TT).
  År 2006 blev han VD på Svenska Dagbladet.
  År 2009 blev han koncernchef för Schibsted Sverige

  TT är som alla vet Sveriges svar på Pravda. Och Sovjet var en judisk skapelse om man ser på vilka som startade detta tyranniska monster.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Raoul_Grünthal

  • Raoul Grünthal. En ”grå eminens”? Hans existens har ju helt gått mig förbi! Om han arbetar för multikulti-agendan så sker det tydligen i det tysta.

   Eller har hans namn figurerat i några aktuella pk-upprop/artiklar?

 14. Hur judarna beter sig i Sverige och hur de underminerar svanskarnas existens kan man bland annat läsa här
  http://www.jewishjournal.com/world/article/paideia_conference_considers_jews_in_a_multicultural_world_20111026/

  De 10 miljonerna (omnämns i artikeln) var nya för mig däremot kände jag till de 40 miljoner de fick av riksbanken se sid 47 not 24 slutet

  Klicka för att komma åt ars01_sv.pdf

  • Här sägs det klart ut att Sverige pga av sin ställning under kriget har en form av moralisk skuld att betala igen gentemot judar i allmänhet.

   Konkret sker återbetalningen/absolutionen i form av ett ”mångkulturellt samhälle”, via svenska skattemiljoner i bidrag till Paideia.

   • Ja, helt fantastiskt! : ”Paideia’s origins are an act of penance by the Swedish government, which chose to apologize for the ignominy of its wartime predecessor’s involvement in Nazi gold by contributing to the Jewish future.”

   • Och smaka på den här alla SD vänner: ”It is too early to determine the magnitude of the process that is taking place, but not too early to name it: Dis-assimilation — the deliberate decision to turn one’s back on the process of assimilation and to reclaim oneself, reimagine oneself as a Jew.”
    ROFL!

 15. Agendajudarna har inverterat världen så att svart har blivit vitt, vitt svart, det goda ont, det onda gott. Allt för att lura oss Gojer att gå emot vårt eget bästa.

  Vi är så grundlurade sedan flera hundra år tillbaka att det för de allra flesta blir helt omöjligt att ta in. De flesta av oss famlar i mörkret efter lyset men lyckas aldrig hitta knappen så vi ser aldrig riktigt klart. Det är också meningen.

  Det är svårt att veta var man ska börja – vad som är värst. Förmodligen är det Agendajudarnas lömska list att ge privata banker rätten att skapa de pengar vi behöver i samhället, vilket staten lika väl kunnat göra själv. Detta påverkade våra samhällen enormt speciellt under 1800 och 1900-talen då denna makt var koncentrerad i ett fåtal händer, hos Agendajudarna.

  Det bästa och säkraste sättet att låna ut enorma belopp var att sätta stater i skuld. Det gjordes lättast genom stora skulder som ofta skapades i krig och säkerheten var den bästa – folkens framtida skattekraft, generation efter generation. Framtida generationer blev de nya slavarna. Genom att Agendajudarna kontrollerad media kunde man lura Gojerna till krig under vackra slagord om ”demokrati och frihet”. Pengarna skapade Agendajudarna genom luft, en enkel bokföring, som de sedan lånade ut med ränta till dumma Gojer som sedan hetsades till krig och att helt kasta bort sina liv. Först fick soldaterna lön sedan insåg man att tapperhetsmedalj var mycket billigare.

  Ränta och skuld mot människoliv som var gratis. Vilken strålande affär! Fungerar bra än i våra dagar. Se bara på Irakkriget.

  Idag tror jag kanske att det som påverkar oss mest negativt inte längre är detta bedrägeri utan lögnen att vi behöver massinvandring för att överleva eller att vi är skyldiga moraliskt att ”ställa upp” – inget utav dessa skäl är giltiga. Det absurda är att Agendajudisk media spyr ut sitt hat mot vita européer och de tidigare så homogena länderna samtidigt som man kräver att ett land, Palestina, huvudsakligen ska vara judiskt och rymmas inom staten Israel. De ursprungliga palestinierna har rensats ut, tvingats bort eller dödats. Självklart hade inte detta gått om man inte hade mycket stort inflytande. Det inflytandet som räknas är så klart det land som har störst vapenmakt och finansiell makt – idag USA som är att betrakta som en Israelisk ockuperad lydstat. Uzrael är kanske en bra benämning.

  Någon invänder kanske att Uzrael har varit så framgångsrikt och att man ju är så rikt? Men om vi tittar tillbaka till slutet av 1800-talet stod Tyskland för den kommande starka kraften. Sedan bombade man sönder hela Centraleuropa och utplånade tyska folket och Tyskland i två världskrig, man slaktade de samhällsbärande skikten i Ryssland genom en rakt igenom Agendajudisk operation. Pengarna lånade man ut genom att trycka luftsedlar, man tvingade sedan en hel värld från Pund Sterling till USD och hade ett guldläge, precis som Sverige, då hela Europas industri låg i ruiner. I slutet av 1800-talet var man också i huvudsak ett Nordeuropeiskt land. Var i h-te är man idag efter 100 år av Agendajudarnas kontroll? Skitkultur, skräpmat, raskravaller, ständiga krig, massinvandring, vidrig arkitektur, slavlöner, världens högsta skuldsättning, normupplösning, avlyssning, lögnmedia och Jewishwood.

  Schopenhauer sade att ”judarna är lögnernas okrönta mästare” och jag anser att det stämmer väl på Agendajudarna. Det som de spyr ut över den västerländska civilisationen genom sitt inflytande inom finans, universitetsvärlden och media är lögn, lögn och förbannad lögn.

  Dessutom, inte minst, har de ansvaret för både första och andra världskrigen med tiotals miljoner människoliv. Varför skulle de då inte vara kapabla också till 9/11? Några tusental människoliv offras hur lätt som helst mot att man kan avancera sin agenda. I jämförelse med alla andra krig man tvingar in Gojerna i är det inte ens en vindpust.

  Löfven, Romson, Åkesson och Reinfeldt är alla medlöpare till dessa Agendajudar som är i full färd med att totalförstöra den västerländska civilisationen med hjälp av krig, skulder, massinvandring och normupplösning.

  Överdriver jag? Bara titta på klippen med Barbara Spectre och Noel Ignatiev så inser var och en direkt vad som pågår. Varför ska vi inte tro dem på deras ord?

  Barbara Spectre, Paideia

  Noel Ignatiev

  Sverige och världen befinner sig i ett lågintensivt krig mot – just det – Agendajudarna. De flesta har bara inte insett det ännu.

  Låt mig avsluta med ett citat:

  ”So you see, my dear Coningsby, that the world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes.” Coningsby av Benjamin Disraeli (Om Nathan Rothshild) året var 1844.

 16. Hej Jan och alla andra kommentatorer!

  Jag läser med intresse om fenomenet. Noterar att det kan förklara att vår massmedia ser ut som den gör pga. ägarförhållandena.

  Min fråga är till er alla:

  – Vad är lösningen på problemet rent politiskt?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: