Mer historia

Igår gjorde jag s.a.s. en historisk återblick, till februari 2014 – påkallad av våra TV-journalisters och politikers uppenbart dåliga minne.

osthorisont

Går man tillbaka till 1991 och vad som hänt därefter, kan man finna att NATO flyttat fram sina positioner österut, på ett dramatiskt sätt. Se där kanske en nyckel till att kunna förstå mer av vad som nu händer i Ukraina!

Går man tillbaka ända till 1962 och Kubakrisen, ska man finna att USA då såg ryska kärnvapenmissiler på Kuba som ett hot mot USA:s vitala säkerhetsintressen. Så allvarligt bedömde president Kennedy det hotet, att han var redo att om nödvändigt starta ett kärnvapenkrig mot Sovjetunionen. Missilerna måste bort från Kuba!

Har inte även Ryssland rätt till säkerhet?

x

I DAGENS TEXT vill jag gå tillbaka inte mindre än sju decennier i tiden, ända till 1945. Det var året då USA fällde sina två atombomber över Japan.

2bomber

• Atombomben över Hiroshima den 6 augusti 1945 – kallad ”Little Boy” – använde uran 235 som klyvbart material.

• Atombomben över Nagasaki den 9 augusti – kallad ”Fat Man” – använde plutonium som klyvbart material.

Wikipedia:

Fat Man var konstruerad enligt ’kompressionsmodellen’ vilket innebar att en sfär av plutonium komprimerades av en omslutande sprängladdning, så att en kritisk massa erhölls. Detta är, tekniskt sett, en mer avancerad konstruktion än den som användes vid utformningen av Little Boy, som fälldes över Hiroshima.

De första sex minuterna i denna film - ”Warning the World” - gäller också Hiroshima.

fraga

Var atombombfällningarna över Japan nödvändiga för att få slut på kriget, och ”rädda liv”, som det amerikanska försvaret av den gör gällande?

Med en portion god vilja skulle man kanske kunna sätta viss tilltro till den förklaringen beträffande Hiroshima – men Nagasaki, bara 3 dagar senare?!

Kunde man inte givit japanerna litet mer tid att reagera på Hiroshima? Gjorde USA överhuvudtaget några försök att få kontakt med den japanska politiska ledningen efter Hiroshima, för att få en kapitulation?

Eller var det precis tvärtom, att den japanska ledningen gjorde förtvivlade försök att nå fram med ett kapitulationsbesked, men att den amerikanska ledningen gjorde sig onåbar?

Jag tror att det kan vara just så. Utan Nagasaki hade ju USA missat tillfället att kunna testa även plutonium-modellen på människor.

nagasaki

Viktigare är idag en annan fråga: inser alla nu innebörden av kärnvapens effekter? Har vi lärt oss tillräckligt mycket, för att kärnvapen aldrig mer ska komma till användning mot människor?

I slutet av denna film påstås att Hiroshima lärde mänskligheten sanningen om kärnvapen.

Jag är inte övertygad om den saken.

Redan under det Kalla kriget förbehöll sig USA rätten att kunna slå till först med kärnvapen, dvs bli den som för tredje gången använder kärnvapen mot människor. Därvid förutsattes att Sovjetunionen i Europa var överlägset beträffande konventionella styrkor.

Nu låter det – av denna film att döma – som att  Vladimir Putin förbehåller Ryssland rätten att bli först i att tillgripa kärnvapen, ”som en sista utväg”.

I filmen nämns också uttalandet från Julia Tymosjenko i telefonsamtal med parlamentsledamoten Nestor Shufrich. Ett samtal som buggats och spelats in. Tymosjenko talar där om att ösa på med kärnvapen mot ryssarna i Ukraina – vilket skulle förvandla deras områdena till obeboeliga brända fält.

samtal

Se även denna film. om samma samtal. 1.20 och 1.50 in i  filmen kommer de uppseendeväckande uttalandena:

 

”Vad göra med de 8 miljonerna ryssar i Ukraina?” lyder en fråga.

De ska ”förintas med kärnvapen”, svarar Julia Tymosjenko.

Kanske ska detta uttalande inte tas helt bokstavligt, men klart är att Tymosjenko vill bli av med den ryska befolkningen i Ukraina, och då är varje medel tillåtet.

Julia Tymosjenko är inte vemsomhelst.

Hon har tidigare varit premiärminister i Ukraina. Hon är dessutom presidentkandidat inför valet nu i maj, kanske med vissa chanser att bli vald.

Klart är att hon är kompis med  USA:s Victoria Nuland.

2damer

Läs mer

Europas farligaste kvinna

Bubbel med kluven tunga

Krig och sanning (3)

Värsta hotet

Säkerhet?

Bubbel med kluven tunga

ukarta

Två moment glöms i dessa dagar bort av våra TV-journalister, när de upprörs över händelserna i östra Ukraina. Beror det på att det ligger så långt tillbaka i tiden som februari 2014?

1.

Det första momentet är att det som nu händer i östra Ukraina har sin direkta motsvarighet i vad som då hände i Kiev. Med den skillnaden att i östra Ukraina blir inga poliser allvarligt skadade.

2.

Det andra momentet är att det som nu händer i östra Ukraina inte skulle ske utan  det som dessförinnan skett i Kiev, med det västinitierade störtandet av den valde presidenten.

Victoria Nuland, USA:s biträdande utrikesminister, uppgav i ett inspelat telefonsamtal vem hon ville se som premiärminister i en ny ukrainsk regering. Hon önskade sig Arsenij Jatsenjuk.

Så blev det. 5.000 miljoner dollar hade USA satsat på att få denne Jatsenjuk på plats.

En figur som nu vet sin plats.

aj

Det gör även Carl Bildt. Precis som Victoria Nuland blir hans bedömning att det i Kiev rörde sig bara om fredliga demonstranter.

Jag börjar känna att Carl Bildt måste vara en av Sveriges genom tiderna mest förutsägbara politiker. 

Bloggaren Peter Harold har hävdat att Carl Bildt är oberäknelig, i polemik mot ett blogginlägg från Bildt, där denne hävdar att Ryssland är oberäkneligt.

Rätt kan jag ge Harold såtillvida att de bildtska ställningstagandena inte följer några principer.

  Om självständighet från Serbien ska gälla för Kosovo, så behöver det inte gälla för Krim gentemot Ukraina.

  Om SD i Sverige är riktiga hemskingar så gäller inte motsvarande för Svoboda i Kiev, då de kan tjäna amerikanska intressen.

Jag hävdar dock att Carl Bildt samtidigt är väldigt förutsägbar:

• hans ställningstaganden rimmar konsekvent med önskemål i Washington, han är lojal.

• till hans förutsägbarhet bidrar också ett primitivt  rysshat, som verkar nästan genetiskt.

• eller är det bara så att han gjort tidiga erfarenheter som visat hur det kan vara politiskt lönande att hela tiden hetsa mot ryssen.

cbusa

Över till Peter Harold. På sin blogg den 19/3 skrev han om Ryssland och Ukraina:

”Carl Bildt noterar en ’nationalistisk yra’ i Ryssland. Eftersom han inte förstår den ryska nationalismen har händelseutvecklingen i Krim tagit honom med förvåning. Nu är detta bara retorik; Carl Bildt råkar faktiskt vara en expert på rysk politik. Det är därför han anlitats som sprattelgubbe på uppdrag av Vita huset via EU-kommissionen. Carl Bildt vet vad han skall säga offentligt, vare sig det är meningslösa plattetyder eller uppenbara lögner.”

”Men NATO finns kvar trots att det största hotet mot fred och demokrati under kalla kriget utplånats. Varför? Min misstanke är att väst aldrig upphört att misstro Ryssland. Nu får vi betala tillbaka för det.

Utrikesminister Carl Bildt kan inte vara omedveten om hur Ryssland ser på oss i väst när vi visat att vi talat med kluven tunga. Medan Ryssland förföll och plundrades under 1990-talet fortsatte NATO att expandera. Ett stort antal av de forna öststaterna har valt att inte bli neutrala länder, utan har istället blivit medlemmar i NATO – exempelvis Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Gränsen mellan öst och väst har förflyttats långt högerut på Europakartan.

Carl Bildt erkänner inte att utvecklingen efter 1990-talets början följer ett mönster som påverkar Ryssland och det landets syn på säkerhetspolitiken, inte minst med tanke på att NATO också vill bygga upp en missilsköld som gör att vapnen bara kan användas i ena riktningen, d.v.s. mot Ryssland. Självklart tror Carl Bildt inte det. Men i den här frågan har han betalt för att bubbla med kluven tunga. Och har han inte med vetskap om detta lyckats göra en adekvat analys, då skall han definitivt inte ha med EU:s säkerhetspolitik att göra.”

bubblaren

Carl Bildt pläderar nu för att kuppregimen i Kiev ska använda våld mot dem som gör uppror i Donetsk och andra städer i östra Ukraina. Här handlar det inte bara om insats av polis utan även militär. I Ukrainas konstitution förbjuds användning av militär mot det egna folket, men det bekymrar inte Sveriges utrikesminister.

I ett radioinslag kommer han på sedvanligt sätt undan kritiska motfrågor,  framställer saken som att det skulle handla bara om polisinsatser.

Går vi två månader tillbaka i tiden strömmade ur bildts mun andra utsagor. Då gällde saken det våld som den valde presidenten i Ukraina, Victor Janukovytj, svarade för. Han hade inte satt in någon militär, han hade inte ens låtit kravallpolisen använda sina skjutvapen.  Med sköldar och batonger skulle de värja sig mot skurar av gatsten och brandbomber.

Den bildtska kritiken riktade sig ändå inte mot bombkastarna, utan mot kravallpolisen!!! Som ansvarig för denna hade presidenten ”blod på sina händer”.

Möjligen kan Carl Bildt där framstå som inkonsekvent, men det ger alltså inte hela sanningen. Hos honom finns samtidigt en konsekvens, och den går tillbaka ända till 1709.  Allt som är mot ryssen är bra – allt som är för ryssen är illa. Envar som är ryssars vän är Bildts fiende - och tvärtom.

Carl Bildt är en relik från på en gång Poltava och det Kalla kriget.

På historiens skräphög hör han hemma.

1709

Läs mer

Bildt och Nuland

Bildt och sanningen

Hur mycket kostar Carl Bildt?

Referendum!

Okunnighet är styrka?

”Okunnighet är styrka”  Så löd ju en av Orwells paroller i ”1984”.

Jag vill inte gå så långt som att ställa mig bakom den, däremot kan jag föreställa mig att OKUNSKAP ÄR ETT  VAPEN, eller kan så vara.

I flera inlägg har jag ju skrivit om kapprustningen och risken för att kärnvapen ska komma till användning. Inte minst i dessa dagar kan situationen påminna om ett chicken-race.

chickenrace
Innebörden av detta blir att det inte handlar bara om vilken sida som har mest av de verkningsfullaste och dödligaste vapnen. Det handlar framförallt om vilken sida som företer trovärdighet i beredskapen att faktiskt använda sina vapen.

Den trovärdigheten hänger på att medborgarna kan övertygas om att

a) det egna landet kan överleva ett kärnvapenkrig

b) fienden är så ond, att man kan detonera kärnvapen över denna.

För att uppnå dessa föreställningar och hållningar hos medborgarna är massmedias påverkan av central betydelse.

vapenbroder
För den som vill krig handlar det inte bara om tillgång till bomber och granater, kanoner och kulsprutor. Lika viktigt är tillgång till massmedia.

I både USA, Sverige och övriga västvärlden agerar nu agendainriktade massmedia för att uppamma acceptans för militära angrepp på Ryssland som lösning på Ukrainakonflikten, liknande det som vi tidigare såg före anfallen mot Irak och Libyen.

x

Det här leder över till några konkreta exempel, på okunnighet.
wp1
Det första är från Washington Post. Man hade där undersökt i vilken utsträckning amerikaner i allmänhet vet var på världskartan som Ukraina ligger. De flesta gick bet, det fanns ingen världsdel, där Ukraina inte placerades.

Mest intressant var dock nästa moment: det fanns ett klart samband mellan hög nivå av okunskap och hög benägenhet att ställa sig bakom en interventionistisk och hård hållning mot Ryssland.

Av denna karta framgår skillnaden. Röda punkter markerar Ukraina-placeringen från personer som motsatte sig USA-ingripande, blå punkter placeringen från dem som önskade USA-ingripande. Ju mindre man vet om var Ukraina ligger, desto mer benägen är man att bifalla ett militärt ingripande från USA.

RT tog också upp detta i ett nyhetsinslag.

x

Nästa exempel är en klassiker.

duck1
USA:s civilförsvar gav 1951 ut en film med goda råd till amerikanska barn, om hur de kunde skydda sig mot en atombomb. Förutom övningar i skolorna förmedlades kunskaper och färdigheter genom filmen ”Duck and cover”, med sköldpaddan ”Bert” som instruktör. (ordlek: sköldpadda på engelska blir ”duck”).

Berts budskap: En snabb reaktionsförmåga och ett omdömesgillt val av gömställe skulle kunna utgöra en räddning.

duck2duck3

Här kommer filmen Duck and cover, med 5 minuter av klokheter:

Som så ofta tog Sverige intryck av USA. I 1952 års utgåva av ”Om kriget kommer” förklarades:

”ÖVERRASKAS DITT SAMHÄLLE AV EN ATOMBOMB så är yttersta snabbhet av nöden. … Ögonblickligen måste Du ta skydd.”

askydd

Under det Kalla kriget fanns kommunismen, och Ronald Reagan kunde utnämna Gorbatjovs Sovjetunionen till ”Empire of evil”. 1989 föll Berlinmuren, 1991 kollapsade Sovjetunionen och snart hade även Warszawapakten upplösts. Det fanns inga kommunistländer kvar i Europa.

evil

Som det nu visat sig går det ”lika bra med selleri”.  Med eller utan kommunism ses Ryssland som ett hot.  Därför har NATO inte bara blivit kvar – man har dessutom rustat upp och placerat missiler i Polen och Rumänien, och kommit närmare inpå Ryssland.

När Ryssland till sist reagerar besannas bilden av det hotfulla Ryssland och behovet av en offensiv NATO-hållning. Något som de flesta medborgare i väst förstår, tack vare massmedia och pk-drillade politiker.

osthorisont

PS

Trots den våldsamma kuppen i Kiev, med avsättande av Ukrainas demokratiskt valde president,  har Rysslands reaktion ändå varit måttfull.  Vilket inte hindrar att ur munnen på Sveriges statsminister kommer den 12/4 detta:

”Vad är det nu som har hänt? Ja, det är väl uppenbart. 

Vladimir Putin och Ryssland har ett förändrat beteende, som är mycket oberäkneligt, som känns som vindar från det kalla kriget, från de europeiska problem vi haft i generationer, med ett väldigt aggressivt beteende mot sina grannländer. Det handlar då inte bara om Ukraina, det är en oro som man sprider i hela vår del av världen.”

fra

Läs mer

Chicken Race

På NATO-menyn

Vem är terrorist?

Värre än Tredje Riket?

http://www.friatider.se/putin-skriver-oppet-brev-till-eu-ledare

http://galnegunnarsblogg.wordpress.com/2014/04/12/sanningen-om-vad-som-hander-i-ukraina/

 

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 125 andra följare