• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Judiska revolutionen 1917

Från Logiks förlag har jag nu fått en bok, att recensera.  ”Den judiska rasismen” av David Duke.

För mig har denna bok en särskild historia.

När Nordiska förlaget år 2004 utkom med en första utgåva på svenska av ”Den judiska rasismen” skaffade jag genast ett exemplar. Det sammanföll i tiden med att jag satt i partistyrelsen för Sverigedemokraterna. Innan jag ens själv hunnit läsa färdigt boken rekommenderade jag i ett mejl övriga PS-ledamöter att läsa den.

Detta resulterade i att SD-styrelsen våren 2005 tog ett beslut om att ”pricka mig”.

Sedan blev det inte av att jag ens själv läste färdigt boken.

Det känns ju konstigt att jag rekommenderade en bok till läsning, som jag själv läst bara delvis. Kanske var det så, att jag helt enkelt fann delar av innehållet alltför ”svårsmält” och ville ha medbedömningar, ville få igång ett meningsutbyte kring det som boken tog upp.

Vad jag då inte helt förstod – men gör nu, när jag verkligen har läst hela boken – är att den sannerligen utgör politisk DYNAMIT!

Kanske hade någon annan i partistyrelsen redan läst boken och det blev då bara för mycket att ha en partisekreterare som umgicks med sådana texter.


feb17

Vad var det i denna bok som hade gjort mig tveksam?

Det kan ha handlat om främst två moment, båda med koppling till ”ryska revolutionen” 1917:

• att denna var finansierad och stödd av kapitalister i väst

• att det var mer en judisk än en rysk revolution.

Vid närmare läsning går det dock inte att komma ifrån, att David Duke ger fakta och belägger sina påståenden.

Vad många missat är att tsarregimen i Ryssland störtades i februari 1917, sedan följde en kupp i oktober – den som förde kommunisterna till makten.

Det är den senare som gått till historien som ”ryska revolutionen”. Uppenbart blir dock att en riktigare benämning vore ”judiska revolutionen!


trotskij

Bolsjevismen var, hävdar David Duke, en internationell rörelse, kontrollerad av judar. År 1918 fanns 384 kommunistiska kommissarier. i Ryssland  Av dessa var mer än 300 judar medan bara 13 var ryssar.

Många av de ledande judarna hade bytt till mindre judiskklingande namn:

”…Trotskij (verkligt judiskt namn: Lev Bronstein); Zinovjev (verkligt judiskt namn: Hirsch Apfelbaum); Lunacharskij (ickejude); Kamenev (verkligt judiskt namn: Rosenfeld); och Sverdlov (jude).”

Lenin var enligt Duke ”fjärdedels jude”, talade jiddisch i hemmet och var gift med en judinna.

Inte mindre var judars roll bland dem som ombesörjde avrättningar, tortyr och etnisk rensning i Sovjetunionen. Särskild nit och entusiasm i sitt arbete visade där Genrich Jagoda:

”Juden Moses Uritskij var den förste chefen för Tjekan, eller hemliga polisen, och flertalet av de efterföljande cheferna var också judar. Inklusive Sverdlov och Genrich Jagoda som ledde de pogromer där tiotals miljoner dödades.”

gulag

I sin bok ”Gulagarkipelagen” uppgav Alexander Solzjenitsyn att från år 1918 och fyra decennier framåt så mycket som 66 miljoner människor i Sovjetunionen kan ha dödats av härskarna.

Från första början, redan under inbördeskriget, var det blodigt:

”…massakrer på tusentals ryssar ur aristokratin och intelligentian, mördade helt enkelt för att de skulle ha kunnat utgöra ett effektivt ledarskap i motståndet mot kommunisterna.”

När tsar Nikolaus II med familj avrättades i Jekaterinburg sommaren 1918 organiserades mordet av Yakov Sverdlov.

tsarfamilj


I Solzjenitsyns siffra på 66 miljoner ingår, förutsätter jag, Holodomar – folkmordet  Ukraina 1932-33.

Ett svältmord som kostade kanske 10 miljoner ukrainare livet.

Den främste regissören bakom denna förintelse var stalinisten Lazar Kaganovitj.

Om Holodomar, se mer här, här och här.

holodomar

Det judiska inflytandet över det sovjetiska kommunistpartiet var alltså stort. Uppenbarligen lyckades Josef Stalin besegra detta då han efter Lenins död 1924 tog över ledningen av partiet.

Den främste rivalen, Leo Trotskij manövrerades ut, och ett intensivt kampanjande mot ”trotskism” och ”trotskister” drog igång.

Detta följdes av de tre Moskvaprocesserna 1936-38, med utrensningar av inte minst judar i maktpositioner.

moskva36

Duke sammanfattar vad gäller Ryssland:

”Fakta var ovedersägliga. Ett enormt historiskt faktum hade suddats bort från Västerlandets intellektuella medvetande lika grundligt som en fil kan raderas från en hårddisk.”

”…endast mycket starka krafter hade möjlighet att mörklägga viktiga delar av historien och skapa det falska intrycket av en ’rysk revolution’…”


ddbok

David Duke är alltså amerikan, han kommer från Oklahoma. ”Jewish supremacism”, lyder boktiteln i sitt original.

Innehållsförteckningen täcker upp:

• De heliga judiska skrifterna och herrefolkstänkande

• Relation till kristendomen

• Kamp för kommunism, medborgarrätt, mm

• Mediadominansen i USA och globalt

• Greppet över partipolitiken i USA

• Antisemitismens rötter

• Slavhandeln

• Staten Israel

• Förintelsen

• WTC-dådet 2001

• Massinvandringen till västländer

• Judisk evolutionär strategi.


2015 års utgåva av ”Den judiska rasismen” är innehållsmässigt densamma som den från elva år tidigare. Skillnaden är att den nu är inbunden och har ett annat omslag.

Boken kan beställas från Logik förlag.

Pris: 269 kr. Betalning mot faktura, kortbetalning eller banköverföring.


PS1

Till bilden hör att det före revolutionsåret 1917 fanns motsättningar i Ryssland mellan å ena sidan ryssar och tsarregimen, å andra sidan judar.

David Duke:

”Det har pågått en fortlöpande fejd mellan ryssar och judar i århundraden och ur dessa konflikter sprang ‘pogromer’ för att .. trycka ner judarna. Ett exempel på detta gränslösa krig är den judiska reaktionen på 1880-talet mot de antisemitiska ryska majlagarna. Majlagarna från 1882 försökte avgränsa judar från vissa yrken…”

”Som svar på de ekonomiska och andra påtryckningar som riktades mot Ryssland utfärdade tsaren ett edikt den 3 september 1882. I detta fastslog han:

‘Sedan en tid har regeringen ägnat sin uppmärksamhet åt judarna och deras relationer till resten av imperiets invånare, med avsikten att utröna de sorgliga förhållanden för landets kristna invånare som skapats genom judarnas vandel i affärssammanhang.

Med få undantag har de som grupp ägnat sig, inte åt att berika eller främja landet, utan åt att medelst svekfulla knep svindla dess invånare och framförallt dess fattiga invånare. Detta uppträdande från deras sida har framkallat protester från folket… ansåg det vara en angelägen fråga om rättvisa att införa stränga åtgärder i syfte att göra slut på det förtryck som judarna utövar mot invånare, och att befria landet från deras ohederligheter vilka, som känt är, är orsaken till oroligheterna.”

Alltså fanns skäl för judar att vilja störta Rysslands tsarvälde, menar Duke.

Den judisk-amerikanske storkapitalisten Jacob Schiff gav f.ö. stora lån till Japan i samband med det rysk-japanska kriget 1904-05, vilket där bidrog till den japanska segern.


PS2

I andra änden har vi Sovjetunionens sammanbrott 1991.  Detta resulterade i en period av mycket svår nöd för det ryska folket.

Samtidigt skedde en utförsäljning eller nästintill bortskänkning av enorma statliga tillgångar.

Till dem som därvid lyckades berika sig och skaffa sig stor makt hörde inte minst Boris Berezovsky och andra judiska ”oligarker”.

Berezovsky blev dock senare utmanövrerad av Vladimir Putin.

felhast

Det som vi lärt oss benämna ”rysk maffia” är i praktiken, enligt Duke, en judisk maffia:

”Att framställa dessa judiska brottslingar som ryssar är en dubbel lögn. Det är osant vad beträffar deras judiska ursprung, och det smutskastar samtidigt det ryska folket.”


 

22 svar

 1. Jan, nu har du slagit huvudet på spiken. När man börjar nysta i detta så gömmer det sig en lögn bakom varje dörr man öppnar. Allt hänger samman och i tre röda trådar med början runt 1700-talet;

  -Judarnas egen frigörelse från det religiösa förtrycket i getton som de levt i framför allt i Östeuropa. Detta fick sin början i samband med upplysningen och kristendomens minskade makt och inflytande. Judarna kunde nu ”blomma ut” och lämna sina getton och var inte längre på samma sätt tillbakatryckta av kristendomen. Detta ledde till ett ökat judiskt inflytande men också till infiltration och gruppstrategier för inflytande. Västjudarna som var assimilerade fick nu också allt fler östjudar som inte alls var intresserade av assimilering,

  Detta SAMTIDIGT som samhället var 95% bönder som inte kunde läsa och en liten stadsklass och ytterligare färre inom kungahuset och adeln.
  Det var inte svårt att då ta över ett sådant samhälle om man samarbetade.

  -Framväxten av handel och bankverksamhet genom industrialiseringen där judar av olika skäl varit dominerande. Inom bankväsendet då det var förbjudet för kristna att ta ut ränta. Inom handeln var man etablerad dels för att judar alltid arbetat med att skära emellan som mellanhänder men också för att man hade det internationella nätverken. Här blev först familjen Rothschild, sedan J.P. Morgan (agent till Rothschild) och sedan Rockefeller (kryptojude) helt dominerande i världen genom sina enorma förmögenheter som de har kvar ännu idag i olika dolda stiftelser.

  Rothshild var så rik på 1800-talet att man i stort bestämde i Europa. (5 söner i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Österrike)

  Glöm inte att på denna tid fanns det ett fåtal kungar och adelsmän. Resten var bönder. Judarna har i sin tro ett förakt mot bönder. De får däremot liera sig med makten. Det har ansetts bra. Här talar vi dock om ett ytterst litet antal judar. Kanske 100 i Europa varav Rothschild, (Bauer från början) helt dominerade fram till 1900-talets början då USA började växa sig allt starkare.

  -Sionismens grundande i slutet av 1800-talet och Sionisternas strävan att få ett eget land. I denna strävan ligger också att kontrollera USA då man utan det militära stödet inte skulle fått möjlighet att ta Israel och inte sedan efteråt skulle kunna upprätthålla Israels säkerhet. USA är därför övertaget av ”den evige” – för evigt. Det styrs inte av befolkningen i USA utan genom de som äger media och betalar för reklam till kongressledamöterna. Alla presidenter sedan 1900-talets början har VALTS ut och matchats fram av Agendajudar. Den som inte går deras väg har inte en chans. Ibland går det fel eller Presidenten har tjänat ut sin roll – då får man rätta till misstaget på andra sätt – Kennedy, Lincoln, McKinley.

  Alla tre punkterna ovan hänger samman och samverkar.

  Här är det viktigt att inse att Agendajuden inte känner lojalitet till en nation annan än Israel och att man inte är lojal mot folket i det land man bor utan mot den internationella judenheten. Enligt Talmud är judarna mycket mer värda än icke-judar och det är helt o.k. att luras och att man behöver inte ens ta hänsyn till andra än sig själva. Detta förklarar också varför man agerat helt hänsynslöst i första och andra världskrigen, Vietnam, Korea och i Palestina.

  Kyle Hunt har faktiskt sagt det ganska bra även om någon som inte ännu satt sig in i frågan kan uppfatta det som stötande. USA och västvärlden är som en sådan där myra som har fått en parasit som tagit över dess hjärna så till den grad att myran agerar helt utan tanke på sitt eget bästa. För mig är det en klockren beskrivning. Så illa är det tyvärr.

  Agendajudarnas dominans av media är här helt avgörande.

  Jag vill påpeka att Jan Millds uttryck Agendajudarna är här tillämpligt då självklart många judar inte alls är aktiva utan mer följare och lika vilseledda som Goijer av dessa Agendajudar som väl närmast är att liknas vid psykopater men som tyvärr har en otrolig makt. (kanske just därför förresten?). Tro inte en sekund att man bryr sig innerst inne om sina etniska bröder och systrar när det väl gäller. De kan offras utan minsta tveksamhet. Titta bara på andra världskriget.

  p.s. Har boken och ska läsa den men har läst David Dukes andra böcker bl.a. My Awakening som är en klassiker. David Duke leder idag uppvaknande i världen för folket runt om i världen att se dessa Agendajudars förödande inflytande på världen. Inte minst nu senast då man samarbetar för att måla upp Ryssland som en farlig fiende så att upprustningen och konflikterna kan fortsätta. Idag sålde TV4 in ett Nato-medlemskap med sina reportage av NATO-generalen som är på besök.

  Gå med i NATO – annars — buuuuh —- kommer den ryska björnen.

  Alliansen och SD är ju kapade av dessa krafter (osäkert med sossarna) men Sverige behöver ett äkta nationalistiskt parti om vi inte snart ska dras ännu närmare det lömska svarta hålet – USA – och för evig förlora vår självständighet. (om vi nu har så mycket kvar??)

  Vad gäller judarnas ledande roll för finansiering, planering och genomförande av revolutionen och terrorn där är den helt okontroversiell. Även judiska källor skriver om den. Dock är det inte meningen att folket i väst ska få vetskap om det. Inte heller om de revolutionära krafter som verkade i hela Centraleuropa för att åstadkomma samma resultat som i Ryssland. Då framstår plötsligt tyskarnas agerande som rimligt och begripligt. Kanske försökte man bara värja sig mot den av Agendajudarna påkallade och finansierade kommunismen?

  • Tack, Kalle! Det du skrev om synen på bönder kan ge en förklaring till varför Sveriges bönder ska bort och har minimerats under decennier. Vi har ju idag inte ens kapacitet att föda mer än halva vår befolkning om vi stängs av. När bönderna försvinner är det kört totalt – det kan ju ett barn förstå – och det är på den vägen vi är.

   Många bitar i pusslet Sveriges framtid ligger på plats och det finns ingen anledning att fråga varför. Jag kan höra de illvilliga skratten …

  • Kalle:
   Tyskland/Berlin var center för dåtidens dekadenser /sexuella excesser via teater/film/media vilket idag är spritt över hela planeten med syfte att förvilla folk och splittra nationer inifrån. National-socialismen ville få bort detta från landet samt det osunda bankväldet Rothschild byggt upp.

   Hitler såg antagligen vad vi idag ser med all information vi kan samla från historiska data som sionisterna inte kan kontrollera.

   Jan:
   Idag kan du ju knappast vara förvånad över SD´s prickning. Du skulle kanske fråga dig varför du, trots det du lyfter fram i fråga om partiets huvudfinansiär (när partiet var ungt och kanske också idag) tolereras och uteslutning inte skett? Är det för att det skulle framstå som alltför tydligt vilka syften som SD fyller för sionismen?

   Kanske dags att se en parallell mellan SD och National-Socialismen som finansierades av judarna själva till att börja med precis som den ryska revolutionen?

   Syftet för Sverige i nutid är: Att söndra inifrån/förvilla människor med excesser i kombination med multikulti och det kaos som kommer att bli resultatet av de huvudlösa insläppen av invandrare vi konfrontreras med just nu.
   Man behöver inte ha gått på Chalmers för att räkna ut att alla kvinnor som kommer till Sverige utifrån aldrig kommer att arbeta i sitt nya hemland. Dom föder barn som kommer att bidra till inre söndring i ren frustration av att inte få arbete eller lika mycket pengar att röra sig med i framtiden.

   SD fyller rollen som språngbräda till vilseledning av svenska folkets missnöje!?
   Vad händer den dagen då kaos bryter ut i mycket större omfattning än idag? När infrastrukturen faller sönder ännu mer? Skolorna presterar analfabeter i ännu större utsträckning?

   Sionisterna utnyttjade Social-Nationalismen i Tyskland. Genom detta kunde man sjösätta staten Israel i ett mycket tidigare skede än om man inte haft ”the holy cause” att påskynda pressen på de allierade med och påbörja förintelsen av det Palestinska folket.

   Sionister är som Kalle säger helt skrupellösa och ”goijer” anses som boskap i syfte att tjäna den elit som man anser sig tillhöra.

   Skillnaden mellan ryska revolutionen/andra världskriget och Tyskland är att nu är målet total världsdominering och utplånande av alla nationer.

   Vi skall inte vara naiva och blunda för hur sionisterna manipulerar oss utan fundera på hur vi skall kunna förändra utgången och inte fortsätta utplånandet av oss själva till deras förmån!

   Tack för en bra kommentar Kalle och tack Jan för att du lyfter fram dessa viktiga fakta då det fortfarande är många över 60 som kanske inte har alltid så goda kunskaper i engelska.

   • Här har du fått något om bakfoten:

    ”Du skulle kanske fråga dig varför du, trots det du lyfter fram i fråga om partiets huvudfinansiär (när partiet var ungt och kanske också idag) tolereras och uteslutning inte skett?”

    Jag gick själv ur SD sommaren 2005.

    Dock fortsatte jag att lägga min röst på partiet, men för sådant kan man ju inte uteslutas…

  • ”USA och västvärlden är som en sådan där myra som har fått en parasit som tagit över dess hjärna så till den grad att myran agerar helt utan tanke på sitt eget bästa.”

   Ja, frågan blir till slut om myran agerar ens för parasitens bästa…

   Tack för detta genomarbetade inlägg, Kalle!

 2. Om man följt med lite på Internet så är det inte något nytt under solen i din sammanställning, Jan. Men för dem som inte gjort det kan det gå upp ett ljus … David Duke är en gammal bekant för min del genom videor – en bok på svenska kan ge lite fler detaljer om schackspelet.

  Illusionernas tid är förbi, ska alla veta – bara att avvakta händelsernas gång. Allt började komma upp på ytan redan på 1980-talet och fortsätter i ökande takt. En del känsliga personer vägrar ta det till sig men … Som jag alltid sagt: Jag vill veta sanningen, så mycket jag kan, innan jag viker hädan – dit vi alla ska en gång. Att dö okunnig och ovetande – kan det finnas värre?

  Och det finns många hemligheter med Olof Palme som inte pyst upp ännu till allmän kännedom. Vissa gamla journalister sitter inne med en del, och jag är så nyfiken! Å andra sidan var det han som lät sig utnyttjas av vissa krafter en gång …

 3. Håller med Kalle, pang på rödbetan!
  Att människor har svårt att ta till sig sådana uppgifter må tillskrivas en effektiv indoktrinering. Man vill och kan inte se sanningen i vitögat därför att man då förlorar sin (falska) trygghet.

  Det är just sådana fakta som klär av den osynliga makten som förpestar våra liv med krig, terror och hot om storskaligt världskrig. Adolf Hitler var synnerligen beläst och kunnig i framförallt historia. Han genomskådade sionisterna och försökte manövrera ut det judiska inflytandet från Tyskland. Dessvärre underskattande han deras omåttliga grymhet och total avsaknad av etik och moral.

  Om vi hade total judisk dominans i förläggarvärlden då hade denna bok aldrig kunnat lanserats på den öppna marknaden i Sverige. Judarnas svek mot mäskligheten ska debattares och visas upp så ofta det går så att fler för upp ögonen för denna terrororganisation.

 4. Alexander Solzjenistyn skrev en bok som aldrig översatts till engelska då den avslöjade för mycket om sionismen.
  Den heter ”200 år tillsammans” och beskriver den rysk-judiska relationen under 2 sekel i 2 volymer.
  http://truedemocracyparty.net/2012/05/most-banned-book-in-the-world-200-years-together-aleksandr-solzhenitsyn/

  Det finns andra böcker som aldrig översätts för att sionismen rätta ansikte inte skall komma i dagen:
  I ”Min Ha Metzar” ( From the dephts of distress) av Rabbi Michael Dov-Ber Weissmandel, vilken gavs ut 3 år efter hans död 1960, beskriver han hur han verkade för många judars flykt från koncentrationsläger/arbetsläger.

  Vid ett tillfälle gavs möjlighet att genom stora summor pengar muta sig till att få ut alla judar från östra delarna av Europa och Balkan.
  Den sionistiska organisationen för samordning av judars förflyttning i Schweiz vägrade och skickade följande svar på hans vädjan:

  ”We are writing to remind you of the one factor of which you must never lose sight: that ultimately, the Allies will win the war. After their victory, territorial boundaries will be reshaped as they were after the First World War. Then, the way will be clear for our purpose at this time, with the war drawing to a close, we must do everything in our power to change Eretz Yisrael to Medinat Yisrael and many steps have already been taken in this regard. Therefore, we must turn a deaf ear to the pleas and cries emanating from Eastern Europe. Remember this: all the allies have suffered many losses, and if we also do not offer human sacrifices, how can we gain the right to sit at the conference table when the territorial boundaries are reshaped? Accordingly, it is foolhardy and brazen for us to negotiate in terms of money or supplies in exchange for Jewish lives. How dare we ask of the allied powers to barter money for lives while they are sustaining heavy casualties daily? So, insofar as the masses are concerned: RAK B’DAM TIHJE LANU HAAREZ, (Eretz Yisroel will be ours only by paying with blood), but as far as our immediate circle is concerned, ATEM TAJLU. The messenger bearing this letter will supply you with funds for this purpose”.

  Ovan visar hur sionismen använt första och andra världskriget som plattform för formandet av staten Israel.

  Nu försöker man till varje pris att starta ett tredje världskrig genom smutsig inblandning i flertalet krig det senaste decenniet tex, Irak/Iran/Libyen/Syrien och även händelserna i Ukraina.

 5. Revolutionen i oktober 1917 var ingen revolution utan en statskupp, som enligt den gregorianska kalendern ägde rum i november. Uppenbarligen var den i huvudsak en judisk kupp, den korrekta benämningen blir då den judiska novemberstatskuppen!
  Benämningen den ryska revolutionen bör reserveras för händelserna i februari samma år, mars enligt den gregorianska kalendern, då det ryska folket störtade tsarregimen.

 6. Den bolsjevikiska statskuppen brukar man väl säga, men det är väl klart att det fanns många judar bland de ledande bolsjevikerna.

  Men å andra sidan brukar väl judar vara väl representerade som banerförare för stora förändringar på gott och ont.

  Var inte många av de ledande aktörerna för Hollywood judar?

  • Och vad gott har kommit och kommer från sionisterna i Drömfabrikerna i Hollywood?
   De underhåller oss till döds.

 7. Mycket bra, enkel och pedagogisk framställning som vanligt. Min egen världsbild ruskades om några år före dig Janne. Det var då jag gick till botten med zionismen och fann att dess anfader inte var Theodor Hertzl, utan Moses Hess som dessutom var en av den tyska socialdemokratins grundare och Karl Marx mentor in i socialismen. Det var redan på 1840-talet. Inget av allt detta diskuterades i den 68-rörelse jag var del av i egenskap av judisk marxist. När jag sedan började granska ”ryska revolutionen” som vi då kallade den och snabbt fann att den i själva verket var en judisk statskupp, ja då föll fjällen definitivt från mina ögon. Här ett utdrag ur min bok ”Är världen upp och ner?” med lite siffror på vilka som ledde statskuppen:

  ”d) Angående judarna och ryska revolutionen

  Under perioden 1918-1919 var antalet judar i bolschevikpartiets centralkommitteé 41 av 62, i Chekan 23 av 36 och i Folkets regering 17 av 22. Av totalt 556 viktiga funktionärer i bolschevikstaten var 457 judar, inklusive ovan nämnda. Andra ”nationella” grupper var ryssar, ukraniare, letter, tyskar checker, armenier, georgier, polacker, finnar och ungrare. Den mycket kraftiga dominansen av judar inom övriga ryska socialistiska partier är liknande. Dessa uppgifter är hämtade från ett appendix av Robert Wilton till en artikel av Mark Weber ”The Jewish Role In The Bolshevik Revolution”, 31 oktober 2003. Artikeln har 41 källhänvisningar och appendixet har en omfattande namnredovisning. Weber är chef för IHR.

  http://www.rense.com/general43/jewishrole.htm

  I The Jewish Century, Yury Slezkine, 2004, ägnas ett kapitel på 100 sidor åt judarna och den ryska revolutionen. Där finns mängder av statistik bland annat rörande andelen av judar i olika ledande organ och beslutande församlingar. Här används delvis andra källhänvisningar och något lägre andelar, men namnredovisningen är mer summarisk. Av intresse är dock att på Sovjeternas andra kongress, då revolutionen ”ratifierades” samtliga 15 officiella representanter för de olika partierna uppges ha varit judar (sid 175). Dessutom anges i en fotnot att andelen judar i ledande ställning bland Menshevikerna var ännu större än bland Bolchevikerna. Slezkine är en judisk historieprofessor från Berkely.

  http://www.amazon.com/Jewish-Century-Yuri-Slezkine/dp/0691119953

  Hur man än vrider och vänder på saken så var det judiska inslaget i revolutionens ledande och beslutande instanser dominerande under de avgörande åren både i absoluta tal i förhållande till andra folkgrupper i dessa organ och i förhållande till sin egen andel av den totala befolkningen. Detta användes som argument i propagandan mot revolutionen, samtidigt som många judar själva uppfattade bolshevismen som en judisk rörelse. Vilka slutsatser man kan dra av detta är en helt anna fråga, vilken förvisso kan diskuteras.”

 8. Det har kommit signaler på senare tid om skärpta hate speech-lagar. I synnerhet när det kommer till antisemitism. Därför fruktar jag att alla ord som kan kopplas till ordet jude, även en sådan fiffig konstruktion som agendajudar, kommer bli åtalbar framöver. Enda sättet att då exponera dem är att påpeka att dom inte ens är semiter, utan khazarer. Att bevisa att khazarer inte kommer från mellanöstern torde inte vara särskilt svårt. Blir man anmäld så borde man kräva att juden i fråga går med på ett DNA-test. Börjar dom då krångla och slingra sig så får man väl anta att man har just med en khazar att göra och dom vill inte bli tagna med byxorna nere.

  Att dessa skrupelfria skurkar inte bara har stulit ett annat folks land men även kapat deras etnicitet och religion är en skandal utan like. Av den anledningen bör vi fokusera mer på khazarer än judar i framtiden. I alla fall om vi vill slippa hamna innanför galler. Men dom lär säkert inte heller gilla att dom blir exponerade som att inte vara ett semitfolk, vilekt svenne banan givetvis tror att dom är.

 9. Icke att förglömma att författaren Jüri Lina utkom med första upplagan av sin bok ”om Sovjetmaktens uppkomst och fall – Under Skorpionens tecken” år 1994. Lina påvisar kopplingen mellan frimureri och kommunism. Lenin var exempelvis medlem av frimurarorden Grand Orient de France.

  Linas bok innehåller många intressanta uppgifter. Exempel:

  ”Planerna för det framtida Europa var klara långt i förväg. Greve Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), som var den förste presidenten i Paneuropa-Unionen, grundad år 1923, skrev I sin bok.’ Praktischer Idealismus’ (1925) sammanfattningsvis följande: ’Framtidens människa blir av blandras. Beträffande ett Paneuropa önskar jag där en eurasisk-negroid blandning med stor variation i personlighetstyper…Judarna skall inta de ledande ställningarna, ty den goda försynen har i judarna skänkt Europa en ny andligt högtstående adelsras.’ Sidorna 22 och 50.)
  Frimurarnas andra önskemål om omvandlig av Europa publicerades i tidskriften Weiner Freimaurerzeitung i september 1925 0ch oktober 1926.“

  Citatet är från Jüri Lina : Under skorpionens tecken, sidan 333, Stockholm 1994.

  http://jyrilina.com/svenska/under-skorpionens-tecken-sovjetmaktens-uppkomst-och-fall/

 10. Bra att Jan Milld tar upp denna viktiga fråga. Jag har inte läst David Dukes böcker än men sett flera av hans föreläsningar på webben.
  Även läst/sett andra personer på samma tema – Agendajudar.
  Största och mest kända svinet av dessa agendajudar i Sverige är ju Peter Wolodarksi på skitblaskan DN.
  Signaturen Kalles välskrivna ”uppsats” är verkligen en ögonöppnare för många. Mera sådant, kanske en egen blogg ?

 11. Ett utdrag ur 1879 brev från Baruch Levy till Karl Marx:
  ”The Jewish people as a whole will be its own messiah.
  It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers (nationer ska upphöra att existera), the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic (FN och NWO, the New World Order) in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship.
  In this new world order (!!!) the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. (Därför att de har infiltrerat politiken och satt ”handlers” (rådgivare som ger ”förslag” typ Kissinger) och som styr, drar i trådarna, gör honungsfällor med sex och droger som de sen utpressar med. Eller så hotar de med krig, med kanoner eller finansiellt, eller handelskrig)
  The governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews.
  It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. (Allt och alla är satta i skuld, stater som privat. När skuldberget rasar ihop övergår allt ägande till en Världstat? Låt mig gissa att agendajudar bestämmer tidpunkten för denna gigantiska kraschen så de kan fiska hem det mesta av världens tillgångar. Avskaffa privat ägande är Agenda 21 och kommunism i högsta grad. Kommunismen dog inte ut med Sovjets fall, låt inte detta lura dig, tänk istället att den gick över i en annan skepnad som kulturmarxism)
  Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which it is said that when the messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands.

  Så nu vet vi vad vi har att förvänta oss i framtiden. Samma krafter som skapade Sovjetmonstret och som nu söndrar nationer, krstendomen och kärnfamiljer, vår moral som byts ut mot omoral, normalt mot onormalt, som skapat så mycket krig och elände – samma hänsynslösa krafter finns fortfarande kvar vid makten. Och som det står i Uppenbarelseboken, efter en längre period av upplevd fred och välstånd, där den vita hästen ska lägga beslag på makten, kommer den röda hästen med inbördeskrig. Sen blir det svält, krig och sjukdom som jorden aldrig har upplevt tidigare. Holodomor x 100. Gulag x 100. Great depression x 100.

 12. Intressant hypotes av Duke.

  Den motsäger den officiella historien om att bolsjevikerna (majoriteten mestadels ryssar) vann över mensjevikerna (minoriteten där många judar ingick) i det demokratiska kommunistiska enpartisystemet, vilket ersatte Tsar-diktaturen.

  Att just David Duke, f.d. KKK-medlem, kommer med denna teori är inte förvånande. Hur trovärdig den är låter jag var och en fundera på.

  Jag tror personligen att hypotesen kan hänga samman med amerikaners extrema sekteristiska religiositet kopplat till kommunistskräck eftersom Marx ansåg att religion var ett opium för folket och ville avskaffa den som ett led i att hjälpa folket på riktigt.

 13. .Vissa Frågor ( särskilt vissa politiska och historiska frågor ) kan inte lösas på ett bra sätt i den här dimensinen ( 3 D ) utan måste med upp i den 5:e dimensionen för att lösas där. Det verkar som just detta är en sådan fråga I 5:e Dimensionen måste alla acceptera sanningen som den är eller försvinna.
  I AM a being of violet fire I AM the purity God Desire http://livskraftsorientering.tarotguiderna.se/2018/02/16/femte-dimensionen-7-tecken-om-du-borjar-att-leva-dar/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: