Ska vi hata ryssar?

hvs

Pentagon vill nu drastiskt öka USA:s militära utgifter i Europa. Det angivna motivet är att Ryssland utgör ett växande hot mot övriga Europa, genom sin militära kapacitet och sitt aggressiva agerande.

Detta ligger väl i linje med svenska massmedias hållning. I vår nyhetsrapportering framställs Ryssland konsekvent och med en röst som någonting negativt och hotfullt. Perspektivet är 100% amerikanskt.

Vad man mer konkret anför är Rysslands reaktion på USA-kuppen i Kiev i februari 2014. Där handlar det om fyra moment:

1. Återanslutningen av Krimhalvön till Ryssland
2. Separatismen och kriget i östra Ukraina
3. Rysslands militära upprustning och patrullerande av sina gränsområden
4. Rysk information/propaganda, genom t ex RT och Sputnik.

Här vill jag göra en genomgång och historisk tillbakablick, uppdelat på åtta olika avsnitt:

mad

1. Kärnvapen och terrorbalans

Till oss som växte upp under Kalla kriget förmedlades en bild av att innehav av kärnvapen mest var ett problem då sådana innehades av andra länder än USA. Ändå var USA det enda land som faktiskt hade använt kärnvapen mot människor. Med förfäran tog världen del av nyheten 1949 att även Sovjetunionen lyckats detonera en egen atombomb.

Idag ser jag med andra ögon på detta. Antag att Sovjetunionen inte hade lyckats framställa egna kärnvapen.  Vad skulle då ha avhållit USA från att använda sina kärnvapen också mot ryssarna?

Det är bara att gå tillbaka till Japan 1945. Fällningen av ”Little Boy” över Hiroshima den 6 augusti motiverades med att detta vapen behövde demonstreras inför japanska makthavare, för att framtvinga en kapitulation.

Men hur kunde sedan motiveras fällandet av ytterligare en atombomb – ”Fat Man” över Nagasaki den 9 augusti?!

Det är ju segraren och den som behärskar massmedia som skriver historien, så några problem att i efterhand lägga tillrätta och försvara användandet av ytterligare en atombomb eller tre över ryska städer skulle inte behövt erbjuda några problem.

Med sovjetiska kärnvapen – atombomber 1949, vätebomber 1952 – tillsammans med utvecklandet av vapenbärare för långdistans i både väst och öst skapades en ”terrorbalans” av ömsesidig avskräckning. På engelska kallat ”MAD” – ”Mutual Assured Destruction” (ömsesidig garanterad förstörelse).

Det var ingen trevlig situation, med en ständigt närvarande risk för kärnvapenkrig genom att denna balans skulle fallera, pga antingen en vansinneshandling, ett missförstånd eller tekniskt missöde. Ändå uppfattades själva terrorbalansen som att den motverkade utbrottet av ett nytt världskrig.

Terrorbalansen förutsatte att ingendera sidan hade en förstaslagsförmåga, dvs möjlighet att genom ett första överraskande angrepp helt slå ut motsidans kärnvapen, eller kunna helt skydda sig inför ett svarsangrepp. Det hela byggde på att båda sidor var sårbara, annars inte denna ömsesidigt avhållande effekt.

Terrorbalansen formaliserades senare i det s.k. ABM-avtalet mellan USA och Sovjetunionen år 1972.

”ABM” står för ”Anti-Ballistic Missile” och det handlar om att begränsa system för försvarsrobotar.

abm
ABM-avtalet sades ensidigt upp av USA tre decennier senare.  President George Bush meddelade detta direkt efter WTC-dådet i New York 2001

Ytterligare en åtgärd från USA i detta sammanhang har varit installerandet av antikärnvapenmissiler i Östeuropa, nära gränsen till Ryssland.

I Moskva befaras nu att USA därmed försöker skaffa sig förstaslagsförmåga med kärnvapen.

delateuropa
2. Europas och Tysklands delning

Bakgrunden till Europas delning 1945 var Röda Armens framgångar i kombination med det enorma lidande som det ryska folket hade åsamkats genom den nazityska invasionen i juni 1941. Det handlar om 28 miljoner dödade sovjetmedborgare och en ödeläggelse av mycket stora områden.

Ett skäl för ryssarna att stanna kvar och ockupera ett antal grannländer var säkerhetshänsyn. De kände behov av en buffertzon västerut, ville inte riskera en upprepning av vad de genomlevt. Det skapades en rad av kommunistdiktaturer invid gränsen till Sovjetunionen: Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien.

Europa kom att delas av en ”järnridå” från Ishavet ned till Medelhavet, med några neutrala länder däremellan. Berlinmuren, byggd 1961, kom att stå som en symbol för denna delning av kontinenten.

Ungern gjorde 1956 uppror mot sovjetkommunismen, men den revolten slogs ned.

Tjeckoslovakien försökte 1968 nå förändringar på fredlig väg, under ledning av kommunisten Aleksander Dubcek, men Moskva ingrep ändå med trupper.

3ty

NATO,  ”Atlantpakten”,  hade bildats 1949.  Warszawapakten tillkom senare – 1955.

En nyckelroll i det sammanhanget intogs av Tyskland, som inte fick ges möjlighet att ännu en gång invadera Ryssland. Detta förklarar tredelningen av Tyskland:

1. De östligaste delarna, öster om Oder-Neisse-linjen, tillföll Polen (bortsett från norra halvan av Ostpreussen, som blev sovjetryskt, varvid Königsberg bytte namn till Kaliningrad)

2. De amerikanska, brittiska och franska ockupationszonerna i väster slogs 1949 ihop och blev  Västtyskland (Bundesrepublik Deutschland)

3. Området däremellan blev samma år Östtyskland (DDR – Deutsche Demokratiske Republik).

Warszawapakten bildades som ett svar på att  Västtyskland 1955 blivit medlem i NATO.  Sovjetunionen skulle ha kunnat acceptera ett enat Tyskland, förutsatt att det blev neutralt, alliansfritt.

Så blev ju fallet med Österrike, som var uppdelat på samma sätt som Tyskland mellan fyra ockupationsmakter – med en motsvarande zonuppdelning för Wien som för Berlin.  Österrike kunde 1955 bli fritt som ett land, dock förbundet att vara neutralt.

Webbsidan Voltairenet:

”The media has largely forgotten about a Soviet initiative, proposed in 1950, to withdraw from the GDR and to reunify a neutral, non-aligned, demilitarized Germany within one year of the conclusion of a peace treaty.”

natoexp

3. NATO:s expansion

• Hösten 1989 föll Berlinmuren.

• Året därpå gick Moskva – med Mikael Gorbatjov i ledningen – med på en återförening av Tyskland, vilket skedde år 1990. Man var då överens om att NATO sedan inte skulle expandera ytterligare österut.

• Efter ytterligare ett år hade Sovjetunionen kollapsat och Warszawapakten var upplöst.

Under 90-talet skulle Ryssland genomgå en svår ekonomisk kris och en markant svaghetsperiod. Så akut var nöden, att det slog igenom demografiskt – den ryska befolkningen minskade.

demografi1

Även bortsett från vad som tidigare kunde ha utlovats av olika politiska företrädare från väst var det ju en oklok linje att låta NATO expandera österut. Det var inte ägnat att gagna avspänning och möjligheter till nedrustning.

Inte desto mindre var det just vad som hände! Tjugo år efter Sovjetunionens kollaps hade NATO fått 12 nya medlemmar, varav flera från den tidigare Warszawapakten, och kommit mycket nära gränsen till Ryssland.

vjvald

4. Kuppen i Kiev

Viktor Janukovytj tillträdde som Ukrainas president i februari 2010, på en femårsperiod. Han skulle alltså ha suttit kvar som president fram till februari 2015. Janukovytj representerade Regionernas Parti och valdes framförallt med stöd av den rysktalande befolkningen i östra och södra Ukraina.

Viktor Janukovytj blev ifrågasatt då han var en både korrupt och svag president. Han levde i lyx, trots nöd bland befolkningen. Till ifrågasättandet bidrog Ukrainas etniska splittring och historia av stalinistiskt förtryck.

Hösten 2013 kom protester igång i Kiev, riktade mot Viktor Janukovytj. Dessa var inledningsvis ganska fredliga och kraven gällde att Ukraina skulle knytas närmare väst – främst EU, kanske även NATO.  Wikipedia: ”Euromaidan is a wave of  demonstrations and civil unrest in Ukraine, which began on the night of 21 November 2013 with public protests demanding closer European integration.”

Efterhand växte manifestationerna i både omfattning och våldsamhet, samtidigt som krav på presidentens och regeringens avgång kom i förgrunden. Samtidigt visade företrädare för olika EU-länder intresse, genom att komma till Maidantorget. Den svenske utrikesministern Carl Bildt gjorde inom loppet av sju månader ungefär lika många resor till Kiev.

Än mer intresse visade USA, inte minst genom sin biträdande utrikesminister,  Victoria Nuland. När hon inte var på torget och delade ut kakor satt hon i telefon och konfererade om vilka som skulle ingå i en ny regering i Kiev. Hennes kandidat – Arsenij Jatsenjuk – visade sig sedan också bli den person som utsågs till premiärminister av ukrainska parlamentet (duman).

Ukrainian anti-government protesters clash with police in Kiev

Enligt Nuland satsade USA inte mindre än 5.000 miljoner dollar på ett regimskifte i Kiev. Man såg till att organisera, beväpna och utbilda gatukrigare. I arsenalen ingick inte minst brandbomber, som satte eld på polismän.

I mitten av februari  trappades våldet upp genom eldgivning på avstånd från prickskyttar.  President Janukovytj fick skulden för detta, men sedan framkom att samma skyttar beskjutit både polismän och demonstranter. Det framkom dessutom att skotten avlossats från en byggnad som kontrollerades av oppositionen. Efter kuppen blev Oleg Magnitsky från Svobodapartiet riksåklagare i Kiev, men han visade inget intresse för att utreda frågan.

Krypskyttarna hade fyllt en viktig politisk funktion.

Expressen, den 26/2 2014:

”I onsdags var det få som trodde att aktivisterna skulle kunna stå emot länge till. Men sedan kom den historiska vändningen. Utplacerade krypskyttar dödade fler än 60 demonstranter vilket resulterade i stor ilska och allt fler demonstranter på gatorna som tog kontroll över Kiev.”

Förhandlingar hade skett mellan presidenten/regeringen och tre oppositionspartier, under medling av utrikesministrarna från Polen, Tyskland och Frankrike. En uppgörelse presenterades den 21 februari, innebärande:

• återgång till 2004 års konstitution (dvs återkallande av ändringar från jan-14)
• konstitutionell reform att genomföras före september
• nya presidentval senast i december
• bildandet av en samlingsregering
• stopp för ockupationer av offentliga byggnader
• inlämnande av vapen
• en förbindelse från båda sidor av avstå från våld.

Möjligheter skulle därmed ha givits att under år 2014 på demokratisk väg åstadkomma att maktskifte.

Det visade sig dock att uppgörelsen förkastades av företrädare på Maidantorget och av ”Högra sektorn”. De nöjde sig inte med mindre än presidentens omedelbara avgång, dumans upplösning och bestraffning av ledningen för kravallpolisen Berkut.

USA-president Obama hade tidigt krävt att Janukovoytj skulle dra tillbaka sina kravallpoliser från centrala Kiev. Ett orimligt krav redan därför att den ukrainska presidentens säkerhet då skulle äventyras. I slutet av februari skedde ändå detta, att kravallpolisen beordrades bort från centrala Kiev.

I det läget lämnade president Janukovytj Kiev – han ville inte riskera samma öde som Libyens ledare tre år tidigare.

Den 22 februari utsåg duman sin talman, Oleksandr Turchynov,  till ny president.  Tillförordnad, fram till presidentval i april.

Till bilden hör att parlamentsledamöter från Regionernas Parti och Kommunistpartiet blivit hotade och misshandlade i samband med omröstningen. Också demonstranter i Kiev med en annan politisk inriktning än extremisterna hade tidigare blivit fysiskt angripna.

Den nya regimen erkändes omedelbart av USA och andra västländer. Ett associationsavtal med EU slöts en månad senare.kiev14


krimbussar

5. Våldsväldets Ukraina

Händelserna i Kiev 2013-14 har en bakgrund ”Oranga revolutionen” i Ukraina 2005. Efter demonstrationer, organiserade av oligarken Berezovskij, kunde den västvänlige  Viktor Jusjtjenko bli vald till president. Detta blev dock ingen bestående förändring,  i nästkommande presidentval segrade Janukovytj.

Ansatsen 2014 blev mer grundlig.

Maktskiftet i Kiev följdes nu upp av verksamheten från aggressiva och våldsbenägna gräsrotsorganisationer som ”Högra sektorn” m.fl. Dessa gav sig systematiskt och fysiskt på politiska motståndare och varje ansats till opposition. Den som på offentlig plats bar någon symbol för dissidens kunde riskera misshandel vid möte med gatukrigare. Medlemmar i t ex Regionernas Parti kunde riskera angrepp även i sina hem. Oppositionella ledarpersonligheter eliminerades selektivt. Många unga ukrainare drillades i extremistisk likriktning, andra skrämdes till tystnad och politisk passivitet.

Sådana angrepp hade förekommit redan i februari. Regionalt och lokalt kunde guvernörer och borgmästare gripas, frihetsberövas och förnedras offentligt.

I Marinskijparken i Kiev hade några hundratal krimbor samlats. Upprepade angrepp gjorde att de den 20 februari fann för gott att återvända till Krim. På hemvägen stoppades deras busskonvoj och de utsattes för grova övergrepp. Under flera timmar pågick det, och många personer dödades eller försvann. 9.30 in i denna film.

Än grövre var övergreppet i Odessa den 2 maj, då 48 personer mördades. Många av dem hade stängts in i en byggnad och bränts ihjäl av en mobb våldsextremister. 12.20 in i samma film.

tsarev.si
I presidentvalet under våren hade Oleg Tsarev, motståndare till kuppmakarna, kandiderat. När han efter en TV-intervju den 14 april kom ut från TV-byggnaden i Kiev väntade en stor skara extremister på honom. Han blev grovt misshandlad.

Påfallande många politiker – motståndare till kuppmakarna – har under år 2015 dött genom ”självmord”. I de flesta fall rör det sig naturligtvis om politiska avrättningar. 12.45 in i filmen.


krim

6. Krimhalvön

Den främsta västkritiken mot Ryssland idag gäller ”annekteringen” av Krimhalvön direkt efter kuppen i Kiev. Denna var, hävdar man, ”olaglig”.

Jag menar att det blir fel att kalla det ”annektering”, eftersom det skedde i enlighet med befolkningens vilja på Krim. Denna hade kommit till uttryck redan två gånger tidigare, vid omröstningar på 1990-talet. Dessa bekräftades genom resultatet av folkomröstningen den 16 mars 2014, där valdeltagandet var högt och 96% röstade för återförening med Ryssland.

Det blir också ett svagt argument att anslutningen var olaglig, då den skedde inom en månad efter att den lagligt valde presidenten hade störtats i Kiev och Ukrainas grundlagar därmed redan var satta ur spel.

Till bilden hör dessutom ett antal andra moment:

• Dubbla måttstockar
Kontrasten blir skarp till hur västvärlden närmast drev på Kosovos skiljande från Serbien år 2008. Kan det bli tydligare hur man mäter med olika mått?!

• Historia 1
Krimhalvön tillhörde Ryssland alltsedan slutet av 1700-talet och under två sekler.

• Historia 2
När Krim 1954  fördes över från den Ryska sovjetrepubliken till den Ukrainska sovjetrepubliken var det inom ramen för Sovjetunionen och något som få så fäste avseende vid, då det inte uppfattades ha någon praktisk betydelse. Bara en administrativ förändring. Det skedde genom ett infall från partiledaren Nikita Chrustjov och kanske inte ens då i enlighet med Sovjetunionens lagstiftning.

• Demografi och geografi
Krimhalvön bebos till övervägande del av ryssar.  Till Jalta och Svartahavskusten har andra ryssar sedan länge rest på semester.

• Säkerhet 1
Geopolitiskt är tillgången till Svartahavskusten och flottbasen Sevastopol på Krim viktig för Ryssland. Detta ställdes på sin spets efter det mot Moskva riktade maktskiftet i Kiev. Till bilden hör överhuvudtaget NATO-expansionen österut.

• Säkerhet 2
Det handlar också om vardaglig säkerhet för befolkningen på Krimhalvön. Signalerna hann ju bli många i samband med och efter Kievkuppen, att våldsbenägna krafter gjorde sig breda.

Detta bekräftades snart ytterligare, genom det massiva våldet från Kievregimen mot befolkningen i östra Ukraina.

Till bilden hör att det rent tekniskt var möjligt att skära av halvön, så att våldsextremister hindrades från tillträde till den. Dels genom geografin, dels genom förekomsten av ett stort antal ryska soldater, stationerade i Sevastopol.

Det visade sig också att man lyckades. Separationen från Ukraina kunde genomföras fredligt, utan blodsutgjutelse. Detta i skarp kontrast både till hur våldsextremister kunde härja över hela Ukraina. Än skarpare blir kontrasten till hur våldet sedan eskalerade i Donbass.

krimval


 

vjvalet
7. Donbas

Västmedias bild beträffande konflikten i östra Ukraina innefattar att:

a) skulden för konflikten ligger främst på  Vladimir Putin, på Moskva och Ryssland

b) Ryssland har militärt invaderat Ukraina

c) utan den ”invasionen” skulle det inte pågå något krig där.

Det område vi här talar om utgörs i huvudsak av regionerna Donetsk och Lugansk. Det talas om det området som ”Donbass”, vilket – tillsammans med områden på ryska sidan av gränsen – traditionellt varit Rysslands och Sovjetunionens industriella hjärta.

Ett grundläggande missförstånd i väst är, menar jag, att intressena hos Moskva och Donbass nu skulle sammanfalla.

Moskva lär ha två övergripande intressen:
a) akut undgå utbrott av en storkonflikt med USA och NATO
b) ett alliansfritt Ukraina, undvika att landet blir NATO-medlem med amerikanska militärbaser och missiler

Donbass kan ha intresse av att:
a) helt separera från Ukraina och anslutas till Ryssland, eller
b) nå en federal lösning, med långtgående självstyre som del av Ukraina.

Två händelser föregick proklamationerna i Donetsk och Lugansk i april 2014 om separation från Kiev:

• Det ena var Kievkuppen i februari, vilken avsatte den president som väljarna i särskilt Donnas hade röstat fram. De nya makthavarna i Kiev hade därmed s.a.s. sagt upp kontraktet.

• Det andra var folkomröstningen på Krim och detta områdes återförening med Ryssland. Möjligen inbjöd detta till ett missförstånd, om att man skulle ha Moskvas stöd för något motsvarande. Krimhalvön var av en helt speciell betydelse för Moskva, på ett sätt som inte gällde Donbass.

Putin har inte gått med på begäran från Donbass att få ansluta sig till Ryssland. Han ville också uppskjuta de folkomröstningar som skedde där, om separation.

Det påstås återkommande i västmedia att Ryssland militärt invaderat östra Ukraina, men några belägg för detta har aldrig kunnat presteras.  Erik Johansson har gjort program om detta här och här.

Västmedia vill även lägga skulden på Ryssland för nedskjutningen av det malajsiska passagerarflygplanet mh17, även detta utan belägg.

Vore det verkligen sant att Ryssland hade militärt invaderat östra Ukraina, då skulle den ukrainska armen och frifräsande våldsgrupperingar knappast ha kunnat härja så som skett, med beskjutningar av bostadsområden i Donetsk och Lugansk. Bomber och granater som drivit en halv miljon civila på flykt in i Ryssland.

cb


 

fotspar

8. Geopolitik idag

Till sist helt kort om det geopolitiska perspektivet.

Makthavare i USA strävar efter en unipolär värld, med en ställning av ”utvaldhet” – exceptionalism – för USA.  Övriga länder i världen ska då vara som vasaller, underordnade USA.

Putins Ryssland representerar något annat, nämligen en multipolär värld. Dvs en värld av fria nationer, som kan agera självständigt, mötas på jämlik nivå för att förhandla och komma överens.

Ryssland under Putin innebär ett streck i räkningen för amerikanska makthavare, blir till en provokation.

Som vi vet av erfarenhet vill Washington kunna avgöra vilka som ska sitta vid makten i andra länder. Man har således avlägsnat bl.a. talibanerna i Afghanistan, Saddam Hussein i Irak och Al-Gathafi i Libyen. Beträffande Syrien har mantrat länge ljudit ”Assad must go!”.

Samma strävan finns beträffande Vladimir Putin.
– Därför propagandakriget i media
– Därför alla sanktioner
– Därför fler soldater och mer krigsmateriel till gränsområden till Ryssland.

Ska Sverige verkligen medverka i detta?

ukraina


Min avsikt är att senare följa upp denna artikel med en  ”Ska vi hata tyskar?”

Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/04/18/replik-om-ryssland/

https://janmilld.wordpress.com/2014/06/15/medietystnad/

https://janmilld.wordpress.com/2014/06/12/hur-farlig-ar-ryssen/

https://janmilld.wordpress.com/2014/04/26/rysk-horisont/

https://janmilld.wordpress.com/2014/05/21/tre-lognhistorier/

https://janmilld.wordpress.com/2015/12/01/russofobisk-sd-film/

Media i stormaktens tjänst

md
Sverige har ju proklamerats som en humanitär stormakt av moderaterna Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt. I deras fotspår traskar nu Stefan Löfven vidare. Men det hela innefattar en ”utmaning” och kräver därför sina insatser även från mediafolket.

Journalisternas självbild är därvid god, och det underlättar kanske fullgörandet av uppdragen.

Så här formulerar sig  Fredrik Virtanen på Aftonbladets ledarsida:

”Att underminera förtroendet för demokratins institutioner är grundidén hos fascismen och högerpopulismen, samtidens starkast växande rörelser.”

spegelbild


Skulle jag här ändå drista mig till att anmäla en avvikande uppfattning, så är det att förtroende är något man antingen förtjänar eller inte, något man vinner genom sitt eget agerande. Jag hävdar att svenska journalisters agerande under många år inte varit av ett slag, ägnat att inge förtroende bland vanliga svenskar.

Vad som dessutom blir alltmer uppenbart är att det väcker löje i omvärlden. Sverige har blivit något av en global driftkucku.

fantratt

Som åtminstone vi äldre känner till fanns det en tid av järnridå och kommunistdiktaturer i hela Östeuropa. Då undanhölls folken i dessa länder allsidig information. Den sovjetiska propagandan var så ensidig att den blev löjeväckande och till stor del ineffektiv. I synnerhet som ryssar, polacker, ungrare m.fl. genom radiosändningar från väst kunde ta del av en alternativ information.

Nu har ju rollerna blivit närmast de omvända, som jag tidigare skrivit om här och här.

stormaktens-media

Den uppblåsta journalistiska självbilden tas upp också här och i denna fredagsbio:

Nu är det svenska massmedia som serverar en strikt tuktad verklighetsbild, som mörkar, trixar och desinformerar. Redaktörer och journalister har påtagit sig en förmyndarroll gentemot svenska folket, ser som sitt ansvar att hindra medborgarna från tillgång till ”olämplig” information.

Och att göra nödvändiga ”vinklingar”.

Kunskapsluckorna kan bli djupa, för den som är hänvisad till ”svenska” massmedia.


Det stannar då inte vid att våra ”svenska” massmedia själva hanterar verkligheten som de gör.

hjartaitakt
Det gäller dessutom att ”skydda” människor i Sverige, så att de inte på andra vägar nås av det som ”svenska” media med sådan omsorg censurerat.

Som sedan länge kunnat konstateras finns således TV-kanalen RT – Russia Today – inte att tillgå i Sverige – inte hos något enda betal-TV-företag.

RT kan dock ses genom antingen egen parabol-TV eller via internet:

Särskilt i dessa dagar har RT bra täckning av Sverige, och kontrasten blir då påtaglig: genom RT kan vi få del av vittnesmål som svenska TV noga undanhåller sina tittare!

Ett exempel tar jag upp i denna kortfilm:

Det senaste är att ”hoten” kommer även från väster. Även i engelska media har man fått ögonen på hur massmedia i Sverige fungerar.

Fria Tider:

”På fredagskvällen undrade många på Twitter och Flashback varför de inte kunde läsa den brittiska tidningen Daily Mails kritiska artiklar om Sveriges invandringspolitik. Kanske rör det sig om ett tekniskt fel, visar Fria Tiders granskning. Men varför ’felet’ bara tycks gälla artiklar om Sverige när svenska besökare försöker läsa dem är oklart.”

Ledarsidorna:

”Nyheten om den mördade 22-åriga kvinnan på HVB-hemmet i Mölndal blev snabbt en detaljerad världsnyhet. Det finns dock ett antal besvärande detaljer som stör bilden av en oberoende nyhetsrapportering. Inledningsvis rapporterade SVT och Sveriges Radio att ett dödsfall ägt rum på ett HVB-hem men utan att skriva ut att det var ett hem för ensamkommande flyktingbarn av manligt kön.”

Men det finns fler, och ännu märkligare, omständigheter kring rapporteringen. Mail Online har haft den kanske mest fylliga rapporteringen av händelsen, långt fylligare än den svenska, inkluderat identiteten på gärningsmannen, kopia på häktningsframställan samt på vilken klinik han vårdas för närvarande. En mycket klar och redig artikel för läsarna. På ett villkor. Att läsaren ej befinner sig i Sverige eller försöker läsa via en svensk IP-adress. Svenska IP-adresser är blockerade från att läsa nyheter om händelserna i Mölndal. Läsaren möts då av meddelande att de aktuella sidorna inte finns.”

”Det finns goda skäl att börja fundera på varför, och på vems uppdrag, denna nyhet begränsas för svenska läsare med svenska fasta IP-adresser. Det är nämligen endast artiklarna om mordet som är blockerade för svenska adresser, övriga nyheter om Sverige, under taggen ‘Sweden’ finns fullt sök- och läsbara.”

”Mail Online är världens största engelskspråkiga nyhetstjänst som ägs av DMG Media. Att blockera ut ett helt land från att läsa en enskild artikelserie från en sådan tongivande nyhetsförmedlare är sällan något som sker av misstag. Det kräver en medvetenhet. En mycket stark medvetenhet och att någon som ger order om det.”

Johan Westerholms högintressanta artikel i dess helhet finns alltså att läsa här.

fv

Till sist.

En kommentar till Virtanens påstående om ”journalisthat”.

För egen del vill jag inte se det som att det skulle handla om ”hat”, snarare om ett djupt förakt.

Naturligtvis inte mot alla journalister, det finns journalister som försöker intaga en balanserad och hederlig hållning.

Tyvärr är dessa – åtminstone ännu – bara alltför sällsynta!


PS

Hans Bergström i DSM nr 1/2016:

”Vad händer när en halv årskull ungdomar tillförs utifrån under ett enda år, 2015, där det bland dessa så kallade ‘ensamkommande’ från främst Afghanistan och Östafrika går elva pojkar på varje flicka? Den sista omvälvande frågan får man gå till amerikanska webbtidningen Politico… och New York Times… för att få diskuterad. 

Svenska nyhetsredaktioner har i frågor som dessa,… övergett all normal ambition. Det är inte av inkompetens, utan för att man i paternalistiskt nit  inte tilltror svenska folket att få läsa om så känsliga frågor. Den självgoda ‘Eliten’ söker skydda folket.

Varför ska svenska folket fästa tillit till medier som medvetet blundar för obekväma verkligheter och i stället ägnar sig åt propaganda på nyhetsplats?”


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/04/06/statstelevision-2/

https://janmilld.wordpress.com/2015/04/24/expert-med-kunskapsluckor/

https://janmilld.wordpress.com/2016/01/18/webb-filter/

http://www.friatider.se/expressen-daily-mail-r-en-hatsajt

https://janmilld.wordpress.com/2016/01/27/tillagg-om-polischefen/

https://peterharold.wordpress.com/2016/01/20/vad-hade-voltaire-sagt-om-var-tid-med-toleranslagar-fb-censur-och-web-filter/

http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2974324-david-eberhard-majoriteten-skrams-till-tystnad

http://erixon.com/blogg/2016/02/kriminella-migranter-lika-allvarligt/

http://avpixlat.info/2016/02/01/sveriges-migrationshaveri-huvudnyhet-varlden-over/

http://www.fredagsbio.se/ej.html

 

 

Tillägg om polischefen

 


Vad kan finnas att tillägga kring nödvändigheten av rikspolischefen Dan Eliassons omedelbara avgång efter texterna från Victoria Wärmler och Merit Wager?

Till botten med Eliasson” hette min egen text i ämnet nyligen.


Här gäller det alltså dödandet av en ung kvinna som arbetade på ett boende i Mölndal för ”ensamkommande flyktingbarn”.

Hon var helt ensam med ”barnen” när det skedde, en natt i januari 2016.

Den nya rikspolischefen visar mer förståelse för förövaren än för offret:

”Man blir naturligtvis förtvivlad å alla inblandades vägnar, naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse, vad har den personen varit med om för någonting, vilka omständigheter har den killen växt upp under, vad är det för trauman han bär med sig? Hela den här flyktingkrisen visar ju på hur orättvist livet är i många delar av världen, och vi får hjälpa till och försöka lösa det här efter bästa förmåga.”

Samma ryggmärgsreaktion av bortförklaringar och sjuka sympatier gav även andra s-märkta.

Kommunalrådet i Mölndahl Marie Östh Karlsson:

”Det är tråkigt och traumatiskt för alla, speciellt för familjen, men också för arbetskamraterna naturligtvis. Sen kan jag inte låta bli att låta tanken gå till mannen som gjort dådet, det är också en människa bakom.”

Parti-”ledaren” själv, Stefan Löfven. Folkbladet:

”Till skillnad från vad som hände efter att en mor och son knivmördades på IKEA ifjol av en invandrare som fått avslag på sin asylansökan, åkte Löfven nu direkt till mordplatsen. Han fördömde mordet men var snabb att påtala att ‘många av de som kommer till Sverige har traumatiska upplevelser och erfarenheter och det finns inga enkla svar på hur detta ska hanteras.’ 

Anser han därmed att vi tvingas vänja oss vid dessa vidriga illdåd? Menar han att det p g a det massiva inflödet av traumatiserade migranter vi haft bara under 2015 är omöjligt att undvika denna typ av våldsbrott? ”

Också här finns ett filminslag:

Utmaningar – Inga Enkla Lösningar – Utredningar – Resurser – Bemanning – Kompetens – Samarbete…


bakgrund

Dan Eliasson uttrycker alltså intresse för förövarens bakgrund.

Där kan jag bara instämma:

– Hur blev han sådan?

– Hur många fler sådana personer finns det nu i Sverige?

Hittills har vi inte fått veta mycket om förövaren – varken namn, ålder eller nationalitet.

Är det massmedia som återigen tiger, eller är det jag som har missat något?

Hursomhelst skulle jag önska att sådana uppgifter både tas fram och görs offentliga.

Nu har framkommit att han är  somalier och heter Youssaf Kaliif Nuur:

mordman


INTRESSANT att få veta vore också motiv och förklaringar till knivdödandet:

• var det dråp eller mord?

• hade pojken/mannen tidigare begått andra våldsdåd?

• vilken var hans verkliga ålder, hade han ljugit om den?

• hade han ”tafsat” på den unga kvinnan före dådet?

• var han ensam förövare, eller hade han medhjälpare?

DESSUTOM vore intressant att få veta mer om offret.

Vad vi redan vet är att hon heter Alexandra Mezher och var 22 år. Hon kom från Libanon och var kristen.

Detta senare kan ju väcka en fråga om motiv till dådet. Var förövaren muslim och hade ett motiv i Alexandras kristna bakgrund? Var det ett hatbrott med religiösa förtecken? Även om sådant tonas ned av polisen – se kod 291 – så är det tydligen vanligt förekommande att vissa muslimska asylanter trakasserar kristna på boende i Sverige.


Eller var dådet uttryck för en kvinnofientlighet?

Senaste fredagsbion:

Som invandringskritiker är vi också observanta på den växande svenskfientligheten, där många ”antirasister” med utländsk bakgrund ser vit hudfärg som någonting problematiskt och skuldbelastande. Granskning Sverige gjorde ett nytt inslag:

Mot den bakgrunden blir nu ett moment allt tydligare: offren för massinvandringen och mångkulturen är inte bara etniska svenskar.

Även människor med utländsk bakgrund drabbas. På det är Alexandra Mezher ett exempel.

Ett annat exempel – också från januari 2016 – är mordet på 15-årige Arminas Pileckas, med bakgrund i Litauen. Förövaren var en 14-årig pojke från Syrien och även här gällde det ett knivmord. Dådet skedde på en skola i skånska Broby.

Både Alexandra och Arminas var enligt uppgift mycket skötsamma ungdomar, uppskattade i sin omgivning.

ap

När det svenska samhället i snabb takt nedmonteras, då blir vi många som drabbas.

Vi behöver nu förena oss i en gemensam motståndskamp!

Ett näraliggande krav blir att ett nyval utlyses och att rikspolischefen byts ut.


Låt mig avslutningsvis återge vad Karl-Olov Arnstberg pläderar för:

1.    Sluta importera muslimer. Bara sluta!

2.    Familjepolitiken måste superprioriteras och inriktas på att få svenska kvinnor att föda fler barn.

3.    Död åt den extrema svenska individualismen! Ensam är inte stark.

4.    Sluta mobba vita män, det är de som är bäst på att bygga den samhällstyp som de flesta vill leva i.

5.    Feminister, byt kurs! Med nuvarande ideal blir inte tillräckligt många barn gjorda.

6.    Sluta hjälpa världen. Hjälp istället Sverige. Importera kristna och buddhister, undvik minoriteter, eftersom de prioriterar diasporiska gemenskaper.

7.    Bryt med EU och bejaka nationen och patriotismen. Ett folk måste vara stolt över sig själva och sitt land.

8.    Sänk skatten och förhindra brain drain. Höga skatter och krympande välfärd är en katastrofal combo. Om inte Sverige klarar att behålla sin kreativa kompetens är det tack och adjö till välståndet.

9.    Sluta med den postmoderna minoritetspolitiken. Det är majoritetens intressen som ska bejakas (kallas demokrati).

10.    Rösta aldrig på politiker som sätter internationella intressen framför det egna folkets.


 

PS 1

Till bilden hör att regeringen – efter att migrant-tsunamin brakat igång på sensommaren 2015 – gömde sig bakom polisen. Stefan Löfven hävdade att det rörde sig om en ”polisiär fråga”. Det lämnades således över till en myndighet – i praktiken Dan Eliasson – att avgöra när det kunde vara dags att försöka bromsa invasionen.

Månaderna gick utan att Eliasson bedömde detta som nödvändigt. Allt var under kontroll.

När det nu gått så till den grad åt helvete, då är det framförallt Dan Eliassons ”förtjänst”.

Polischefens principiella syn på gränskontroller framgår tre minuter in i denna film:

 


 PS 2

Finns det ett samband mellan lönenivåer och kompetens?

Fallet Eliasson tyder på att ett sådant samband kan finnas. Men det sambandet går i omvänd riktning än avsett: ju fetare förmåner, desto större olämplighet för uppdraget!

Dan Eliasson har tidigare avverkat bl.a. Migverket och Försäkringskassan – med förödande resultat.


PS 3

Eller är det som Mikael Styrman skriver på sin blogg?

Är det i själva verket fråga om något helt annat än vad polisen presenterat?

Är polismakten nu så korrupt, att det ljugs grovt för svenska folket?

Mikael Styrman hävdar att mordet  var uppföljningen av en gruppvåldtäkt.

Bakom dådet fanns även andra än den utpekade somaliern (alternativt att han bara fick ta på sig gärningen).


Mer

http://www.friatider.se/rikspolischefen-mmar-f-r-knivm-rdaren-vad-r-det-f-r-trauma-han-b-r-med-sig

https://asylkaos.wordpress.com/2016/01/27/nu-kraks-vi-pa-dan-eliasson/

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2016/01/brattom-till-molndal-for-att-morklagga.html

http://www.friatider.se/f-r-ldrarna-arminas-m-rdades-f-r-att-han-skyddade-svensk-flicka-fr-n-invandrare

http://anthropocene.live/2016/01/27/inbordeskrig/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3419094/Who-knows-horrors-Police-chief-sparks-anger-sympathising-Somali-boy-stabbed-refugee-worker.html

http://www.friatider.se/m-rdade-alexandras-mamma-vi-flydde-till-sverige-f-r-att-landet-var-tryggt-men-det-r-det-inte-l-ngre

https://peterharold.wordpress.com/2016/01/28/mordade-alexandra-mehzer-visste-att-klienterna-ljuger-om-sin-alder/

http://wärmler.se/bisarr-svensk-tyck-synd-om-kultur/

http://jeanders-bilder.blogspot.se

http://www.svd.se/ett-bottenlost-svek/av/tove-lifvendahl

http://www.svd.se/svd-avslojar-tusentals-incidenter-i-polisens-flyktingkod/om/svenskt-flyktingmottagande

http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2016/01/nar-staten-kapitulerar.html

http://www.nyatider.nu/nya-tider-pa-plats-de-bevakar-kalmars-gator/

Förlåt?

end

In i väggen går  Sverige, pga mega-invandringen.

Många av de som länge envetet pläderat för den förda vansinnespolitiken har nu börjat tystna i frågan.  Några argumenterar i en rakt omvänd riktning än vad de tidigare gjort. Ett exempel är Carl Rudbeck, litteraturvetare.

rudbeck
I en TV-debatt år 2000 med Jonas De Geer uttalade sig Carl Rudbeck så här:

”Invandringen har gjort Sverige till ett mycket, mycket bättre land än det var för 20 år sedan. Invandringen har öppnat gränserna, den har berikat kulturen, den har gjort Sverige till ett kulinariskt, intellektuellt och kulturellt mycket bättre land.”


16 år senare skriver Carl Rudbeck i Sydsvenskan, under rubriken ”Sverige håller på att bli ett land som alla andra”:

”För bara något år sedan hävdade inflytelserika opinionsbildare att det inte fanns något tak för hur många flyktingar, asylsökande och migranter vi kunde ta emot. Varje tanke på gränskontroll var att gå mörka krafter till mötes…

…kombinationen av generös välfärdsstat och i stort sett fri invandring är ohållbar inte bara i det långa loppet utan också, som det nu visar sig, i det ganska korta loppet. Pengarna kommer att ta slut och det kommer också betalningsviljan att göra. För vem vill betala skatter för service och förmåner som andra får helt gratis?

”Alla som hovsamt har påpekat att det faktiskt kan uppstå konflikter när ett stort antal människor från en främmande kultur med en annorlunda kvinnosyn snabbt ska integreras stämplades som onda och främlingsfientliga.

Men det var före händelserna i Köln och i Kungsträdgården i Stockholm som har blivit brutala påminnelser om att verkligheten struntar i politiskt korrekta tankefigurer…

Det som för en kort tid sedan var om inte otänkbart så åtminstone osägbart bland väluppfostrat folk är på väg att bli okontroversiella sanningar.”

svansen


Det är väl bra, att människor kan ta intryck av verkligheten och ändra åsikt, när de märker sig ha haft fel?

Jovisst, men det anmärkningsvärda är ju hur man kan byta åsikt utan att egentligen ha erkänt att man faktiskt gjort detta!

Det blir inte fråga om något erkännande åt dem som tidigt hade rätt i frågan. De en gång rasiststämplade förblir ofta stämplade, och ju tidigare de reagerat mot galenskaperna, desto djupare sitter stämplingen.

Carl Rudbeck  behåller s.a.s. sin höga svansföring. Oavsett vilken åsikt han har så tillhör han själv de anständiga…

Karl-Olov Arnstberg skriver om detta i sin artikel Myopia:

”Det är bra att Carl Rudbeck förstår att den nuvarande migrationspolitiken är ohållbar. Det hade varit klädsamt om han också hade dragit sig till minnes att så här har han inte alltid tyckt. I en tevedebatt med Jonas de Geer …”

”Men någon canossavandring är naturligtvis inte att tänka på. Ursäkter till meningsmotståndare som sparkats ner från den offentliga scenen? Glöm det.”

”Det fanns en stor nätdiskussion om Sveriges extrema migrationspolitik. För journalisterna var den elefanten i rummet. I den offentliga debatten blev det liktydigt med social harakiri att säga att det fanns problem med mängden migranter …   förbjuden kunskap.”
 
”…jag är en av dem som började slå larm för något decennium sedan och har fått betala ett rätt högt pris genom att offentligt beskyllas för att vara rasist, genom alla föreläsnings- och andra uppdrag som försvunnit, genom att bli ifrågasatt i vänkretsen, andra plågor onämnda. Gunnar råkade inte mindre illa ut.
 
Mycket har förlorats, framför allt respekten inför sanningen. Det finns sprickor i muren men fortfarande slår en ideologiskt korrekt lögn så gott som alltid ut en ideologiskt obekväm sanning.”

spricka


Carl Rudbeck är alltså inte ensam.

Senast läste jag en text av Jasenko Selimovic, nyligen statssekreterare åt Erik Ullenhag. Under rubrik ”Därför vågade ingen tala öppet om flyktingkrisen” skrev han i DN nu i januari.

Iofs en bra text, men samma Selimovic har intill nyligen varit militant pk-stöddig.  Julia Caesar skrev om detta i sin text ”Statssekreteraren”.

Style: "rk1"

Ett annat präktigt exempel är sosse-journalisten Göran Greider.

Han applåderade att Dala-Demokraten vägrat ta in en annons om ”Vitbok.se” – fann det ”obehagligt” att ta del av fakta, där det framgick att problem fanns med massinvandringen till Sverige.

Nu verkar Greider ha lugnat ned sig beträffande invandringen.


Idea concept with row of light bulbs and glowing bulb

Det är inte bara bra att många människor tänker om, det är direkt nödvändigt att så sker. Särskilt bland ledande opinionsbildare.

Akut är att få igenom beslut som ändrar migrationspolitiken, men:

Det finns också ett nationellt trauma att hantera,  skapat genom åren av pk-propaganda och galenskaper. Svenska folket har gjorts förvirrat och splittrat, mår inte bra.

Om personer som varit pådrivande för massinvandring offentligt skulle gå ut och erkänna att de i grunden har haft fel, om de skulle be svenska folket om ursäkt, då kunde detta bidraga till en nödvändig mental läkningsprocess.

Om t ex Stefan Löfven, Mona Sahlin och andra socialdemokrater nu offentligt erkände att de haft fel, och de visade uppriktig ånger och bad det svenska folket om förlåtelse… det vore ett sätt att  TA ANSVAR.

forlat3


Mer

https://morklaggning.wordpress.com/2016/01/25/europas-undergang/

 http://snaphanen.dk/2016/01/24/julia-caesar-en-vecka-i-september/

http://anthropocene.live/2016/01/23/vagen-till-helvetet-ar-kantad-av-goda-foresatser/

https://peterharold.wordpress.com/2016/01/24/vad-vill-vi-nyhetskonsumenter-ha-for-slags-medier/

https://gruvmor.wordpress.com/2016/01/24/har-nerikes-allehanda-spelat-ut-sin-roll/

http://detgodasamhallet.com/2016/01/24/gastskribent-arne-weinz-politiskt-korrekt-blev-politiskt-korrupt/

http://wärmler.se/invandrarlandet-sverige-ar-en-skrackfilm/

http://avpixlat.info/2016/01/27/det-stora-uppvaknandet/

http://www.nyatider.nu/nya-tider-pa-plats-de-bevakar-kalmars-gator/


https://janmilld.wordpress.com/2015/10/29/latsaslandet/

https://janmilld.wordpress.com/2016/01/15/sanning-och-konsekvens/

https://janmilld.wordpress.com/2015/12/19/godhetspsykos/

Till botten med Eliasson

debotten

Efter utlänningars övergrepp med unga kvinnor i Tyskland har nu framkommit att motsvarande skett även i Sverige, t ex vid en musikfestival i Stockholm. Många har känt till det – arrangörer, polis och massmedia – men alla har ”låtsat som det regnar”. Inga varningar har gått ut, och unga kvinnor har i praktiken lurats i en fälla. De har s.a.s. offrats på altaret för politisk korrekthet.

Den  nye rikspolischefen, Dan Eliasson, har nu lovat att ”gå till botten med problemet”. Polisens ansvar i sammanhanget ska klarläggas.

Den här texten vill jag ägna åt denne Eliasson – ett stycke svensk nutidshistoria!

7soffan

”Vem är partiledaren?” frågade jag här på bloggen för sex år sedan. Bakgrunden var att Dan Eliasson – då GD för Migrationsverket – i massmedia hade uttalat sig på ett sätt som indikerade att han såg sig själv som överordnad politikerna. Han var mao den verklige ledaren för Sjupartiet.

I SvD deklarerade Eliasson att han inte ville se ord, han ville se handling. Fler kvotflyktingar till Sverige från Afrikas Horn!

ah

• Som förlaga kunde han där ha haft  Andreas Carlgren med sitt ”Integrationsverket”. En uttalad opinionsmyndighet.

• Som en uppföljare kan ses beslutet hösten 2013 från GD Anders Danielsson och andra tjänstemän på Migrationsverket om att utlova permanenta uppehållstillstånd åt alla syrier som tagit sig till Sverige.


Det var under perioden 2007 – 2011 som Dan Eliasson basade på Migverket. Antalet beviljade PUT till Sverige fortsatte då att öka. År 2009 var det uppe i nära 100.000. Det var kanske under den perioden som de ironiska uttrycket ”blunda-och-bevilja” myntades bland verkets personal.

sundman
En människa som dock ansågs s.a.s. illegal, och som därför inte kunde beviljas uppehållstillstånd i Sverige under Dan Eliassons tid på Migrationsverket var svensken Åke Gunnar Sundman.

Se även denna filmsekvens:


Efter sin tid på Migverket hamnade Dan Eliasson som generaldirektör för Försäkringskassan, där han stannade till hösten 2014. Och blev Sveriges mest välbetalde byråkrat – med 144.000 kr i månadslön toppade han löneligan bland generaldirektörer.

lonetopp

Under tiden på den posten gjorde han sig bemärkt genom en kommentar om Jimmie Åkesson.  Åsikter från Sverigedemokraternas partiledare kunde få Dan Eliasson att känna att han ville kräkas, deklarerade han på Twitter.

Under denna GD-tid hann Eliasson också med att få några miljoner mejl mellan Försäkringskassans 13.000 medarbetare utraderade.

Dessutom lär Eliasson ha medverkat till att få en text om sig själv friseradWikipedia.

kraks


Sedan har Dan Eliasson alltså blivit chef för Rikspolisen i Sverige, varvid han lyckats studsa upp ytterligare ett snäpp i lön, till 153.000 kr i månaden.

Som sådan har han nu lovat ”gå till botten” med de oegentligheter som avslöjats inom polisen, såtillvida att man tar politiska hänsyn i sin verksamhet. För att inte riskera gynna Sverigedemokraterna har man mörkat om invandrares brottslighet.

Har inte just detta legat helt i linje med Dan Eliassons egen politiska agenda?

sdnej


• På vilka meriter har denne Eliasson kunna få det ena toppjobbet efter det andra? 

• Vem och vilka har hela tiden beslutat att ge honom nya förtroenden?

• Varför?

Dan Eliasson har blivit till en symbol för det administrativa, demokratiska och politiska förfallet i Sverige!

migverk15


Ytterligare en fråga kring Eliasson:

Vad gjorde han före år 2007 och innan han hade utsetts till chef på Migrationsverket?

Efter regeringsskiftet 2006 blev Eliasson tillförordnad biträdande chef för Säkerhetspolisen. Innan dess och ända sedan början av 90-talet hade han på olika sätt arbetat i anknytning till Justitiedepartementet.

Av särskilt intresse för mig är att han under perioden 2001-2006 var statssekreterare till Thomas Bodström, s-märkt justitieminister. Det kan vara en förklaring till polisens underliga uppträdande när Blågula frågor skulle ha möten i Stockholm sommaren 2002. Polisens närvaro hindrade då inte politiska huliganer från att kunna trasa sönder våra arrangemang.


Avslutningsvis. Som framgår 1.12 in i senaste fredagsbion, ”HÅRT ARBETE”, såg Socialdemokraterna på sin kongress våren 2015 till att inte diskutera invandringspolitiken:

När migrant-tsunamin sedan kom på hösten utbrast lövenminister Morgan Johansson att ”ingen skulle kunnat förutsett” vad som skulle hända.

Men inte ens efter att tsunamin gått igång för fullt förmådde regeringen samla sig till ett beslut om gränskontroll. Nej, vad man gjorde var att gömma sig bakom Dan Eliasson: det var ”en polisiär fråga” att bedöma vad Sverige kan tåla säkerhetsmässigt.

Och Eliassons bedömning var länge att Sverige kunde fortsätta tåla fortsatt tsunami. Som framgår 2.05 in i fredagsbio 43  är det Eliassons ideologiska hållning att gränskontroller ska anses tillhöra historien, världen ska anses ha gått in i en ny era, utan gränser:


 Mer

http://antropocene.se/2016/january/varbolderna-har-spruckit.html

http://www.motpol.nu/gustavkarlsson/2016/01/12/om-polisens-ideologi/

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2015/12/kraket-vill-ha-fler-poliser.html
http://mikaelstyrman.blogspot.se/2016/01/politiskt-hjarnslapp-inom-polisen.html
http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2016/01/tv4-otroligt.html
https://meritwager.wordpress.com/2016/01/11/dan-eliassons-oden-och-aventyr-a-never-ending-story/
https://meritwager.wordpress.com/2011/10/28/svensk-regeringslogik-den-som-inte-gor-ett-riktigt-bra-jobb-som-hogavlonad-chef-for-ett-viktigt-verk-gors-till-annu-hogre-avlonad-chef-pa-ett-annat-viktigt-verk/
 https://peterharold.wordpress.com/2016/01/12/hur-mycket-hade-dns-rapportering-av-flyktingsbarnens-ofredande-pa-kungstradgarden-paverkat-debatten-ifjol/

https://asylkaos.wordpress.com/2016/01/12/svd-avslojar-varfor-polisen-doljer-signalement/

https://tanketornet.wordpress.com/2016/01/12/om-sanningen-gynnar-sd-vilka-gynnas-da-av-lognen/

 http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2016/01/rt-tar-upp-taharrush-gamea.html

https://www.righton.net/2016/01/11/coverup-and-whitewash-in-swedens-power-triangle/

https://www.youtube.com/watch?v=Nqh6m4NWQ_o

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2016/01/verklighetsfranvarande-journalister-och.html

http://avpixlat.info/2016/01/13/taharrush-arets-ord-2016/

http://snaphanen.dk/2015/02/08/sondagskronika-nar-journalister-valdtar/

https://janmilld.wordpress.com/somalier/

https://janmilld.wordpress.com/2010/01/21/extremism/

https://janmilld.wordpress.com/2010/01/24/vem-ar-partiledaren/

https://janmilld.wordpress.com/2013/09/05/ledare-3/

http://www.bgf.nu/ak02/v24.html

https://asylkaos.wordpress.com/2016/01/16/valkomstfest-for-asylsokande-i-tyskland-slutade-i-sexuella-trakasserier-mot-kvinnor/ 

Rikt land?

tomte

”Sverige är ett rikt land!”

Det är ju ett budskap som vi har fått oss serverat i flera decennier nu.

• Bengt Westerberg är den som  för mig mest av alla kan förknippas med denna propaganda.

• Även Anna Kinberg-Batra hann med en utsaga om det svenska överflödet innan hennes parti vände (åtminstone delvis) i migrationspolitiken.

• Inte heller Jimmie Åkesson har lyckats avhålla sig från att uttala sig om Sverige som ”ett rikt land!”.

Är det då inte sant?  Är inte Sverige rikt?

Mina reflexioner:

1.
I den utsträckning som Sverige är rikt så bottnar det i insatser från det svenska folket. Det gäller faktorer som:
– kunskaper och färdigheter
– arbetsmoral
– hederlighet
– samarbetsförmåga.

Det är inget självklart och gratis, det är något som vi själva har förtjänat. Det kan förloras om vi svenskar demoraliseras eller byts ut.

2.
Trots att Sverige påstås vara så rikt lider människor människor nöd i Sverige – här blir det alltså något som inte stämmer.

3.
Det pågår förändringar, i negativ riktning. Det märks i PISA-undersökningar kring skolan,  i OECD-statistik och i skuldsättning.

B706FE Baby crying. Image shot 2008. Exact date unknown.

Finansminister Magdalena Andersson har ju – utöver sin utsaga om Sverigedemokraterna som ett ”nyfascistiskt parti” – deklarerat att även om invandringen medfört kostnader, så är det bara initialt. Det är satsningar som vi kommer att få igen senare. Det blir som en investering.

Detta skedde innan höstens migrant-tsunami släpptes lös, men jag har inte hört henne korrigera sin bedömning. Nu tar Sverige upp stora lån för att klara invandringen – ser vår finansminister det fortfarande som att det är pengar vi kommer att få igen? Eller är detta ett moment av underordnad betydelse för henne?

Först höjda skatter och neddragningar i samhällsservicen.
När detta inte längre räcker blir det lån och skuldsättning.

För svenskars behov har detta inte varit aktuellt, nu blir tydligen bedömningen en annan.

”Framtidspartiet” Socialdemokraterna har inga spärrar mot att inteckna tillvaron för kommande generationer av svenskar.

skuld


Resten av denna bloggtext får bli citerande ur vad bloggen Laglöshetens hemlighet” – ”politiskt korrekta texter ur kristet perspektiv”. Jag gillar inte alltid hans ordval, men argumenteringen är skarp, som i ”Skuldslavar mot vår vilja”:

”Skulle du tycka att det vore rätt, rättfärdigt, om jag eller någon annan skulle ta ett banklån i ditt namn och ge pengarna till någon eller några som är eller säger att de är fattiga, utsatta, förföljda med mera och som jag eller någon annan tycker synd om, för att sedan låta dig betala (du får arbeta ihjäl dig) av på lånet resten av ditt liv?

”Vad som sker är uträknat. När våra politikerkräk lånar pengar av bankerna försätter dom hela folket i skuld till bankerna. Det är inte politikerna och deras närmaste som blir bankernas skuldslavar för de som äger bankerna och kontrollerar ekonomin ser alltid till så att politikerna får ständiga löneförhöjningar och privilegier.

Utan att vi blir tillfrågade om vi vill bli skuldslavar, det vill säga om vi är villiga att ta lån för att försörja en massa främlingar (ockupanter) som invaderar landet, gör man oss till skuldslavar.”

”Genom att skuldsätta hela svenska folket när det inte finns några pengar kvar till massinvandringen, begår våra makthavare (som ju inte tjänar landet och folket) och Satans synagoga dubbla övergrepp.

Om ett land måste ta banklån för att klara av en flyktinginvasion eller vad det må vara så måste det innebära att landet har förbrukat de pengar som eventuellt tidigare fanns till att ta emot flyktingar eller vad det må vara. Lån behövs inte tas om det finns pengar.

Att ta andra människors pengar, pengar de betalat och betalar  i skatt, för samhällsservice och framtida pensioner med mera och dela ut dessa till främmande människor, är ett grovt övergrepp.

Att sedan när dessa pengar inte räcker till och trots att de skattebetalande fortsätter att betala in höga skatter varje månad, ta lån och därmed ofrivilligt försätta dem i skuld till bankerna är ett dubbelt övergrepp.


Konsekvensen av denna skuldsättning blir att Sverige kan hamna i en grekisk situation, en utpressningssituation där utländska bankirer kan tvinga oss till allehanda eftergifter, som militärbaser och uranbrytning?

Är denna skuldsättning bara en tillfällighet, något som bara råkar inträffa?

Eller finns bakom detta en avsikt, ingår det från början i en plan?

bwgloria


 

Mer

http://www.bgf.nu/tabloiderna/lok.pdf

http://www.bgf.nu/demokratin/k5.html

http://www.janmilld.se/sd/grundkurs/

http://www.janmilld.se/mm/bw.pdf

https://varjager.wordpress.com/2012/12/09/nu-provas-sverige-men-vi-fixar-det-vi-ar-ett-rikt-land-sager-migrationsverkets-chef-anders-danielsson-lon-125-000-krman/

http://experimentlandet.blogg.se/2015/december/skuldslavar-mot-var-vilja.html

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21929301.ab

http://www.sydsvenskan.se/sverige/reklam-nara-vagar-ofta-olaglig/

Oxytocin

stureplanc

Johanna Jönsson är en av många. En av bara alltför många, vill jag hävda.

Hon är ordförande för Stureplanscentern, riksdagsledamot för Centerpartiet (tidigare ”Bondeförbundet”) och så här kan hon låta, när hon gör ett framträdande:

Min reflexion blir ju att detta säger Johanna Jönsson i en situation då vi redan har facit av den förda invandringspolitiken, med ett helt massivt eftertryck.

Vi vet nu:

• att hela vårt samhälle går in i väggen ekonomiskt och socialt pga ”flyktingarna”

• att det till största delen rör sig om annat än flyktingar.

Ändå kan denna Center-kvinna låta som hon gör!
Hur förklara det?

Man skulle ju kunna tro att Johanna Jönsson – och många andra – gick på någon form av preparat, som kopplar bort rationellt tänkande och vilja till verklighetskontakt, som leder till denna självdestruktiva patologiska altruism.


oxytocin
Gör tankeexperimentet, att ett sådant preparat skulle vara praktiskt möjligt att både framställa och sprida/injicera.

Skulle då finnas några principiella eller moraliska invändningar från makthavarna att utnyttja den möjligheten?

Jag tror inte det!

En form av prejudikat har vi ju redan genom journalisternas samfällda agerande i Sverige, år efter år. Innebörden av detta är ju att man ser som sin uppgift att indoktrinera TV-tittare, radiolyssnare och läsare till att känna mer empati, öppna sina hjärtan och bli litet godare än vad de dittills varit.

Enda restriktionen mot en mer generös migrationspolitik har varit och är opinionen, som journalisterna ser det. I sak finns egentligen inga begränsningar:
– inte ekonomiskt och praktiskt
– inte genom att de som kommer till stor del är kravmaskiner och föraktar oss svenskar.

Politik behöver inte handla om att hantera målkonflikter och göra prioriteringar, inte att se helheten och ta hänsyn till långsiktiga konsekvenser.

Förvärvar vi svenskar bara rätt attityder, då kommer vi att satsa nödvändiga resurser och då kommer vi att låta oss själva integreras i det nya samhället.

sro
Nu visar det sig att ett sådant preparat faktiskt existerar!

”Oxytocin”  heter det.

Lyssna 40 minuter in i detta radioprogram:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/641241?programid=1272

Forskning visar att hormonet Oxytocin kan skapa mer tillit och generositet.

Kan det ”medicinera bort främlingsfientlighet”?

Kan det skapa mer medkänsla och större empati?

Svar ”ja”!

Mer forskning krävs dock beträffande biverkningar…

ojj


PS1

varmt

Om PK-märkning av ytterdörrar i Karlstad.

Asylkaos:

”För att skynda på folkmordet har politikerna i Karlstad startat en uppfostringskampanj av ett slag som man enbart ser i totalitära stater där varje medborgare ska tvingas att underkasta sig makthavarnas åsikter.

Kampanjen säger väldigt mycket om det sjuka samhällsklimatet i Sverige. Politikerna bakom kampanjen vill att invånarna ska sätta upp skyltar på sina dörrar för att visa att de stöder den självmordspolitik som bedrivs i Sverige…

Enligt kampanjmedarbetaren Linda Olsson på kommunen står alla partier bakom kampanjen.”

Toklandet:

”Karlstad kommun är ett utmärkt exempel på hur kan det bli när man genom den heliga Värdegrunden rensat ut de som tycker olika eller sett till att de inte säger något. Då finns inga kvar som säger stopp till idiotiska och korkade grejer från början, man möter ingen som säger ‘Har ni tänkt på …?, man möter ingen som säger ‘Det här kan jag inte ställa mig bakom för att …’. Man möter helt enkelt inget motstånd alls oavsett vilken galenskap man föreslår. Så blir det när man bara gillar lika.

Samma sak gäller inom media, det är därför SVT anlitar Näsviseförmedlingen för att räkna hudfärger och kön. Alla någorlunda normala i huvudet fattar att det är genomkorkat men ingen säger ifrån. Because the Värdegrund…

https://www.facebook.com/thomas.gur.5/posts/1058831317501727

http://www.friatider.se/kommunens-pk-kupp-v-cker-vrede

http://petterssonsblogg.se/2015/12/08/varmt-valkomna-till-karlstad/

https://toklandet.wordpress.com/2015/12/08/uppfostringslappen-i-karlstad/ 

http://nyheteridag.se/kommunens-pr-jippo-uppmanar-folk-att-skylta-med-klisterlapp-om-oppenhet/

kstad1


 

PS2

Fria Tider:

”En svensk småbarnsmamma blev brutalt överfallen och våldtagen av olika asylsökare två gånger i rad under samma natt. Nu svarar en feministisk vänstergrupp i Strängnäs med att arrangera en manifestation – men inte för kvinnans utan för asylsökarnas skull.

– Det är fruktansvärt sorgligt det som hänt, säger en av arrangörerna och syftar då inte på våldtäkterna utan på dem som protesterat mot dem.”


alltalla

http://varstundisverige.blogspot.se/2015/12/ljungbeck-ultraliberala-annie-loof-vill.html 

http://genusdebatten.se/dansk-debatt-kontra-svensk-debatt/

http://www.exponerat.net/daniel-friberg-tre-rad-till-svenska-kvinnor/

Filmer om Centern

https://www.youtube.com/watch?v=yYF9agzOAJQ

https://www.youtube.com/watch?v=ADB3l53h3jY

https://www.youtube.com/watch?v=69ydhABJ3HU

https://www.youtube.com/watch?v=YpeAoGlzewE

https://www.youtube.com/watch?v=XRVE0ib8OvUMer

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 188 andra följare