• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Vilka styr oss vart?

stormakten

Läget är uppenbart. En redan extrem rekordinvandring till Sverige har mer än fördubblats. Konsekvenserna av detta – ekonomiskt och socialt – blir katastrofala.

Hur har detta varit möjligt?!

Hur tänker Stefan Löfven och hans meningsfränder i Sverige?

I princip kan här finnas fyra olika scenarior:

A.  De förstår ingenting, saknar varje politisk kompassriktning.

B. De förstår en del, men är likgiltiga. Kortsiktiga egenintressen väger tyngre än svenska folkets intressen.

C. De förstår, och gillar vad som sker.  Utvecklingen stämmer med deras egen värdegrund och strävan.

D. De ogillar vad som sker, men är maktlösa.  Andra krafter än Sveriges  regering och riksdag styr vad som sker i Sverige.

Dessa scenarior utesluter inte helt varandra. Det är möjligt att Löfven & Co förstår föga, men att det blir ovidkommande vad de själva fattar och vill – utvecklingen i Sverige bestäms ändå av andra än svenska politiker och partier.

Så är det kanske.

Det kan då vara krafter som inte vill oss väl!

skuggregering


 

Jag ser sju moment:

1. NATO, rustningar och krig

2. FN, rättigheter och migration

3. Judar, massmedia och mångkultur

4. Oljestater, EU och islamisering

5. Agenda 2030,  godhet och nivellering

6. George Soros,  pengar och makt

7. Greve Kalergi och hans rasistiska plan.


natoexp

1. NATO, rustningar och krig

Under min uppväxt i Sverige under det Kalla kriget  fanns en given konsensus mellan alla stora partier och en gemensam utgångspunkt för den politiska debatten:

a) En strävan skulle vara ett gott samhälle för alla medborgare, med demokrati, välstånd och trygghet – både ekonomiskt och fysiskt. Det innefattade självklart nationellt oberoende, med gränskontroller.

b) En praktisk restriktion sattes genom förekomsten av förtryck och diktatur i Östeuropa, genom kommunismen.  Det gav otrygghet genom krigshot, samtidigt som de ”påtvingade” rustningarna dränerade samhället på resurser.

År 1991 kom s.a.s. ”sanningens ögonblick”. Då gavs en historisk möjlighet att växla in på ett nytt spår, bort från kapprustningen, kärnvapnen och det kollektiva förintelsehotet.

Berlinmuren hade fallit 1989, två år senare upplöstes Warszawapakten och Sovjetunionen kollapsade. Kommunismen var borta.

I DET LÄGET borde rimligen NATO ha kunnat upplösas, nedrustning ske och en avspänning inledas.

Vad som skedde var istället raka motsatsen: NATO både bestod och utvidgades österut. NATO  bedrev dessutom en krigisk politik – bombade först Serbien 1999, invaderade och bombade sedan även i Asien och Afrika (Afghanistan 2001, Irak 2003, Libyen 2011).

Varför?!

Uppenbarligen fanns det krafter med en annan typ av dagordning och ambitioner än vad den politiska debatten dittills förutsatt. Krafter med ett avgörande inflytande.

För detta militär-industriella komplex i USA – varnade avgående president Dwight Eisenhower 1961:

Mordet på John F Kennedy 1963 kan också ses som uttryck för krafter bortom demokratisk kontroll och med intressen i destruktiv riktning. Ur ett JFK-tal direkt efter hans tillträde som president 1961:


jwbok

WTC-dådet i New York i september 2001 ingår i denna utveckling. Det resulterade i mer övervakning och ökade rustningar, nya angreppskrig och mer terrorism.

Den officiella förklaringen är att tre enorma stålbyggnader rasade ihop som de gjorde genom att ha träffats av två flygplan. En uppenbart orimlig och lögnaktig förklaring!

Judy Wood är en av de som presenterat en motbild, genom sin bok ”Where did the towers go?”. Det kunde ha handlat om en ny teknik, för fri energi.

Judy Woods bok finns inte att köpa i Sverige.

Inte heller finns den att låna på något svenskt bibliotek.

På webben finns dock filmmaterial från USA för oss att tillgå:


fnps

2. FN, rättigheter och migration

Pådrivande för migration och ökad generositet har länge varit olika FN-tjänstemän. Sverige har gång på gång ”tagits i örat” för bristande respekt för mänskliga rättigheter”.

Ett exempel är Paul Hunt, som i en DN-artikel tillsammans med Bengt Westerberg klagat över att Sverige ”diskriminerar papperslösa”.

Kritiken mot Sverige har inte hindrat att Saudiarabien nyligen kunnat utses att leda en FN-panel för bevakande av mänskliga rättigheter.

En tung FN-aktör är också  Peter Sutherland.  Wikipedia: ”…sedan 2006 särskild representant för FN:s generalsekreterare i frågor om internationell migration och utveckling.  Han har också varit involverad i Council of Foreign Relations.”

Sutherland argumenterar uttryckligen för att FN ska ”underminera nationell homogenitet”. Som en väg att uppnå detta förespråkar han massinvandring till Västeuropa.


dirigent

3. Judar, massmedia och mångkultur

Uppenbart för de flesta är att det nu pågår en massinvandring till Sverige från framförallt muslimska länder. Få har däremot förstått att detta är en utveckling som drivs på av framförallt judar.

Ändå har denna lobbyverksamhet och opinionsbearbetning pågått både länge och till stor del öppet.

Nyssnämnde  Peter Sutherland är jude, liksom Barbara Spectre, men där finns många fler namn, exempelvis:

• Göran Rosenberg, som i höstas fick tala inför alla riksdagsledamöterna i Storkyrkan.

Ingrid Lomfors som även hon i höstas fick tillfälle att tala inför det församlade etablissemanget. Hon kunde då informera om att föreställningen om en svensk kultur byggde på missuppfattningar.

Peter Wolodarski. Hans journalistiska etik handlar inte om att hederligt informera DN-läsarna. Nej tvärtom – det handlar om att desinformera, om agendajournalistik.

Gång på gång har Dagens Nyheter haft artiklar om hur invandringen är ”lönsam”. Varje gång motbevisas han av t ex Tino Sanandaji, men istället för att rätta sig fortsätter Wolodarski sin propaganda.

dnlicens 2

Jan Eliasson, knuten till den judiska lobbygruppen Paidea och svensk företrädare i FN-sammanhang.


Dessa judar med en agenda för mångkultur har jag skrivit om som agendajudar”.

De ifrågasätter att det finns etniska svenskar, eller anser att vi som faktiskt är etniska svenskar inte ska få betrakta oss som sådana. Identitet och sammanhållning ska vara förbehållet andra än svenskar.

Varför agerar inflytelserika judiska företrädare på detta sätt?  Varför driver de  en svenskfientlig agenda? Kan det handla om något annat än en vilja att härska genom söndring?

I Sverige finns cirka 20.000 judar, dvs bara två promille av befolkningen, ändå har de ett mycket stort inflytande över opinionsbildning och politik.


Detta gäller även globalt. Den judiska makten i USA illustrerades på ett övertydligt sätt när Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talade inför USA-kongressen våren 2011 och fick 29 stående ovationer.

Ett uttryck för denna makt är också hur Israels angrepp på USS Liberty 1967 kunde tystas ned så som skedde!


 1167px-Union_for_the_Mediterranean_(lambert_azimuthal_projection).svg

4. Oljestater, EU och islamisering

Som en punkt kan  sättas upp också samarbetet med och/eller påtryckningar från muslimska länder med stora ekonomiska resurser och en extremistisk agenda.

Jag tänker då främst på pengar från Saudiarabien för byggandet av moskéer i Sverige och andra västländer.

Jag tänker även på Medelhavsunionen – Barcelonaprocessen – om en sydutvidgning av EU.

Och på uttalanden av Libyens  Al-Gathafi.


a2030

5. Agenda 2030, godhet och nivellering

Förenta Nationerna har nu antagit ”Agenda 2030” – ett dokument med titeln Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development”.

Syftet är gott, av formuleringar att döma:

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom. We recognise that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development. All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will implement this plan.

We are resolved to free the human race from the tyranny of poverty and want to heal and secure our planet. We are determined to take the bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world onto a sustainable and resilient path.

As we embark on this collective journey, we pledge that no one will be left behind… ”

Ett nyckelbegrepp i sammanhanget är alltså ”hållbar utveckling”. Det handlar där inte bara om utsläpp och klimatfrågor, med den reglering, övervakning och styrning som detta kan påkalla.  FN vill samtidigt avskaffa fattigdom och skapa global jämlikhet.

Ett medel att komma dit är fortsatt massmigration.

Peter Krabbe har uppmärksammat Agenda 2030. I sin text ”Det sovande folket” skriver han:

”I artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom egen lagstiftning och budgetarbete arbeta för genomförandet av ’the effective implementation of our commitments’. De nationella regeringarna skall alltså vara direkt underställda FN:s överhöghet och kommer att kunna jämföras med en kommunstyrelse i fortsättningen. Detta betonas också i artikel 47, där det fastläggs att de nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan, medan övervakningen av att så sker skall utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och något man kallar ’The Economic and Social Council’. Är det någon som känner kalla kårar utefter ryggraden?

I artikel 25 stadgas att länderna skall stå för livslång omsorg om alla, oberoende av kön, ålder, ras, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder m.m. för att bli likvärdiga medborgare. Den som förvånats över att EU-migranter inte avhyses genom att länsstyrelsen upphäver sådana kommunala beslut, kan nu förstå bakgrunden. Detsamma gäller för delad välfärd gentemot flyktingar, som skall tas omhand i det land de själva väljer. Invandringen behandlas också i artikel 29, där det konstateras att ’vi’ erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle. … Migrationen är således enligt FN–styret enbart positiv och till glädje för de länder som är mottagare. Basta!”

wg

Peter Krabbe tolkar det som att vi enligt FN år 2030 – alltså inom bara 15 år! – kommer att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig, med full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser:

“Genom media kommer ni inte att få mycket insyn, och vår 7-klöverregering lär inte heller anstränga sig med att förklara sambanden. I detta inlägg vill jag främst peka på det för Sveriges del totalt omvälvande skiftet från en folkvald demokrati till en tjänstemannastyrd världsorganisation utan insyn eller genomlysning.”

Julia Caesar fyller i:

”Agenda 2030 är program för en totalitär världsordning. Nationerna ska vara underordnade FN:s överhöghet.”

”Sveriges roll i den nya världsordningen är att vara pilotprojekt – en global modell för det nya utopiska världssamhället. Det är i det skenet vi ska se allt storvulet prat om Sverige som ’den humanitära stormakten’.”


Drivande bakom Agenda 2030 har varit ambitioner från företrädare för många u-länder. Av FN:s 193 medlemmar utgörs 85 procent av u-länder. Varje medlem har en röst, så när FN talar är det u-länder som talar.  De vill se en standardmässig nivellering mellan olika länder.

Låter detta sig genomföras utan inskränkningar av demokrati och yttrandefrihet i drabbade i-länder?

Bakom svenska myndigheters handlingsförlamning gentemot olagliga ockupationer från miljövandaliserande rumänska romer ligger åtaganden genom Agenda 2030 – bakom ryggen på svenska folket. FN har hört av sig med synpunkter inför svenska ansatser att ta itu med problemen.

godhet

Det handlar också om ett inflytande från ”hjälporganisationer”.

Krabbe:

 ”Mycket aktivt i processen kring 2030 Agenda i Sverige är den för de flesta okända organisationen CONCORD, som är en sammanslutning av ett stort antal politiskt korrekta hjälporganisationer i riktning vänster och kyrklighet, av sig själva kallade civilsamhället.”

På Concords webbsida uppges att där ingår ”57 svenska civilsamhällesorganisationer, ideella föreningar eller stiftelser och paraplyorganisationer som gemensamt vill arbeta med EU:s utvecklingspolitik”. Inte bara är det många organisationer – sammantaget lär de förfoga över en hel del skattemedel för sin lobbyverksamhet.

Om ett militär-industriellt komplex kan förklara mycket av rustningar och krig så har vi här att göra med ett annat mäktigt intressekomplex, för satsningar under godhetens banér.  Ett godhets-politiskt komplex.


 

sorossyrien

6. George Soros, pengar och makt.

På samma spår som FN:s Agenda 2030 är den judiske finansoligarken George Soros inne. Han fanns ju med bakom de valutaspekulationer som drabbade svensk ekonomi så hårt i början av 1990-talet.

Sedan decennier har Soros, ganska ”framgångsrikt”, utvecklat en modell för att påverka händelseutvecklingen i olika länder samtidigt som han kunde undgå beskattning. Där ingår bildande av opinionsorganisationer med snälla namn, typ ”Human Rights Watch” eller ”National Endowment for Democracy”. Där slussas sedan pengar in och genom dem kan demonstrationer och protestaktioner organiseras.

Det kan också handla om att få redan existerande organisationer med godhetsframtoning att agera i linje med Soros-agendan.  T ex Amnesty International och Svenska Freds.

Peter Krabbe:

Soros har en direkt påverkan på migrationen genom att finansiera många av de organisationer som arbetar inom den frivilliga sektorn, när Ungern stängde sina gränser för invandrare nyligen obstruerades detta i hög grad av frivilligorganisationer finansierade av Soros.”

Soros har medverkat till en handbok till migranter, ”The Rough Guide”, med instruktioner och kontaktadresser för att lättare ta sig vidare. Distributionen har skett genom bl.a. gruppen ”Welcome to Europé”.

George Soros är alltså en del av förklaringen till de plötsligt så massiva migrantströmmarna via Turkiet och Grekland och sedan norrut i Europa. Han bidrog med en organisering och finansiering.

welcome

Det recept som Soros nu ordinerar ligger i linje med vad som kommer ur t ex Stefan Löfvens mun: det ska vara ordning och reda i flyktingmottagandet” och ”alla länder måste ta sitt ansvar.

Eller ur Jan Eliassons mun:

”- Det handlar om en miljon människor som har kommit hit…. Men det är en miljon utav 500 miljoner. Och skulle man haft en hyfsat bra fördelning på detta hade det kunnat absorberas mycket lättare.” 

Lika litet som någon enskild kommun i Sverige ska slippa undan ska något enskilt land inom EU få göra det. Dublin och första-asyllandsprincipen ska överges till förmån för en tvingande kvotering.

Massmigrationen i sig och utbytet av folken i Europa får inte ifrågasättas.


 Positivt för en finansman som George Soros blir att denna politik resulterar i att nationer tvingas skuldsätta sig genom stora lån. Dessa måste senare betalas tillbaka, med ränta – till dem som beviljat lånen. Dvs de till banker som fått licens att tillverka pengar ur tomma luften.

Krabbe:

”Soros anser att EU måste acceptera minst en miljon migranter årligen under överskådlig framtid. … Kostnaderna beräknar Soros uppgå till c:a 150.000 kronor per invandrare under de första två åren för att därefter minska. Han nämner dock inte att till det första årets 150 miljarder läggs varje år ytterligare 150 miljarder för varje nytt år – under överskådlig tid. Som tidsbegrepp kan vi möjligen använda Agendans 15 år, vi får då ett behov om 2.250 miljarder för perioden.

Till detta kommer att kostnaden för att ta emot invandrare i Sverige är betydligt högre än i övriga Europa på grund av våra standardkrav och bidragsnivåer.

Finansieringen föreslår Soros skall ske genom att nationerna eller EU ger ut statsobligationer, d.v.s. lånar upp kapitalet och därmed ökar sin utlandsskuld.”


Noteras kan vidare George Soros dubbla roll i Syrien.

Först medverkade han till att trigga igång detta krig.

Sedan har krigandet drivit fram flyktingströmmar, som  Soros och andra finansoligarker kan dra fördel av.

Peter Harold skriver om hur så många migranter lockats till just Tyskland:

”…migranterna lockats till Tyskland genom de synnerligen positiva omdömen som spridits via sociala medier, t.ex. Twitter. 80% av alla tweets som beskrev positivt mottagande handlade om Tyskland.”

”…majoriteten av alla tweets som handlade om hur tyskar välkomnar migranterna med öppna armar hade skickats främst från USA och Storbritannien, alltså två av de länder som bedriver proxykrig i Syrien och som är allierade med den forna dödsfienden al-Qaida i Syrien! Endast 6% av de positiva tweets som lagts upp kom från Tyskland.

George Soros verktyg i Syrien är en organisation som heter Avaaz. Samma organisation var tongivande för att upprätta en flygförbudszon i Libyen år 2011 så att Khadaffi inte skulle kunna stoppa rebellerna i hans land, med kända konsekvenser.”

Soros organisation ”Open Society” har varit pådrivande för att även i Syrien försöka få fram en ”flygförbudszon”.

libyen


kalergi

7. Greve Kalergi och hans rasistiska plan

Av intresse är också idéer om rasblandning från greve Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi för snart ett sekel sedan.

Kristoffer Hell skriver, i sin nya bok Västs mörka hjärta”, om Kalergiplanen.

Ur avsnittet ”EU som rasbiologiskt experiment”:

”… Kalergi, vars aktivism började långt före kriget, och för vilken EU aldrig handlade om fred, utan är ett rasbiologiskt experiment med följande två huvudpunkter.

Alla folkslag på planeten skall blandas ihop till en enda röra som Kalergi beskriver som en ’eurasisk-negroid ras’

Enda undantaget för det planetära rasbiologiska experimentet judar – som Kalergi anser vara ’Europas andliga överklass’.”

Kalergis idéer har sedan fångats upp och förts vidare av kretsar med makt.

Nya Tider:

”Greve Kalergi var en märklig man med sjukliga visioner. Liksom många andra galningar skulle han ha fallit i historiens glömska, om det inte vore för att vissa herrar med mycket inflytande och obegränsat med pengar fann hans visioner tilltalande. Det är utifrån hans idéer, nedtecknade i boken Praktischer Idealismus, som EU har tagit form, en process som enligt dess tillskyndare ännu är långtifrån fullbordad.”

Hell:

”Den vördnad med vilken Kalergi betraktas av EU:s toppskikt bekräftas av det senaste decenniets mottagare av Kalergipriset:

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande (2014)

Herman Von Rompuy, EU-rådets ordförande (2012)

Angela Merkel, Tysklands förbundskansler (2010)…”

khNya Tider:

”Denna strävan finns väl synlig redan i hans tidigaste texter, där han inte heller hymlar om hur det ska gå till. Ur Kalergis bok Praktischer Idealismus del 1 Adel, från 1925, framgår att en förutsättning är att genomföra vad som kanske är den största etniska rensningen någonsin. Europas olika folkslag skall genom mångkultur ersättas, vilket han redogör för på sidan 22:

‘Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid. Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.’

Framtidens blandade befolkning förväntas alltså enligt detta scenario att mista sin mångfald och istället bli en homogen massa, en process som åtminstone i Västvärlden är i full gång i den omtalade framtid vi nu lever i.”

”På sidan 51 finner vi:

‘Judendomen är skötet, ur vilket en ny, Europas Adel framträder; kärnan, kring vilken en ny, andlig adel grupperar sig. En andlig-urban härskarras håller på att bildas…’

Kalergi förordar visserligen inte att det judiska folket skulle vara den ‘nya adeln’, utan att religionen är den inspirationskälla kring vilken de bildade och upplysta européerna ska samlas, men det kanske ändå är här vi ska söka efter de fyra tidigare nämnda bankirernas stora intresse för Kalergi – alla hade rötter i just denna religion.”


 jorden

Det som nu sker i världen – av krig och migrantströmmar, folkutbyte och nedmonterad trygghet, terrorhot och ökad övervakning – är det sådant som sker av tillfälligheter? Eller finns där en plan?

Jag kan se är bakom finns olika krafter och impulser, som drar åt samma håll:

• Maktgruppers intressen, av mer enhetlighet och likriktning, av ökad central kontroll.

• U-länders intressen, av ekonomisk utjämning mellan länder och folk.

• Ideologiska intressen, av antidemokratisk och rasistisk karaktär.

Må vara att så mycket makt ligger utanför Sverige, hos instanser utanför demokratisk kontroll. Må vara att dessa krafters intressen rimmar illa med våra intressen. Klart är ju att deras inflytande får för vårt land helt förödande konsekvenser.

Varifrån kommer alla deras medlöpare och samarbetsfigurer, här i Sverige?!

Hur kan så många svenskar inom massmedia, politik och förvaltning förmås att så okritiskt, ofta direkt entusiastiskt, deltaga i dödgrävandet?

Det går ju så på tvärs mot uppenbara fakta och sunt förnuft, mot demokratiska principer och medborgerliga rättigheter, mot  elementärt rättvisetänkande och ren medmänsklighet.

invpolitik-s

Hur lyckas de bortse från vilken roll som de själva spelar?

Två möjliga tolkningar:

I. De förstår vad de gör, men är cyniker och medvetna hycklare. De är villiga att sälja sig, är som  prostituerade.

II. De är själva lurade, tror uppriktigt på galenskaperna. De har blivit offer för sin egen propaganda, fångar i sin egen retorik. De  fungerar som nyttiga idioter.

Thoralf Alfsson:

”Hur kan man leva i den villfarelsen att Sverige skall vara hela världens socialbyrå och hata alla som ifrågasätter det.”


 Vad kan vi då göra framöver, vi som inte är vare sig prostituerade eller idioter?

Hur kan vi slippa dessa floskelmaskiner?

Den här texten har redan blivit lång – till det temat jag får återkomma i en senare text.

ledarskap


power

 


 Mer

Rolf Malm: Avgå, Löfven!

Merit Wager: Sverige

FN-prio 1

Obama och Syrien

Amerikansk utrikespolitik

Etniskt inbördeskrig som hotar

Dokument utifrån 1 – de superrika

The Shock Doctrine

Lars Bern: Matrismodellen

 

41 svar

 1. Tack, Jan! !!!

 2. Så där på Janne, då var du klar för 2016. Du kan låta denna post stå kvar. Den täcker in allt. Den förklarar allt. Kommentarer känns överflödiga.

 3. ”Kalergi förordar visserligen inte att det judiska folket skulle vara den ‘nya adeln’

  Stämmer verkligen detta?

  Utdrag från Kalergis skrifter:

  ”The fight between Capitalism and Communism over the inheritance of the beseeched blood aristocracy is a fratricidal war of the victorious brain aristocracy, a fight between individualistic and socialist, egoist and altruist, heathen and Christian spirit.
  The general staff of both parties is recruited from Europe’s spiritual leader race [Führerrasse] the Jews.”

  ”The superiority of their spirit predestines them to become a main factor of the future nobility.”

  ”One look at the history of the Jewish people explains its lead in the struggle over the governance of humanity. For two thousand years Jewry was a religious community, made up of ethical and religious predisposed individuals from all nations of the classical cultural area, with a national Hebrew centre in Palestine..”

  ”No wonder that this people, that escaped Ghetto-Prison, developed into a spiritual nobility of Europe.”

  ”The Jewish heroes and martyrs of the Eastern and Middle European Revolution are in no way inferior to the non Jewish heroes of the World War in courage, perseverance and idealism – while they surpass the latter many times in spirit.”

  ”The prominent position held by Jewry these days is owed to its spiritual supremacy which enables it to win the spiritual battle over enormous superior numbers of favored, hateful, jealous rivals.

  Modern anti-Semitism is one of the many reactionary phenomenons of the mediocre against the supreme; it is a new form of ostracism applied against a whole people. [ostracize = exclude] ”

  ”Thousands of years of slavery have bereft the Jews, with rare exceptions, of the gestures of the member of the master race [Herrenmenschen].”

  Det finns mer här:

  http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php

 4. Bra text, mycket omfattande. Det enda som är olyckligt är delen om Judy Woods. Det viktiga med 9/11 är inte hur utan varför. Det läggs ut massor med stickspår och fällor för att förvilla den som undersöker 9/11 och jag vill påstå att Judy är en av dem.

  Kevin Barrett och Ryan Dawson är de främsta jag vill rekommendera för 9/11 information.

  Pengamängdens skapande är en central del som det bör skrivas mer om, bra tt det nämndes!

  Och god fortsätting till alla!

  • Kan du tipsa om några specifika WTC-länkar?

   En aspekt som nu särskilt intresserar mig är vilken roll som muslimer kan antas ha spelat eller inte spelat i samband med WTC 2001.

   En del av svaret ges nog 1.45 in i denna film:

  • Tack Jan för en väldigt bra och viktig artikel!

   Håller med dig Vauen! Det viktigaste kring 911 är varför och inte hur. En bra dokumentär, som iofs täcker både hur och varför, är ”911 Missing Links” – https://youtu.be/dl4CDScgvy0

   Även Christopher Bollyn är att rekommendera för de som vill gå djupare i ämnet. Han har skrivit boken ”Solving 911”. Verkar fö. som att Bollyn bor i Huskvarna nu, under någon form av skumma existensvilkor (han hamnade i problem med den riktiga makten).

   Sen, likaså, håller jag fullständigt med dig om vikten av att till fullo exponera det monetära systemet som det värsta övergrepp mot mänskligheten som det är.

   Detta är den reella maktens viktigaste vapen mot oss. För det är genom kontroll av penningskapandet, och dess allokering, som man kontrollerar världen, och sätter allt och alla i skuld.

   Ofta tänker jag att detta är den bästa frågan att rikta kraften mot, då den inte uppfattas som så kontroversiell, fiendens viktigaste vapen och något som ALLA är drabbade av. När denna monumentala lögn exponeras, så faller resten som ett korthus. Problemet är dock att detta verkar vara ett ämne som väldigt många har svårt att verkligen greppa. Så länge folk har lite pengar (läs: kan låna) och kan handla det nödtorftiga, så orkar man inte sätta sig in i hur man blir rånad och förslavad från vagga till grav.

   Här är Bill Still, Positive Money, Money as debt, mfl att rekommendera på youtube.

   För att sätta alltsammans i ett historiskt perspektiv så vill jag även rekommendera E Michael Jones dokumentär ”Goy Guide To World History” – http://youtu.be/KNWPYQjXSYA?list=PLIMuIUcAp4lfvH9T1Jgfms0KxnEt6ikG4

   Dock tycker jag att han gör fel när han i slutet totalt kopplar isär NSDAP med kristendomen (där fanns en stark koppling), men kanske anser han det vara alltför kontroversiellt.

   Tack för en mycket bra blogg Jan! Du får mig att tänka på ett citat av Andrew Jackson – ”One man with courage makes a majority”, låt oss hoppas att han hade rätt!

 5. Prostituerade eller nyttiga idioter? Mer talar nog för det senare än det förra. Med tanke på vilken hysterisk häxkittel den svenska ankdammen varit under decennier vad allt beträffande migration och mångkultur anbelangar så är det inte märkligt att vi fått de politiker vi har. Utan media hade det naturligtvis inte varit möjligt, de har ofta drivit politikerna framför sig. Media har också ett ansvar för att ha hållit det svenska folket nersövt under denna tid.
  I början av denna period fanns det naturligtvis politiker som inte var indoktrinerade och insåg att detta inte var positivt för Sverige. Men de tystades undan för undan eller fick respass. Till slut var det endast en åsikt som var ”rumsren” och fick komma fram.
  Efter en tid nådde förmodligen denna propaganda en punkt där den blev självbekräftande och självgenererande. Det blev ett självspelande piano som inte krävde någon dirigent, det bara rullade på med självlikriktning och konformism som följd. Allt blev så självklart så att invändningar och dissidenter kunde viftas undan som galenskap eller ska vi säga hädelse. För ”antirasism och mångkulturalism” hade nu blivit ett religionssubstitut med trosartiklar och lärosatser.
  De blivande samhällsmedborgare som växte upp i detta klimat blev naturligtvis troende och bemötte avvikande åsikter med ett ofta besinningslöst hat, mobbning och exkludering. Ingen pardon visades heretikerna. Även om de inte brändes på bål så blev de exkommunicerade och stigmatiserade androm till varnagel.
  Så vill jag hävda skapades dagens generation av nyttiga idioter inom politik och övriga delar av samhället. När verkligheten inte längre kan förträngas och bortförklaras får vi se reaktioner av den typ som Åsa Romson uppvisade i Rosenbad i november. Gråten ligger nära till hands när man inte längre kan godhetsposera och odla sin förljugna självbild. Fler kommer nog att få gråten i halsen när de inser att de matats med lögner och illusioner under alla dessa år. När livslögnerna börjar rasa ihop som korthus. Där skall varda gråt och tandagnisslan!

  • Träffande skrivet om ”religionssubstitut”!

   ”Efter en tid nådde förmodligen denna propaganda en punkt där den blev självbekräftande och självgenererande. Det blev ett självspelande piano som inte krävde någon dirigent,..”

 6. På punkt n:o 6 ”Soros, pengar och makt” skulle jag vilja slå ett slag för att man redan nu börjar hårdbevaka ättlingarna till Gorge Soros och Zbig Brzezinski, eftersom dessa herrar kommer att vara döda inom ett par år, och troligtvis efterlämna ett publikt vakuum. Men deras barn är redan med i matchen, och med dessa en ny generation av Dick Cheneyer och Karl Rover och alla som medverkat till att genomföra införandet av den nya globala världsordningen. Vi måste se till att One World Order – the next generation inte får jobba ifred under radarn.

  Härom året gjorde jag en ansats till att lyfta fram detta genom en bloggartikel där jag ställde den öppna frågan om det finns en ”Brzezinski-formel” bakom den dåvarande utrikesministern Carl Bildts verksamhet. Och jag fick det bekräftat. Det tråkiga är att jag hellre sett en motsvarande analys i gammelmedierna, och som i tid kunnat väcka opinion mot Carl Bildts medverkan till statskuppen i Ukraina 2014. Mediernas tystnad förvånar mig eftersom de under alla år tidigare gillat att hugga mot Bildt. Men när han blev utrikesminister tog det stopp.

 7. Jan skriver:”En aspekt som nu särskilt intresserar mig är vilken roll som muslimer kan antas ha spelat eller inte spelat i samband med WTC 2001.#

  Svar; ingen alls! Det var inga 19 muslimer inblandade. De fyra som påstått high-jackade flygplanen lyfte helt normalt borta i Boston, blev sedan av extern automatik, som kopplade ifrån piloterna, automtstyrda och dito landade på numera namngiven millitär flygplats, som hade hangarer stora nog att rymma de fyra planen. Där mördades sedan besättningar och passagerare – sannolikt hjälgasade med HCN.

  Starta här:

  http://www.rebekahroth.com/Radio-Show.html

  • Agendajudarna verkar ha en viss förkärlek för gas. Något morbida eller ett sadistiskt psykopatiskt drag kanske? Dom kanske skrattar gott över att det är ju bara nazister som använder gas att mörda folk med.

  • Rebekah Roth är en ”bomb-shell” och hennes fall röjer en klyfta bland ”truthers” i USA. På kort tid har hon fått ur sig en hel del av högintressant material – filmer och böcker! Hennes identitet är nu röjd, och hon känner sig leva under hot.

   Kolla t ex denna film:

   • Ja. Varför attackeras hon nu så hårt? Hon pekar ut Israel och dess medlöpare, Sionisterna, som ansvariga för attacken. Alla spår pekar mot dem för övrigt men det visste vi ju redan. Det är intressant att följa vilka som inom sanningsrörelsen som nu ursinnigt attackerar henne. Jim Fetzer bl.a.

 8. Det är en mäktig expose du har skrivit Janne. Jag tror som flera andra som kommenterat att ”våra” politiker i huvudsak är nyttiga idioter som låtit sig bli ett offer för sin egen retorik. Men inte alla och inte heller de ledande bland de onämnbara, eller den skuggregering/elit som regisserat denna teater. Franfurthsskolans politiska korrekthet (marx+freud), toppdressad med tokfeminism har gett oss kvinnliga politiker med en godhetspsykos och manliga ynkryggar utan ansvar. Men det är ju också så, att detta mänskliga avskrap delvis är en återspegling av en degenererad folklig mentalitet som främst är känslomässigt betingad och omgärdad av olika tanketabuer.

  Styrkan med exposén är att den också blottlägger det faktum att det i själva verket finns två så kallade åsiktskorridorer, mellan vilka skiljelinjen är allting som kan förknippas med de onämnbaras oproportionellt stora och destruktiva makt. Det främsta uttrycket för denna är ju att med tanketabuer och social utfrysning förhindra en öppen diskussion om just precis detta…..

  • Såg att du blivit kallad för ”antisemit” i samband med kontroversen kring julvärdinnan Gina Darawi. Fast PK-packet lyckas alltid glömma att nämna ditt eget ursprung.

   • I den första åsiktskorridoren stämplas de oliktänkande som ”rasister” och ”nazister”. I den andra som ”antisemiter” och ”Förintelseförnekare”.

 9. Vilken förträfflig beskrivning av hur det förhåller sig. Denna text borde länkas ut på olika håll så fler folk kan ta del av den.

 10. Jag kan inte vara sämre utan måste också kommentera 9/11. Har ju forskat ganska mycket men det är otroligt vad man ser helt nya saker hela tiden.

  Janne frågade efter detta med araber och att styrka deras inblandning, Här kan jag svara att det finns mycket lite av det enkla skälet att detta är ju det som man vill hävda från officiellt håll. Sanningsrörelsen tar inte heller upp araberna av den anledningen att det bästa sättet att visa att detta omöjligt är ett verk enbart av dem är att fokusera på byggnaderna.

  I grunden räcker det med att titta på byggnad 7 och sedan svara på frågan om den kunde falla så av bränderna och det bråte som fallit ner på den? Om svaret är nej så måste det ha varit en kontrollerad sprängning. En sådan tar dagar att förbereda och är inget man springer in och fixar när det redan brinner och tvillingtornen just imploderat.

  Men om det tar flera dagar då måste man ju förberett detta långt innan?

  Vem kan isf göra det? I denna byggnad fanns ju kommandocentralen för CIA och andra myndigheter. Kunde Mohammed Atta bara klättra in genom ett fönster och under en vecka dra de ledningar som krävdes för att få byggnad 7 att implodera? Jo, visst kanske, men realistiskt. Kunde Atta dra dessa ledningar?

  Problemet är att så få orkar bry sig. Man tycker inte det är så viktigt att man ljuger för oss. Vad spelar det för roll om några miljoner dör långt bort och flyktingar är ju bara bra för oss……

  Så lämnar vi efter oss ett samhälle till våra barn som bygger på att ingen får titta på bevisen och ställa frågor utan man ska bara vara tyst och lyda. et låter som ett strikt religiöst samhälle. Jag som trodde att vi hade lämnat detta bakom oss med de s.k. Upplysningen. Frihet, vetenskap, framsteg, o.s.v. Idag känns dessa ideal långt, långt borta. Vi lever i ett repressivt samhälle där vissa frågor helt enkelt inte får ställas. Blir det ett samhälle som kommer vara bra att leva i för våra barn och barnbarn?

  Just därför måste vi aldrig sluta granska 9/11, ”förintelsen”, invandringen, o.s.v. Vi kan inte bli fria förrän det är o.k. igen att ställa frågor och söka svar. Våra samhällen kan inte utvecklas till det bättre om vi inte har sanningssökande som ett självändamål. Det bör stå i vår grundlag att ingen får straffas för att ställa en fråga.

  Har ägnat mycket tid åt 9/11 på sista tiden och det står helt klart att det är ett insiderarbete. Man inte bara lät det ske, trots varningar, utan man var också delaktig så att man underlättade. Det går inte annars att förklara varför det plan som träffade Pentagon fick åka omkring i 90 minuter varav en stor del av tiden då alla visste att det var ”terrorister” som attackerade. Det kanske är svårt att ta in men Pentagon och Vita Huset borde vara den plats på jorden där det är svårast att attackera. Det fanns plan i närheten. Varför sköt de inte ner planet som påstås ha träffat Pentagon? Man visste ju att det var på väg. Det har man vittnat om.

  Jag stötte på en helt otrolig film under min forskning som jag tror inte många sett.

  Den handlar om Pentagon. Dessa unga män ringer till vittnen 6 år efter 2001. De får träffa dem på plats. De spelar in allt. Allt de berättar stämmer med vad de redan berättat för amerikanska myndigheter. De visar, snarare bevisar, att den flygväg som planet påstås ha tagit på södra sidan om vägen inte stämmer. Alla vittnen pekar ut den norra sidan. Då faller också bevisen med dessa lyktstolpar som man påstår ha fallit. De var på den södra sidan.

  Filmen avslutas med att de besöker en man vars taxi fått en lyktstolpe i vindrutan. Han är snäll men kanske inte har den skarpaste kniven i lådan. Han blir överbevisad om färdvägen och att hans bil inte kan ha träffats av en lyktstolpe där hans bil stod. När kameran är avstängd säger han att ”ni måste förstå att jag är bara en enkel man, de som håller på med detta är människor med pengar, jag gör bara vad jag blir tillsagd, det här är inte på min nivå”. Han har tidigare berättat att hans fru arbetar för FBI.

  Bara denna film är bevis nog för myndigheternas inblandning. Håll tillgodo.

  National Security Alert av Citizen Investigation Team.

  http://www.citizeninvestigationteam.com/videos/national-security-alert

  Jag vill också tipsa om en mycket bra engelsk film som på ett utmärkt sätt länkar denna falska flagga till andra falska flaggor. Bl..a en prickskytt som ska ha skjutit från Libyska Ambassaden. Man skylde så klart på Libyen. Senare kunde sanningssökare visa att det var en falsk flagga. Den gjordes alldeles nyligen. En film som gör ett djupare intryck och som gräver bakom och varför, vilka, mer än vad som hände.

  Incontrovertible – New 9/11 Documentary by Tony Rooke

  Missing Links är klassisk för dem som vill sätta sig in i lite mer vilka som ligger bakom detta. Denna har säkert de flesta som forskat lite sett.

  http://www.911missinglinks.com/

 11. Hm… den stora frågan är måhända hur vi skall få oliktänkarna i den första åsiktskorridoren att förstå att maktelitens centrum är den andra åsiktskorridoren och att den första i huvudsak är dess kuliss.

 12. Läs genom del 1 http://www.henrymakow.com/attali.html
  och även del 2.
  Dessa artiklar om boken ”brief history of the future” från 2006, av juden Jacques Attali avslöjar vad agendan är för detta seklet – och det är skrämmande. Vissa saker har redan gått i uppfyllelse.
  Det talas om datachip i hjärnan, oroligheter i världen, en nomadbefolkning, massinvandring till väst, psykiska problem, terror m m.
  En av de största fruktan som människor kommer få, är hur de ska få arbete och inkomst. Och genom fruktan, terror, kaos ska eliten bringa ordning. Det kommer leda till att alla ska betala en klimatskatt, globalt – ett chip i handen för pengatranskationer och identifiering?
  Skatten går till FN som är placerad i Jerusalem, och som fördelar ut så att sociala och ekonomiska orättvisor raderas ut, så att alla får rent vatten, ren luft (efter atombbombskrig?) bostad och mat. Samtidigt broderskap i världen. Detta är frimurarslogans sedan franska revolutionens dagar (som Illuminati orkestrerade) och som fortsatte under ryska revolutionen och ända in i våra dagar!!!
  Att få ett märke i handen, så du kan köpa och sälja, det är en varning från Bibeln i Uppenbarelseboken kapitel 13. Fler och fler börjar läsa Bibeln och förstår att varningarna om den sista tiden börjar slå in.
  Det står bl a att folk ska börja slåss mot varandra och antikristus som världshärskare ska presentera sig.

  • Ira Levin som skrev Rosemarys baby gav 1970 ut boken The Perfect Day – 1978 på svenska, En vacker dag. Jag läste den året efter och har alltsedan dess haft den som referens till händelser som nått mitt medvetande.

   Chips fanns inte på den tiden men i boken användes annat … Och den ouppnåeliga makten bakom alltsammans beskrevs som en missförstådd och missförstående gamling …

   Jag tror inte på samma lyckosamma slut men …

 13. Polisen var passiv när 1000 araber busade i Köln.
  Idag sprutade polisen vatten på tyskar i PEGIDA-demonstration:

  • Ungefär som efter IKEA-morden i Västerås. Istället för att prioritera brottmålet ägnade man sig åt att bevaka ett asylantboende i Arboga.

   Fick IKEA-offren sina halsar avskurna?
   Den frågan har vi väl fortfarande inte fått svar på?

 14. Byt ut Ungern mot Sverige……

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: