• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vilka styr oss vart?

stormakten

Läget är uppenbart. En redan extrem rekordinvandring till Sverige har mer än fördubblats. Konsekvenserna av detta – ekonomiskt och socialt – blir katastrofala.

Hur har detta varit möjligt?!

Hur tänker Stefan Löfven och hans meningsfränder i Sverige?

I princip kan här finnas fyra olika scenarior:

A.  De förstår ingenting, saknar varje politisk kompassriktning.

B. De förstår en del, men är likgiltiga. Kortsiktiga egenintressen väger tyngre än svenska folkets intressen.

C. De förstår, och gillar vad som sker.  Utvecklingen stämmer med deras egen värdegrund och strävan.

D. De ogillar vad som sker, men är maktlösa.  Andra krafter än Sveriges  regering och riksdag styr vad som sker i Sverige.

Dessa scenarior utesluter inte helt varandra. Det är möjligt att Löfven & Co förstår föga, men att det blir ovidkommande vad de själva fattar och vill – utvecklingen i Sverige bestäms ändå av andra än svenska politiker och partier.

Så är det kanske.

Det kan då vara krafter som inte vill oss väl!

skuggregering


 

Jag ser sju moment:

1. NATO, rustningar och krig

2. FN, rättigheter och migration

3. Judar, massmedia och mångkultur

4. Oljestater, EU och islamisering

5. Agenda 2030,  godhet och nivellering

6. George Soros,  pengar och makt

7. Greve Kalergi och hans rasistiska plan.


natoexp

1. NATO, rustningar och krig

Under min uppväxt i Sverige under det Kalla kriget  fanns en given konsensus mellan alla stora partier och en gemensam utgångspunkt för den politiska debatten:

a) En strävan skulle vara ett gott samhälle för alla medborgare, med demokrati, välstånd och trygghet – både ekonomiskt och fysiskt. Det innefattade självklart nationellt oberoende, med gränskontroller.

b) En praktisk restriktion sattes genom förekomsten av förtryck och diktatur i Östeuropa, genom kommunismen.  Det gav otrygghet genom krigshot, samtidigt som de ”påtvingade” rustningarna dränerade samhället på resurser.

År 1991 kom s.a.s. ”sanningens ögonblick”. Då gavs en historisk möjlighet att växla in på ett nytt spår, bort från kapprustningen, kärnvapnen och det kollektiva förintelsehotet.

Berlinmuren hade fallit 1989, två år senare upplöstes Warszawapakten och Sovjetunionen kollapsade. Kommunismen var borta.

I DET LÄGET borde rimligen NATO ha kunnat upplösas, nedrustning ske och en avspänning inledas.

Vad som skedde var istället raka motsatsen: NATO både bestod och utvidgades österut. NATO  bedrev dessutom en krigisk politik – bombade först Serbien 1999, invaderade och bombade sedan även i Asien och Afrika (Afghanistan 2001, Irak 2003, Libyen 2011).

Varför?!

Uppenbarligen fanns det krafter med en annan typ av dagordning och ambitioner än vad den politiska debatten dittills förutsatt. Krafter med ett avgörande inflytande.

För detta militär-industriella komplex i USA – varnade avgående president Dwight Eisenhower 1961:

Mordet på John F Kennedy 1963 kan också ses som uttryck för krafter bortom demokratisk kontroll och med intressen i destruktiv riktning. Ur ett JFK-tal direkt efter hans tillträde som president 1961:


jwbok

WTC-dådet i New York i september 2001 ingår i denna utveckling. Det resulterade i mer övervakning och ökade rustningar, nya angreppskrig och mer terrorism.

Den officiella förklaringen är att tre enorma stålbyggnader rasade ihop som de gjorde genom att ha träffats av två flygplan. En uppenbart orimlig och lögnaktig förklaring!

Judy Wood är en av de som presenterat en motbild, genom sin bok ”Where did the towers go?”. Det kunde ha handlat om en ny teknik, för fri energi.

Judy Woods bok finns inte att köpa i Sverige.

Inte heller finns den att låna på något svenskt bibliotek.

På webben finns dock filmmaterial från USA för oss att tillgå:


fnps

2. FN, rättigheter och migration

Pådrivande för migration och ökad generositet har länge varit olika FN-tjänstemän. Sverige har gång på gång ”tagits i örat” för bristande respekt för mänskliga rättigheter”.

Ett exempel är Paul Hunt, som i en DN-artikel tillsammans med Bengt Westerberg klagat över att Sverige ”diskriminerar papperslösa”.

Kritiken mot Sverige har inte hindrat att Saudiarabien nyligen kunnat utses att leda en FN-panel för bevakande av mänskliga rättigheter.

En tung FN-aktör är också  Peter Sutherland.  Wikipedia: ”…sedan 2006 särskild representant för FN:s generalsekreterare i frågor om internationell migration och utveckling.  Han har också varit involverad i Council of Foreign Relations.”

Sutherland argumenterar uttryckligen för att FN ska ”underminera nationell homogenitet”. Som en väg att uppnå detta förespråkar han massinvandring till Västeuropa.


dirigent

3. Judar, massmedia och mångkultur

Uppenbart för de flesta är att det nu pågår en massinvandring till Sverige från framförallt muslimska länder. Få har däremot förstått att detta är en utveckling som drivs på av framförallt judar.

Ändå har denna lobbyverksamhet och opinionsbearbetning pågått både länge och till stor del öppet.

Nyssnämnde  Peter Sutherland är jude, liksom Barbara Spectre, men där finns många fler namn, exempelvis:

• Göran Rosenberg, som i höstas fick tala inför alla riksdagsledamöterna i Storkyrkan.

Ingrid Lomfors som även hon i höstas fick tillfälle att tala inför det församlade etablissemanget. Hon kunde då informera om att föreställningen om en svensk kultur byggde på missuppfattningar.

Peter Wolodarski. Hans journalistiska etik handlar inte om att hederligt informera DN-läsarna. Nej tvärtom – det handlar om att desinformera, om agendajournalistik.

Gång på gång har Dagens Nyheter haft artiklar om hur invandringen är ”lönsam”. Varje gång motbevisas han av t ex Tino Sanandaji, men istället för att rätta sig fortsätter Wolodarski sin propaganda.

dnlicens 2

Jan Eliasson, knuten till den judiska lobbygruppen Paidea och svensk företrädare i FN-sammanhang.


Dessa judar med en agenda för mångkultur har jag skrivit om som agendajudar”.

De ifrågasätter att det finns etniska svenskar, eller anser att vi som faktiskt är etniska svenskar inte ska få betrakta oss som sådana. Identitet och sammanhållning ska vara förbehållet andra än svenskar.

Varför agerar inflytelserika judiska företrädare på detta sätt?  Varför driver de  en svenskfientlig agenda? Kan det handla om något annat än en vilja att härska genom söndring?

I Sverige finns cirka 20.000 judar, dvs bara två promille av befolkningen, ändå har de ett mycket stort inflytande över opinionsbildning och politik.


Detta gäller även globalt. Den judiska makten i USA illustrerades på ett övertydligt sätt när Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talade inför USA-kongressen våren 2011 och fick 29 stående ovationer.

Ett uttryck för denna makt är också hur Israels angrepp på USS Liberty 1967 kunde tystas ned så som skedde!


 1167px-Union_for_the_Mediterranean_(lambert_azimuthal_projection).svg

4. Oljestater, EU och islamisering

Som en punkt kan  sättas upp också samarbetet med och/eller påtryckningar från muslimska länder med stora ekonomiska resurser och en extremistisk agenda.

Jag tänker då främst på pengar från Saudiarabien för byggandet av moskéer i Sverige och andra västländer.

Jag tänker även på Medelhavsunionen – Barcelonaprocessen – om en sydutvidgning av EU.

Och på uttalanden av Libyens  Al-Gathafi.


a2030

5. Agenda 2030, godhet och nivellering

Förenta Nationerna har nu antagit ”Agenda 2030” – ett dokument med titeln Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development”.

Syftet är gott, av formuleringar att döma:

This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom. We recognise that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development. All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will implement this plan.

We are resolved to free the human race from the tyranny of poverty and want to heal and secure our planet. We are determined to take the bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world onto a sustainable and resilient path.

As we embark on this collective journey, we pledge that no one will be left behind… ”

Ett nyckelbegrepp i sammanhanget är alltså ”hållbar utveckling”. Det handlar där inte bara om utsläpp och klimatfrågor, med den reglering, övervakning och styrning som detta kan påkalla.  FN vill samtidigt avskaffa fattigdom och skapa global jämlikhet.

Ett medel att komma dit är fortsatt massmigration.

Peter Krabbe har uppmärksammat Agenda 2030. I sin text ”Det sovande folket” skriver han:

”I artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom egen lagstiftning och budgetarbete arbeta för genomförandet av ’the effective implementation of our commitments’. De nationella regeringarna skall alltså vara direkt underställda FN:s överhöghet och kommer att kunna jämföras med en kommunstyrelse i fortsättningen. Detta betonas också i artikel 47, där det fastläggs att de nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan, medan övervakningen av att så sker skall utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och något man kallar ’The Economic and Social Council’. Är det någon som känner kalla kårar utefter ryggraden?

I artikel 25 stadgas att länderna skall stå för livslång omsorg om alla, oberoende av kön, ålder, ras, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder m.m. för att bli likvärdiga medborgare. Den som förvånats över att EU-migranter inte avhyses genom att länsstyrelsen upphäver sådana kommunala beslut, kan nu förstå bakgrunden. Detsamma gäller för delad välfärd gentemot flyktingar, som skall tas omhand i det land de själva väljer. Invandringen behandlas också i artikel 29, där det konstateras att ’vi’ erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle. … Migrationen är således enligt FN–styret enbart positiv och till glädje för de länder som är mottagare. Basta!”

wg

Peter Krabbe tolkar det som att vi enligt FN år 2030 – alltså inom bara 15 år! – kommer att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig, med full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser:

“Genom media kommer ni inte att få mycket insyn, och vår 7-klöverregering lär inte heller anstränga sig med att förklara sambanden. I detta inlägg vill jag främst peka på det för Sveriges del totalt omvälvande skiftet från en folkvald demokrati till en tjänstemannastyrd världsorganisation utan insyn eller genomlysning.”

Julia Caesar fyller i:

”Agenda 2030 är program för en totalitär världsordning. Nationerna ska vara underordnade FN:s överhöghet.”

”Sveriges roll i den nya världsordningen är att vara pilotprojekt – en global modell för det nya utopiska världssamhället. Det är i det skenet vi ska se allt storvulet prat om Sverige som ’den humanitära stormakten’.”


Drivande bakom Agenda 2030 har varit ambitioner från företrädare för många u-länder. Av FN:s 193 medlemmar utgörs 85 procent av u-länder. Varje medlem har en röst, så när FN talar är det u-länder som talar.  De vill se en standardmässig nivellering mellan olika länder.

Låter detta sig genomföras utan inskränkningar av demokrati och yttrandefrihet i drabbade i-länder?

Bakom svenska myndigheters handlingsförlamning gentemot olagliga ockupationer från miljövandaliserande rumänska romer ligger åtaganden genom Agenda 2030 – bakom ryggen på svenska folket. FN har hört av sig med synpunkter inför svenska ansatser att ta itu med problemen.

godhet

Det handlar också om ett inflytande från ”hjälporganisationer”.

Krabbe:

 ”Mycket aktivt i processen kring 2030 Agenda i Sverige är den för de flesta okända organisationen CONCORD, som är en sammanslutning av ett stort antal politiskt korrekta hjälporganisationer i riktning vänster och kyrklighet, av sig själva kallade civilsamhället.”

På Concords webbsida uppges att där ingår ”57 svenska civilsamhällesorganisationer, ideella föreningar eller stiftelser och paraplyorganisationer som gemensamt vill arbeta med EU:s utvecklingspolitik”. Inte bara är det många organisationer – sammantaget lär de förfoga över en hel del skattemedel för sin lobbyverksamhet.

Om ett militär-industriellt komplex kan förklara mycket av rustningar och krig så har vi här att göra med ett annat mäktigt intressekomplex, för satsningar under godhetens banér.  Ett godhets-politiskt komplex.


 

sorossyrien

6. George Soros, pengar och makt.

På samma spår som FN:s Agenda 2030 är den judiske finansoligarken George Soros inne. Han fanns ju med bakom de valutaspekulationer som drabbade svensk ekonomi så hårt i början av 1990-talet.

Sedan decennier har Soros, ganska ”framgångsrikt”, utvecklat en modell för att påverka händelseutvecklingen i olika länder samtidigt som han kunde undgå beskattning. Där ingår bildande av opinionsorganisationer med snälla namn, typ ”Human Rights Watch” eller ”National Endowment for Democracy”. Där slussas sedan pengar in och genom dem kan demonstrationer och protestaktioner organiseras.

Det kan också handla om att få redan existerande organisationer med godhetsframtoning att agera i linje med Soros-agendan.  T ex Amnesty International och Svenska Freds.

Peter Krabbe:

Soros har en direkt påverkan på migrationen genom att finansiera många av de organisationer som arbetar inom den frivilliga sektorn, när Ungern stängde sina gränser för invandrare nyligen obstruerades detta i hög grad av frivilligorganisationer finansierade av Soros.”

Soros har medverkat till en handbok till migranter, ”The Rough Guide”, med instruktioner och kontaktadresser för att lättare ta sig vidare. Distributionen har skett genom bl.a. gruppen ”Welcome to Europé”.

George Soros är alltså en del av förklaringen till de plötsligt så massiva migrantströmmarna via Turkiet och Grekland och sedan norrut i Europa. Han bidrog med en organisering och finansiering.

welcome

Det recept som Soros nu ordinerar ligger i linje med vad som kommer ur t ex Stefan Löfvens mun: det ska vara ordning och reda i flyktingmottagandet” och ”alla länder måste ta sitt ansvar.

Eller ur Jan Eliassons mun:

”- Det handlar om en miljon människor som har kommit hit…. Men det är en miljon utav 500 miljoner. Och skulle man haft en hyfsat bra fördelning på detta hade det kunnat absorberas mycket lättare.” 

Lika litet som någon enskild kommun i Sverige ska slippa undan ska något enskilt land inom EU få göra det. Dublin och första-asyllandsprincipen ska överges till förmån för en tvingande kvotering.

Massmigrationen i sig och utbytet av folken i Europa får inte ifrågasättas.


 Positivt för en finansman som George Soros blir att denna politik resulterar i att nationer tvingas skuldsätta sig genom stora lån. Dessa måste senare betalas tillbaka, med ränta – till dem som beviljat lånen. Dvs de till banker som fått licens att tillverka pengar ur tomma luften.

Krabbe:

”Soros anser att EU måste acceptera minst en miljon migranter årligen under överskådlig framtid. … Kostnaderna beräknar Soros uppgå till c:a 150.000 kronor per invandrare under de första två åren för att därefter minska. Han nämner dock inte att till det första årets 150 miljarder läggs varje år ytterligare 150 miljarder för varje nytt år – under överskådlig tid. Som tidsbegrepp kan vi möjligen använda Agendans 15 år, vi får då ett behov om 2.250 miljarder för perioden.

Till detta kommer att kostnaden för att ta emot invandrare i Sverige är betydligt högre än i övriga Europa på grund av våra standardkrav och bidragsnivåer.

Finansieringen föreslår Soros skall ske genom att nationerna eller EU ger ut statsobligationer, d.v.s. lånar upp kapitalet och därmed ökar sin utlandsskuld.”


Noteras kan vidare George Soros dubbla roll i Syrien.

Först medverkade han till att trigga igång detta krig.

Sedan har krigandet drivit fram flyktingströmmar, som  Soros och andra finansoligarker kan dra fördel av.

Peter Harold skriver om hur så många migranter lockats till just Tyskland:

”…migranterna lockats till Tyskland genom de synnerligen positiva omdömen som spridits via sociala medier, t.ex. Twitter. 80% av alla tweets som beskrev positivt mottagande handlade om Tyskland.”

”…majoriteten av alla tweets som handlade om hur tyskar välkomnar migranterna med öppna armar hade skickats främst från USA och Storbritannien, alltså två av de länder som bedriver proxykrig i Syrien och som är allierade med den forna dödsfienden al-Qaida i Syrien! Endast 6% av de positiva tweets som lagts upp kom från Tyskland.

George Soros verktyg i Syrien är en organisation som heter Avaaz. Samma organisation var tongivande för att upprätta en flygförbudszon i Libyen år 2011 så att Khadaffi inte skulle kunna stoppa rebellerna i hans land, med kända konsekvenser.”

Soros organisation ”Open Society” har varit pådrivande för att även i Syrien försöka få fram en ”flygförbudszon”.

libyen


kalergi

7. Greve Kalergi och hans rasistiska plan

Av intresse är också idéer om rasblandning från greve Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi för snart ett sekel sedan.

Kristoffer Hell skriver, i sin nya bok Västs mörka hjärta”, om Kalergiplanen.

Ur avsnittet ”EU som rasbiologiskt experiment”:

”… Kalergi, vars aktivism började långt före kriget, och för vilken EU aldrig handlade om fred, utan är ett rasbiologiskt experiment med följande två huvudpunkter.

Alla folkslag på planeten skall blandas ihop till en enda röra som Kalergi beskriver som en ’eurasisk-negroid ras’

Enda undantaget för det planetära rasbiologiska experimentet judar – som Kalergi anser vara ’Europas andliga överklass’.”

Kalergis idéer har sedan fångats upp och förts vidare av kretsar med makt.

Nya Tider:

”Greve Kalergi var en märklig man med sjukliga visioner. Liksom många andra galningar skulle han ha fallit i historiens glömska, om det inte vore för att vissa herrar med mycket inflytande och obegränsat med pengar fann hans visioner tilltalande. Det är utifrån hans idéer, nedtecknade i boken Praktischer Idealismus, som EU har tagit form, en process som enligt dess tillskyndare ännu är långtifrån fullbordad.”

Hell:

”Den vördnad med vilken Kalergi betraktas av EU:s toppskikt bekräftas av det senaste decenniets mottagare av Kalergipriset:

Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande (2014)

Herman Von Rompuy, EU-rådets ordförande (2012)

Angela Merkel, Tysklands förbundskansler (2010)…”

khNya Tider:

”Denna strävan finns väl synlig redan i hans tidigaste texter, där han inte heller hymlar om hur det ska gå till. Ur Kalergis bok Praktischer Idealismus del 1 Adel, från 1925, framgår att en förutsättning är att genomföra vad som kanske är den största etniska rensningen någonsin. Europas olika folkslag skall genom mångkultur ersättas, vilket han redogör för på sidan 22:

‘Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid. Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.’

Framtidens blandade befolkning förväntas alltså enligt detta scenario att mista sin mångfald och istället bli en homogen massa, en process som åtminstone i Västvärlden är i full gång i den omtalade framtid vi nu lever i.”

”På sidan 51 finner vi:

‘Judendomen är skötet, ur vilket en ny, Europas Adel framträder; kärnan, kring vilken en ny, andlig adel grupperar sig. En andlig-urban härskarras håller på att bildas…’

Kalergi förordar visserligen inte att det judiska folket skulle vara den ‘nya adeln’, utan att religionen är den inspirationskälla kring vilken de bildade och upplysta européerna ska samlas, men det kanske ändå är här vi ska söka efter de fyra tidigare nämnda bankirernas stora intresse för Kalergi – alla hade rötter i just denna religion.”


 jorden

Det som nu sker i världen – av krig och migrantströmmar, folkutbyte och nedmonterad trygghet, terrorhot och ökad övervakning – är det sådant som sker av tillfälligheter? Eller finns där en plan?

Jag kan se är bakom finns olika krafter och impulser, som drar åt samma håll:

• Maktgruppers intressen, av mer enhetlighet och likriktning, av ökad central kontroll.

• U-länders intressen, av ekonomisk utjämning mellan länder och folk.

• Ideologiska intressen, av antidemokratisk och rasistisk karaktär.

Må vara att så mycket makt ligger utanför Sverige, hos instanser utanför demokratisk kontroll. Må vara att dessa krafters intressen rimmar illa med våra intressen. Klart är ju att deras inflytande får för vårt land helt förödande konsekvenser.

Varifrån kommer alla deras medlöpare och samarbetsfigurer, här i Sverige?!

Hur kan så många svenskar inom massmedia, politik och förvaltning förmås att så okritiskt, ofta direkt entusiastiskt, deltaga i dödgrävandet?

Det går ju så på tvärs mot uppenbara fakta och sunt förnuft, mot demokratiska principer och medborgerliga rättigheter, mot  elementärt rättvisetänkande och ren medmänsklighet.

invpolitik-s

Hur lyckas de bortse från vilken roll som de själva spelar?

Två möjliga tolkningar:

I. De förstår vad de gör, men är cyniker och medvetna hycklare. De är villiga att sälja sig, är som  prostituerade.

II. De är själva lurade, tror uppriktigt på galenskaperna. De har blivit offer för sin egen propaganda, fångar i sin egen retorik. De  fungerar som nyttiga idioter.

Thoralf Alfsson:

”Hur kan man leva i den villfarelsen att Sverige skall vara hela världens socialbyrå och hata alla som ifrågasätter det.”


 Vad kan vi då göra framöver, vi som inte är vare sig prostituerade eller idioter?

Hur kan vi slippa dessa floskelmaskiner?

Den här texten har redan blivit lång – till det temat jag får återkomma i en senare text.

ledarskap


power

 


 Mer

Rolf Malm: Avgå, Löfven!

Merit Wager: Sverige

FN-prio 1

Obama och Syrien

Amerikansk utrikespolitik

Etniskt inbördeskrig som hotar

Dokument utifrån 1 – de superrika

The Shock Doctrine

Lars Bern: Matrismodellen

 

Island 2006-11


Hur gick det till när Island hamnade i sin svåra ekonomiska kris i början av 2000-talet?

Hur lyckades man ta sig ur krisen?

Boken ”Meltdown Iceland”  av den engelske journalisten Roger Boyes (200 sidor, häftad, 104 kr på AdLibris) ger inblickar, även om den är utgiven år 2009, så det senaste kom där inte med.

Island har 320.000 invånare, att jämföra med Malmö tätort, som har 280.000. Huvudstaden Rejkjavik har 120.000 invånare, att jämföra med Västerås tätort, som har 110.000.

Det började på 1980-talet, med den globalisering och de nyliberala vindar som då svepte över världen. Som globaliseringen utvecklades blev innebörden dubbel:

• man klättrade s.a.s. allt längre ut på grenen, gjorde samhällena mer sårbara genom skuldsättningar som ingen hade grepp om

• olika länders ekonomier sammanflätades, så att störningar i ett land snart kunde fortplantas till många andra.

Margaret Thatcher hade 1979 tillträtt som  brittisk premiärminister, Ronald Reagan 1981 som USA-president. Den amerikanske ekonomen Milton Friedman, 1976 nobelprisad av Sveriges Riksbank, företrädde en extrem marknadsideologi: om varje aktör på marknaden bara ser till sina intressen så blir det till det bästa för samhället som helhet. Nyckelordet var frihet – inga restriktioner skulle gälla. Marknaden fungerade helande – eventuella obalanser skulle rättas till med inre automatik.

1984 var Milton Friedman i Rejkjavik och höll föredrag. En av hans anhängare i publiken var stadens dåvarande borgmästare, David Oddsson.

David Oddsson blev 1991 ordförande i ”Självständighetspartiet” och samtidigt Islands premiärminister. Han bildade regering med Socialdemokraterna som koalitionspartner.

Oddsson privatiserade landets tre större banker Landsbanki, Kaupthing och Glitnir. Detta inträffade i en global ekonomisk och kulturell miljö, där det gjorts lätt att låna pengar: låga räntor och små eller inga krav på kreditvärdighet. Det blev husköp och stigande fastighetspriser. Med husen som säkerhet underlättades ytterligare lånande. Det blev en jakt på ”snabba pengar”, en helt hysterisk köpfest.

Utomlands utnyttjade isländska banker sina möjligheter till krediter. Hög skuldsättning blev det normala.

Till den stora tillgången på pengar bidrog  isländska bankers valutamanövrar: man köpte yen i Japan, där räntan var låg och omvandlade dem till kronor i Island, där räntan var högre.

Islänningarna fick uppleva en explosion av ökat välstånd. En tredubbling av ekonomiska tillgångar på tre år!

”Between 2003 and 2004, the U.S. stock market doubled. Icelandic stocks grew by a factor of nine; by 2006 the average Icelandic family was three times richer than in 2003.”

Utomlands utnyttjade isländska banker sina möjligheter till krediter. Man köpte yen i Japan, där räntan var låg och omvandlade dem till kronor i Island, där räntan var högre.

Islänningarna fick uppleva en explosion av ökat välstånd. En tredubling av ekonomiska tillgångar på tre år!

Så kunde det inte fortsätta, allt byggde ju på hög skuldsätting . Det behövdes bara en vindpust för att få den så över masterna skuldsatta isländska skutan att kantra.

I september 2008 lät USA Lehman Brothers gå omkull. Det påverkade plötsligt förtroendet och möjligheterna att låna. I oktober var den isländska krisen uppenbar.

David Oddson var då riksbankschef. Den nya premiärministern, Geir Haarde, varnade för nationell bankrutt.

Skulden för varje islänning hade hunnit växa till motsvarande ca 2 miljoner SEK.

”The sheer amount of debt piling on Iceland amounts to over $403.000 – per capita. That is, a family of four faces a bill, made up of public and private debt, of over $ 1.6 million.”

Landsbanki hade 2006 tagit upp stora lån, “Icesave”,  i Storbritannien och Nederländerna.  Utlovad avkastning var hög, och detta värderades högre än säkerheten av dem som lånade ut sina pengar:


VARNINGSTECKNEN hade funnits redan år 2006. Bank of Japan, aviserade höjda räntor och det brittiska kreditvärderingsföretaget Fitch hade  noterat att den isländska kreditökningen på 30% per år var ohållbar.

Roger Boyes skriver om sju steg mellan ekonomisk uppgång och fall, bl.a:
1. lättande på regler om likviditet
2. euforia över prisökningar på tillgångar
5. bubblan, då priser stigit till absurda nivåer.
7. slutsteget, då alla ser att kejsaren är naken.

Det sista steget hade egentligen nåtts på Island redan under år 2006, men:

”Only the sheer force of collective self-delusion allowed Iceland to stay a player for another eighteen months.”

På Island var det en liten grupp på ett 30-tal personer som styrde. Eliter inom politik och näringsliv hade smält samman till en elit. Denna upprätthöll nu en gemensam fasad och de som försökte varna för krisen tystades ned. Kritik var inte välkommen!

Riksbankchef Oddsson försäkrade 2006: ”Det är absurt att tala om en kris.”

Socialdemokraternas partiledare försäkrade så sent som i februari 2008 att ”bankarna gör bra ifrån sig”.

Den 7 oktober 2008 kunde situationen inte längre förnekas. Då annonserades nationaliseringen av Glitnir och Landsbanki.

VAD BLEV  krisens konsekvenser för islänningarna?

• En konsekvens var känslan av skam, av slaget mot den egna stoltheten.

”The first blow to the Icelanders was to their pride… the implosion of the countrys financial system had exposed a private shame and made it global.”

• En annan psykologisk effekt var en allmän känsla av otrygghet.

• Inflationen och räntorna var redan höga.

• Arbetslösheten ökade från 2 procent i september 2008 till 10 procent våren 2009.

• Mer än 50.000 islänningar fick se sina besparingar utplånade.

• Måna blev bostadslösa, Frälsningsarméns härbärgen var snart fyllda.

Det som irriterade islänningarna var att inga inom eliten ville ta på sig ansvaret för det inträffade, ingen ville erkänna sig ha gjort något fel.

Islänningar gick ut i allt större och beslutsammare demonstrationer. Det var främst medelklassen som reagerade. Främst människor som fått märka plötsliga och märkbara konsekvenser för egen del.

”Like many revolts, the Icelandic uprising is a middle-class protest. .. relative deprivation being the most common cause of social violence. Not poverty, but a short, sharp interruption in what was assumed to be a steadily rising curve of prosperity and well-being.  The fracture shapes revolutionary movements.”

Detta resulterade i att Geir Haarde avgick, dock av hälsoskäl. Det blev sedan nyval, där Socialdemokraterna och en grön vänster segrade. Ny premiärminister blev Johanna Sigurdardottir.

David Oddsson – landets mest hatade man – tvingades snart avgå som riksbankchef.

Den stora politiska frågan gällde dock om de isländska skattebetalarna skulle ikläda sig de enorma skulder som bankerna förorsakat – många gånger större än Islands BNP. Många fruktade att det skulle kunna driva fram en omfattande utvandring, som skulle kunna äventyra landets själva existens.

Regeringen och parlamentet hade dock tagit ett beslut som innebar att skattebetalarna skulle stå för notan.


Då ingrep Islands president, Olafur Ragnar Grimsson. Den isländska konstitutionen gav honom makten att utlysa folkomröstningar. Den befogenheten använde han sig nu av.

En folkomröstning i frågan hölls i mars 2010. Resultat:  93% röstade nej till att rädda de isländska bankerna.

Ett år senare hölls ytterligare en omröstning i frågan, med samma resultat, även om majoriteten då stannade vid 60%.

Man lät således bankerna få i konkurs, lät dem som lånat ut pengarna ta smällen.

Det skulle visa sig vara ett klokt beslut.

Nya banker startades och skapade en bättre fungerande kreditmarknad utifrån medborgares besparingar.

Island har en egen valuta, den isländska kronan. Denna fick nu flyta mot andra valutor, vilket gjorde importvaror mycket dyra, men gynnade isländsk export och turism till Island.

Idag har dock Island återhämtat sig ganska bra. Landet har handelsöverskott och lägre arbetslöshet än EU.

En mer utförlig version av denna bokrecension finns här:

http://www.janmilld.se/gillalaget/bokrec/meltdown.html

De vill oss inte väl

För grekerna väntar nu en jätte-rea på offentliga tillgångar. Allt ska slumpas bort till vrakpriser.

Mönstret börjar kännas bekant, med all skuldsättning, alla krislarm och alla ”bail-outs”.

Först räddas bankerna. Det kallas riskkapital, men bara när det går bra ska marknadsprinciper gäller. Då kan bankfolket kvittera ut feta bonusar, utan större arbetsinsatser.

Så fort låntagare får svårt att betala blir det olika länders skattebetalare som får gå in och rädda – bankerna – genom att pumpa in miljoner och miljarder.

Vilket inte hindrar att man ändå tar ut feta bonusar. Som t ex Goldman Sachs i USA gjorde.

Ur Tim Jacksons ”Välfärd utan tillväxt”:

”Goldman Sachs betalade ut bonusar för 2,6 miljarder dollar i slutet av 2008 trots att den amerikanska regeringen hade tvingats gå in med 6 miljarder dollar för att rädda företaget.”

Goldman Sachs fick f.ö. 85 miljoner kronor också från svenska skattebetalare i slutet av 90-talet, genom näringsminister Björn Rosengrens försorg.

När vi ändå är inne på ämnet Goldman Sachs, så läste jag nyligen att Erik Åsbrink – en annan ”socialdemokrat” – fått en guldklocka av denna amerikanska bank. Som tack för vad?

Grekland är bara ett exempel i raden av länder som hamnat i skuldfällor.  Vi har Irland och Portugal. Italien och Spanien står också på tur.  Tidigare har både Island och Argentina varit illa ute, men klarat sig undan – i Argentinas fall först efter svåra mänskliga lidanden.

Även Sverige har en stor statsskuld, på mer än 1.000 miljarder kronor.

Hur kommer det sig att land efter land råkar så illa ut?

Min slutsats är att det rör sig om ett systemfel, där privata banker kan skapa pengar ur tomma luften, pengar som de sedan lånar ut mot ränta.  Dessa funktioner borde istället ligga hos staten.

Låt mig citera ur boken ”The Post Carbon Reader”, en uppsats av Joshua Farley, ”Ecological Economics”:

”Rätten att skapa och förstöra pengar måste tas bort från den finansiella sektorn och återställas till den offentliga sektorn, som sedan ska använda den för allmänhetens bästa. Konkret skulle detta kräva 100 procent reserver för den privata finansiella sektorn, vilket inte längre att skulle kunna skapa pengar genom lån.”

”Inga lån skulle vara tillgängliga för spekulativa investeringar, … En stabil icke-tillväxt-ekonomin skulle gynna en stabil penningmängd, varvid pengar som skapats genom lån senare kan återgå i skatt i en kontracyklisk, stabiliserande system.”

Det bank- och penningsystem som dominerar i västvärlden är inget misstag. De är ”inget olycksfall i arbetet”. Det finns där därför att vissa grupper gagnas av det.

Grupper med makt. Systemet gör det möjligt för dessa att tillskansa sig än mer av makt och rikedom, medan vanliga människor runtom i världen får betala ett allt högre pris, på olika sätt.

Dessa maktgrupper kommer därför inte att medverka till den typ av ändring som Farley skriver om. Inte frivilligt.

De vill tvärtom ytterligare öka systemets utbredning. För att uppnå detta är de redo att gå mycket långt – som det halvårslånga bombandet Libyen vittnar om. Liksom den tidigare invasionen av Irak. Näst i tur står tydligen Syrien, sedan även Iran.

Världen styrs inte av krafter som vill oss väl.

Folk i alla länder behöver samla sig i ett gemensamt motstånd mot globaliseringen.

Bok: Hitman

”Economic hit men (EHMs) are highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollar. They funnel money from the World Bank, the U.S.Agency for International Development (USAID), and other foreign ‘aid’ organisations into the coffers of huge corportions and the pockets of a few wealthy families who control the planets natural resources. Their tools include fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex and murders. They play a game as old as empire, but one that has taken on new and terrifying dimensions during this time of globalization.”

”Confessions of an economic hitman”.

Så lyder titeln på en bok av John Perkins.

Den är på 200 sidor och kostar 97 kr på AdLibris.

I korthet är det en beskrivning – inifrån – av hur USA-imperialismen fungerar. Hur man under täckmantal av att hjälpa suger ut andra länder.

En hård beskrivning? USA, med 5% av världens befolkning, utnyttjar 25% av jordens resurser. Hur går man i land med det?

John Perkins levererar vittnesmål som varje människa borde ta del av!

Grundbultar i systemet är:

1. En föreställning om ekonomisk tillväxt som välgörande för u-länderna ifråga.

2. Amerikaner som levererar överoptimistiska prognoser om möjligheter i det land som ska bli offer.

3. Stora byggprojekt, med åtföljande skuldsättning.

4. Projektet visar sig inte ge vad man påstått sig tro, och landet hamnar i skuldberoende.

5. Detta beroende kan utnyttjas av USA för att få tillgång till olja och mineraler, få etablera militärbaser, få landet att rösta ”rätt” i FN, osv.

6. Vinnare blir i slutänden USA och en klick välbärgade inom landet, förlorare blir befolkningen i stort.

Perkins betonar att det inte  handlar om någon ”konspiration”:

”Jag önskar det var så enkelt. Deltagare i en konspiration kan ringas in och föras till åtal. Detta system drivs dock genom något långt farligare än konspiration. Det drivs inte av en liten skara män utan av en föreställning som blivit accepterad som evangelium: idén att all ekonomisk tillväxt gynnar mänskligheten och att ju mer tillväxt, desto mer utbredda fördelar. Denna tro har också en krona: att de människor som mest eldar på för ekonomisk tillväxt ska upphöjas och belönas, medan de som fötts vid marginalerna är tillgängliga för exploatering.”

Sin roll som ”ekonomisk hit-man” (EHM) beskriver Perkins så här:

”Människor som jag betalas våldsamt höga löner för att utföra systemets anbudsförfarande. Om vi misslyckas, träder en mer illvillig form av hitman in på arenan, schakalen. Och om schakalen misslyckas, då faller uppgiften på militären.”

”Det är det koloniala merkantila systemet på nytt, riggat för att göra det lätt för de med makt och begränsade naturresurser att utnyttja dem med resurser men ingen makt.”

Ett centralt begrepp i boken är ”corporatocracy”, vars innebörd jag uppfattar som sammansmältningen mellan makt i stora företag och statsapparaten, för att exploatera omvärlden. En maktgruppering som även kontrollerar massmedia och opinionsbildning.

Perkins åskådliggör hur det i USA s.a.s. är svängdörrar mellan politik och näringsliv, på toppnivåerna.

”Jag ser nu att Robert McNamaras största och mest lömska bidrag till historien var att förvandla Världsbanken till ett redskap åt ett globalt imperium i en skala som aldrig tidigare bevittnats. … George Schultz var finansminister och ordförande Rådet för ekonomisk politik under Nixon, tjänstgjorde som ordförande i Bechtel, och blev sedan utrikesminister under Reagan. Caspar Weinberger var vice ordförande i Bechtel och senare försvarsminister under Reagan. Richard Helms var Johnsons CIA-chef och blev sedan Iran-ambassadör under Nixon, Richard Cheney tjänstgjorde som försvarsminister under George H.W.Bush, var ordförande i Haliburton och sedan vice president till George W.Bush. Till och med en USA-president, George H.W. Bush, började som grundare till Zapta Petroleum Corp, tjänstgjorde som USA-ambassadör i FN under presidenterna Nixon och Ford, och var Ford CIA-chef.”

Som EHM fick Perkins lära upp andra i professionen att

”… gripa varje tillfälle att övertyga dem om vikten av optimistiska prognoser, av enorma lån, av tillsats av kapital som skulle driva på BNP-tillväxten och göra världen en bättre plats. Det hade tagit mindre än ett decennium att komma fram till denna punkt där förförelsen, tvånget, hade tagit en mycket mer raffinerad form, en vänlig form av hjärntvätt.”

Perkins hade särskilt mycket erfarenheter från Ecuador där en omfattande oljeutvinning börjat på 1960-talet. Under de påföljande tre decennierna

”ökade den officiella fattigdomsnivån från 50 till 70 procent, undersysselsättning eller arbetslöshet ökade från 15 till 70 procent, statsskulden ökade från 240 miljoner dollar till 16 miljarder och andelen av nationella resurser som gick till de fattigaste minskade från 20 till 6 procent. Idag måste Ecuador ägna nära 50 procent av sin statsbudget till att betala skulder – istället för att hjälp de miljoner av dess medborgare som officiellt klassats som farligt utblottade.”

Till bilden hör att Ecuador hade en politisk ledare, som arbetade för sitt folks bästa, dvs kämpade mot de stora oljebolagens förgiftning av miljön i Amazonas. Han blev president i augusti 1979 –  Jaime Roldos.  Han omkom i en explosiv flygkrasch den 24 maj 1981.


En annan folkliga ledare av detta slag var Omar Torrijos i Panama, som i förhandlingar med USA (Jimmie Carter då president) utverkade att kanalzonen kom under landets egen kontroll 1977.

Också han omkom i en flygkrasch, den 31 juli 1981.

Jag använder här inte begreppet ”olycka”, eftersom det i båda fallen med all sannolikhet rörde sig om mord, förövade av CIA.

USA återtog i praktiken kanalzonen genom en invasion av Panama i december 1989, med George H.W.Bush som president:

”…med vad som rapporterades vara den största luftlandsatta attacken sedan Andra världskriget. Det var ett oprovocerat angrepp på en civilbefolkning. Panama utgjorde absolut inget hot mot USA eller något annat land.”

”US Army förbjöd pressen, Röda Korset och andra utomstående observatörer från att beträda de hårt bombade områdena i tre dagar, medan soldaterna eldade upp och begravde de dödade… Vi kommer aldrig att få veta många  omständigheter kring invasionen, inte heller får vi veta den verkliga omfattningen av massakern. Försvarsminister Richard Cheney hävdade att dödssiffran låg på mellan 500 och 600, men oberoende människorättsgrupper uppskattade den till mellan 3.000 och 5.000, med ytterligare 25.000 som gjorts hemlösa. Norigea arresterades och flögs till Miami…”

År 2002-2003 försökte USA att störta Venezuelas president Hugo Chavez – och var på väg att lyckas, men då Chavez hade sin militärs stöd lyckades han hålla sig kvar. USA hade vi denna tid dessutom händerna fulla med sina krig i Asien.

Vilket inte utesluter att  det oljerika Venezuela åter kan hamna på menyn.

”We have covinced ourselves that all economic growth benefits humankind, and that the greater the growth, the more widespread the benefits…

The real story is that we are living in a lie.”

Argentina (1)

Argentina är stort land med utmärkt jordbruksmark och mängder av andra naturrikedomar. Under Perontiden byggdes också upp ett socialt trygghetsnät för arbetarklassen.  Argentinare i allmänhet fick det materiellt bra.

På 1990-talet var allt detta raserat.
Vad hade hänt?

Det får bli tema för tre bloggkommentarer, den första kommer här:

För att ta det från början.

USA:s president James Monroe lanserade 1823 en doktrin, beskriven så här i Wikipedia:

”Monroedoktrinen fastslog att europeisk inblandning i Nya världen var oacceptabel, och att USA inte skulle ingripa i konflikter mellan europeiska stater… Av allt att döma var dokumentet tänkt som ett ställningstagande mot europeisk kolonialism. Doktrinen har dock senare omtolkats…”

”I ett tillägg av Theodore Roosevelt 1904…, fastslogs att USA har rätt att ingripa som ‘internationell polis’ (international police power) om stater i Karibien och Centralamerika uppträder ‘ociviliserat’…”

Som det visat sig tog USA i praktiken över rollen som kolonialmakt och har agerat även söder om Karibien.  Vid socialdemokraten Salvador Allendes valseger i Chile 1970 hade USA utbildat militären i flera Latinamerikanska länder. Chiles konstitutionslojale överbefälhavare mördades genom USA:s försorg. Den 11 september 1973 genomförde general Pinochet sin militärkupp.

Samma år tog militären makten i Uruguay.  Tre år senare var det Argentinas tur. I Brasilien hade diktaturen införts redan 1964, efter att folket röstat fel i ett presidentval (man hade valt vänsterkandidaten Goulart).

Militärjuntan Chile började man omedelbart tillämpa nyliberalen Milton Friedmans idéer, vilket människor fick märka helt påtagligt – genom prishöjningar, ökad arbetslöshet och slopad anställningstrygghet.

Detsamma skedde i Argentina från 1976 och framåt. Juntageneralen  Jorge Videlaförklarade att staten inte skulle blanda sig i ekonomin, marknadskrafterna skulle få spela fritt.

Som vi vet fick Milton Friedman snart gehör även i Sverige, utan att något militärt maktövertagande krävdes.

Perioderna av öppen diktatur skulle i de fyra sydamerikanska länderna vara in på 80-talet:
Argentina: 1976-1982
Brasilien: 1964-1985
Chile 1973-89
Uruguay: 1973-85

Först föll alltså militärdiktaturen i Argentina och det hade samband med nederlaget i Falklandskriget 1982.

Under denna sexårsperiod bedrevs ”la guerra sucia” – det smutsiga kriget – mot vänsteroppositionen. 30.000 unga människor kidnappades och mördades, ofta efter svår tortyr. Deras anhöriga fick aldrig veta vad som hände dem eller var kropparna finns. En av dessa många offer var den svenska medborgaren Dagmar Hagelin.


Övergången till civilt styre och en form av demokrati skulle dock inte innebära någon ändring i den ekonomiska politiken. USA och stora företag hade möjligheter att styra politiken och de möjligheterna utnyttjade man.

Det finns många intressanta filmer på nätet om utvecklingen i Argentina, t ex denna:

Intressant är även vad argentinaren Adrian Salbuchi har att säga.