• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Greg Johnsons bok (2)

gj-boken
Här kommer del 2, recensionen av Greg Johnsons  ”NYA HÖGERN kontra GAMLA HÖGERN”. Den ska fokusera på ett tema i boken, nämligen judisk makt och dess betydelse för utvecklingen av vårt samhälle.

Det handlar om kulturell hegemoni, om makten över orden och över problemformuleringar.

Som konstaterat är ”ras” ett nästintill förbjudet ord när det gäller människor. Den som bryter mot förbudet signalerar att han/hon är en tvivelaktig figur.

Samtidigt finns behov av att kunna tala om att det finns svarta, eller i varje fall icke-vita, som är förfördelade. Lösningen blir uppfinnandet av ordet ”rasifierad”.

Det som utges för att vara ”antirasism” har i praktiken blivit dess motsats, nämligen fixering vid rastillhörighet och bedömning av människor utifrån hudfärg! Helt fel är att ha en vit sådan.

Hur har det kunna bli så?!

Svaret ligger i massmedia och andra kanaler för opinionsbildning, samt sättet att utnyttja denna makt.

I USA som i Sverige har judiska grupper hegemoni genom sin kontroll över massmedia. Detta gör det relevant att intressera sig för den judiska makten. Det har jag hittills gjort i genom texter, samlade under rubriken ”Agenda-judar”.  Se även mina artiklar om böcker av Kevin MacDonald och David Duke.


Ämnet tas alltså upp även i ”NYA HÖGERN kontra GAMLA HÖGERN”. För att börja med vad Kevin MacDonald säger i förordet:

”Greg Johnson överöser inte sina läsare med statistik för att bevisa den judiska inblandningen i de vitas tillbakagång… Dessa intellektuella slag är över…”

Här vill jag sätta frågetecken. Finns det någon självklar medvetenhet ens bland invandringskritiker i Sverige om den judiska rollen i massinvandringen av muslimer?

Nej, snarare tvärtom! Läget inom SD är känt. För de flesta större webbsidor – Avpixlat, Dispatch, m.fl – är judisk makt i Sverige också en tabufråga.

israelkritik
Ej heller får staten Israel kritiseras. En webbsida – ”Petterssons” – kan där vara direkt militant. Som framgår av denna bild klassas protestaktioner mot Israel som utslag av ”antisemitism”.

Detta stöder Greg Johnsons tes om hegemoni. En hegemoni som ibland att gå så långt att judiska intressen behärskar hela spelplanen: oavsett vilken åsiktsriktning som ska företrädas, kan det ske genom judar.

”Kulturell hegemoni är hemligheten bakom den judiska totalitarismens mjuka form, den ‘liberala demokratin’, som besegrade den hårda formen, nämligen kommunismen. I Väst upptäckte våra härskare att de kunde upprätthålla total makt över frågor som angår dem samtidigt som illusionen om valfrihet består. Hur? Helt enkelt genom att se till att alla alternativ är judesäkra och godkända av judar.”

tradet

”Frihet betyder att man kan välja mellan betydelsefulla alternativ. Och det mest betydelsefulla alternativet för vita är valet att kliva av vägen mot utplåning… Det är ett val som den judiska hegemonin förvägrar oss.  Att vara ’fri’ under den judiska hegemonin är inget annat än att vara lyckliga slavar. För vita betyder judisk frihet att bli serverade underhållning ända fram till den stund vi upphör att existera som folk. Om vi ska överleva måste vi därför bryta den judiska hegemonin.”

Vad förklarar den judiska makten? I Sverige finns bara ca 20.000 judar, ändå kan de helt dominera samhällsdebatten! Hur bär de sig åt?

Två förklaringar kan vara intelligens och gruppsammanhållning. Ytterligare en förklaring lyfts fram av Johnsson: förmågan att skuldbelägga oss ”gojer”. Judar utnyttjar vår altruism:

”Den vita universalism, jämlikhetstro och rasliga altruism som upprätthåller systemet är helt främmande för judendomen.”

”Vi måste också gå till problemets djupaste rötter: de moraliska, politiska och ekonomiska svagheter som judar utnyttjar så effektivt.”

Själva utgår de från vad de bedömer vara bäst för den egna gruppen.


Mycket av Johnsons resonemang kring judar uppehåller sig kring ”Förintelsen”.

Den används ju som ett vapen från judisk sida, för att driva igenom en bestämd agenda. Personer vilka inte ansluter sig till anbefallda uppfattningar om detta skeende i historien kan räkna med att stämplas som ”antisemiter”.

antisemit

Som webbsidan ”Petterssons” gör på denna bild. Melodifestivalens Gina Dirawi hade ”tipsat om en bok” som ”förnekar Förintelsen”. Därmed hade hon, enligt Petterssons, gjort sig skyldig till ”antisemitiska uttalanden”.

Några positionsbestämningar från Johnson, om ”Förintelsen”:

”Etnonationalismens tanke är sann och god, oavsett den gamla högerns verkliga och inbillade brott, misstag och missöden. Därför känner vi inte något behov av att ”förneka”, minimera eller revidera förintelsen, precis som den nya vänstern inte kände sig tvungen att göra sina projekt avhängiga ‘gulagrevisionism’.

Vad är förintelsen?
Som jag uppfattar det avser förintelsen anspråket att upp till sex miljoner europeiska judar avlivades av tredje riket och dess allierade under andra världskriget som en del i ett program för systematiskt och avsiktligt folkmord, dvs. utrotningen av ett helt folk eller en hel grupp.
 
Vad är revisionism?
Historia är vad som verkligen hänt. Historieskrivning är nedteckningen och tolkningen av historia utförd av felbara och ofullkomliga människor. Allteftersom vi upptäcker nya historiska fakta och tidigare historikers lögner, fel och partiskhet, måste vi revidera historieskrivningen i enlighet därmed. Historierevisionism är helt enkelt processen att kritiskt granska historiska berättelser i syfte att få dem att överensstämma med historiska fakta.”

”Jag anser att alla lagar som belägger förintelserevisionism med straff bör avskaffas som antiintellektuell och kvasireligiös obskurantism.”

auschwitz
Johnsons tes är att vi helst inte ska prata om ”Förintelsen” – det fyller ingen nödvändig funktion i kampen för vitas intressen.

”Mitt argument är bara att förintelserevisionismen inte är någon nödvändig komponent i vårt intellektuella projekt. … mitt huvudbekymmer har att göra med det folkmord som bedrivs mot vårt eget folk idag, inte de verkliga eller inbillade brott som vårt folk begått i det förgångna. Och för mig är det slående att förintelsen verkar ha mycket lite att göra med de djupliggande orsakerna till vår rasliga knipa och till och med mindre att göra med lösningarna.

I ett mindre tydligt avseende är förintelserevisionismen inte nödvändigtvis sammanknuten med den vita nationalismen; de har nämligen klart skilda syften vilket gör dem till klart skilda projekt. Förintelserevisionismens rätta syfte är historisk sanning. Den vita nationalismens syfte är skapandet av vita hemländer.”

”Inget hindrar tyska eller österrikiska nationalister från att säga: ’Om förintelsens lärdom är att folkmord är av ondo och att det bästa försvaret mot folkmord är att ha sin egen stat, då anser vi att den lärdomen gäller oss med. Vi kommer att upphöra att existera som ett folk om vi inte har kontroll över våra egna gränser och levnadsöden. Det är dags för en ny nationalism. Vi vägrar helt enkelt att binda samman vårt levnadsöde med vad som hände i andra världskriget. Vi har kommit över det. Vi har gått vidare. Judar utsätts inte längre för ett aktivt och pågående folkmord, men det gör vi.’

”Om förintelsen plötsligt skulle förlora sin kraft som verktyg för moralisk skrämsel, har judar säkerligen begåvning, pengar, makt och illvilja nog för att pracka på oss en ny. Vita kommer aldrig att bli fria förrän vi identifierar och besegrar den judiska maktens verkliga källor. Och ur det perspektivet är allt för stort fokus på förintelsen ytligt och kan fungera som en distraktion. Förintelsen är som tjurfäktarens röda skynke. Vi tjurar måste sluta rusa mot skynket och börja rikta in oss på människan som viftar med det.”

”Det skulle naturligtvis kännas fint att slå fast historiska fakta en gång för alla på samtliga av dessa områden, men det verkliga problemet här är moraliskt.

”Det är vårt eget folks grandiosa anlag för kollektiv skuld och självförnedring som är den yttersta källan till förintelsens makt över oss. Ingen kvantitet judisk propaganda skulle kunna sälja in förintelsens ‘lärdomar’ hos oss om vi inte vore villiga att köpa dem.”

”Det jag motsätter mig är kollektiv skuld och kollektiv gottgörelse: föreställningen att vita idag är kollektivt skyldiga till vad vita gjort i det förflutna och kollektivt måste sona dessa brott. Jag tror att det finns kollektivt gott och ont. Jag är helt och hållet för kollektiv stolthet och kollektiv skam. Men jag tror inte på kollektiv skuld. Individer är bara skyldiga till de saker som de gör, även när individer handlar i grupper… jag bär inte skuld för andras handlingar långt innan jag var född.

Ett av de vämjeligaste men minst skadliga uttrycken för kollektiv skuld och försoning är utfärdandet av kollektiva ursäkter för gångna oförrätter.”

”… även om förintelsen var det värsta som någonsin hänt, så 1) är den inte vårt fel, och 2) så har vi vårt eget långsamma folkmord att bekymra oss över. Så spelar siffrorna verkligen någon roll i slutändan för ett folk med viljan till en framtid?”

Många träffsäkra konstateranden av Greg Johnson, tycker jag!

”Förintelsens ’lärdom’ kan i allmänhet kokas ner till att: judisk rasism, nationalism och självhävdelse är av godo; vit rasism, nationalism och självhävdelse är av ondo. Felet i detta påstående har inget att göra med historiska fakta. Det är helt enkelt den påfallande dubbelmoralen, de dubbla måttstockarna, som utgör etnocentriska judars moraliska kärna.”

”Det vita svaret bör till att börja med vara att lyfta fram denna dubbelmoral. Men man får inte stanna där, i ett tillstånd av naiv och sårad universalism. Man bör också framhäva att många judar är tämligen medvetna om sådan dubbelmoral och ganska nöjda med den: den är fundamental i många judars syn på moral. Många judar är moraliskt annorlunda människor, och vi måste erkänna detta.”

”Om förintelsens lärdom är att folk behöver sina egna stater, etnisk stolthet och etnisk separation för att bevara sig själva från folkmord, då behöver vita kräva att denna princip tillämpas för vår del också, för även om judarna aldrig varit tryggare – med sin etnostat vilande på ett berg av kärnvapen – står vita i alla länder inför avtagande födelsetal och myllrande befolkningar av icke-vita inkräktare, en trend som inte är förenlig med vår långsiktiga överlevnad. Det är också folkmord, såsom det definierats av Förenta nationerna. Den vita nationalismen handlar helt och hållet om att motstå vitt folkmord.”

”Förnekande av Förintelsen” kan i många länder leda till åtal och fängelse, vilket också har skett många gånger:

”Förintelserevisionism är olagligt i 17 länder med fler på gång. I Frankrike har Jean-Marie Le Pen, Roger Garaudy, Jean Plantin och Robert Faurisson fängslats och/eller bötfällts för förintelserevisionism. I Tyskland har Ernst Zündel, Germar Rudolf, Sylvia Stolz, Horst Mahler, Dirk Zimmerman och Bishop Richard Williamson fängslats och/eller bötfällts. I fallen med Zündel och Mahler dömdes de till fem års fängelse. I Schweiz har Jürgen Graf, Gerhard Förster och Gaston-Armand Amaudruz fängslats och/eller bötfällts. I Österrike har David Irving och Wolfgang Fröhlich fängslats, den sistnämnde i sex år. Andra har tvingats i landsflykt.”

För min del vill jag här nöja mig med att hävda rätten till diskussion och forskning kring historiska händelser – inklusive vad som hände judar i Polen och Tyskland under slutskedet av Andra världskriget – utan att detta ska vare sig kunna vara åtalbart eller rendera anklagelser om ”antisemitism”.

I sak finns, helt uppenbart, en del frågetecken att sätta kring den officiella historieskrivningen.


israel

Ett annat område som Greg Johnson tar upp, och där han säkert också kan provocera många – gäller hållningen till staten Israel.

”Jag motsätter mig inte Israels existens. Jag motsätter mig den judiska diasporan i Förenta staterna och andra vita samhällen. Jag skulle vilja se världens alla vita folk bryta den judiska diasporans makt och skicka judarna till Israel, där de kommer att bli tvungna att lära sig hur man utgör en normal nation.”

”Låt mig till att börja med entydigt slå fast att jag sympatiserar med palestinierna eftersom även jag lever under sionistisk ockupation…. Men i slutändan sammanfaller inte vita och palestinska intressen. Palestinier vill helt naturligt ha sitt land tillbaka. De vill skicka judarna tillbaka dit de kom ifrån. Som vit nationalist vill jag att alla våra judar ska åka till Israel, och det betyder att jag vill att Israel ska ligga där det ligger.

Hur ligger det till med palestinskt självbestämmande? Jag stöder ett palestinskt hemland, alldeles bredvid det judiska hemlandet, eftersom jag vill skicka hem även den palestinska diasporan.

Kort uttryckt förordar jag en tvåstatslösning. Jag vill inte att Israel ska förgöras, eftersom jag vill att judarna ska bo där och inte bland mitt folk. Jag förordar en palestinsk stat, eftersom jag vill att palestinierna ska bo där och inte bland mitt folk.

När det handlar om den palestinska frågan fördunklas olyckligtvis många nationalisters syn på saken av det faktum att de hatar judarna mer än de älskar sitt eget folk, varför de är redo att slå mot judarna med vilket tillhygge som än finns tillhanda, inklusive vädjan till principer som är dödliga även för vårt folk.”

”…den mest pragmatiska infallsvinkeln är att ge både palestinier och judar sina egna hemländer.”

Här tycker jag att Greg Johnson låter som en slags jultomte, redo att ge allt åt alla. I verkligheten är det geografiska området begränsat och det föreligger en grundläggande intressekonflikt. Vilket han ju egentligen säger själv, samtidigt.

Vidare:

”Det är även kontraproduktivt för vita nationalister att angripa Israel på mångkulturalistisk grund. Ja, en del av dem som klagar över den judiska dubbelmoralen i att förespråka mångkulturalism i diasporan och en etnostat i Israel, klagar över den judiskstödda mångkulturalismen hemma medan de kräver att judarna anammar den i Israel! Den judiska dubbelmoralen är naturligtvis logisk såtillvida att den verkligen flyttar fram både den judiska diasporagemenskapens och den israeliska etnostatens intressen.

Men … vårt enda hopp att vinna sådan makt är att först bygga ett konsekvent intellektuellt argument för en vit etnostat och sedan bygga en kulturell och politisk rörelse som faktiskt kommer att kunna ta makten och skapa en sådan. Men man kan inte bygga en konsekvent intellektuell grund genom att vädja till motstridiga principer på grund av att ens enda intresse är att ventilera hat på Internet.”

”Så låt oss lämna judarna ifred med sin nationalism och ha vår egen istället.”

”…det alltid är förståndigt att lämna en fiende en flyktväg, eftersom det ökar sannolikheten för seger och minskar dess kostnader. Diasporajudarna betraktar Israel som en tillflyktsort, en försäkring om saker och ting vill sig illa. Israels fortsatta existens kan därför göra det lättare för vita att bestrida judiska diasporasamhällens makt i våra olika hemländer.”

Visst kan det bli mer av konsekvens i en argumentering att judar bör lämna t ex Sverige om vi kan hänvisa dem till Israel, men några maktpositioner lär de inte lämna utan strid.


dirigent´´

Till sist ett citat som, av någon anledning, får mig att tänka på Göran Rosenberg:

”Judar har fortlöpande uppnått positioner med makt, rikedom och inflytande. Men de har en tendens att provocera sina värdbefolkningar för långt, vilket lett till plötsliga motreaktioner och att framgång förbytts i fördärv. Man kan inte köra bil utan broms, och en hel del judar saknar broms.”


PS1

”Ingen svensk kultur”

Ingrid Lomfors, och hennes försök till karaktärsmord på den redan fysiskt mördade Folke Bernadotte.


PS2

Granskning Sverige!

 


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/10/09/greg-johnsons-bok-1/


https://janmilld.wordpress.com/2015/09/19/judiskt-segertal/

https://janmilld.wordpress.com/2013/10/13/rosenkrati/

https://janmilld.wordpress.com/2011/06/20/tva-bocker/

https://janmilld.wordpress.com/2015/06/09/judiska-revolutionen-1917/

https://janmilld.wordpress.com/2015/06/17/judisk-rasism/

https://janmilld.wordpress.com/2012/12/11/judiskt-inflytande-1/
https://janmilld.wordpress.com/2012/12/12/judiskt-inflytande-2/
https://janmilld.wordpress.com/2012/12/13/judiskt-inflytande-3/
https://janmilld.wordpress.com/2012/12/14/judiskt-inflytande-4/
https://janmilld.wordpress.com/2012/12/15/judiskt-inflytande-5/
https://janmilld.wordpress.com/2012/12/16/judiskt-inflytande-6/

https://janmilld.wordpress.com/2011/06/28/agenda-summering/

http://www.bgf.nu/aj/

13 svar

 1. Jag tar fasta på att Greg anser att vi måste anfalla på många flanker. En ”Grand Strategy” fungerar inte utan attacker är välkomna från alla håll. Greg menar att om Israel försvinner har judarna inget land alls att åka till. Det stämmer inte för de har stannat kvar trots att Israel funnits sedan 1948. Han menar att det inte är vår uppgift att strida för Palestinierna. En sak att tänka på och det är att jag tror att många får upp ögonen för judisk makt p.g.a. att man anser terrorstaten Israels agerande är förkastligt. Låt oss istället aldrig upphöra att peka ut de israeliska terroristerna som, precis som Lasse Vilhelmsson säger i sin utmärkta intervju med Nordfront, att de kapat alla världens judar och tagit dem som gisslan. Ytterst få judar i världen tyckte de var i behov av ett eget land i början av 1900-talet. Detta är en propaganda som tvingat in många.

  Vad gäller förintelsen så är det väl bra om den inte blir huvudsak. Dock är det, som du påpekar, ytterst viktigt att hävda principen om fri forskning. Att ställa frågor ska aldrig kriminaliseras, inte heller svaren på frågorna. Sedan kan man faktiskt dra Greg’s syn lite längre och ställa samma frågor om t.ex. 9/11, ISIS, hela Andra Världskriget, judisk makt över huvud taget, Rothschild, o.s.v. Inget är i grunden, med Greg’s syn, värda att ödsla tid på utan istället ska allt fokus ligga på det vita folkmodet. Jag undrar om det inte ändå är nödvändigt att människor får upp ögonen för hur lurad man är i väldigt många frågor. Hur ska man annars fatta att det faktiskt pågår ett medvetet utstuderat systematiskt folkmord som planerats?

  Kommer vi någonsin åt grundproblemet om vi inte pekar på alla dessa lögner? Det är väl rimligt att ett politiskt parti begränsar sig och kanske inte tar upp dessa frågor men de måste lyftas fram i opinionsbildningen.

  förintelsen används i hela västvärlden som ett spöke som aldrig får upprepas. Hitler är djävulen och han talade om raser och pekade ut judarna som de som förstört Tyskland. Han var för ett folk – ett land. Det betyder att allt detta är förbjudet att tycka för barnen som går till dessa förintelsemuseum. Men det är ju judar som är de värsta rasisterna. De fick ju med USA i kriget för just att få ett eget land. Nej, jag tror nog att vi måste få ut till allmänheten att förintelsen är en lögn från början till slut annars kommer vi aldrig ur hjärntvätten.

  Bara mina egna funderingar. Kan så klart ha fel. Frågan är värd att fundera på.

  Delar dina synpunkter också på många bloggar som t.ex. Petterssons. De pekar gärna på muslimerna, Islam och ISIS dock tittar de aldrig åt det håll som drar i alla trådarna. Undrar om de tycker det är bra att Ryssland nu ingriper? Samtidigt om man ska lära sig någon av Greg så är det att alla attacker är bra. Så vi bör kanske undvika att hacka för mycket på varandra. Mycket av vad de tar upp är ju väldigt bra också. Man måste ha överseende med Ingrid för hennes oförmåga att se klart, hon gör så mycket som är bra ändå. Jag tror vi vinner på att inte kritisera varandra utan ge flera kritiska alternativ.

  • Jag kan känna sympati för ditt resonemang om både förintelsen och 9/11. Vid Logikträffen fick jag tillfälle att prata med Greg Johnsson om WTC-dådet – uppenbarligen sväljer han den officiella förklaringen att 2 flygplan demolerade 3 byggnader.

   Kan också instämma i att vi som invandringskritiker bör hålla igen med kritik av varandra, men känner samtidigt där en kluvenhet: Anklagelser om ”antisemitism” måste reserveras för verklig antisemitism – rimligt att då reagera mot missbruk! Precis som mot SD:s pk-kampanjande ”nolltolerans mot rasism”.

   • Janne, där har du helt rätt. Kritik mot Israel agerande eller mot det oproportionerligt stora judiska inflytandet, inte minst i USA, kan aldrig vara antisemitism. Precis som ordet rasist, islamofob är det främst ett sätt att tysta debatten. I USA, inte minst, är inflytandet oerhört stort.

    Det finns också något här som handlar om sanningssökande. I ett friskt samhälle finns en sådan strävan. 9/11 är uppenbart ett led i ”kriget mot terrorismen” som föregick USA’s attacker på flera länder med början i Irak. Tror man på 9/11 så tror man följaktligen på de goda i dessa terrorkrig mot suveräna stater.

    Att ställa frågor får aldrig förbjudas. Nyfikenhet är nyckeln till framåtskridande. Inte heller svaren får kriminaliseras eller fördömas. De får testas mot bevis och fakta och sedan förkastas eller stärkas.

 2. Undertecknad förordar också en två-statslösning. Dock inte i mellanöstern. Ge israel tillbaka till palestinierna. Implementera tvåstatslösningen vid Svarta havet. En Ukraina/Khazaria-lösning. Sedan kan alla ”judar” flytta tillbaka till sitt nygamla hemland. Nya Khazaria skall givetvis inte tillåtas inneha kärnvapen och vara under konstant bevakning under lång tid framöver.

 3. Det där sista citatet får mig att tänka på att en hög nivå av intelligens inte nödvändigtvis är detsamma som visdom, eller förmågan att tänka klokt, långsiktigt och förutseende. Vilket i sin tur leder mina tankar till Stefan Einhorn, en person som innehar någon sorts status av insiktsfull filantrop, och som lustigt nog hävdat att briljans och intellekt inte nödvändigtvis leder till goda gärningar, men när han säger det syftar han givetvis på något helt annat…

  • Tack för filmtips. Jag hann just lyssna på delar av Red-Ice-programmet.

   Träffande konstaterande av GJ att vi kan vilja rädda olika utrotningshotade djurarter, men borde bry oss om även utrotningshotet mot den vita människorasen!

 4. Robert Stark interviews Greg Johnson on the Boomerang Generation

  Robert Stark Interviews Greg Johnson on Populism, Elitism, & Economics

  Transcript of Lana Lokteff’s Interview with Greg Johnson

  Robert Stark Interviews Greg Johnson on the New Right vs. the Old Right

  Robert Stark Interviews Greg Johnson on Eco-Fascism

  Joshua Blakeney Interviews Greg Johnson, Part 1

  länkar finns på denna sida

  http://www.counter-currents.com/2015/10/robert-stark-interviews-greg-johnson-on-the-new-right/

 5. En ögonöppnare för mig var när SD vann två kommunala mandat i Haninge 1998. En av det två SD-ledamöterna berättade för mig senare att de vid det första sammanträdet möttes av en skrift om förintelsen! (Detta var före Om detta må ni berätta) För mig var det fullständigt häpnadsväckande. Det hade ju absolut inget med kommunal verksamhet att göra. Kommunledningen hade uppenbarligen svalt medias lögner med hull och hår och var övertygade om att SD var ett nationalsocialistiskt parti. Nu skulle man markera mot dem och vad passade bättre än en skrift om förintelsen. När jag hörde detta insåg jag att informationsverksamheten om förintelsen i första hand var ett vapen mot nationalister och invandringskritiker och endast i andra hand kunde tänkas bottna i en vilja att upplysa om ett historiskt skeende.

  Undan för undan bekräftades mina misstankar, det blev allt tydligare att detta användes som ett vapen mot svenska nationalister och invandringskritiker. Intresset för boers, armeniers, krimtatarers och andra folks öden var i det närmaste obefintligt.

  Diskrepansen var grotesk, om man inte satte in det i ett agendasammanhang. Då föll pusselbitarna på plats!

 6. Jag har läst boken. Det du skriver håller jag i stort sett med om. Men:

  Jag ser på det hela på ett annat sätt. Politiskt-religiöst i stället för rasistiskt.

  Boken skriver hela tiden om judarna. Problemet är att det finns två sorters judar, sephardiska och ashkenaziska, som har ganska ringa genetisk släktskap. Den grupp som dominerar i Europa och USA idag, är den ashkenaziska, som härstammar huvudsakligen från turkfolket khazarer, som levde i allra östligaste Europa och konverterade till judendomen för c:a 1300 år sedan (uppgift från Koestler, The Thirteenth Tribe), men som även blandats upp med slaver och germaner. Utseendemässigt skiljer sig sepharderna och ashkenazerna betydligt åt, medan de flesta ashkenazer är svåra att skilja från övriga europeiska folk; närmast ser de ut som en blandning av turkar och européer men många är också blonda och blåögda. De har också samma resultat på IQ-test som nordeuropeiska folk – sepharderna ligger på arabnivå.

  Eftersom de judar, som Greg Johnson skriver om, nästan uteslutande är ashkenazer – som definitionsmässigt är huvudsakligen européer och därmed ”vita” – tycker jag att hans ras-resonemang vilar på mycken lösan sand. I USA är man väldigt fixerade vid just raser, vilket inte är så konstigt, då negrer, indianer och mongoliska raser finns sida vid sida där.

  Att det ashkenaziska folket är det, som har makten i västvärlden är obestridligt, men jag anser att ‘den vita rasen’ behärskas av en av sina egna folkgrupper, inte av en främmande ras. Khazarerna har tillgodogjort sig sephardernas religion men även deras ockultism och den senare (kabbala) synes för dem vara mer dominant än gamla testamentet (tora). Många av dem är idag ateister eller har konverterat till kristendomen.

  Som jag ser det handlar det om ledarskiktet bland ashkenazerna nästan enbart! De som idag kallar sig sionister. För mig verkar de, i religiöst hänseende, närmast omfatta någon form av för-judisk ockultism än egentlig judendom. Ortodoxa judar tar ofta avstånd från sionisternas handlingar! De härstammar från ett härskarfolk, som under Khazarias glansdagar sög ut magyarer, bulgarer och slaviska folk. De levde högt på detta samt av höga tullar från sidenkaravanerna från Kina.

  Ashkenazerna har övertagit det sephardiska folkets affärsmetoder och fascination för guld och ädla stenar, dess förmåga att infiltrera främmande länder och där göra sig oumbärliga på alla sätt. ‘Judarna’, som bor i Europa och USA, har dock haft en stark tendens att assimileras och uppblandas. Sionisterna styr dock ‘judarna’ med järnhand, ända sedan de flydde undan mongolernas invasion av Khazaria på 1200-talet. De agerar därför så, att de tid efter annan ser till att provocera ‘värdfolken’ till förföljelse av ‘judar’. Utan dessa pogromer hade sammanhållningen bland dem försvunnit för århundraden sedan och de vore idag helt assimilerade.

  Sionisterna beslöt i slutet av 1800-talet, vid den första judiska världskongressen, att lägga rabarber på Palestina. De intrigerade fram VK1, som de utnyttjade till att få Storbritannien att godkänna deras plan. Trots deras massiva propaganda, var det få amerikanska eller europeiska ‘judar’, som ville emigrera dit. För att tvinga med dem, uppfann sionisterna nazismen och det lidande och korkade tyska folket köpte det konceptet – resten vet vi.

  Det blev en hel uppsats detta, men utan denna bakgrund blir min kritik av Greg Johnsons bok svårbegriplig. Hans fokusering på biologiska raser anser jag är rena rappakaljan, just när det gäller ashkenazer – biologiskt är de i stort sett lika ‘vita’ som oss andra. Dessutom vore det att upprepa samma misstag, som begåtts om och om igen genom århundraden och årtusenden. Det vore att spela sionisterna rakt i händerna – igen! De förföljelser, som automatiskt uppstår när man brännmärker ett helt folk, skulle göra att sionisterna får ytterligare en offerkofta att stoltsera med. Omgivningens förtryck skulle få ashkenazerna att sluta sig hårdare samman, och sionisterna – trots deras vedervärdiga behandling av sitt eget folk – skulle cementeras vid makten för evigt.

  Européerna är idag ‘vaccinerade’ mot judehat. Det är därför sionisterna ser till att tvinga på oss militanta och fanatiska muslimer, för att dra igång ‘jude’-pogromer igen. Med ytterligare en offerkofta, är deras tanke att vi därefter skall bli deras slavar för evigt.

  För mig är det sionismen, som är fienden. Den strävar efter absolut makt överallt och styrs av en otäck ockultism, som gör den kapabel till vilka illdåd som helst. (Den, som läst Jüri Linas bok ”I Skorpionens tecken”, vet vad jag talar om.) ‘Judarna’ är for mig inte fienden – tvärtom skulle de behöva få hjälp att lyfta av det sionistiska ok, som förtryckt dem under årtusenden och lett dem in i den ena katastrofen värre än den andra.

 7. […] Jan Milld har kommenterat boken här och här. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: