• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Inhiberad vargjakt

rea2

I veckan fick jag en ny produktkatalog från postorderföretaget Engelsons. Det är ett företag med ett mycket brett utbud av kläder och olika prylar för friluftsliv. Redan som boende i glesbygd och nära naturen blir företagets produkter intressanta för mig. Jag räknar mig till kategorin nöjda kunder.

I all synnerhet blir Engelsons relevant för personer med jakt som fritidsintresse. Ett makalöst utbud av olika klädespersedlar och andra produkter som vittnar om jaktens betydelse för så många svenskar, särskilt på landsbygden.

varmt

Där finns kläder för att klara vädrets makter, även så man kan klara att sitta still på en plats under lång tid. Kyla, regn och mörker. Bilderna här ger några smakprov.

Vad katalogbilderna förmedlar är ju vilken central roll som jakten har för så många svenskar. Det är en tradition som funnits genom decennier och sekler, från generation till generation. Det ger struktur åt tillvaron, delar in året. Det ger en gemenskap med andra i trakten och det ger tillfälle att komma ut i naturen. En viktig hälsofaktor och något som ger livskvalité.

es1

Nu är dunkla krafter i färd med att beröva så många svenskar deras möjligheter att fortsätta bedriva friluftsliv som förr. Det började med SNF:s «Projekt Varg» på 70-talet, vilket omsattes i att varg inplanterades i Trysil i Norge. Snart fanns vargrevir på svenska sidan om gränsen, i Värmland, och sedan ett bälte av vargrevir vidare till Dalarna och Hälsingland – helt enligt vad som från början hade skisserats i SNF-rapporten.

På 60-talet var vargen utrotad i Sverige. Redan 1647 infördes skottpengar på varg. Kungen, på den tiden det fortfarande fanns en centralmakt som visste vad det var fråga om, utfärdade order om att vargen skulle bort från Sverige. Så skedde också, och den svenska landsbygden blev så småningom, och med stora ansträngningar, befriat från denna plåga.

Med återkomsten av varg gjorde sig effekterna påminda i drabbade områden: hundar – inte minst jakthundar – ihjälbitna, kreatur rivna. Negativa konsekvenser för boende i glesbygden, både ekonomiskt, socialt och genom otrygghet.

 

Jakt som förr, med löshund, går inte längre att bedriva. Risken är alltför stor att hunden blir vargdödad – så har nu hänt med ett stort antal jakthundar. Även möjligheterna till boskapsskötsel påverkar.  Vargstängsel är både arbetskrävande och dyra att få på plats, ändå utgör de inga garantier mot vargangrepp.

En jägare i ett nyhetsinslaga i TV jämförde miljöförändringen med att neutronbomb skulle ha briserat, Förvisso drastiskt och säkert överdrivet, men det ger ändå en uppfattning om vad han menade.  Vargnärvaron – i kombination med att människor inte har rätt att freda sig själva och sina tamdjur –  har lämnat tydliga spår efter sig.

Under decennier har följt en debatt och en dragkamp kring utbredningen av varg i Sverige. Kunde en balanspunkt hittas, för å ena sidan en gynnsam  bevarandestatus av vargstammen, å andra sidan rimliga levnadsvillkor befolkningen i vargtäta områden?

Frågan om licensjakt eller inte licensjakt har bollats mellan olika myndigheter. Nu senast – i början av januari 2015 – såg det ändå ut att bli klartecken för en licensjakt i  Värmland. Klartecken från regeringen, som rådfrågat juridisk expertis. Klartecken också från Naturvårdsverket.

I veckan skulle denna licensjakt ha börjat, ett stort antal jägare hade förberett sig och var på plats. Så kom ett sista-minuten-besked från en förvaltningsrätt i Karlstad: inhibition av jakten, EU skulle först kopplas in ett varv till.

Ur pressmeddelande:

”De aktuella besluten från länsstyrelserna är fattade enligt reglerna i jaktförordningen. Denna förordning anger att sådana beslut endast får överklagas till Naturvårdsverket.

Föreningen Nordulv har överklagat länsstyrelsernas beslut till Naturvårdsverket, som i stort har avslagit överklagandet. Föreningen har härefter, med åberopande av bl.a. EU-rätten, överklagat Naturvårdsverkets beslut till förvaltningsrätten.”

”Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att det är tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten, och har därför prövat föreningens begäran om att licensjakten inte får påbörjas som planerat.

Förvaltningsrätten kom fram till att länsstyrelsernas beslut tills vidare inte får verkställas.”


Svenska Jägareförbundet kommenterar:

«En majoritet av Sveriges befolkning tycker det är dags att förvalta vargarna. En majoritet av Sveriges riksdag vill ha igång en licensjakt. Trots det stoppas den, dagen innan den skulle inledas. 

– Det är oanständigt att det sker tolv timmar innan licensjakten ska börja. Jägarna har tagit ledigt, har planerat och lagt mycket tid för att kunna genomföra detta på uppdrag av länsstyrelserna. Vi kan inte ha ett sådant system. Det är orimligt, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

– Beslutet blir ett dråpslag för vargstammen, människorna och landsbygden. Jag saknar ord. Att få igång en vargjakt i vinter var så viktigt för alla dem som påverkats negativt under så många år. Förvaltningsrättens beslut slår undan benen för våra medlemmar, näringar och människorna på landsbygden. Jag är både arg och ledsen, säger Björn Sprängare.

– Jag kan konstatera att det inte har lönat sig att ta ansvar och söka kompromisser för att komma framåt. Det har lönat sig att överklaga.»

bs

Sedan detta skrevs meddelas också att Naturvårdsverket säger nej till den licensjakt på varg som varit planerad i Dalarna, efter klartecken från länsstyrelsen där.


Vad säger allt detta?

Mig påminner det om framförallt tre moment.

1. Juridik – politik

Man tror, eller ger sken av att tro, att det i grunden skulle vara en juridisk fråga.  Att skulle kunna finnas paragrafer som advokater och domare med hjälp av expertkunskap kan uttolka på ett opartiskt sätt, att här finns ett Rätt och ett Fel.

I grunden är det ju en politisk fråga, eftersom olika intressen här står emot varandra. Här handlar det om att försöka göra rimliga sammanvägningar och finna kompromisser som kan vara acceptabla för mer än en part.

Den aktuella licensjakten hade varit utslag av just en sådan rimlighet.

2. Politisk korrekthet

Många unga människor, särskilt i stora tätorter, är alienerade från matens väg till bordet. Redan ordet «jägare» kan ingjuta känslor av obehag hos många unga medlemmar inom Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet. Jaga och döda djur – usch!

Sanningen är dock att jakt och fiske tillhör människans ursprungligaste näringar. Även boskapsskötsel innefattar att djur emellanåt går till slakt. Utan dessa näringar skulle det inte bli så mycket att äta.

Som en försvårande omständighet tillkommer att den genomsnittlige jägaren i Sverige är man, har vit hudfärg och talar svenska. Förmodligen är han dessutom heterosexuell och ogillar decemberöverenskommelsen.

3. Glesbygdspolitik

Vad än Fredrik Reinfeldt upptäckt från luften om stora landytor i Norden och vad än olika Centerledare tror om invandringens möjligheter att gjuta nytt liv i landsbygden så finns det ekonomiska mekanismer som driver på för avfolkning i glesbygd.

Till detta kan komma politiska åtgärder.

Dit hör rovdjurspolitiken.


hemlreg

Avslutningsvis, insändare i Svensk Jakt:

«Vi har, utan att veta om det, fått en ny regering i Sverige. Det är en hemlig regering. Den är inte folkvald, ingen tycks riktigt veta vilka som ingår eller när den blev till. Den nya regeringens namn? Förvaltningsrätten!

Ingen verkar veta hur denna regering tillsätts, eller vilket parlament den representerar. Den representerar i alla fall inte oss i Sverige.

Den nya regeringen har tydligen makt att granska, bedöma och stoppa beslut tagna i vår riksdag och regering. Alltså den regering som vi har valt.

Den nya regeringen heter egendomligt nog förvaltningsrätten. Ett sådant namn leder tankarna till en domstol, en del av Sveriges rättssystem. Men så är det ju inte alls.

En domstol ska se till att svenska lagar efterlevs. Den ska granska händelser och avgöra om någon brutit mot lagen. Den skall reda ut tvister.

En domstol ska följa de lagar och regler som bestäms av Sveriges riksdag och regering.

Förvaltningsrätten gör tvärt om. Den tjänar främmande makt. Nämligen EU.

Förvaltningsrätten kan till och med stoppa ett riksdagsbeslut för att den tror att EU kanske inte riktigt kommer att tycka om det beslutet.

EU är således en nyckfull, elak, mobbande diktator. En diktator som är så skrämmande att förvaltningsrätten blir till en slags Quisling som bugande går diktatorns ärenden.

Och vad blir då de så kallade miljöorganisationer som tar hjälp av främmande makt för att motarbeta sitt eget folkvalda parlament?”


frherre


Läs/hör/se mer:

Vargar i Sverige, del 1

Vargar i Sverige, del 2

Varg 1: Återkomsten

Vargar och Människor

http://www.janmilld.se/rovdjur/

http://www.rovdjursskolan.se/rovdjursfakta/?P=varg/historia

Stig Engdahl

Landsbygdsfråga

Mer om varg.  Låt mig citera ur webbartikeln ”Miljörörelsen och den globala miljöbluffen”, skriven av Gunnar Jakobsson:

Vargens återinförande till Europas och USAs kulturbygder är resultatet av ett internationellt koordinerat projekt förberett av ett tjugotal offentligt anställda viltbiologer sedan 1973 och att dessa har lobbat in vargskyddet i Bernkonventionen, IUCNs program, (rödlistan) samt USAs och EUs lagstiftning.

Offentligt anställda forskare har lyckats få vargen, ett av jordens allmännaste stora däggdjur, förklarad utrotningshotad och att de systematiskt har förtigit och förnekat historiska fakta om dess skadegörelse och farlighet, har trakasserat kritiker och vilselett beslutsfattare att utfärda strikta skyddsbestämmelser för vargar i bebodda trakter samt predikat regelrätt dyrkan av vargen bland barn och unga.

För dagens miljörörelse är det onda människan själv, …”

”… flytta över kontrollen över användningen av naturresurserna – och därigenom makten över människornas liv – från staterna till miljörörelsen genom FNs miljöprogram UNEP. Rörelsens de facto ledare heter Maurice Strong.”

strong

”Vid Earth Sumit konferensen i Stockholm 1972 institutionaliserades miljön som en statsangelägenhet och miljöorganisationerna som verktyg för bearbetning av beslutsfattare och den allmänna opinionen…

…År 1992 hölls den andra Earth Sumit konferensen i Rio. Även den organiserades, finansierades, leddes och kontrollerades av Maurice Strong.”

”Vargskyddets ursprung

En av environmentalisternas många metoder för att göra bygd till obygd är återinförandet av vargen till de bebodda trakter i USA och Europa varifrån den med stor möda fördrevs för ett sekel sedan på grund av dess outhärdliga skadegörelse och allmänna farlighet

USA: Vargutsättning och vargterror

USAs Endangered Species Act (ESA) of 1973 ändrades 1982 så att experimentella populationer kunde återinföras till arternas historiska utbredningsområden. Detta var den lagliga grunden för USFWS, US federal Fish and Wildlife Service, att i importera vargar från Kanada till Yellowstone nationalpark och från Mexico till Catron County, vilket gjordes 1995-96.

Vargarna förökar sig explosionsartat som vargar gör när de är fredade och har rikligt med mat. De och de likaledes strängt fredade grizzlybjörnarna tvingar nu allt fler boskapsuppfödare att upphöra med sin verksamhet i Idaho, Montana och Wyoming. Stammarna av klövvilt, bl.a. ‘elk’ har sjunkit till en bråkdel av vad den varit och jaktturismen kollapsar.

Boskapsuppfödning och jaktturism är Idahos, Montanas och Wyomings viktigaste näringar. Delstaternas politiska ledare är förtvivlade men vapenlösa mot de starka naturskyddsorganisationerna och de federala naturskyddsmyndigheterna.”

 5stora

”Likadant börjar det nu att se ut i många av EUs medlemsländer däribland Sverige.

Titta bara på Rovdjursföreningen hemsida där det står ‘Vi gör Sverige vildare’. Titta på miljöaktören Rewildering Europes planer på att avfolka delar av Europa och där låta rovdjuren ta över. En miljon hektar har man tänkt avfolka och där låta rovdjuren råda. Detta är ett projekt som WWF stöder. 

Titta bara på Naturskyddsföreningen och WWF, de som startade Projekt Varg på 70-talet. De måste anses direkt ansvariga till den vargcirkus vi har idag men tar inte något som helst ansvar för de lidande som både människor och djur utsatts för. Man motsätter sig och överklagar all form av jakt på varg. Att HM Konungen vill sitta kvar som ordförande för svenska WWF känns som ett hån mot den svenska landsbygdsbefolkningen och samerna.

Titta bara på rätten att överklaga allt miljörelaterat till Förvaltningsrätt och Kammarrätt. Denna rättighet är inlobbad av de globala miljöaktörerna genom Århuskonventionen. De globala miljöaktörernas inflytande över svensk rättsskipning och då i synnerhet Förvaltnings- och Kammarrätt är ju också märkbar i högsta grad.

EU-kommissionens agerande i vargfrågan visar att miljödirektoratets referensram inte är medlemsländernas folk och deras livsmiljö, utan en environmentalistiskt agenda. EUs miljödirektorat och Sveriges miljöförvaltning agerar som en och samma environmentalistiska femte kolonn, tillsammans med våra miljöorganisationer såsom Svenska Naturskyddsföreningen, WWF, Rovdjursföreningen och andra.”

8

Läs mer:

https://janmilld.wordpress.com/2012/06/17/varg/

http://www.janmilld.se/rovdjur/index.html

Våldet segrar?

 

2redsida

Den nya tabloiden blir på en punkt mer kontroversiell än tidigare. Inte i Dalarna, men i Sverige som helhet, bland dem som brukar stöda tabloidprojekten. Möjligen har det fått en och annan att bli tveksam eller hoppa av.  Jag känner dock, att det är något viktigt som vi här har att säga.

Vad jag syftar på är rovdjurspolitiken. Under rubriken ”Paralleller” gör Björn Hammarbäck och jag en gemensam deklaration.  Vi lyfter där fram två moment som går igen i rovdjurspolitiken och invandringspolitiken:

1. Hur de som är mest entusiastiska tenderar att bo så att de själva slipper leva med konsekvenserna av den politik de förespråkar.

2. Hur makthavarna kletar negativa etiketter på kritiker om att vara ”hatare” respektive ”fientliga” eller lida av ”fobi”.

Till detta kan läggas ett tredje moment: hot och våld.

• sverigdemokrater har hela tiden varit utsatta, nu senast Ulf Prytz i Ängelholm – se här och här.

ulf

• detsamma kan gälla jägare med kritik av rovdjurspolitiken.

sven

Ur Jakt & Jägare:

”Jägaren Sven Danielsson gick till brevlådan för att posta kuvertet med betalorder. Då blev han nedslagen.

– Det var tre maskerade personer med basebollträn som gav sig på mig. De sa att jag inte skulle uttala mig emot vargen, säger Sven Danielsson i Jakt & Jägares webbradio.”

Både Ulf och Sven överfölls alltså i närheten av sina hem.

Prytz blev misshandlad av invandrare, senare brändes hans sommarstuga ned. Han beslöt då att lämna sitt förtroendeuppdrag för SD.

Våldet segrade.

pannanfr

 

Folkomrösta om EU!

Folkomrösta om EU!

Kent Ekeroth höll nyligen ett viktigt riksdagsanförande om EU.

Ekeroth konstaterar att det EU som  svenska folket fick rösta om 1994 var ett annat EU än det som finns idag.  Sverigedemokraterna kräver en ny folkomröstning i frågan:

Två av mina tidigare EU-filmer:

Med folkligt mandat?

Rovdjurspolitiken är ett ovanligt bra exempel på hur EU lägger sig i för mycket. Envar som delar mina åsikter i vargfrågan bör stödja SD:s krav på ny folkomröstning kring EU!

VARGAR och MÄNNISKOR

Håll vargarna inlåsta…

… inte småbarnen!

Är vargar farliga? Nej inte generellt, inte vid varje tidpunkt och på varje plats.

Mätta vargar och skygga vargar kan i huvudsak betraktas som ofarliga.

Ändå kan det vara klokt att hålla sig med säkerhetsmarginaler.  I synnerhet:
• när det handlar om vargar som visat sig oskygga.
• när småbarn är i riskzonen.

De historiska erfarenheterna har visat att när människor vargdödats är det oftast barn som varit offer. Detta gäller Indien och Sovjetunionen, men även Finland och Sverige.


Men det kan drabba även vuxna – som Kanada år 2007 och år 2009. Samt Alaska år 2010.

Som bekant kan det hända olyckor även med varg i hägn, vargar som  av experter betraktats som garanterat ofarliga. I Kolmården vargdödades en skötare år 2012.

Det blir mot den bakgrunden som denna nyhetsartikel i Expressen den 13/11 -12 ska bedömas:

”En närgången varg stryker omkring i byarna runt Söderbärke i Smedjebacken i Dalarna.

Nu har en av skolorna tvingats hålla barnen inomhus på rasterna.

– Det är lite obehagligt, det tycker jag definitivt att det är, säger Fredrik Hedlund rektor vid Kyrkskolan i Söderbärke.”

Detta är, som framgår av denna film, inget unikt:

Under tidigare sekler utgick ett kungligt dekret att vargar skulle dödas, då vargen var ett sådant gissel för landsbygdens folk. På 1960-talet var vargen egentligen utrotad i Sverige , då fanns bara en ensam varg i Sarek.

Vargens återkomst är resultatet av ett politiskt projekt, SNF:s ”Projekt Varg”. Vargar utplanterades i höjd med Värmland, på norska sidan av gränsen.

Antalet vargrevir ökade, varpå andra kuggar av maskineriet hakade i, inte minst från EU-nivå. Nu har man nått därhän att kunna styra dagordningen och problemformuleringen: FRÅGAN är således inte om det alls ska finnas varg i Sverige, utan hur många vargar det ska finnas.

Närmare bestämt vargar i vilt tillstånd och med förbud för människor att freda sig genom att skjuta närgångna vargar.


Vargar bör, anser jag, få finnas i Sverige – förutsatt att de placeras i hägn, typ Kolmården. Då slipper människor att riskera ofrivilliga vargkonfrontationer och inga skolor behöver stängas pga vargrädsla.

—————–
Läs mer:

VARG?
https://janmilld.wordpress.com/2012/06/17/varg/

VARGFRÅGOR:
https://janmilld.wordpress.com/2012/06/19/vargfragor/

VARGAR OCH RISKER:
https://janmilld.wordpress.com/2012/02/03/vargar-och-risker/

VARGAR OCH MÄNNISKOR
http://www.youtube.com/watch?v=MSTsyHbVB9U