• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Länspolismästare


I denna bloggtext  finns tre bilder med anknytning till Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm. En av dem är inte ett montage – gissa vilken!

Från SR:s webbsida den 16/2 -10:

”Nio av tio ärenden låg orörda i ett år

Stockholmspolisen får i dag hård kritik av Justitieombudsmannen JO i en granskning av bedrägeriutredningar. I nio av tio granskade ärenden hade polisen efter ett år inte gjort någonting.”

”I granskningen gick JO igenom fler än 1.100 bedrägeriärenden, och konstaterar brister i så gott som varje utredning. Men det är inte första gången polisens utredningar får kritik. JO har i olika granskningar under flera år pekat på brister …. Nu ifrågasätter Mats Melin polisens och politikernas prioritering. Han menar att satsningen på fler synliga poliser ute på gatorna inte får ske på bekostnad av arbetet med att utreda brott.”
”- Det är länspolismästaren som har de resurserna och måste prioritera mellan verksamheterna. Därför ser jag till att försöka jaga på länspolismästaren en del.”

En förklaring till att så många ärenden blir liggande utan åtgärd är att antalet brott har ökat, sägs det.

Varför, kan undra! Vad beror detta på?

Och hur stämmer detta med en del BRÅ-rapporter om att brottsligheten skulle ligga på en konstant nivå?

(”Aina” är turkiska och betyder ungefär ”polis, polis, potatisgris”)

Anpassning

Så här kunde det låta förr – ur utlänningslagen från 1954:

”Utlänning kan enligt 29 paragrafen UtlL, utvisas om han

1. yrkesmässigt bedriver otukt eller eljest underlåter att efter förmåga söka försörja sig ärligt.

2. är hemfallen åt alkoholmissbruk och till följd därav är farlig för annans personliga säkerhet eller för ett grovt störande levnadssätt.

3. av tredska eller uppenbar vårdslöshet gång efter annan undandrar sig att uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna eller mot enskild person.

4. under loppet av de senast förflutna fem åren blivit dömd utomlands för svårare brott eller utomlands avtjänat straff för sådant brott och det kan befaras att han kommer att fortsätta brottslig verksamhet här.”

Efter riksdagsbeslutet 1975 om ”Valfrihet, jämlikhet, samverkan” och de tidningsdebatter som föregick detta har det skett en radikal opinionskantring.

• Mycket snart blev ett begrepp som ”assimilering” så negativt laddat, att det blev oanvändbart. För invandrare gällde istället ”integration”, dvs de skulle inte bli svenskar men ändå bli del av det svenska samhället.

•• Nästa steg blev betonandet att integrationen var ”en ömsesidig process”, där även svenskar måste bemöda sig.

••• Margareta Wadsteins utredning ”Räkna med mångfald” (SOU 1997:174): ”Utredningen har strävat efter att vända på perspektivet, att utgå från att också majoritetsbefolkningen behöver ändra sitt handlande och inte bara eller ens främst att olika etniska minoriteter skall anpassa sig.”

•••• Innan invandringsminister Leif Blomberg avled hann han fälla ett uttalande om att det ”framförallt är svenskar” som behöver integreras i det nya, mångkulturella samhället.

De konkreta exemplen har blivit många, på hur svenskar måste ställa om sig och anpassa sig till de nya omständigheterna.

Temat här blir säkerhetsstrategier.

Ambulanspersonal har flera gånger blivit angripna under sin yrkesutövning. Utvecklingen har lett till att ambulanspersonalen utrustas med skyddsväst.

Aftonbladet:

”Ambulanspersonalen i Göteborg har utrustats med skottsäker väst. Handskar som klarar knivhugg och överfallslarm står också på listan, uppger Ekot”.

• För brandmännens del har det blivit aktuellt både med skyddsglasögon och specialglas på fodonen.

Från SR-ekots webbsida den 19/9 -09:

”Den senaste tidens händelser med hot och våld mot brandmän har nu lett till att fackförbundet Kommunal kräver att en rad åtgärder genomförs, bland annat installation av övervakningskameror i samtliga räddningsfordon.”

Polisen ska nu utrustas med särskilda skyddsglasögon, efter ett flertal beskjutningar med grön laser, där polismän fått ögonskador.

Trafikinspektörer har också fått smaka på ”mångkulturen”.

Ur tidningsartikel i Skåne den 2/2 -03:

”Alla körkortsprov är tills vidare stoppade i Landskrona. Orsaken är att en 23-årig man som i torsdags missade uppkörningen för fjärde gången slog den 28-årige trafikinspektören blodig.”

Vägverkets GD uttalar sig också om situationen:

”- En möjlighet att komma till rätta med problemet är att resultatet meddelas när fler människor finns på plats.

– Vi funderar också på larmknappar i bilarna. Men samtidigt bör man vara medveten om att de här hoten är väldigt koncentrerade till större städer och att förändringarna bör sättas in där.”

Kyrkogårdspersonal utgör inget undantag.

Ur Sydsvenskan den 21/9 -09:

”Efter rån och hot måste personalen på Östra kyrkogården arbeta i par – med personlarm.

Vi rekommenderar ingen att gå hit ensam på helgerna, säger kyrkogårdschefen …”

• Personer på gator

I Stockholm hade offren för gatuvåld redan i början av 1990-talet blivit så många, att sjukvårdspersonal talade om ”en ny folksjukdom”. Och man gav ett ”säkerhetstips”: ”svara inte obstinat på tilltal”.

• Svenska ungdomar

I Malmöregionen – där svenska ungdomar ofta rånas och misshandlas av invandrargäng – har råden från polisen varit mer långtgående: ”Håll barnen inomhus så blir de ej skadade”.

VLT den 9/12 -02:

”En eller flera rånarligor härjar i Västerås. Offren är oftast ensamma och utsatta, och under knivhot tvingas de lämna i från sig mobiltelefoner och plånböcker. Ligan drar sig inte för att använda våld – i förra veckan knivskars en ung man svårt vid ett rånöverfall.”

”Ligan ger sig gärna på ensamma ungdomar som rör sig vid ensliga platser.
– Oftast har rånen skett där det inte har varit så mycket folk, vid en gångbana, cykelväg eller en cykeltunnel
. Jag vill uppmana folk att inte gå ensamma på sådana här ställen, särskilt inte nattetid.”

”…många lämnat likartade berättelser, bland annat att gärningsmännen ska tala svenska med brytning.”

Ur GP den 10/10 -03:

”Tre elever på Hovåsskolan rånades på sina mopeder av maskerade ynglingar på fredagsmorgonen. Det är femte rånet sedan torsdagen. Eleverna uppmanas nu att lämna mopederna hemma.”

Ung invandrare från Göteborgsförort, i norsk TV 2009: ”Polisen ska inte komma hit och bestämma – här är det vi som bestämmer!”

Ung svensk i samma program: ”Man undviker att gå ut på kvällen, försöker uträtta sina ärenden medan det är ljust.”

Blondhet kan bland unga invandrare förknippas inte bara med svenskhet, utan även med rasism.  Risken att i invandrartäta miljöer bli trakasserad kan därför bli särskilt hög för blonda svenskar och svenskor. Det förekommer således att svenska pojkar och flickor i vissa områden färgar håret brunt eller svart för att minska sin utsatthet.

Matbutikskunder

När oxfilé visat sig försvinna från butikerna utan att ha stämplats in för betalning i kassan har många handlare funnit för gott att gömma oxfiléerna bakom disken och bara ta fram på uttrycklig begäran av kund.

Bankkunder

På bankkontoren kan man läsa anslag om att man sänkt maxbeloppet för kontantuttag till 15.000 kronor, pga rånrisken!

När bankerna höjt sin säkerhet har istället värdetransporter drabbats. När säkerheten höjs även där blir istället butiksrånen vanligare.

• Butikskunder

Då drar man slutsatsen att kontanthanteringen där ska minskas, genom övergång till kortbetalningar.

Varpå istället förfalskningar och kortbedrägerier ökar.

• Busstrafikanter

Från SVT-webben den 17/11 -09:

”Fortsatt kontantstopp på bussarna

Det blir fortsatt stopp för kontanthantering på Malmös stadsbussar under kvälls- och nattetid. Det beslutades vid ett möte idag.”

”Det innebär inte att passagerarna får åka gratis. Istället krävs att man har antingen ett Jojo-kort, ett gammalt rabatt- eller periodkort eller en biljett i mobiltelefonen.”

Bakgrunden till beslutet är de många rånen mot bussförare i Malmöområdet.

Och dessa samhällsförändringar har genomdrivits i godhetens namn.

Är rikspolischefen kriminell?

Har Therese Mattsson gjort sig skyldig till brott, med sitt uttalande från år 2007?Lagen om ”hets mot folkgrupp” är ju utformad som en gummiparagraf, ägnad att sprida osäkerhet om var gränsen för det straffbara går.

Oklarheten gäller tre moment:

1. Ordval
2. Åsikter och fakta.
3. Plus och minus.

1. Ordval
Som den av (s) initierade domen mot en boende i Bunkeflostrand visade kan ordvalet bli avgörande. En vanlig arbetares vokabulär kan i politikers, journalisters och juristers öron låta stötande, och fälla utslaget.

Den boende talade om en ”hoper araber”. Rätt uttryck hade varit ”en afghansk storfamilj” eller ”muslimsk bidragsfamilj”, och det hade inte varit svårt att finna för personer ur en välutbildad medelklass. Det blev m.a.o. fråga om en klassdom.

2. Åsikter och fakta
Även ovedersägliga faktauppgifter kan leda till framstötar om åtal, som fallet Västerbotten-Kuriren har visat.

Henrik Agerhäll hade spridit uppgifter om invandringens konsekvenser,, med noggranna källhänvisningar, varpå VK kopplade in sina kriminalreportrar.

3. Plus och minus
En sak är att anföra en åsikt som är negativ mot en viss etnisk grupp, eller ta fram faktauppgifter som kan vara ofördelaktiga för densamma.

En annan sak är att – som Therese Mattsson gjorde – säga något positivt om den egna gruppen. Redan detta kan ligga i riskzonen för åtal!

”Prisande” av den egna gruppen, när det handlar om majoritetsbefolkningen, kan nämligen anses kränka andra grupper.

Tag t ex nedanstående citat om läskunnighet i Sverige på 1800-talet, ur boken ”Den agrara revolutionen”, av Gadd. Kombinationen av punkterna 2 och 3 skulle kunna göra den till föremål för åtal:

”En viktig faktor för böndernas politiska och sociala ställning var den från 1600-talets senare del alltmer utbredda läskunnigheten…. Läskunnigheten … var vida spridd i den svenska landsbygden… Långt före folkskolans inträde i handlingen frapperades utländska resenärer av den nästan universella läskunnigheten i Sverige och de övriga nordiska länderna.”

Eller BGF-avdelningen om framstående svenskar: ”Ljus från Sverige”.

I fallet Mattson var det ju ”allvarligare” än så: hon återgav inte bara fakta – hon gav uttryck för en egen åsikt, som ”plussade” för svensk kultur:

”…har vi en kultur som bygger på gemensamma värderingar om att ta hand om sin nästa, värna om de svaga…”

Och mycket riktigt.

Texten i polistidningen ”Rikskriminalen”, där Mattsson uttalat sig, blev JK-anmäld!

JK friade dock.

Ur ”Fria Tider”:

”I den anmälda texten tar Rikskriminalpolisens chef Therese Mattson upp invandrares etniska brottslighet och beskriver svenskheten som en föredömligt omtänksam och snäll kultur.JK avskriver anmälan eftersom anmälaren var svensk.”

Nära ögat för Therese Mattsson, låter det som!

JK fällde inte, men det berodde på att anmälaren var svensk. Vad hade hänt om anmälaren varit kurd eller turk, somalier eller afghan?

Efter en fällning av Justitiekanslern, skulle Therese Mattsson ha kunnat sitta kvar som chef för Rikskriminalen?

Det här blir ju – som så ofta när det gäller mångkulturen – vanvett i kvadrat och kubik.

Även om polischefen inte fälldes juridiskt var det många som ville ställa henne i skamvrån:

”… Therese Mattsson blev anklagad för ‘högerextremism’ av Lena Olsson (v) samt klandrad av Mehmet Kaplan (mp) för att sprida fördomar. Också Inger Davidson (kd) passade på att formulera kritik mot polischefens ‘olyckliga formuleringar’.”

De flesta folk vill väl förknippa den egna kulturen med något positivt. Inga problem lär heller möta den kurd eller arab i Sverige som vill lovprisa sin kultur. Problematiskt kan det bli bara för svenskar.

På åtminstone två sätt kan det fylla en positiv funktion att ha en hög uppfattning om den egna gruppen och den egna kulturen:
a) Det ger självförtroende och stärkt identitet. Vilket kan underlätta mötandet av människor från andra kulturer.
b) Det ger etiska förebilder, moraliska incitament, att leva upp till dessa ideal. Vilket är positivt.

Det har gjorts sociologiska experiment bland elever, som slumpvis delats upp i två grupper: de som får höra att de är dåliga och de som får höra att de är bra. Snart nog visade det sig att uppdelningen blev självuppfyllande.

Med detta inte sagt annat än att det också finns verkliga skillnader mellan kulturer, vilket avspeglar sig i brottsstatistiken i Sverige.

Något som en rikskriminalchef rimligen känner till mer om än de flesta.


Karl Marx såg ju en klassuppdelning i kapitalister och proletärer – de som ägde produktionsmedel och de som inte gjorde det.

Kanske dags att nu ersätta den klassuppdelningen med en annan, nämligen:
A. de som äger insikter om verkligheten
B. de som i sammanhanget är egendomslösa. Verklighets-proletärerna.

Svensk polischef

Therese Mattsson tillträdde alltså som Rikskriminalchef två år efter sina insatser för mötesfriheten.

Tre år senare inträffade den första attacken mot polishelikoptrar. Redan utan att vara expert kan man ju tycka att polishelikoptrar måste vara viktiga i jakten på välorganiserade tungt kriminella utan spärrar. De helikoptrar som polisen förfogar över borde därför placeras väl skyddade.

”Tänkte inte på det” skulle Therese Mattsson kunna travestera Peter Dalle I humorprogrammet ”Lorry”.

Ur Aftonbladet den 13/11-07:

”– Samtliga tre helikoptrar har träffats av skott. Men hur många skott som avlossats eller hur omfattande skadorna blivit, vet vi ännu inte, säger Linda Wikmark, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen.

Helikoptrarna stod i en hangar och har beskjutits genom ett fönster någon gång under natten till tisdagen, rapporterar Sveriges Radio Göteborg.

Hur gärningsmännen har kommit in på området och nära hangaren är fortfarande oklart.

– Hela flygplatsområdet är inhägnat, men det finns ingen särskilt bevakning kring hangaren, säger Linda Wiklund. En pilot på polisflyget på Säve konstaterar att det finns skador på helikoptrarna och att de inte kommer att kunna flygas med under dagen.”

”Det kan vara ett stort antal skott som skjutits mot helikoptrarna. Den första besiktningen visade att det finns skotthål bland annat genom fönstren på samtliga tre. Totalt finns sju helikoptrar i landet i en så kallad nationell resurs. Om alla helikoptrarna är satta ur spel, innebär det en kraftig försvagning av flygverksamheten den närmaste tiden.

– Självklart, säger Linda Wiklund, och vi ser det som mycket allvarligt när polisens resurser angrips på det här sättet. Det är också ett angrepp på rättsväsendet. Det är den andra väpnade attacken mot Göteborgspolisens egendom de senaste dagarna. I måndags besköts Partilles polisstation på Kyrktorget.”

Nu är det ju mänskligt att fela, vi kan alla begå misstag.

Det viktiga är att man lär av sina misstag.

Hur klarade då Rikskriminalen under  Therese Mattssons ledning bevakningen av polishelikoptrar efter händelsen i Göteborg år 2007?

Läs mer

5 juni 2002

En komplettering till gårdagens text, om BGF-mötet i Medborgarhuset den 5/6 -02.

Som framgår av denna video var detta mötessabotage helt i linje med en uttrycklig politik från Vänsterpartiet.

I sin skrift ”Vänstern i första ledet” förespråkade kommunisterna inte bara nedrivande av affischer för ”rasister”,  utan även ”blockerande” av deras mötesplatser. Det blir ju inte svårt att lyckas med den saken, om man har polismakten på sin sida.