• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kärnkraft?

Ska vi ha kärnkraft i Sverige? 

Mitt intryck är att många – såväl anhängare av som motståndare till kärnkraft – har gjort det hela till en trosfråga, en slags religiös övertygelse. Eller som en idrottstävling, där det gäller att ”hålla på” det ena laget, helt reservationslöst.

Min ingång är en annan.

För mig handlar det om att täcka vårt behov av energi. Jag är därvid inte försvuren åt något visst energislag. Jag vill istället börja med att ställa upp  vissa önskemål kring denna energiförsörjning.

Mina kriterier blir fem: 

1. billig, på både kort och lång sikt
2. säker, driftsavbrott ska vara sällsynta
3. ofarlig och riskfri för människor och miljö.
4. inhemsk, finnas i Sverige
5. förnybar, inte ta slut efter några decennier.

Jag räknar mig som varken anhängare eller motståndare till kärnkraft, jag ställer bara upp två krav:
I.   Vårt behov av kärnkraft ska minimeras.
II.  Den kärnkraft vi ändå använder måste göras så säker som möjligt.

Varför ska kärnkraftsanvändningen minimeras?

 

Skälen blir i huvudsak tre:

a) Uranbrytningen. Det påverkar landskapet oerhört negativt, där det bryts (notera f.ö. att även uran är en ändlig resurs).

b) Haveririskerna. Som erfarenheterna nu visat från både USA, Ukraina och Japan inträffar ibland olyckor. Konsekvenserna kan då bli förödande, genom radioaktivitet som sprids över stora områden, ligger kvar länge, och kan verka både hälsomässigt och ekonomiskt förlamande.

c) Slutförvaringen. Avfallet fortsätter att vara radioaktivt åtminstone 100.000 år, avfallsfrågan är inte löst. (Fukushima har lagrat allt sitt utbrända kärnbränsle från 40 års drift i bassänger i reaktorbyggnaderna eftersom de tydligen inte har nån annanstans att göra av det)

Till detta kommer att just den svenska  kärnkraften idag är särskilt farlig. Dels genom att våra anläggningar är gamla, dels genom att man tänjt på säkerhetsmarginalerna.

Ur SR-webben den 29/3 -11:

”De svenska kärnkraftbolagen satsar miljardbelopp för att höja effekten i reaktorerna och producera mer el. Effekthöjningarna är bland de högsta i världen. Det ökar riskerna för säkerheten, säger Göran Bryntse, kärnkraftsexpert och ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft.” 

”Då blir ju reaktorerna ännu farligare. Det är ju så att höjer man effekten i befintliga reaktorer så måste man öka kylflödet och det innebär att det blir kortare marginaler i fall det händer någonting, ..”

”Kärnkraftbolagen planerar att höja effekten i åtta av de tio reaktorerna i Sverige. Tre reaktorer ligger redan i provdrift på en högre nivå. Den högsta höjningen planeras i Oskarshamn där man vill höja effekten med 28 procent i reaktor 2.”

”Göran Bryntse ifrågasätter satsningarna både vad det gäller säkerhet och ekonomi.

– Det är klart att om man spottar in tiotals miljarder i de befintliga reaktorerna så håller de lite längre, men det finns ju gränser för det också. Det är ju materialutmattning bland annat och försprödning av reaktortanken och sådant som sätter den yttersta gränsen. Men med tanke på att idag så är de förnybara energikällorna betydligt billigare än ny kärnkraft,  så tycker jag att man i första hand ska satsa på de förnybara energikällorna i stället för att öka Sveriges beroende av kärnkraft, …”

Möjligen kan reaktorer med thorium som bränsle komma att förändra förutsättningarna för hela diskussionen om kärnkraft.  Thoriumreaktorer producerar inte plutoniun för kärnvapen, men för människor kan de ju ändå vara bra…

Om tekniken visar sig  fungera. 

Stora tillgångar av thorium finns i bl.a. Norge:
• 360,000 Indien
• 300,000 Australien
• 170,000 Norge
• 160,000 USA
• 100,000 Kanada

Ledare

Ja, hur kommer Fredrik Reinfeldt att låta efter den första härdsmältan i ett svenskt kärnkraftverk? 

Vi vet hur han lät efter självmordsbombningen i julrusningen på Drottninggatan i Stockholm 2010. Först lät han inte alls – höll sig undan och var knäpptyst. När han väl tog till orda gällde hans bekymmer att det inträffade kanske kunde leda till ökad ”främlingsfientlighet”.

Denna gång kommer han kanske att kunna avhålla sig från  antirasistiska tirader, men här några förslag på repliker:

• ”Jag vill varna för försök att utnyttja denna tragedi för att fiska i grumliga vatten”.

• ”Vi ska inte göra politik av det inträffade, det var en olycka orsakad av en kombination av olyckliga omständigheter. ”

•  ”Vi har tillsatt en utredning och kan inte föregripa den.”

• ”Det är alltid lätt att vara efterklok, nu när vi står med facit i hand.”

• ”Det rådde bred politisk enighet om att vi behövde energi för vårt välstånd.”

• ”Jag beklagar det inträffade.”

• ”Livet är fyllt av risker, det är ofrånkomligt.”

• ”Vi följer utvecklingen mycket noga.”

• ”Vem kunde tro att något sådant skulle kunna inträffa i Sverige?”

• ”Erfarenheten visar att sådant händer i bland, det måste vi nog lära oss leva med.”

• ”Jag har blivit förd bakom ljuset.”

• ”Vi skall tvätta byket offentligt, vända på varje sten.”

• ”Detta scenario fanns inte med i beslutsunderlaget, ingen kunde föreställa sig detta.”

• ”Det här är en fråga för de enskilda företagen, inget som vi politiker kan lägga synpunkter på.”

• ”Staten kommer att gå in med skattemedel för att gottgöra de drabbade.”

Vad kännetecknar en bra ledare? Jo,  att kunna leda. Det kräver en förmåga att ”se” in i framtiden, ha koll på läget.  En ledare ser till att undvika faror innan de har uppstått.

Kännetecknande för en dålig ledare eller icke-ledare är han/hon inte kan föreställa sig faror innan något har inträffat. En sådan bagatelliserar faror och misstag. Ser som sin uppgift att vara en lugnare (lögnare).

En god beredskap i ett land genom förebyggande av incidenter och olyckor tyder på gott ledarskap.  Att beklaga händelser och att i efterhand tillsätta kommissioner vittnar om motsatsen.

Svenska härdsmältor

Den svenska kärnkrafts- energihanteringen utgör i sig exempel på en form av härdsmälta – en mental sådan. I förlängningen kan vänta en härdsmälta även i en svensk reaktor.

Det började med kärnkraftsomröstningen 1980. Där fanns inte två alternativ – ett klart ja och ett klart nej.

Istället var antalet ”alternativ” tre:

• Linje 1 (stödd av Moderaterna) uppfattades som ett ja.

• Linje 2 (stödd av Socialdemokraterna) kallade sig ”Avveckling med förnuft”, och ville fördubbla antalet reaktorer.

• Linje 3 (stödd av Centern och VPK) ville stoppa vidare utbyggnad och avveckla inom 10 år.

Linje 1 och 2 hade identiska texter på sina valsedlar:
”Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.”

På linje 2:s valsedel fanns även denna deklaration:
”Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen indrages genom beskattning.”

En självklar utgångspunkt under denna folkomröstning var att det gällde att klara Sveriges behov av energi.

Flest röster fick linje 2, ca 40%.
Vad hände sedan?

Jo, den socialdemokratiska partiledningen svängde i frågan om svenskt EU-medlemskap. 1994 baxades Sverige – som redan hade ett väl fungerande EES-avtal för fri handel – in som medlem i EU.

EU har sedan successivt gått mot ökad överstatlighet. En utveckling som kröntes av Lissabonfördraget, undertecknat av Fredrik Reinfeldt år 2007.

Innan dess hade den svenska el-marknaden ”avreglerats”, som det heter. Och den svenska vattenkraften är inte längre reserverad för i första hand svenska behov.

Kärnkraften har inte avvecklats. Inte ens när reaktorerna redan är gamla och slitna. Detta har lett till ideliga avbrott och ytterligare höjt redan alltför höga el-priser. Det rymmer dessutom en allvarlig säkerhetsaspekt.

Som om detta inte vore nog tar man nu ut mer effekt, dvs höjer temperaturen,  i svenska kärnkraftverk.  Varigenom riskerna växer ytterligare.

Hur kommer Fredrik Reinfeldt att låta, när en härdsmälta i en svensk reaktor blivit ett faktum?