• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tyskland 1: PRISET

chnurnberg

Om  Nürnbergrättegångarna hade varit opartiska och rättvisa, då skulle inte bara företrädare för Hitler-Tyskland – ”Tredje Riket” – ha suttit på de anklagades bänk! Där skulle ha suttit  även USA-generalen Eisenhower och den brittiske premiärministern Winston Churchill.

Här kommer en första del av tre på temat ”Ska vi hata tyskar?”.

Ämnet för denna del är ”PRISET FÖR KRIGET OCH NEDERLAGET”.

Rubriker:


A. BOMBKRIGET

B. KAPITULATION
1. Fördrivning och läger
2. Massvåldtäkter
3. Krigsfångar och svält
4. Skuldbeläggning

Ett beundransvärt folk!

Låt oss börja med en trailer till filmen ”Hellstorm”:


hbok

A. BOMBKRIGET

Filmen ”Hellstorm” i sin helhet är på 90 minuter:

Se vidare  http://www.hellstormdocumentary.com/

och en intervju med bokens författare här.


De bombningar som Storbritannien och USA genomförde över Tyskland 1942-45 riktade sig inte mot bara militära mål, som trupper och vapenutrustning, fabriker och kommunikationscentra. Det var fråga om terrorbombningar, där själva syftet var att åstadkomma maximalt omfattande civila förluster och svårigheter, för att demoralisera det tyska folket.

Man använde sig av bombplan som kunde ta stora laster och flyga långa sträckor – Lancaster, B-17 och B-24. De flög på hög höjd och kom i stora formationer, så att de kunde täcka in stora ytor. I fokus stod framförallt stadscentra och man siktade särskilt in sig på stadsdelar där arbetarklass bodde. Där stod husen tätare, så det blev mer effektivt.

Teknik och taktik utvecklades snart så att man först fällde sprängbomber, som slog sönder hustak och infrastruktur.  I nästa våg öste man på med brandbomber, som skapade eldstormar, som nådde mycket höga temperaturer. Syret i luften kunde då försvinna så att människor i skyddsrummen dödades genom kvävning.

Winston Churchill 1940: ”…this war is not against Hitler or National Socialism, but against the strength of the German people, which is to be smashed once and for all,..”

wclik

När började denna typ av terrorbombningar, med civila som måltavlor?

Var det engelsmän eller tyskar som började?

Det brittiska beslutet om att börja bomba städer i Tyskland hade tagits redan i maj 1940.

Wikipedia:

”Redan innan Tyskland började bomba Storbritannien hade det brittiska krigskabinettet beslutat (den 11 maj 1940) att bomba städer och bostadsområden i Tyskland. Man bombade Berlin och andra städer.”

David Irving redogör i denna film för Churchills roll. Genom upprepade bombningar av Berlin försökte han provocera Tyskland till att bomba London. Kolla särskilt 8.30 in:

Churchill lyckades med detta – Tyskland började under hösten att bomba även engelska städer med civilbefolkning, däribland Coventry.

De tyska flygangrepp över England som förekommit under sommaren 1940, efter Frankrikes kapitulation, gällde kamp om luftherraväldet, dvs hade militära mål.

Vad gäller brittiska bombningar av Tyskland hade det fram till 1942 rört sig om mer begränsade insatser, inte stora armador av bombplan som gick i skytteltrafik. Efter USA:s anslutning flög RAF-planen nattetid, medan de amerikanska planen kom dagtid.

Wikipedia:

”1942 utfärdades nya direktiv till Royal Air Force efter förslag från professor Frederick Lindemann… Målet var så kallad ’moralbombning’, att bomba för att minska försvarsviljan hos befolkningen.”

Frederick Lindemann, citerad  i boken ”The Myth of German Villainy”:

”It should be emphasized that the destruction of houses, public utilities, transport and lives, the creation of a refugee problem on an unprecedented scale, and the break down of morale both at home and at the battle fronts by fear of extended and intensified bombing, are accepted and intended aims of our bombing policy. They are not by-products of attempts to hit factories.”

Ur ”Hellstorm” av Thomas Goodrich:

”The architect of the idea was Arthur Harris, chief of British Bomber Command. Unlike the ’Battle of Britain’, which was a military contest from first to last, it was Harris belief that intense, sustained air strikes against German population centers could prove decisive.”

bombharris

Över den medeltida staden Köln fälldes i slutet av maj 1942 mer än 2.000 ton bomber från drygt 1.000 flygplan. Nära 500 tyskar dödades och 5.000 skadades, 45.000 gjordes hemlösa.

Ett år senare, med början den 24 juli 1943, genomfördes ”Operation Gomorrah” över Hamburg. Då handlade det om stora armador av bombplan, som kom i fem räder under en veckas tid. När räddningspersonal efter ett första angrepp försökte hjälpa överlevande kunde de överraskas av en andra anfallsvåg. Kanske 50.000 dödade, däribland 800 brandmän. 3/4 miljon av stadens invånare gjordes hemlösa.

Ur ”Hellstorm”:

”Soon, hundreds of planes began raining down tons of high explosives on the heart of Hamburg, blowing to bits schools, churches, hospitals, and homes. The onslaught increased in fury with each succeeding wave of bombers, building minute by minute to a fiery, devastating crescendo. Then, the planes suddenly disappeared, the skies were clear and all was silent again.”

”The following day, as rescue crews and firefighters from throughout another’s Germany battled the blaze, bombers of the US Army Air Force appeared over Hamburg.  As planned, the Americans surprised not only the emergency workers, but columns of fleeing refugees as well.”

dresden

När Dresden angreps i februari 1945 fanns där ovanligt många civila, pga flyktingströmmarna österifrån. Antalet dödade uppskattas här av David Irving till ca 135.000.

Detta massiva angrepp skedde dessutom i ett skede då kriget i praktiken redan var avgjort. Det hade än mindre av militär funktion. Det rullade bara på – alla lydde sina order.

”The Myth of German Villainy”:

”Everyone employed within the giant bombing apparatus continued to do the job they had been assigned to do, and no one in authority told them to stop, so the bombing continued, day after day, night after night.”

Om Dresden, kolla 14-26 min in: https://vimeo.com/127979808


kapitulation

B. KAPITULATION

Kravet från de fyra allierade segermakterna hade konsekvent varit en villkorslös kapitulation från tysk sida.

Vad skulle bli konsekvenserna när denna var ett faktum? Hur skulle tyskarna komma att behandlas efter att de gjorts helt försvarslösa?

Där kom svaret 1945.

Fler tyskar dog efter kapitulationen än under kriget, till följd av segermakternas agerande.

Ur ”The Myth of German Villainy”:

”It is estimated that more than 8 million Germans died during the war, but an astonishing 13 million additional Germans died after the war was over.”

mthauplan

Morgenthauplanen för det efterkrigstida Tyskland, presenterad i september 1944, var tydlig med ambitionerna. Planen, som var utarbetad av den judisk-amerikanske finansministern Henry Morgenthau, gick ut på att dela upp Tyskland i flera olika delar. Hela landets industri skulle läggas ner och Tyskland skulle omvandlas till ett jordbruksland. Tyskar skulle sättas i tvångsarbete utanför Tysklands gränser.

I planen ingick att Tysklands befolkningstal skulle påtagligt minskas – miljoner tyskar skulle elimineras. Morgenthau i sin dagbok: ”Germany must be turned into a wasteland, as happened there during the 30-year War.”

Mer om Henry Morgenthau fem minuter in i denna film.

perish

Redan 1941 – alltså tre år före Morgenthauplanen – hade boken ”Germany Must Perish” släppts i USA, skriven av Theodore Kaufman. Också han jude. Där förespråkades en massterilisering av tyskarna och att Tyskland skulle upplösas (se karta ovan). Ett tidigt recept för att s.a.s. ”lösa det tyska problemet”.


fordrivning

1. Fördrivning och läger

Viktiga moment i Morgenthauplanen blev genomförda.

Ett moment gällde att stora tyska landområden i öster skulle tillfalla Polen eller Sovjetunionen – vilket medförde fördrivning av de tio miljoner tyskar som bodde där.  Till detta kom ytterligare några miljoner tyskar som fördrevs från Sudetenland i Tjeckoslovakien.

Östfördrivningen skedde i två omgångar:

• Först från Ostpreussen som resultatet av sovjetiska Röda Arméns ankomst dit.

• Sedan som resultat av uppgörelsen i Potsdam sommaren 1945, där även Schlesien, Brandenburg och Pommern öster om Oder-Neisse-linjen överfördes till Polen.

De fördrivna tyskarna utsattes för svåra umbäranden – kanske 2 miljoner av dem omkom.

Från Johan Selanders blogg:

”I Polen gick milisenheter till handling redan innan dokumenten från Potsdam var undertecknade. Tyskar greps på öppen gata eller hämtades i hemmen och drevs med piskor och slag av gevärskolvar samman på torgen för vidare marsch till järnvägsstationerna. Pommern och Schlesien tömdes på sin tyska urbefolkning.

Människorna kördes iväg i gods- och kreatursvagnar, utan mat eller dryck, mestadels åldringar, kvinnor och barn. På gränsstationerna, t ex i Stettin och Belgard, plundrades de på sina sista ägodelar, en del in på bara underkläderna.

Framför allt äldre, sjuka och barn dog under transporterna. …Transportsystemet blev överbelastat och alla tyskar kunde inte kastas ut genast. En del tvangs ut på veckolånga marscher till fots. Andra blev internerade i läger.”


eye

1993 utkom John Sacks  ”An Eye for an Eye” – en bok om judisk hämnd på tyskar.

Enligt Sack upprättades koncentrationsläger i Polen för tyskar, ofta med judar som lägervakter. Antalet sådana läger skulle ha varit mycket stort – fler än 1.000! Där  internerades 200.000 tyskar och utsattes för omfattande misshandel och grym tortyr.

Om detta skrev Eva Bergqvist i Fri Information 1996:

”John Sacks bok bygger på såväl arkivforskning med arkiverade vittnesmål som på egna intervjuer med överlevande från de polska lägren för tyskar och med lägerpersonal. Skildringarna från förintelselägret i Schwientochlowitz är vedervärdiga. Tyskar slogs ihjäl en och en av judiska vakter beväpnade med påkar, stolsben och andra tillhyggen. Den judiske lägerchefen deltog med liv och lust i dödandet.”

Det finns även en film med John Sack, t ex 5.30 in:


kill

2. Massvåldtäkter

Döda så många tyskar som möjligt, bryt stoltheten hos deras kvinnor!

Så uttryckte sig Stalins judiske propagandaminister Ilya Ehrenburg:

”Kill, you brave Red-Army men, kill! There is nothing that the German is not guilty of. Comrade Stalin instructs us to put down this rabid animal. Break, with your force, the arrogant racial-pride of the Germanic Woman. Take her as your rightful prize of war. Kill, you brave Red Army men. Kill.”

Resultatet blev massvåldtäkter genom soldater i Röda Armen. Inte de soldater som kom först, utan den andra vågen.

Ca två miljoner tyska kvinnor blev offer för detta.

Se 30 minuter in i Hellstormfilmen.

badwar

Ur boken ”The Bad War” av M.S. King:

”Even the terrified women who flee to churches and hospitals are hunted down and gang raped. Nuns, little girls and elderly women are infected with general diseases… The most notable offenders are the mainly jewish NKVD rear guard troops and the mongoloid troops from the Asian Republics of the far eastern reaches of the USSR.

Rather than submit to the horror, thousands of German woman commit suicide.”


lager

3. Krigsfångar och svält

Över till situationen i väster och områden under befäl av USA-general  Dwight Eisenhower.

Hur behandlade man där de tyska soldater och officerare som hade kapitulerat?

USA hade undertecknat Genevekonventionen om behandling av krigsfångar. Detta kringgicks av USA genom en semantisk manöver. Istället för att erkänna dem som ”POW” (Prisoners of War) benämnde man sina tyska fångar något annat – ”Disarmed Enemy Forces”.

Gentemot dessa ansåg man sig inte ha några förpliktelser. Således spärrade man in dem i ett antal läger på öppna fält vid Rhen – utan föda, utan sanitet och utan skydd mot väder. De lämnades bara att dö. Röda Korset vägrades tillträde till lägren.

1,5 miljoner tyskar dog på detta sätt.

ol

Om detta handlar boken ”Other losses” av James Bacque, utkommen 1989.

Även här finns filmmaterial – denna är på 3 minuter:

 


Tillämpandet av Morgenthauplanen resulterade också  i livsmedelsbrist och svält i Tyskland som helhet, en situation som varade flera år framåt. Spädbarnsdödligheten i landet mångfaldigades jämfört med tidigare.

Wikipedia:

”Import av mat till Tyskland var totalförbjuden fram till december 1945, eftersom dylikt ansågs kunna motverka försöket att sänka tyska folkets levnadsstandard. Sändningar av hjälppaket till Tyskland förblev förbjudna fram till 5 juni 1946. Under hela 1945 tillsåg de allierade att ingen internationell hjälp kunde nå fram till etniska tyskar. … De amerikanska ockupationstrupperna hade strikta order att inte dela med sig av sin mat; detta gällde även deras fruar. Kvinnorna var beordrade att inte låta sina tyska hushållerskor få tag i några matrester. De var beordrade att all överbliven mat måste förstöras eller på annat vis göras oätlig.

Vidare ledde de allierades beslut om att begränsa tysk stålproduktion, samt deras totala kontroll över tysk utrikeshandel, till att erbjudanden från andra länder att byta tyska produkter mot mat ignorerades… Sverige erbjöd stora mängder fett, men de allierade var inte villiga att låta tyskarna handla med dem. Det tyska näringsintaget blev som värst under den mycket kalla vintern 1946-1947, då genomsnittliga kaloriintaget låg på runt 1000-1500 kalorier per dag. Tyska spädbarnsdödligheten förblev dubbelt så hög som i andra västeuropeiska länder fram till slutet på 1948.”


nberg

4. Skuldbeläggning

Efter kriget – 1945-49 – hölls Nürnbergrättegångarna, 13 till antalet. Den första – Nürnbergprocessen – pågick från november 1945 till oktober 1946 och på de anklagades bänk satt 24 politiska och militära ledare från Tredje Riket.

Här var det alltså segrarna som dömde de besegrade – på vilka sakliga grunder? Hade inte även segermakterna gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser?

Med Nürnbergtribunalen skuldbelades det tyska folket. Det rörde sig om bekännelser, framtvingade under tortyr.

Vad gäller utmärglade människor i koncentrationsläger bortsåg man ifrån att även tyskar saknade mat efter alla bombningar som förstört landets infrastruktur (och vilka bar ansvar för dessa bombningar?!).

Kolla 52-55 minuter i denna film:

 

Detta skuldbeläggande följdes upp med bestraffningar och utrensningar, indoktrinering och skadestånd.

Fortfarande är det i Tyskland brottsbelagt att ifrågasätta den officiella historieskrivningen kring Hitlertiden. Ett antal personer har suttit (och sitter alltjämt?) i fängelse för sådana ”brott”.

Här ligger, menar jag, en självmotsägelse. Ett budskap som man påstod sig vilja förmedla med Nürnberg var att varje individ har ett eget, personligt ansvar. Vi får inte gömma oss bakom att  ”vi visste ingenting” eller att ”vi lydde bara order”.  Alla måste vi reagera mot det vi finner vara fel, vi måste ha en moralisk kompass påslagen.

Hur går det ihop med en sådan lagstiftning, riktad mot både tanke- och yttrandefrihet?!


bombat

Ett beundransvärt folk!

Efter kriget var alla större tyska städer mer eller mindre förvandlade till grushögar. Total förödelse: kommunikationer, industrier och försörjningsmöjligheter var förintade.

Sedan kom vad som skulle kallas ”det västtyska undret”. Iofs med hjälp av Marshallplanen och amerikanska pengar, men ändå….

Min reflexion redan då var att utgångsläget föreföll vara ungefär detsamma som i det fattigaste av afrikanska länder: hur kunde det då komma sig att tyskarna så snart förmådde resa sig igen, till skillnad från andra utblottade länder?

Uppenbarligen fanns det något särskilt hos det tyska folket, av ”jävlar-anamma”!

Detta kan illustreras av bilder på hur tyska kvinnor redan direkt efter bombningarna bildade kedjor för att röja bland ruinerna!

tykv

Nästa avsnitt i denna serie ska bli en historisk återblick:  Tyskland fram till år 1933.


Mer

https://justice4germans.com/

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/05/krig-och-sanning-2/

Ska vi hata tyskar?

segraren
När Tyskland nu gjorts till dörrmatta i samband med ”flyktingkrisen” så har det samband med skuldbeläggningen av det tyska folket alltsedan Hitlertiden, och egentligen än tidigare.

Det är ju segraren som skriver historien.

Vi har serverats en svart-vit bild och många har lärt sig att ogilla tyskar. I den bemärkelsen var jag själv ett offer under gymnasietiden, sådana antipatier gjorde då att jag kände bara svag motivation att lära mig tyska (pinsamt, men sant).

Idag ser jag det orättvisa med kollektiv skuldbeläggning, redan därför att enskilda individer har svårt att påverka historiens lopp.

(Här behöver vi inte gå längre än till Sverige idag – hur obevekligt det rullar på med både folkutbyte och krigshets! Men ändå, envar har ett ANSVAR att försöka göra motstånd mot galenskaper och farligheter…)

Helt orimligt blir att hålla nu levande tyskar ansvariga för vad som hände i Tyskland vid en tidpunkt, då de inte ens var födda.

Nu känner jag en sympati för tyskarna – pga dels denna skuldbeläggning, dels vilka orättvisor och prövningar som tyska folket tvingats genomlida under det senaste seklet. Tyskarnas förmåga att så snabbt hämta sig efter krigets förstörelse är beundransvärd!


Min misstro mot den officiella historieskrivningen bottnar i tre moment:

1. Annan desinformation

Som invandringskritiker märker man hur mycket massmedia ljuger.  Mot oss har vi ett samlat etablissemang, helt utan respekt för heder och sanning.

Exempel på detta är också den officiella versionen kring  9/11 i USA 2001 och tankeförbuden kring ”Förintelsen”.

2. Olika mått

I Nürnberg dömdes bara den förlorande sidan i kriget, trots att det är så uppenbart att även segermakterna begick fruktansvärda övergrepp.

Inte bara under samma krig – framförallt USA har fortsatt under hela efterkrigstiden. Det saknas konsekvens, man mäter med så olika mått!

3. Intressen

Några har vunnit på skuldbeläggandet och mörkandet. Tyskland har betalt stora belopp i skadestånd till enskilda judar och till staten Israel.

Historieskrivningen används också som argument för det pågående folkutbytet, i både Tyskland och Sverige.


En ambition med min Tysklandstext blir att inte pendla över i någon ny svart-vit bild, däremot att försöka bidraga till några motbilder och fakta som kan nyansera helhetsbilden.  Det borde väl vara tillåtet att göra nu, så här långt efter krigsslutet…


Ämnet är stort, så det får ske en uppdelning i tre delar.

Dispositionen blir denna:

A. Priset för kriget och nederlaget
1. Terrorbombningar
2. Övergrepp mot krigsfångar
3. Massvåldtäkter
4. Folkfördrivning
5. Koncentrationsläger

B. Tyskland fram till 1933
1. Enande
2. Industrialisering
3. Geopolitik
4. Världskrig 1914-18
5. Versaillesfördraget
6. Weimarrepubliken

C. Hitlertiden
1. Väg till makten
2. Framgångar och popularitet
3. Krigsutveckling
4. Övergrepp

Inläggen kan komma att läggas ut med någon veckas intervall.


tyskland

I dag är jag alltså själv en tyskvän.
Tyskvän och ryssvän.


Mer

http://www.friatider.se/tyska-regeringen-sk-ller-ut-nato-det-r-krigshets-ni-sysslar-med

http://www.bbc.com/news/world-europe-36566422

Nej till russofobi!

55titel
Veckans fredagsbio heter ”Spola RUSSOFOBIN!” och har samband med senaste bloggtexten, om NATO.  Det russofobiska kampanjandet i våra massmedia drivs av en strävan till svenskt NATO-medlemskap.

I begreppet ”fobi” ligger ju en starkt överdriven och irrationell rädsla för något. Det är med viss tvekan som jag här använder det begreppet, eftersom det så har missbrukats så mycket genom talet om ”islamofobi” beträffande motstånd mot islamiseringen av Sverige och saklig kritik av muslimer. Ändå:

Begreppet ”russofobi” är motiverat, eftersom det i Sverige verkligen finns denna typ av rädsla för och fientlighet mot ryssar och Ryssland.

Man kan fråga sig varför!

Jag kan se tre förklaringar:


poltava
1. Svensk historia

På 1700-talet tvingades vi erfara både nederlaget vid Poltava och det förödande skärgårdskriget. Med freden i Nystad förlorade Sverige både Ingermanland och Baltikum till Ryssland. Sedan kom mordet på  ett svenskt sändebud, Sinclairvisan och påföljande krig mot Ryssland, där hela Finland blev ockuperat var nära att förloras till Ryssland. Definitivt inträffade detta något senare,  år 1809.

Mer om svensk-rysk historia här, här och här.


moskva36
2. Kommunistiskt förtryck

Efter den judiska revolutionen i oktober 1917 i Ryssland följde en period av brutalt och omfattande kommunistiskt förtryck. Först drabbades människorna inom gränserna för Sovjetunionen, vilket alltså inkluderade Ukraina och Baltikum. Efter 1945 drabbades även polacker, ungrare och andra folk i Östeuropa.

En inventering kring detta har jag tidigare gjort här.

Tilläggas kan att Estland tillhörde Tsarryssland under mer än två sekler, fram till slutet av Första Världskriget, då landet blev självständigt. Kring 1940 ockuperades både Estland, Lettland och Litauen av sovjetiska trupper. På detta följde två erfarenheter:

a) omfattande inflyttning av etniska ryssar

b) sändande av dissidenter, eller bara misstänkta sådana, till läger i Sibirien.


natoanna
3. NATO-kampanjandet

Det långvariga och allt intensivare kampanjandet i våra massmedia börjar också ge avläsbara resultat. Ryssland uppfattas som hotfullt och Vladimir Putin ses som en skurk.  Opinionsmätningar tyder på att alltfler svenskar nu önskar att Sverige ska gå med i NATO.

Detta kampanjande hängs upp på tre moment, i denna prioritetsordning:

A. Krimhalvön
Krim ”annekterades” inte. Återanslutningen till Ryssland låg i linje med en stark folkvilja. Bakom denna fanns ett självklart och starkt intresse av att slippa drabbas av de våldsextrema grupperingar som härjat så obehindrat i Ukraina alltsedan Kievkuppen.

B. Östra Ukraina
Det bor många rysktalande i Ukraina, framförallt i öster och söder. Med främst deras stöd hade Viktor Janukovytj valts 2010. Deras president störtades i februari 2014. Moskva har närmast verkat återhållande beträffande separatism i Donetsk och Lugansk.

C. Syrien
Utan det ryska ingripandet i Syrien skulle ISIS ha segrat. I princip blir detta vad SVT:s Anna Hedenmo pläderar för i den aktuella filmen, fredagsbio 55:


Framförallt två moment  kan förklara att Ryssland nu spänner musklerna militärt – moment som svenska massmedia missar, och som de flesta svenskar därför är ganska ovetande om:

I.
Det första gäller vad som inträffade i Kiev under februari 2014, dvs att
– den valde presidenten störtades, författningen sattes ur spel
– det skedde våldsamt och har följts upp med en terror mot oliktänkande
– USA satsade 5.000 miljoner dollar på detta maktskifte.

kiev14

2.
Det andra gäller att NATO – istället för att läggas ned 1991, efter Sovjetunionens kollaps och Östeuropas befrielse – utvidgades österut, med många nya medlemsländer. Samt drog igång ett antal angreppskrig, med förödda länder, miljoner dödade/skadade/hemlösa och enorma strömmar av flyktingar/migranter som följd.

natoexpanstion


Mer finns att säga i detta ämne. Närmast ska jag utveckla mina tankar i ett svar på en kommentar från signaturen ”Sam” i min förra bloggtext.


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2015/12/01/russofobisk-sd-film/

https://janmilld.wordpress.com/2016/02/11/ska-vi-hata-ryssar/

https://janmilld.wordpress.com/2011/08/22/pa-nato-menyn/

https://janmilld.wordpress.com/2015/09/29/na-te-nato/

https://janmilld.wordpress.com/2015/11/26/vad-forsvarar-nato/

https://janmilld.wordpress.com/2016/03/07/turkiet-kraver/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/12/i-bildts-fotspar/

https://janmilld.wordpress.com/kiev-2014/

http://www.janmilld.se/ukraina/

http://www.janmilld.se/nato/

http://www.exponerat.net/jan-milld-replik-om-ryssland/

http://www.8dagar.com/2016/06/krim-ar-en-halvo-i-svarta-havet.html

http://www.unz.com/tsaker/counter-propaganda-russian-style/

http://www.svtplay.se/video/8714307/ukraina-revolutionens-morka-sida/dokument-utifran-ukraina-revolutionens-morka-sida-svt

Putins Ryssland värre än Sovjet?

 

Jag hade fel: SYDAFRIKA

tummened
Nu inne på mitt sjätte decennium som medborgaraktiv – har jag ibland haft fel?  Ja, i åtminstone tre fall:

1.  Sydafrika
2.  Sverigedemokraterna
3.  Saklighet.

”Sverigedemokraterna” och ”Saklighet” ska jag återkomma till – här kommer en text om Sydafrika.


sydafr

På 60-talet var det självklart att reagera mot apartheid i Sydafrika och kolonialism i övriga Afrika.  Då tillhörde jag dem som pläderade för svenskt stöd till alla möjliga motståndsrörelser. Det var mycket av ungdomlig känsla och en svart-vit verklighetsbild, kanske underlättat av avståndet.

Stödet gällde inte minst ANC i Sydafrika, som i ledningen hade Nelson Mandela. Denne fängslades dock redan på 60-talet och där fanns han kvar ännu på sin 70-årsdag, år 1988.

Då arrangerades en stor Free-Mandela-konsert i London. Där medverkade kända sångare och musiker från hela västvärlden. Konserten kunde ses av 600 miljoner människor i 67 länder.

Två år senare hölls en ny konsert i London, och denna gång medverkade även Mandela själv – han hade släppts ur fängelset i februari 1990.

År 1994 hölls allmänna val i Sydafrika, med rösträtt även för svarta.  ANC vann egen majoritet i parlamentet och Nelson Mandela blev landets president. Apartheidsystemet var därmed avskaffat.

Det kändes hoppfullt – utvecklingen gick åt rätt håll.

beware

Vad som nu står klart är dock tre moment:

a) ANC var inte bara en väpnad motståndsrörelse, den ägnade sig även åt att placera ut bomber, med många civila offer. Med andra ord:  Nelson Mandela var en terrorist.

b) Sverige gav ett omfattande stöd åt ANC, vilket bidrog till att möjliggöra dess verksamhet.

På besök i Stockholm i mars 1990 klargjorde Mandela att han hade en ”speciell relation” till Sverige. SvD:

”Sverige ensamt gav mer pengar än Europas stora länder tillsammans. Sverige var den stora ekonomiska och moraliska bidragsgivaren i kampen mot apartheid. Det var han helt klar över, säger Carlsson.

Det svenska engagemanget startade redan på 1950- och 60-talet och det fanns brett i samhället, i olika organisationer, partier, kyrkan, kulturlivet.”

c) Våldet i Sydafrika har inte upphört med apartheid. Tvärtom! Brottsligheten ökar dramatiskt, vilket drabbar både svarta och vita. Detsamma gäller en allt sämre ekonomi.

Framförallt förekommer ett våld av grymmaste slag och i en väldig omfattning, riktat mot vita lantbrukare. Rasismen har inte upphört med apartheid, den har blivit värre.

• Denna utveckling ställer ANC i ett nytt ljus, och därmed även Sveriges arbete för ”internationell solidaritet”.

• De sydafrikaner som nu drabbas av detta våld och denna förföljelse lever i en svår situation. Om Sverige framöver alls tar emot några flyktingar/migranter är det vita sydafrikaner som ska prioriteras!

• Till detta kommer reflexioner kring vår egen framtid.

Vavra Suk i Nya Tider 13/2016:

”Hur ser det då ut i Sydafrika, där rollerna är ombytta, där de som utgör en minoritet i västländer är i majoritet? Har de vita motsvarande privilegier där eller blir diskriminieringen mot oss ännu värre när vi inte längre är i majoritet?”

”Sydafrika är inte bara ett pittoreskt land där allt är upp-och-ned.  Det är ett levande exempel på hur det kan se ut när vita blir en försvarslös minoritet. Det handlar om hudfärg, och det är alltid vi som ska stå tillbaka, det är vi som förväntas ställa oss sist i kön och det är vi som ska straffas för olika påstådda oförrätter…”

 rasrisk

Stefan Löfven försäkrar att ”det finns inte vi och dom”, men även om etniska svenskar skulle kunna övertygas om att inga skillnader finns och att utseende är utan betydelse, så räcker inte detta.

Det finns nämligen andra som delar in människor i grupper och som har en påtagligt fientlig inställning till svenskar.

Sverige har något att lära av Sydafrika!

snomos


Mer

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-skankte-miljoner-till-anc-i-hemlighet/

http://www.nyatider.nu/nya-tider-pa-plats-brutala-scener-i-farmarmordens-spar-i-sydafrika/

http://www.nyatider.nu/vad-hande-med-alla-minoriteters-lika-rattigheter/

https://janmilld.wordpress.com/2011/03/22/afrikanska-interventioner/

http://www.janmilld.se/ms00/v51.html


https://www.youtube.com/watch?v=SLLs_Fln8js

https://www.youtube.com/watch?v=jj84Sw1x2po

https://www.youtube.com/watch?v=W6ZtJjWUEd0

WTC och sanningen


År 1989 föll Berlinmuren, två år senare hade Sovjetunionen kollapsat och Warszawapakten upplösts.

Detta försatte USA och NATO i en knipa! Fienden hade försvunnit. Kommunistdiktaturerna i öster var plötsligt borta.   Vad göra då?

Nu gällde det att snabbt finna en ny fiende! Det fick bli islam och muslimer.

(senare kompletterat med återuppväckandet av ryssarna som fiende)

En första ansats kunde noteras med  WTC-attentatet år 1993. En bild som förmedlades var att bakom detta stod muslimer, men vem hade ”hjälpt dem” på spåret?

Attentatet 1993 fick inget politiskt genomslag. Vad USA skulle behöva var ett ”nytt Pearl Harbour”. Så tänkte nykonservativa tänkare inom USA:s maktelit.

Åtta år efter det första WTC-dådet inträffade ”9/11”, med sina ”19 kapare” – alla muslimer från arabvärlden. Dirigerade av en man i en grotta på andra sidan jordklotet.


Med denna text vill jag få sagt att den officiella förklaringen kring vad som hände i New York tisdagen den 11 september 2001 rimligen inte kan stämma.

Kärnan i den förklaringen är att:

1. De två WTC-tornen rasade så som skedde genom att ha träffats av varsitt passagerarflygplan.

2. WTC-byggnad 7, strax intill, rasade sju timmar senare – utan att ha träffats av något plan.

3. De två planen hade kapats och av kaparna styrts in i tornen.

4. Kaparna var 19 muslimer, dirigerade från en grotta i Afghanistan.

Låt mig börja med att resonera kring dessa fyra punkter.


4flyg

1. De två WTC-tornen rasade så som skedde genom att ha träffats av varsitt passagerarflygplan.

Först kollapsade WTC2, södra tornet, även om det var WTC1, norra tornet, som först hade träffats.

WTC2 hade träffats klockan 09.03 av United Airlines Flight 175.
Detta plan hade avgått från Boston, mindre en halvtimme tidigare.
Byggnaden rasade klockan 9.58 – knappt 1 timme efter att ha träffats:

Sedan kollapsade WTC1, norra tornet.

Det hade träffats klockan 08.46 av American Airlines Flight 11.
Också det planet hade avgått från Boston, och var det första plan som kapades.
WTC1 rasade klockan 10.28 – dvs nära 2 timmar efter att ha träffats

(Totalt uppges ytterligare två passagerarflygplan ha kapats denna dag, från Washington respektive New Jersey – för att sedan hamna i Pentagon respektive på en åker i Pennsylvania. Detta lämnar jag till stor del utanför denna genomgång.)


a) Fritt fall

Redan av filmbilderna framgår hur båda tornen rasade som i fritt fall, rakt ned. Hur kunde detta ske?!

• Det rörde sig ändå om stålbyggnader, gjorda för att kunna klara både starka vindar och eventuella kollisioner med flygplan.

• Man hävdar att flygbränslet skulle ha satt igång bränder vilka nådde sådana temperaturer att de tjocka stålbalkarna smälte. Flygbränsle kan inte åstadkomma så höga temperaturer som då skulle krävas, än mindre ge  en så plötslig och symmetrisk effekt.

• Under årens lopp har förekommit många och långvariga bränder i höga byggnader runtom i världen. Det finns inget enda exempel på att någon av dem skulle ha rasat på det sätt som skedde med de två WTC-tornen.

Något helt unikt i världshistorien!


b) Explosioner

Det finns ett stort antal vittnesmål om explosioner inne i byggnaderna, inte minst nedtill och under markplanet.

Vittnesmålen kommer från räddningspersonal och andra människor som var på plats vid tillfället.  De förmedlades i amerikansk TV under det första dygnet, men försvann sedan ur sändningarna.

Kolla härhär och här.


c) Hollywood-plan

Filmbilder visar hur respektive plan skulle ha träffat de två tornen – sparsamt beträffande WTC1, fler bilder beträffande WTC2.

•  Vad dessa bilder visar är hur ett plan smälter in i byggnaden och där bara försvinner. Dess vingar ser ut att kunna skära av stålbalkar:

Mer om detta här, här och här.

Ja, ett plan till och med flyger igenom stålbyggnaden och kommer ut på andra sidan! Kolla 38 minuter in i denna film!

Hur rimligt är detta?

En kritisk betraktelse ger att det måste vara datormanipulerade bilder. De kunde lika gärna ha varit hämtade ur en spelfilm från Hollywood.

•  Vid en verklig kollision skulle planet direkt  ha slagits i bitar och flygplansdelar ha ramlat ned på marken, åtminstone borde stjärtpartiet ha stannat utanför väggen. Men inga delar återfanns. Se 4 min in i denna film. Eller 3 min in i denna.

• Inte ens WTC-planens ”svarta lådor” (flight recorders) lyckades man bärga i New York, trots att passet tillhörande en av de påstådda kaparna återfanns intakt på gatan. Hör 5.50 in här.

Ett liknande ”mirakel” med kaparpass inträffade i Pennsylvania – se 11.40 in i denna film.

•  Den höga hastighet som planen påståtts ha haft var heller inte realistisk – inte på denna relativt låga höjd.  På höjden 10.000 meter är luftmotståndet mindre, då är sådana hastigheter möjliga. Men inte några hundra meter ovan mark. Lyssna 1.10 in här.


2.  WTC-byggnad 7, strax intill, rasade sju timmar senare – utan att ha träffats av något plan

WTC-byggnad 7, Salomon Brothers Building, var beläget nära norra tornet. Mellan dem fanns bara den lägre WTC-byggnad 6.

Med sina 47 våningar var också WTC7 en hög byggnad. I likhet med tornen byggd kring en kraftig stålkonstruktion.

Bilderna här talar för sig själva – en perfekt demolering.

Kolla även 2 minuter in här.
Eller 10.15 in här.

Det är också vad demoleringsexperten Danny Jawenko intygar.

WTC7 hade inte träffats av något flygplan. Hur kunde byggnaden ändå rasa ihop på detta sätt – snabbt och helt symmetriskt?!

Den officiella förklaringen är att effekten uppnåddes genom att bråte (”debris”) från WTC1 fallit ned på byggnaden och orsakat bränder.

Detta har motsagts redan genom uttalanden av WTC-hyraren Silverstein och av borgmästaren Guillani. Larry Silverstein uttalade sig om att räddningstjänsten av säkerhetsskäl var tvungen att ta ned byggnaden (”had to pull it”).

TV-nyheter rapporterade dessutom att WTC7 hade rasat – innan detta i verkligheten hunnit ske!

Hur förklara det som hände  WTC7, om inte med att det rörde sig om en avsiktlig och organiserad demolering?

Denna måste då ha förberetts dagar eller veckor i förväg, genom aptering av sprängladdningarna.

Om man gjort så med WTC7, då talar detta för att något motsvarande också gjorts med  WTC1 och WTC2.

I den rapport som i juli 2004 lämnades av 9/11-kommissionen nämndes ingenting om WTC7.


Än mindre talade rapporten om WTC-byggnad 6.  Denna  mindre WTC-byggnad exploderade på ett oförklarligt sätt, med skador i centrum men inte på ytterväggarna. Det skedde dessutom innan WTC1 hunnit rasa.

PS om WTC7

Började en ny WTC7-byggnad planeras redan våren 2000?!

Felsägning av Larry Silverstein eller judisk ”chutzpah”?

http://www.vaken.se/larry-silverstein-nya-wtc-7-designades-i-april-2000/


 

3. De två planen hade kapats och av kaparna styrts in i tornen.

Fanns det överhuvudtaget några passagerarflygplan?

Om det var annat än en kollision med flygplan som fick respektive byggnader att rasa – då behövdes väl inga plan?

Möjligen kunde planen behövas för att göra ”berättelsen” om muslimska kapare möjlig, men inte för att få ned byggnaderna.

Några kapare ombord skulle inte ha behövts för att styra om flygplanen – det hade kunnat åstadkommas genom att från marken fjärrstyra dem. Teknik fanns framtagen och testad – Flight Termination System, FTS – för att i en kapningssituation kunna ta över ett flygplan och landa det utan att någon pilot skulle kunna förhindra det. Den praktiska möjligheten existerade.  Se 25 min in i denna film.

• I så fall skulle inte ha behövts några kapare för att kunna styra planen in i tornen. Behövde då överhuvudtaget finnas någon människa ombord?

• Kanske var det inte passagerarplan som figurerade? Kanske var det militärplan eller missiler?

synvilla
• Eller fanns där överhuvudtaget något plan?

Var det helt enkelt ett illusionstrick att någonting flög in i byggnaderna? Var det bara väl tajmade explosioner med napalm,  ljud- och rökeffekter, kombinerat med filmredigeringsarbete?

”Vittnen” på gatan fanns ju att tillgå, redo att på tisdagsmorgonen direkt lägga ut texten inför TV-kameror – det är dokumenterat.

Till underligheterna hör uppgifter om telefonsamtal – 8.30 in i denna film.

Jag påstår här ingenting, vill bara tills vidare ställa några frågor förutsättningslöst.


911report

4. Kaparna var 19 muslimer, dirigerade från en grotta i Afghanistan.

19 muslimer från arabiska länder, främst Saudiarabien, skulle ha kapat planen. De var, efter nationalitet:

Egypten:
Mohamed Atta (AA11)
Förenade Arabemiraten:
Marwan al-Shehini (UA175)
Fayez Banihammad (UA175)
Libanon:
Ziad Jarrah (UA93)
Saudiarabien:
Abdulaziz al-Omari (AA11)
Wail al-Shehri (AA11)
Waleed al-Shehri (AA11)
Satam al-Suqami (AA11)
Mohand al-Shehri (UA175)
Hamza al-Ghamdi (UA175)
Ahmed al-Ghamdi (UA175)
Hani Hanjour (AA77)
Khalid al-Mihdhar (AA77)
Majed Moqed (AA77)
Nawaf al-Hazmi (AA77)
Salem al-Hazmi (AA77)
Ahmed al-Haznawi (UA93)
Ahmed al-Nami (UA93)
Saeed al-Ghamdi (UA93)

kapare
Här blir underligheterna många:

• det finns inte dokumenterat att de gått ombord på något av planen

• de fanns inte med på passagerarlistorna

inga likdelar från någon av dem återfanns efter någon av krascherna

• de lyckades få med sig vapen genom säkerhetskontrollerna

• de kunde inte flyga

• Åtminstone sju av ”kaparna” var alltjämt vid liv efter den 11 september. Eller nio. En var död redan före flygplanskapningarna.

• Anmärkningsvärt är också att FBI så snabbt kunde få fram både namn och bild på alla de 19.

• Och FBI har inte – även sedan det stått klart att flera av ”kaparna” var vid liv – korrigerat sin bild av vilka som genomfört ”kapningarna”. Är inte det konstigt?

Anmärkningsvärt blir för övrigt att 911 resulterade i krig mot först Afghanistan och sedan Irak. Ingen av de påstådda  kaparna var ju från något av dessa länder. Däremot var 15 av 19 från Saudiarabien.  Vore då inte mer logiskt att USA invaderade Saudiarabien?

Anledningen till angreppet på Afghanistan var påståendet att bakom terrordådet i New York fanns en man boende i en grotta i Afghanistan – Osama bin Laden, ledare för gruppen Al Qaida.

Uppgifter om detta dök omedelbart upp i TV-sändningarna i USA. Det låg sedan också till grund som en förutsättning för den officiella 9/11-rapporten.

Några bevis för detta har aldrig presenterats. Det var vad talibanregimen begärde, för att lämna ut honom till USA. Det kunde/ville man inte göra från Washington.

Osama bin Laden själv förnekade inblandning.

Lyssna här, en minut in.

not


 

Åter till punkt 3.

Om inga passagerarplan flög in i WTC-tornen, i Pentagon eller på en åker i Pennsylvania:

•  Vart tog de fyra passagerarplanen vägen?
•  Vad hände med passagerarna?

Här förekommer åtminstone delförklaringar.

Till att börja med: hade verkligen alla de fyra planen påbörjat flygningar så som uppgivits på morgonen den 11 september?

• American Airlines 11, från Boston 8.14 (WTC1)
• United Airlines 175, från Boston 8.42 (WTC 2)
• American Airlines 77, från Washington 8.51 (Pentagon)
• United Airlines 93, från New Jersey 9.28 (Pennsylvania).

Fanns planen kvar på marken eller gjorde andra flygningar? I denna film (6 min in) ifrågasätter den pensionerade piloten John Lear att två av de uppgivna planen – AA11 och AA77 – överhuvudtaget startat, kanske inte ens fanns på uppgiven flygplats vid denna tidpunkt.

Och några dödade kunde inte registreras efter AA77-kollisionen mot Pentagon.

I samma film uppges att UA93 hade landat i Cleveland, Ohio, samma morgon som det skulle ha störtat i Pennsylvania, och där inga vrakdelar påträffades. I denna film talas om att UA93 setts i Chicago, Illinois.

I denna film förekommer liknande uppgifter kring UA 175.

Ett annat spår är att flygplanen kan ha kapats utan kapare ombord, genom fjärrstyrning. Som tas upp 20.15 in i denna film. Eventuellt fanns FBI-agenter ombord. Och planet/planen togs till en lämplig militärbas, där passagerarna på något sätt försvann.

På det spåret är en bokskrivande pensionerad flygvärdinna nu inne, signaturen Rebekah Roth. Hennes slutsats är, efter att ha lyssnat på de påstådda telefonsamtalen från de kapade flygplanen,  att dessa samtal måste ha gjorts från marken.

Kolla i denna film 54.30 in, samt 8.30 och 45.00.

Var finns de anhöriga till alla de passagerare – sammanlagt nära 200 – som skulle ha omkommit? Det tas upp i denna film.

Kan man ha överlevt och bytt identitet? Exemplet Barbara Olsson är intressant! Mer om henne här.


En slutsats av denna genomgång blir, menar jag, att muslimer inte behöver ha varit inblandade i terrordådet i New York.

Demolerandet av de tre WTC-byggnaderna krävde tillgång till resurser av högteknologi. Mer än vad några grottmänniskor i Afghanistan förfogade över.

Terrorismen i världen är något som eskalerat efter att USA-ledningen 2001 proklamerat sitt ”War on terror”.

usadocka

 

 
 

Mer

http://www.vaken.se/saudiarabisk-press-usa-sprangde-wtc-att-skapa-kriget-mot-terrorismen

http://anthropocene.live/2016/03/16/bevisen-hopar-sig/

https://janmilld.wordpress.com/2016/02/11/ska-vi-hata-ryssar/

http://www.janmilld.se/tism.html

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/07/israel-och-usa/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/15/fore-och-efter-wtc-2001/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/03/muslimers-roll-i-wtc-dad-1/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/05/muslimers-roll-i-wtc-dad-2/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/01/wtc-terrorism-och-islam/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/24/usas-911/

https://erikjohanssonblog.wordpress.com/2016/03/22/terror-i-bryssel/

https://www.nordfront.se/expert-detta-ar-kontrollerad-rivning.smr

https://www.youtube.com/watch?v=e8QCQudNEtY

https://www.youtube.com/watch?v=wnU-lPz4ufY