• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nordiska Immigrations-Byrån


Det var Tony Blair som en gång lanserade idén om ett för hela EU centralt Safe Haven, dit alla som söker asyl i nåt EU-land skulle placeras och få sin sak prövad.

Det gick tyvärr inte så bra med det – motståndet var av någon anledning stort. När EU idag tillskrives i denna fråga så blir svaret att Safe Haven inte längre är något som någon längre talar om inom EU-politiken, i praktiken att idén är död.

Olyckligt, för Tony Blairs idé var bra. Ett Safe Haven skulle ju som i ett trollslag få till en fungerande asylhantering inom hela EU.

Nu har vi i stället en  Cecilia Malmström i  tongivande position, och hon vill styra det dithän att föralldel EU centralt ska styra hur asylhanteringen ska gå till, men att mottagandet och utredandet ska ske i de individuella länderna.

Här kan man allt ana en gravad hund, att hon, kanske omedvetet, representerar krafter som inte alls vill minska flyktingströmmarna, som vill blanda ihop befolkningarna vid Medelhavets södra sida med folken i det gamla Europa – krafter som vill att allt ska bli en stor heterogen söndrande smet av olika etniciteter.

Ett centralt Safe Haven för alla asylsökande till EU vore annars rationellt om man verkligen ville lösa asyleriproblemen. Dvs garantera skydd åt verkligt skyddsbehövande, samtidigit som missbruk av asylinstitutionen stävjas.

Nu när Libyen frigjorts från sin tidigare regim borde EU kunna söka ett avtal med den nya regeringen om att placera ett för hela EU centralt mottagningsläger där. Det kan bli så stort som det behöver vara – Libyen har vidsträckta obebodda ytor. Det öppnar även en möjlighet för karantän mot svårbotade smittsamma sjukdomar som AIDS och TBC. Och det kan lösa ett annat annars svårlöst problem, nämligen att utgöra en plats att sända avvisade/utvisade personer till i de fall där det uppgivna hemlandet vägrar ta emot personen.

Men när nu Plan A – en för hela EU gemensam lösning – inte tycks möjlig, återstår för Sveriges del Plan B:

Sverige gör ett eget Safe Haven, eller hellre ihop med Norge och Finland och kanske även Danmark, då också dessa – våra broderfolk – har många asylsökande.

Staten (Riksdagen) borde gå in och ta ett samlat grepp här och inrätta en statlig kommun för alla som söker asyl i Sverige. Det finns ett Nordiska Rådet som väl med fördel kan få komma till skott i denna fråga.

Projektet skulle kunna döpas till Nordiska Immigrationsbyrån och få arbetsnamnet ”Nimby”.

Det handlar om asylsökande som vill bygga ett nytt liv i Norden, och om hur deras resurser bäst ska kunna tas tillvara. Det är fråga om att effektivisera asylhanteringen så att de med skyddsbehov snabbt identifieras och:

¤ får skydd
¤ förvärvar nödvändiga språkkunskaper
¤ validerar sina kunskaper
¤ kommer ut på arbetsmarknaden, så att de klarar sin försörjning

Det handlar om resurser som vårt samhälle hittills tyvärr i alltför liten utsträckning förmått ta tillvara. Det är ett dystert faktum att många svenska kommuner – sannolikt av okunskap – visat ett mycket svalt intresse för att ta emot dessa nybyggare, vilket skapat akuta problem för Migrationsverket. Kommunerna ser dock bara de initiala problemen, de ser inte att de så småningom kommer att behöva nya driftiga invånare.

Innebörden av Nimby skulle konkret vara upprättande av en central statlig kommun för all asylantmottagning. Den förlägges lämpligen på kronomark nånstans i gränstrakterna mellan Norge, Sverige och Finland.

Till Nimby skulle så Danmark, Norge, Sverige och Finland gemensamt förlägga alla erforderliga resurser i form av handläggare, advokater, tolkar, sjukvårds- och utbildningspersonal – allt i syfte att snabbt utreda asylskälen, och ta tillvara kompetensen hos dem som beviljats uppehållstillstånd och få ut dem i arbetslivet.

Dock måste det ändå få ta den tid som krävs för att integrationen ska ha förutsättningar att lyckas. Kompetens är nyckelordet, och de som befunnits ha asylskäl får stanna i Nimby tills de funnit ett arbete som gör dem självförsörjande. Rimligen borde kommunerna efterfråga invandrare med yrkeskunskaper och akademiska betyg, som de ju så ofta egentligen har, men inte lyckats få med sig i flykten. I Nimby borde det vara möjligt för dem att kunna visa sina faktiska kunskaper.