• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Inte bara Arla

stodmb

Veckans fredagsbio, ”Stöd MJÖLKBONDEN!”, tar sin utgångspunkt i Uppdrag Gransknings program nyligen om Arla och de svenska mjölkbönderna.

”Jag tror på mjölkproduktion! Jag tror på svenskt jordbruk! Och jag är övertygad om att mjölken är en framtidssektor i vårt land!”

Så har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s) uttalat sig, och det ingår kanske i jobbet att ha den övertygelsen.

Sakligt sett är det svårt att se någon grund för hans trosvisshet.

Antalet mjölkbönder i Sverige har minskat från nära 40.000 år 1983 till nu bara 4.300.

Bakgrunden till denna utveckling är ett växande gap mellan intäkter och utgifter för mjölkbönderna. Medan priset för mjölken legat konstant har kostnaderna för foder mm ökat kraftigt år för år.

I Granskning Sverige deklarerar den förre landsbygdsministern, Eskil Erlandsson (c), att det inte finns någon riksdagsmajoritet för att ”satsa en enda krona till på svensk landsbygd” (23.30 in). Det har han förmodligen rätt i.

Det handlar inte bara om mjölkbönder. GS-programmet uppger att antalet grisbönder minskat från drygt 4.000 för tio år sedan till nu drygt 1.000.

grad

Det handlar mao om självförsörjningsgraden.

Denna har sjunkit dramatiskt, som framgår av detta diagram.


Som bloggen Varjager påpekat kan det visa sig mer lönsamt att försörja sig genom tiggeri i Sverige än att försöka bedriva livsmedelsproduktion!

Av UG-programmet framgick att det för svenska mjölkbönder, vars verksamhet gått omkull, kan sluta med personliga skulder på mångmiljonbelopp.

tiggbondeMer

http://www.asposverige.se/2014/01/sveriges-sjalvforsorjning-av-mat-sjunker-mer-an-nagot-annat-land/

http://www.svd.se/sverige-utan-krisplan-for-matforsorjning_8008626

https://janmilld.wordpress.com/2012/05/25/beredskapsparti/

https://janmilld.wordpress.com/2014/08/05/pladderkulturens-pris/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/06/mer-om-brander/

Sagopartiet trolleristerna

mptrollskog2 

Ett av de partier som jag en gång varit medlem i har ju namnet ”Miljöpartiet”.  Varför gick jag i början av 1990-talet med där?

Förmodligen till stor del av samma skäl som så många väljare är redo att rösta på detta parti: miljön känns som en viktig fråga, att bidraga till en bättre miljö upplevs som behjärtansvärt. Och om ett parti bär ”miljö” i sitt namn kan man tro sig bidraga till en bra miljö genom att ge detta parti sitt stöd.

Det krävs dock inte mycket av eftertanke och faktagranskning för att kunna upptäcka det verkliga förhållandet: det parti som registrerat namnet ”Miljöpartiet de gröna” förtjänar att kallas något annat. Klart är att dess politik inte bidrar till en bättre miljö för oss som bor i Sverige.

 

Så här skriver Julia Caesar i ämnet idag:

”Tänk på ett politiskt parti. Tänk på en samling illusionister, inbegripna i ett kroniskt pubertetsuppror mot alla auktoriteter och bestående värden. Ett ansvarsbefriat, i alla bemärkelser grönt gäng som företer alla tecken på att hata sitt fosterland och vill känna sig riktigt supergoda genom att öppna Sveriges gränser för hela världen – samtidigt som de säger sig vilja värna miljön. Det är Miljöpartiet Illusionisterna i ett nötskal.

muppar

Konkurrensen är stenhård – ändå utnämner jag miljöpartiet till Sveriges samhällsskadligaste parti. Det är ett parti av luftslottsbyggare med sagor och vackra lögner som sitt signum. Tyvärr tror många på miljöpartiets sagor. Men petar man lite på luftslotten rasar de ihop till ynkliga små högar. Varken miljöpartiets miljöpolitik eller deras gränslösa invandringspolitik är politiskt trovärdig. 

I den pågående snabba nedmonteringen av det svenska välfärdssamhället spelar miljöpartiet en avgörande roll. Den oheliga alliansen mellan miljöpartiet och den sittande alliansregeringen har på kort tid drivit invandringspolitiken ännu längre ut i extremismens yttersta träskmarker och satt demokrati och sunt förnuft ur spel. Regeringen gör vad som helst för att utan egen majoritet klänga sig fast vid makten, medan miljöpartiet fnaskar med vilka partier som helst som ger dem fritt spelrum för deras invandringsextremism.”

trollerismros

Spontant kommer jag först att tänka på förslaget om snabbtåg från valrörelsen 2010, tillsammans med Mona Sahlin. Den idén har sedan dykt upp igen från Mp-håll, och det sänder vibbar.

Bakom anar jag en önskan om att ”ligga på framkant” och en föråldrad föreställning om vad som är ”utveckling”. Närmare bestämt att kunna ständigt förflytta sig, och det snabbt.

 Snabbtåg tar betydligt mer energi än normaltåg. Snabbtåg kräver helt korsningsfritt i sin väg.  Vi har snö i Sverige på vintern, och – empiriskt – ju modernare tåg desto mer problem.

Även bortsett från Peak Oil och en stundande energikris är snabbtåg feltänkt för svenska förhållanden.

Ett mer grundläggande exempel är den fysiska miljö och den kultur som Mp bidrar till att skapa genom sin invandringspolitik.

En eskalerande brottslighet,  ekonomisk otrygghet, växande orättvisor och ett dåligt debattklimat. Många skolor saknar en undervisningssituation. I vissa stadsdelar är det farligt att röra sig utomhus, även dagtid. Bilar och förskolor bränns upp, hela bostadsområden vandaliseras.

Ett tredje exempel har också samband med invandringen, nämligen befolkningsökningen i Sverige.

I själva verket är vårt land redan överbefolkat. Som nordligt beläget ställs större krav på energi för uppvärmning samtidigt som underlaget för hållbart lantbruk är kärvare än söderöver.

Detta senare tas upp i en högintressant artikel av Karl-Olov Arnstberg på Newsmill den 5/5 -13.

koamill

 Arnstberg:

En enkel definition på ‘grönheten’ är att de eftersträvar ekologisk balans. Detta i sin tur betyder rimligen tre övergripande mål. Sverige ska klara

  1.  att föda sin befolkning med egenproducerade livsmedel.

  2. sin egen energiförsörjning.

  3. fastlagda klimatmål

Maria Ferm förklarade i Expressen den 25 november förra året hur partiets klimatpolitik hänger samman med den fria invandring som Miljöpartiet tydligare än något annat riksdagsparti gjort sig till talesman för: ‘Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser, där alla har en möjlighet att flytta, men där ingen tvingas fly. En värld där människor kan bo och verka där de så önskar. /…/ Miljöpartiet vill att flyktingbegreppet moderniseras så att också klimatflyktingarna omfattas av flyktingbegreppet i FN:s flyktingkonvention…’

Det som Maria Ferm inte säger, och troligtvis inte heller förstått, är att det är avsevärt mer påfrestande för naturen med människor som bor på vår breddgrad, än om de bor i varmare länder. Det handlar inte bara om energiåtgången i vårt kalla klimat utan också om jordbrukskapacitet och konsumtion. Skulle Miljöpartiet sätta miljön i första rummet så skulle det korrekta budskapet till omvärlden vara: Vi hjälper er gärna där ni bor. Kom inte hit, vi är redan nu för många!

KOA exemplifierar hur en del av vår mat blir föremål för extremt långväga transporter, och fortsätter:

”Idealet är naturligtvis närproducerad mat. Här ligger Sverige illa till. Jordbruksarealen i Sverige är cirka tre miljoner hektar. Den areal som behövs för producera det genomsnittliga livsmedelsbehovet för en person i Sverige är ca 0,4 hektar. Denna siffra kan teoretiskt sänkas till strax över 0,3 ha/person, om andelen vegetarisk kost ökar markant. Detta gör att den areal som odlas i Sverige idag teoretiskt kan föda 6,5 – 9,5 miljoner invånare.”

Om ytterligare en miljon människor ska försörjas i Sverige krävs mer åkerareal. Närmare bestämt skulle 400.000 hektar skogsmark behöva omvandlas till jordbruksmark, motsvarande en 13%-ig ökning av nuvarande jordbruksmark.

”Redan i dag …producerar Sverige mindre än 50 % av den mat som behövs för landets nuvarande befolkning, vilket placerar oss i det absoluta bottenskiktet av Europas, ja till och med världens, länder. …Sveriges självförsörjningsgrad är lägre än på trettiotalet. Leder oroligheter i omvärlden till att importen av livsmedel stryps, blir det svält i Sverige.”

lantbruk

 Sedan kommer en isande sammanfattning, om hur överbefolkat Sverige idag är:

”…är Sveriges maximala befolkning vid 100 % självförsörjningsgrad antagligen ca 10 miljoner invånare. Observera att detta är taket teoretiskt sett. Praktiken känner vi redan, med en livsmedelsproduktion som trots en ekologiskt sett problematisk konstgödning inte klarar ens hälften av Sveriges nuvarande folkmängd.

   Många invandringsförespråkare anser att Sverige har kapacitet att ta emot många invandrare eftersom landet är glest befolkat. Emellertid, om kravet är en hundraprocentig nationell livsmedelsförsörjning är Sverige redan nu kraftigt överbefolkat.”

energisidan är läget också alarmerande. När jag läser vad KOA där skriver går tankarna till den svenska journalistkåren. En del av förklaringen till att Mp kommit undan med en så ohållbar politik ligger ju i att nästan hälften av Sveriges journalister har Mp-sympatier.

”Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet vill lägga ned kärnkraften. Båda partierna vill också satsa på en mer elintensiv järnväg, liksom de förespråkar en övergång från bensin och diesel till eldrivna bilar. Också industrins elbehov ökar om vi vill behålla vår roll som I-land.

Med andra ord, elförbrukningen stiger brant i ett så kallat grönt samhälle. Den fråga som måste lösas är hur all denna energi skall produceras. Vattenkraften kan enbart ökas marginellt, även om vi tillåter utbyggnad av skyddade älvar. Kanske kan vi bättra på siffrorna med att utnyttja all tillgänglig areal för odling av energiskog? Med tanke på att Sverige redan nu har en av Europas lägsta självförsörjningsgrader på livsmedel känns det inte särskilt attraktivt. Återstår alltså vindkraft, även om intresset även där är i dalande.

   Idag förbrukar Sverige ungefär 150 TWh per år. Kärnkraften svarar för 60 TWh medan landets 1400 vindkraftverk levererar 7 TWh. Där kan man börja räkna. Tänker vi oss att Sveriges energibehov med den gröna satsningen fördubblas under en tioårsperiod, ett ganska modest antagande, så måste antalet vindkraftverk teoretiskt sett trettiodubblas, vilket leder till siffran 42 000 vindkraftverk. Därmed är emellertid inte elförsörjningen tryggad. Vindkraftens tillgänglighet är visserligen hög men dess verkningsgrad är på årsbasis relativt låg. Den verkliga elproduktionen från vindkraft är enbart 20 % av den teoretiska. Bara för att täcka bortfallet av dagens kärnkraft med vindkraft krävs därmed ca 300 TWh utbyggd vindkraft. Tyvärr så räcker det ändå inte under kalla perioder utan då måste diverse koleldade kraftverk köras igång. Alternativet är att Sverige ger upp ambitionen att vara självförsörjande på energi och istället förlitar sig på elimport.

   Sverige är idag heller inte självförsörjande på nödvändiga varor som kläder, skor, elektronik, kemikalier, bensin etc. Självförsörjningsgraden på dessa varor sjunker förstås proportionellt med ökad befolkning. Laborera nu med tanken att vi ska ha fri invandring i denna ytterst pressade energisituation. Nedlagd kärnkraft, ett grönt samhälle och fortsatt massinvandring är en omöjlig kombination.

 jordklot

”Sammanfattningsvis: på våra breddgrader finns ett stort energibehov vilket påverkar våra utsläpp och miljöambitioner. I varmare länder kan skördar bärgas mer kontinuerligt under året och det finns inte samma behov av förvaring. Att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle är därför inte lika svårt i ett tropiskt land som det är här. Med ett globalt perspektiv är det mer skonsamt för miljön att jordens befolkning är mer koncentrerad i varma än i kalla länder.

PS

Under år 2012 färdigställdes bara 26 000 bostäder i Sverige, en ökning på 30 procent från året före. Sätt det i relation till en invandring på totalt c:a 100 000 personer per år. Det finns inget kvar för svenska ungdomar som inte är beredda att skuldsätta sig över öronen.

invpdg1

Lenas blogg

lh

Lena Holfve lägger nu ned sin blogg Rädda Sverige, men  blir kvar på nätet och driver sina tjänster www.taltips.se  och www.speechmart.com.

Beredskap

Åtminstone en av våra många myndigheter har till uppgift att ansvara för en krisbredskap. MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Klart är att MSB såg till att vara med på pk-tåget, när det pride-festivalades i Stockholm.

msb
David Jonstad ställer sig, i sin bok ”Kollaps”, skeptisk till MSB:

”… efter att ha träffat analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och läst myndighetens rapporter blev jag ändå överraskat orolig… för att den bristande beredskapen verkar betraktas med ett sådant tillbakalutat lugn.”

”Efter kalla krigets slut och EU-inträdet i början av 1990-talet avvecklades civilförsvaret och med det mycket av den tidigare beredskapen för större och mer långvariga kriser. Sverige gick helhjärtat in i EU-samarbetet och offrade därför sin livsmedelsberedskap för att värna EU:s inre marknad och den fria rörligheten. Inget fick störa marknaden, inget fick snedvrida konkurrensen.”

”Det som skett parallellt med denna nedmontering av Sveriges beredskap är att samhället har blivit mer sårbart.”

”Det hela försvåras av att livsmedelshandeln har avskaffat sina lager i enlighet med det så kallade ‘just in time’-konceptet. Det innebär att hyllorna gapar tomma i butikerna inom tre-fyra dagar.”

”Saker faller mellan stolarna. Livsmedelsverket har exempelvis ansvaret för kortare livsmedelskriser, men vem ser till att befolkningen inte svälter i kriser som sträcker sig längre i tid? Ingen vet. Det råkar också ha blivit så att ingen myndighet har fått på sitt bord att ansvara för Sverige självförsörjningsgrad…”

”Förmågan hos samhället att motstå allvarliga störningar bedöms i MSB:s utvärdering vara ‘generellt sett bristfällig’.”

”Samhällets beredskap bygger alltså på att allt ska fortsätta fungera ungefär som det är tänkt att fungera.”

stormfyr
Hur kan en allvarlig kris komma att ta sig uttryck? Det första som lär inträffa när euron och/eller dollarn kollapsar är att efterfrågan på svenska produkter från andra länder stannar av, med brant ökad arbetslöshet och påtagligt sämre ekonomi för stat och kommuner som resultat. På ena eller andra sättet får människor försörjningsproblem: pengarna räcker inte till det nödvändigaste eller hyllorna i butikerna gapar tomma.

En allvarlig kris kan betyda att det inte finns pengar att betala löner/bidrag och efterfrågan stannar av. Inte för att behov saknas, utan för att man inte har råd att köpa. Och människor fastnar i passivitet, trots att de inget hellre skulle önska, än att få arbeta. Marknadsekonomin går i baklås.

Detta blir ju en PARADOX!

En sådan situation skulle kunna lindras genom inslag av planekonomi, där människor beordras att utföra visa arbetsuppgifter i utbyte mot tillgång till basförnödenheter som föda och logi.

Inslag av sådan ekonomi kan åstadkommas genom allmän värnplikt. I det paketet ingår utrustning för transporter och utbildning på detta. Samt vapen och vapenträning – inte för att möta angrepp utifrån, utan för att kunna hjälpa polisen att upprätthålla lag och ordning.

Den allmänna värnplikten bör således återinföras, omgående. För både kvinnor och män. Det tar tid att bygga upp, men ju förr vi börjar, desto bättre.

Tidigare hade vi ett civilförsvar, där det ingick beredskapslager av olja mm, och system för ransoneringar.

Elementärt är också en nationell självförsörjning på livsmedel och energi.

I den utsträckning som självförsörjning kan uppnås även lokalt så minskar ju transportbehov och energikostnader

trygg

Läs mer:

Beredskapsparti

Svenskt-forsvar

Värnplikt

Brev till LRF-are

Till
LRF-ansvariga

Ang. ställningstagandet mot Sverigedemokraterna

Med detta brev vill jag framföra kritik mot LRF:s ställningstagande mot SD.

Till det positiva hör att LRF gör sig besvär att motivera sitt ställningstagande och att LRF-ansvariga kan nås för synpunkter.

Jag som skriver är idag partilös och utan bindningar till SD, politiskt har jag varit aktiv alltsedan 60-talet. Jag kunde fram till slutet av 80-talet själv räkna mig till de politiskt korrekta, men började tänka om då jag märkte att min karta inte stämde med verkligheten (min definition av begreppet ”politiskt korrekt”: att ducka för den del av verkligheten som kan upplevas ”obehaglig”).

Nu som tidigare ser jag mig själv som demokrat och vill medverka till en fredlig samhällsutveckling.

Som jag uppfattar det är det så också ni LRF-are ser er själva. Då har vi en viktig gemensam utgångspunkt!

Allmänt rymmer en demokratisk hållning ett antal moment:

1. Sanningssökande:
– respekt för relevanta fakta.
– hålla isär fakta och värderingar.

2. Respekt för meningsmotståndare:
– beredskap att lyssna och försöka förstå rätt
– fokusering på en motståndares starkaste argument

3. Konstruktiv ansats:
– sökande efter gemensamma utgångspunkter
– klargörande av på vilka punkter man skiljer sig
– försök till förståelse av varför en motståndare tänker annorlunda.

4.  Avståndstagande från både förtal, hot och våld.

Efter denna inledning, över till LRF:s SD-ställningstagande, motiveringarna kring detta och mina kommentarer.

logo1
Citat 1

”LRFs grundläggande värderingar … vi väljer dem som vi kan ha en konstruktiv debatt med, som inte skadar vår trovärdighet och som delar vår människosyn – att alla människor har samma värde.”

”Sverigedemokraternas budskap är oförenligt med de värden som präglar LRF. Det handlar om en samlad bedömning av politik, handling och historia.”

”LRFs beslut att inte bjuda in Sverigedemokraterna grundar sig på ett helhetsperspektiv. Vi har inte bara ställt oss frågan vilken jordbrukspolitik vi vill ha, utan också vilket samhälle vi vill leva i.”

Kommentar:
Också SD gör förmodligen anspråk på att anlägga ett ”helhetsperspektiv” – där en ”generös” hantering av varje enskild utlännings önskan om att få stanna i Sverige får långsiktiga konsekvenser för det svenska samhället som helhet, av negativ karaktär.

Hur har LRF kommit fram till att SD inte ansluter sig till principen om ”alla människors lika värde”? Om jag inte hört helt fel vid TV-framträdanden av Jimmie Åkesson så har han i denna fråga varit både tydlig och konsekvent.

• Grundsynen att alla människor har ett värde kan dock inte behöva betyda att vi släpper invandringen fri.

• Inte heller kan den betyda nyanlända invandrare ska få mer i bidrag än vad många svenskar får, efter ett långt liv. Dvs som det nu är.

• Det kan inte betyda att stat och kommuner slipper ställa olika utgiftssatsningar mot varandra – budgetar måste ju gå ihop.

• Till sist behöver det inte betyda att alla kulturer har samma värde. ”Hederskulturer” är sämre än kulturer av jämställdhet. Kvinnoförtryck rimmar inte med vår svenska värdegrund.

Citat 2

”Vi vill … tar tillvara den stora potential alla människor i vårt samhälle faktiskt bär på och inte utestänger, polariserar och ställer grupper av människor emot varandra.”

Kommentar:
Det är sant att självförsörjningsgraden skiljer sig mellan svenskar och invandrare. Den skiljer sig också markant mellan olika invandrargrupper. Särskilt låg har den visat sig vara bland somalier.

Beror detta på tillkortakommanden hos det svenska samhället? Beror det rentav på en aktiv diskriminering?  Det är en bild som våra massmedia förmedlat, men den bilden är falsk.

• Den verkliga förklaringen ligger främst i en icke-överensstämmelse mellan individernas yrkeskunskaper och efterfrågan på arbetsmarknaden i Sverige.

• Det kan också bero på bristande motivation, där stora barnfamiljer kan få mer i bidrag än i lön på låglönejobb.

Detta är inte ett problem som SD kan hållas ansvarigt för – snarare tvärtom! SD har mer än något annat parti varnat för dessa – förutsebara – konsekvenser av den förda invandringspolitiken.

Citat 3

”Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som skapar gemenskap genom att först peka ut vilka som inte får vara med.”

Kommentar:
Tar LRF med denna formulering avstånd från principen att invandringen till Sverige ska vara reglerad?

”Främlingsfientlig” är f.ö. ett tillmäle som bör utmönstras ur den svenska debatten. Den som ändå använder det måste kunna precisera vilken innebörd som ges begreppet. Kan LRF det?

Citat 4

”De har inte gjort sig fria från sin historia. Företrädare och anhängare till partiet visar fortfarande…”

Kommentar:
Förvisso har svenska massmedia förmedlat en starkt negativ bild av Sverigedemokraternas historia, men hur mycket substans finns i denna bild? Det kunde förtjäna en närmare kontroll!

Vad, helt konkret, finns att lägga det tidiga SD till last?

Citat 5

”De … använder allt annat än demokratiska påverkansmetoder.”

Kommentar:
Här vänder ju LRF fullständigt upp-och-ned på verkligheten!

Listan på grova övergrepp mot SD och enskilda sverigedemokrater kan göras hur lång som helst, medan inte ett enda exempel kan anföras, där SD som parti begått motsvarande övergrepp mot andra.

Om detta är vårt etablissemang i själva verket medvetet, då man – som Peter Wolodarski och Fredrik Reinfeldt – hävdar att SD:are söker en martyrroll, älskar att bli utsatta för övergrepp.

Ett exempel från 1997 var överfallet på fyra SD:are på väg hem från ett torgmöte i Stockholm. De slogs blodiga av ett 30-tal angripare med tillhyggen. ”Bråk uppstod” blev rubriken på DN:s notis.

jl
Denna bild visar Joakim Larsson veckan efter överfallet, iförd samma kläder som då.

Det senaste i serien av SD-överfall skedde häromkvällen och gäller Ulf Prytz, SD-ordförande i Ängelholm. När det ringde på dörren hemma hos honom och han öppnade stod där en man som mot honom utdelade ett kraftigt knytnävsslag.

prytz
Citat 6

”Vi gör inte skillnad mellan folk och folk.”

Kommentar:
I någon bemärkelse kan just detta vara nödvändigt, om vi vill påverka utvecklingen för att få leva i ett bättre samhälle.

Vi måste se till konsekvenserna av den ena eller andra typen av invandring. BRÅ-undersökningar både 1996 och 2005 visar att vissa etniska grupper har en särskilt hög överrepresentation i våldsbrottslighet.

Citat 7

”Sverigedemokraterna skiljer sig från andra riksdagspartier genom att deras politik och förslag ständigt har sin udd riktad mot invandring och invandrare.”

Kommentar:
Det är ett faktum att den förda invandringspolitiken får återverkningar på en rad olika politikområden, som bostäder och skola, äldreomsorg och fysisk trygghet, mm. Även invandrare som är i Sverige för att stanna har intresse av en klok invandringspolitik.

logo2

I sitt SD-dokument har LRF även en avdelning ”Frågor och svar”. Det ger ytterligare några citat:

FoS-citat 1

”Vissa av SD:s sympatisörer har satt i system att aktivt motarbeta demokratins grundprincip om yttrandefrihet till exempel genom sitt agerande på nätet. Att skrämma meningsmotståndare till tystnad hör inte hemma i en demokrati.”

Kommentar:
Detta är återigen en mediabild, men hur väl stämmer den med verkligheten? Bland konstaterade näthatare finns en socialdemokrat, dock ingen SD-medlem.

ÖVERENS kan vi vara om att det inte hör hemma i en demokrati att skrämma meningsmotståndare till tystnad.

SD-ledningen har gjort vad vi kan begära, nämligen tagit avstånd från näthat. Här finns samtidigt en annan aspekt, om orsaker – för att tala ”helhetssyn”. Om ”ett vrål av maktlöshet skrev en debattör.

FoS-citat 2

”Det spelar ingen roll vad som står i en värdegrund eller partiprogram, om man inte lever upp till det i vardagen….
…krävs det tolerans och respekt människor emellan.”

Kommentar:
Sant! Inte stänga ute…

FoS-citat 3

”…LRFs grundläggande värderingar, att …vi har en helt annan uppfattning än SD när det till exempel gäller synen på svenskhet…”

Kommentar:
Så vad är LRF:s syn på svenskhet? Är utlänningar som befinner sig illegalt i Sverige att betrakta som svenskar?

FoS-citat 4

”Om vi ska kunna samarbeta med SD, så måste de ändra sig när det gäller synen på olika människors lika värde.”

Kommentar:
Hur skulle en sådan ändring behöva manifestera sig konkret? Räcker det om Jimmie Åkesson än en gång försäkrar att han ansluter sig till principen om alla människors lika värde?

Måste denna princip innefatta att varje människa på jorden har rätt att bosätta sig i Sverige och kan bli försörjd av svenska skattemedel?

FoS-citat 5

”SD bygger gemenskap genom att först peka ut vilka som inte får vara med. De gör skillnad på folk och folk, vilket blir tydligt när man läser deras principprogram, där de till exempel delar in svenskar i olika grupper beroende på om de anses vara ‘infödda svenskar’ eller inte. Vem vill flytta till ett samhälle på landet där det görs skillnad på folk och folk?”

Kommentar:
När svenska föräldrar och elever ska välja skola vill de veta vilka skolor som är invandrartäta, då detta påverkar undervisningssituationen.

Motsvarande gäller val av bostadsort, där inte minst journalister visat en medvetenhet i sina egna val.

FoS-citat 6

”De har också skrivningar i sitt principprogram som tydligt visar hur de definierar vad en infödd svensk är och de som inte räknas som infödda svenskar.”

Kommentar:
I alla tider och över hela världen – även SD förutan – har människor fungerat så att främlingar mötts med viss misstro eller avvaktan. De har blivit accepterade först efter att ha visat vad de går för.  Detta fick t ex svenska migranter till USA en gång erfara.

FoS-citat 7

”Den största skillnaden mellan Sverigedemokraterna och andra riksdagspartier är att deras politik och förslag utan undantag grundar sig på att ‘allting är invandrarnas fel’ och lösningen är alltid mindre invandring och färre invandrare.”

Kommentar:
Den förda invandringspolitiken är inte ”invandrarnas fel”. Den är ”svenskarnas fel”.

Politiken har beslutats av svenska makthavare och drivits fram av opinionsbildare i Sverige. Dit hör både Centerpartiet och LRF.

duo