Livräddande insatser?

omvarlden

Om Kievregimens av vår svenske utrikesminister påhejade militära insatser i östra Ukraina syftar till att rädda människoliv så är det ingenting nytt.

Detsamma gällde t ex år 1999, under NATO:s månadslånga bombkrig över Serbien.

Detsamma gällde också år 2011 under NATO:s halvårslånga bombkrig över Libyen.

Detta senare sanktionerat av FN så långt att man skulle upprätthålla en ”flygförbudszon” för Al-Gathafis flyg. Sedan tog NATO det hela ett par steg längre, genom att inte bara själva flyga över Libyen, utan dessutom släppa bomber och avfyra raketer.

delegation

I NATO-insatsen mot Libyen deltog även Sverige. Så här beskrivs detta på webbsidan ”Sweden abroad”, för ”Sveriges delegation vid NATO”:

Sverige deltog under 2011 i den Nato-ledda flyginsatsen Operation Unified Protector (OUP) över Libyen. Insatsen utgjordes utöver Sverige av 17 andra länder, både Natomedlemmar och partnerländer. Insatsen byggde på ett FN-mandat att skydda den libyska civilbefolkningen

FNs säkerhetsråd antog den 17 mars 2011 resolution 1973 som gav befogenhet till det internationella samfundet att upprätta en flygförbudszon över Libyen för att skydda landets civilbefolkning. Efter en inledande amerikansk ledning av insatsen övertog Nato den 31 mars 2011 ledningsansvaret under Operation Unified Protector (OUP). Nato-insatsen utformades till att upprätthålla en flygförbudszon, säkerställa det rådande vapenembargot mot landet och att värna om civilbefolkningens säkerhet. Insatsen i Libyen pågick i sju månader och avslutades i oktober 2011. 

Det svenska bidraget bestod som mest av åtta Gripenplan, spanings- och stödresurser, personal för informationsoperationer samt en enhet för lufttankning. Majoriteten av den svenska personalen på ca. 140 personer var baserade vid Naval Air Station, Sigonella, på Sicilien medan ett mindre antal ur personalen tjänstgjorde vid olika Nato-staber.

Huvuduppgiften för de svenska Gripenplanen var att inhämta information och underrättelse till stöd för insatsen. Under och efter insatsen uttrycktes uppskattning för hur väl det svenska bidraget genomförde sina uppgifter och vilken viktig tillgång det varit för den Nato-ledda insatsen.”

oup

”Operation Unified Protector” blir i svensk översättning ”Operation Förenade Beskyddare”.

Även om vi begränsar perspektivet till de sju månader som bombkriget pågick: räddades fler människor undan skador eller död än vad bombandet orsakade i skadade och döda?

• Hur många som skulle ha skadats eller dödats av Al Gathafis styrkor utan ett ingripande kan ingen veta, där kan vi bara spekulera. Själv misstror jag NATO-propagandan.  Al-Gathafi var väl att beteckna som en diktator, men vilken ledare i något arabland kan inte betecknas som sådan? Det är inte detsamma som att vederbörande i största allmänhet är blodtörstig och vill ta livet av sitt eget folk.

• Hur många libyer dödades genom bombandet och striderna fram till oktober 2011? Där varierar uppskattningarna, men som högst rör det sig – enligt  Wikipedia – om 30.000 dödsoffer.

natovingar

Dödandet har dock inte upphört efter mordet bombkrigets avslutning.

NATO-insatsen hade som uttalat syfte att ”värna om civilbefolkningens säkerhet”. Har det lyckats? Nej!

För merparten av libyerna har förändringen blivit drastisk.  Vapenembargot må ha gällt regeringsstyrkorna, men de olika rebellstyrkor som nu tagit över har mycket vapen – mer än vad de klarar att hantera.

Tidigare var Libyen Afrikas kanske mest välorganiserade och bäst fungerande land. Nu har lag och ordning fullständigt brutit samman och ingen går säker. Infrastrukturen är till stor del raserad.

Sverige gjorde med sin spaning och info-insamling enligt NATO en viktig insats.  Var det kanske svenska piloter som lokaliserade Al-Gathafi när han slutligen flydde för livet och möjliggjorde att han kunde gripas och sedan torteras ihjäl?

rebeller2

Varför var det så viktigt att störta Al-Gathafi?

Föregivna syften var höga ideal som demokrati, frihet och trygghet. NATO sade sig ingripa för  befolkningens bästa i Libyen.

Om det verkligen var så, då måste nu konstateras att man kapitalt misslyckades!

NATO tycks dock inte ha lärt något av sitt ”misslyckande”.

Nu är det Ukraina som står på menyn.

natomenyu

Därtill hägrar väl fortfarande Syrien och Iran.

dubbelmeny

I dessa kretsar av neokonservativa förekommer kanske även drömmar om Ryssland.

natory

PS

Al-Gathafi hade sin ”Gröna bok” i vilken han bl.a. förklarar varför han misstror demokratin som styresform. Man måste nog ändå fastslå att han var en ganska progressiv diktator som i stor utsträckning använde statens inkomster till saker som var bra för landet och dess befolkning – som fri sjukvård, fri utbildning, och ett stort penningbidrag till bostad åt nybildade familjer.

http://www.globalresearch.ca/nato-s-war-on-libya-is-directed-against-china-africom-and-the-threat-to-china-s-national-energy-security/26763
http://openanthropology.org/libya/gaddafi-green-book.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Man-Made_River

Läs mer:

Europas största stridsövningsplats

Karthago och Libyen

TV om Libyen

Libyen i riksdagen

Motiv för Libyenangreppet?

Libyenmysteriet

Frågor kring Libyen

Filmer:

Recept för framgång

Libyen, NATO och Sverige

TV-nyheter

Mer historia

Igår gjorde jag s.a.s. en historisk återblick, till februari 2014 – påkallad av våra TV-journalisters och politikers uppenbart dåliga minne.

osthorisont

Går man tillbaka till 1991 och vad som hänt därefter, kan man finna att NATO flyttat fram sina positioner österut, på ett dramatiskt sätt. Se där kanske en nyckel till att kunna förstå mer av vad som nu händer i Ukraina!

Går man tillbaka ända till 1962 och Kubakrisen, ska man finna att USA då såg ryska kärnvapenmissiler på Kuba som ett hot mot USA:s vitala säkerhetsintressen. Så allvarligt bedömde president Kennedy det hotet, att han var redo att om nödvändigt starta ett kärnvapenkrig mot Sovjetunionen. Missilerna måste bort från Kuba!

Har inte även Ryssland rätt till säkerhet?

x

I DAGENS TEXT vill jag gå tillbaka inte mindre än sju decennier i tiden, ända till 1945. Det var året då USA fällde sina två atombomber över Japan.

2bomber

• Atombomben över Hiroshima den 6 augusti 1945 – kallad ”Little Boy” – använde uran 235 som klyvbart material.

• Atombomben över Nagasaki den 9 augusti – kallad ”Fat Man” – använde plutonium som klyvbart material.

Wikipedia:

Fat Man var konstruerad enligt ’kompressionsmodellen’ vilket innebar att en sfär av plutonium komprimerades av en omslutande sprängladdning, så att en kritisk massa erhölls. Detta är, tekniskt sett, en mer avancerad konstruktion än den som användes vid utformningen av Little Boy, som fälldes över Hiroshima.

De första sex minuterna i denna film - ”Warning the World” - gäller också Hiroshima.

fraga

Var atombombfällningarna över Japan nödvändiga för att få slut på kriget, och ”rädda liv”, som det amerikanska försvaret av den gör gällande?

Med en portion god vilja skulle man kanske kunna sätta viss tilltro till den förklaringen beträffande Hiroshima – men Nagasaki, bara 3 dagar senare?!

Kunde man inte givit japanerna litet mer tid att reagera på Hiroshima? Gjorde USA överhuvudtaget några försök att få kontakt med den japanska politiska ledningen efter Hiroshima, för att få en kapitulation?

Eller var det precis tvärtom, att den japanska ledningen gjorde förtvivlade försök att nå fram med ett kapitulationsbesked, men att den amerikanska ledningen gjorde sig onåbar?

Jag tror att det kan vara just så. Utan Nagasaki hade ju USA missat tillfället att kunna testa även plutonium-modellen på människor.

nagasaki

Viktigare är idag en annan fråga: inser alla nu innebörden av kärnvapens effekter? Har vi lärt oss tillräckligt mycket, för att kärnvapen aldrig mer ska komma till användning mot människor?

I slutet av denna film påstås att Hiroshima lärde mänskligheten sanningen om kärnvapen.

Jag är inte övertygad om den saken.

Redan under det Kalla kriget förbehöll sig USA rätten att kunna slå till först med kärnvapen, dvs bli den som för tredje gången använder kärnvapen mot människor. Därvid förutsattes att Sovjetunionen i Europa var överlägset beträffande konventionella styrkor.

Nu låter det – av denna film att döma – som att  Vladimir Putin förbehåller Ryssland rätten att bli först i att tillgripa kärnvapen, ”som en sista utväg”.

I filmen nämns också uttalandet från Julia Tymosjenko i telefonsamtal med parlamentsledamoten Nestor Shufrich. Ett samtal som buggats och spelats in. Tymosjenko talar där om att ösa på med kärnvapen mot ryssarna i Ukraina – vilket skulle förvandla deras områdena till obeboeliga brända fält.

samtal

Se även denna film. om samma samtal. 1.20 och 1.50 in i  filmen kommer de uppseendeväckande uttalandena:

 

”Vad göra med de 8 miljonerna ryssar i Ukraina?” lyder en fråga.

De ska ”förintas med kärnvapen”, svarar Julia Tymosjenko.

Kanske ska detta uttalande inte tas helt bokstavligt, men klart är att Tymosjenko vill bli av med den ryska befolkningen i Ukraina, och då är varje medel tillåtet.

Julia Tymosjenko är inte vemsomhelst.

Hon har tidigare varit premiärminister i Ukraina. Hon är dessutom presidentkandidat inför valet nu i maj, kanske med vissa chanser att bli vald.

Klart är att hon är kompis med  USA:s Victoria Nuland.

2damer

Läs mer

Europas farligaste kvinna

Bubbel med kluven tunga

Krig och sanning (3)

Värsta hotet

Säkerhet?

Okunnighet är styrka?

”Okunnighet är styrka”  Så löd ju en av Orwells paroller i ”1984”.

Jag vill inte gå så långt som att ställa mig bakom den, däremot kan jag föreställa mig att OKUNSKAP ÄR ETT  VAPEN, eller kan så vara.

I flera inlägg har jag ju skrivit om kapprustningen och risken för att kärnvapen ska komma till användning. Inte minst i dessa dagar kan situationen påminna om ett chicken-race.

chickenrace
Innebörden av detta blir att det inte handlar bara om vilken sida som har mest av de verkningsfullaste och dödligaste vapnen. Det handlar framförallt om vilken sida som företer trovärdighet i beredskapen att faktiskt använda sina vapen.

Den trovärdigheten hänger på att medborgarna kan övertygas om att

a) det egna landet kan överleva ett kärnvapenkrig

b) fienden är så ond, att man kan detonera kärnvapen över denna.

För att uppnå dessa föreställningar och hållningar hos medborgarna är massmedias påverkan av central betydelse.

vapenbroder
För den som vill krig handlar det inte bara om tillgång till bomber och granater, kanoner och kulsprutor. Lika viktigt är tillgång till massmedia.

I både USA, Sverige och övriga västvärlden agerar nu agendainriktade massmedia för att uppamma acceptans för militära angrepp på Ryssland som lösning på Ukrainakonflikten, liknande det som vi tidigare såg före anfallen mot Irak och Libyen.

x

Det här leder över till några konkreta exempel, på okunnighet.
wp1
Det första är från Washington Post. Man hade där undersökt i vilken utsträckning amerikaner i allmänhet vet var på världskartan som Ukraina ligger. De flesta gick bet, det fanns ingen världsdel, där Ukraina inte placerades.

Mest intressant var dock nästa moment: det fanns ett klart samband mellan hög nivå av okunskap och hög benägenhet att ställa sig bakom en interventionistisk och hård hållning mot Ryssland.

Av denna karta framgår skillnaden. Röda punkter markerar Ukraina-placeringen från personer som motsatte sig USA-ingripande, blå punkter placeringen från dem som önskade USA-ingripande. Ju mindre man vet om var Ukraina ligger, desto mer benägen är man att bifalla ett militärt ingripande från USA.

RT tog också upp detta i ett nyhetsinslag.

x

Nästa exempel är en klassiker.

duck1
USA:s civilförsvar gav 1951 ut en film med goda råd till amerikanska barn, om hur de kunde skydda sig mot en atombomb. Förutom övningar i skolorna förmedlades kunskaper och färdigheter genom filmen ”Duck and cover”, med sköldpaddan ”Bert” som instruktör. (ordlek: sköldpadda på engelska blir ”duck”).

Berts budskap: En snabb reaktionsförmåga och ett omdömesgillt val av gömställe skulle kunna utgöra en räddning.

duck2duck3

Här kommer filmen Duck and cover, med 5 minuter av klokheter:

Som så ofta tog Sverige intryck av USA. I 1952 års utgåva av ”Om kriget kommer” förklarades:

”ÖVERRASKAS DITT SAMHÄLLE AV EN ATOMBOMB så är yttersta snabbhet av nöden. … Ögonblickligen måste Du ta skydd.”

askydd

Under det Kalla kriget fanns kommunismen, och Ronald Reagan kunde utnämna Gorbatjovs Sovjetunionen till ”Empire of evil”. 1989 föll Berlinmuren, 1991 kollapsade Sovjetunionen och snart hade även Warszawapakten upplösts. Det fanns inga kommunistländer kvar i Europa.

evil

Som det nu visat sig går det ”lika bra med selleri”.  Med eller utan kommunism ses Ryssland som ett hot.  Därför har NATO inte bara blivit kvar – man har dessutom rustat upp och placerat missiler i Polen och Rumänien, och kommit närmare inpå Ryssland.

När Ryssland till sist reagerar besannas bilden av det hotfulla Ryssland och behovet av en offensiv NATO-hållning. Något som de flesta medborgare i väst förstår, tack vare massmedia och pk-drillade politiker.

osthorisont

PS

Trots den våldsamma kuppen i Kiev, med avsättande av Ukrainas demokratiskt valde president,  har Rysslands reaktion ändå varit måttfull.  Vilket inte hindrar att ur munnen på Sveriges statsminister kommer den 12/4 detta:

”Vad är det nu som har hänt? Ja, det är väl uppenbart. 

Vladimir Putin och Ryssland har ett förändrat beteende, som är mycket oberäkneligt, som känns som vindar från det kalla kriget, från de europeiska problem vi haft i generationer, med ett väldigt aggressivt beteende mot sina grannländer. Det handlar då inte bara om Ukraina, det är en oro som man sprider i hela vår del av världen.”

fra

Läs mer

Chicken Race

På NATO-menyn

Vem är terrorist?

Värre än Tredje Riket?

http://www.friatider.se/putin-skriver-oppet-brev-till-eu-ledare

http://galnegunnarsblogg.wordpress.com/2014/04/12/sanningen-om-vad-som-hander-i-ukraina/

 

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 125 andra följare