• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Global uppvärmning?

Det pågår en global uppvärmning till följd av mänsklig aktivitet, som ger utsläpp av koldioxid. Det är vad vi under många år får lära oss genom en global kampanj.

För min del har jag varit skeptisk, det är min spontana reaktion när jag känner mig vara föremål för kampanjande med godhetsanspråk. Här handlar det dessutom om att kunna lägga på oss medborgare nya skatter. Då finns ekonomiska intressen med i bilden.

Min tveksamhet har av naturliga skäl nu förstärkts. I morse visade termometern på 10 minusgrader, när jag tittade ut genom köksfönstret. I mitten av april månad.

Den extrema kylan drabbar inte bara Sverige.

Amerikanen Al Gore har ju varit något av en missionär kring ”global warming” och miljövärn. Situationen inspirerade mig till nya fotomontage:

goreis
isbjornar

iskartan
Om det alls pågår någon global uppvärmning så kan det ha andra orsaker än utsläpp av växthusgaser, det kan bero på varierande solaktivitet. Över tid har ju klimatet på Jorden skiftat.

Vad vi nu kan ha mer anledning att oroa oss för är snarare en ny istid. Den kan i själva verket ligga ”runt hörnet”. Denna vintervår kan utgöra en signal om detta.

Talar vi miljöproblem i övrigt, då ser jag t ex dessa:
– Peak Oil och den förestående energibristen
– föroreningar, inte minst av haven
föda som förgiftar.

Åter till ”Global uppvärmning”. Det är inget att bara skratta åt. Det är djupt allvar.

Därför att det handlar om mycket pengar.

Detta diagram visar hur elmarknaden i Sverige fungerar:

elmarknaden
Utsläppsrätterna har inneburit att 10-tals miljarder kronor i ytterligare intäkter för producenterna och motsvarande extra kostnad för kunderna.  Detta trots att varken vattenkraften eller kärnkraften – som dominerar den svenska el-försörjningen – har några utsläpp.

Från SR-webben:

”Svenska elbolag har tjänat mer än 60 miljarder kronor de senaste åren på grund av att EU:s utsläppsmarknad drivit upp elpriserna, visar en rapport beställd av Villaägarnas Riksförbund. Svenska konsumenter får betala mer, trots att bolagen slipper betala för utsläppsrätter för el från vattenkraft och kärnkraft.”

”Tanken med EU:s utsläppsmarknad är att göra det dyrt att släppa ut växthusgaser så att det blir mer lönsamt för industrier att satsa på klimatvänligare alternativ. Men kritiker menar att systemet fått oönskade konsekvenser.”

”Priset på den nordiska elbörsen sätts med automatik av det högsta budet per timme och det handlar då ofta om kolkraft, och all annan el blir alltså lika dyr.

Extra kostnaden för elproduktion som krävt utsläppsrätter till exempel kolkraft, gynnar bolagen med el som inte behöver betala för klimatutsläpp, till exempel kärnkraft och vattenkraft som ändå får pristillägget.

Utsläppsrätterna har genom åren pendlat mellan 60 och 300 kronor per ton koldioxid. Det här innebär enligt Villaägarnas nya rapport att svenska elkonsumenter betalat 61,5 miljarder kronor sedan 2005 i extravinster till energijättarna.”

Även om utsläppsavgifterna skulle leda till mindre kolanvändning och mindre av koldioxidutsläpp är det oklart om detta påverkar klimatet. Analyser av isborrkärnor från Grönland har  visat på att Jorden haft perioder av stora uppvärmningar och nedkylningar långt innan det fanns någon industri.

Jag skulle härmed vilja föreslå ett ”moratorium”: så länge vi har vinter när det skulle vara vår – ja, så länge vi överhuvudtaget har vinter varje år – låt oss slippa dessa extra-avgifter som fördyrar elektriciteten!

insnoad

Och låt vår el-kraft gå i första hand till att täcka svenska behov!

El-kraften tillkom en gång genom att svenska folket bekostade vattenkraftverken och kraftledningarna. Sverige fick därigenom en konkurrenskraftig el-intensiv industri som skapade exportprodukter och gjorde vårt land framgångsrikt.

Tryggheter

pah
Fortsatt genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti.

punkt 6.

Sverige skall vara ett tryggt land att bo i:  Trygghet, såväl individuell som ekonomisk, skall vara ett av samhällets fundament.

Utvecklat:

· Social och ekonomisk trygghet:
Sverige skall ha ett väl fungerande socialt skyddsnät där ingen svensk skall behöva svälta eller vara hemlös. De som varit med och byggt upp landet skall självklart ha en rättvis pension efter att ha deltagit i uppbyggandet av samhället under lång tid. Svenskarna skall kunna leva sina sista år drägligt och under värdiga förhållanden där besparingar aldrig får vara orsak till onödigt lidande.

akut

· Trygg hälsa:
 Svenskarnas sjukvård och äldrevård skall hålla hög standard och vara lika för alla. Ingen svensk skall förvägras vård av privatekonomiska skäl.

· Personlig trygghet:
 Polis och rättsväsende måste ha resurser nog att möta och reda ut den kriminella utvecklingen i Sverige. Först när kriminaliteten är på en stabil och låg nivå där svenskarna kan känna trygghet för sig, sin familj och sin egendom kan resurserna till dessa områden omfördelas.

· Nationell trygghet:
 Sveriges gränser skall vara tryggade mot utländsk aggression för att säkerställa att svenskarna kan vara trygga i sitt eget land. Ett modernt totalförsvar och en allmän värnplikt bör återinföras. Den allmänna värnplikten har även en viktig funktion så som folkgemenskapsgrundande och fysiskt fostrande där många unga svenskar blir en stärkande erfarenhet rikare och naturligt möts och samarbetar med andra svenskar från alla samhällsklasser.

herrlos

Min kommentar:

• Hemlösheten bland svenskar framstår förvisso som extra orimlig i en situation då olika slott färdigställs för nyanlända utlänningar.

• Problem inom sjukvården gäller inte främst att någon formellt sett vägras vård – problemet är orimliga väntetider, som gör att vårdgarantin på 90 dagar inte fungerar.

• Problemen inom polisväsendet bottnar inte främst i brist på resurser, utan i felorganisering. Polisen måste vara i tjänst samtidigt som brottslingarna är det. Här bör också nolltolerans tillämpas, mot även mindre brott. Resursaspekten talar för att strypa problemimporten.

Totalförsvar och återinförd allmän värnplikt – bra!

I detta programavsnitt återfinns även en del politikerformuleringar av elastisk och helgarderad natur – ”rättvis pension” och inget ”onödigt lidande”.

vattenfall
Punkt 8.

Svenskarna skall äga de svenska resurserna: Betydande svenska naturresurser och allmännyttig verksamhet skall ägas av det svenska folket, vilket innebär att all vinst från sådan näring återgår till befolkningen och inte till utländska eller enskilda intressen.

Utvecklat:

Genom att det svenska folket, med staten som förvaltare, äger viktiga naturresurser, infrastruktur samt allmännyttiga verksamheter som hela samhället är beroende av kan en negativ konkurrens undslippas och en så effektiv service som möjligt tillhandahållas befolkningen. Genom att allmännyttiga institutioner nationaliseras, säkras också att hela Sverige kan ta del av dessa och inte enbart de som är belägna där det är mest ekonomiskt gynnsamt att driva dem. Sjukvård, elbolag, telebolag, bankväsende och kollektivtrafik är viktiga exempel på sådan verksamhet där befolkningen tjänat på ett gemensamt ägande.

folk

Min kommentar:

Socialism beträffande Sveriges infrastruktur – javisst! Det måste bli slut på förskingrandet av våra naturresurser. Malmen bör brytas så att vinster går in i statskassan

Svensk vattenkraftsel ska vara statlig och till för svenskarnas behov. Det är ju svenskarnas skatter som möjliggjort kraftverken – dåtidens framsynta politiker genomdrev en planmässig elektrifiering av landet. Elkraften var billig och det öppnade för en kraftig och lönsam industrialisering av Sverige och som gav stora exportintäkter.

Punkt 9.

Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan.

Utvecklat:

Vi vill se ett Sverige där folkgemenskapstanken skall genomsyra hela samhället. Där nationell solidaritet bereds stor plats och en väl etablerad tanke är att alla människors olika yrken är viktiga för att samhället skall fungera. Akademiker, bonde, arbetare eller chef, alla yrkeskategorier behövs och är av yttersta vikt för att samhället skall fungera.

Min kommentar:

OK. Särskilt böndernas insatser vill jag se uppvärderade! Sänk beskattningen av produktiva arbetsinsatser.

kossa

Punkt 10.

Sverige skall ha ett starkt miljö- och djurskydd. Sverige har en unik natur som är värd att skydda och bevara. Livsmedelsindustri och annan verksamhet där djurhållning ingår måste vara etiskt hållbar.

Utvecklat:

Alla politiska beslut måste ta miljön i beaktande. En god miljö är själva förutsättningen för att vårt folk ska kunna fortsätta leva i Sverige och dessutom ha möjlighet att ta del av vår unika natur. Även om miljöfrågan är global, så måste vi också på lokal och nationell nivå ta vårt yttersta ansvar. Sverige skall ligga främst i kampen mot natur- och miljöförstöring. Vår livsmedelsindustri skall vara en förebild, där hygien och etiskt förhållande till djuren är fundamentalt.
hons

Min kommentar:

Instämmer. Framställningen av föda får inte ske till priset av djurplågeri! Vi måste dessutom leva på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Beredskapsparti


”Vår beredskap är god”.

Så deklarerade statsminister Per-Albin Hansson vid utbrottet att Andra världskriget 1939.

Den typ av beredskap som Per Albin då syftade på kan ha varit både beredskap mot militärt angrepp och skydd av folkförsörjningen vid avspärrning.

En konkret åtgärd vad gäller det senare blev ransoneringar av vissa varor, för att förebygga spekulation som drev upp priserna (som förekommit under Första världskriget). En annan åtgärd var framställningen av gengasaggregat.

Vilken typ av beredskap kan Sverige behöva idag?

De mest påtagliga riskerna har samband med den förestående energikrisen och valutaoron, där både euron och dollarn kan komma att kollapsa. Innan så sker kan bidrag till ett antal ”räddningspaket” ha hunnit dränera den svenska statskassan, och framtvingat diverse åtstramningar.

Även om Sverige inte direkt drabbas av någon avspärrning kan en motsvarande effekt uppstå om högre transportkostnader gör utländska varor väsentligt dyrare. Detsamma gäller om den svenska ekonomin får problem genom vikande export, som ökar arbetslösheten och statsutgifterna. Resultatet kan bli höjda skatter, sänkta bidrag och/eller inflation.

Konkret kommer hushållen att märka av detta så att det blir svårt att få inkomsterna att täcka nödvändiga utgifter. I butikerna kan vi i princip mötas av antingen tomma hyllor eller dramatiskt dyrare varor.

Bilen måste vi förmodligen låta stå.

Men hur går det med el-försörjningen och husuppvärmningen?

I ett värsta-scenario blir kollapsen så grundlig att staten inte längre kan betala ut vare sig löner eller bidrag. Pensionsavier blir kanske urholkade eller upphör helt att komma.

Då kan vi inte längre betala våra räkningar.  Vad händer i en sådan situation? Ska människor vräkas från sina lägenheter? Kommer elektricitet och vatten att stängas av?

Sverige har en särskild myndighet, Myndigheten för samhällsberedskap – MSB -med just landets beredskap som sitt ansvarsområde.  Vilka situationer har MSB beredskap för?

MSB är tydligen på plats i Pridefestivalen, men…

David Jonstad ger i sin bok ”Kollaps” uttryck för oro kring MSB:

”… efter att ha träffat analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och läst myndighetens rapporter blev jag ändå överraskat orolig… för att den bristande beredskap verkar betraktas med ett sådant tillbakalutat lugn.”

”Efter kalla krigets slut och EU-inträdet i början av 1990-talet avvecklades civilförsvaret och med det mycket av den tidigare beredskapen för större och mer långvariga kriser. Sverige gick helhjärtat in i EU-samarbetet och offrade därför sin livsmedelsberedskap för att värna EU:s inre marknad och den fria rörligheten. Inget fick störa marknaden, inget fick snedvrida konkurrensen.”

”Det som skett parallellt med denna nedmontering av Sveriges beredskap är att samhället har blivit mer sårbart.”

”Det hela försvåras av att livsmedelshandeln har avskaffat sina lager i enlighet med det så kallade ‘just in time’-konceptet. Det innebär att hyllorna gapar tomma i butikerna inom tre-fyra dagar.”

”Saker faller mellan stolarna. Livsmedelsverket har exempelvis ansvaret för kortare livsmedelskriser, men vem ser till att befolkningen inte svälter i kriser som sträcker sig längre i tid? Ingen vet. Det råkar också ha blivit så att ingen myndighet har fått på sitt bord att ansvara för Sverige självförsörjningsgrad…”

”Det ransoneringssystem som tidigare funnits i Sverige är avvecklat och något nytt har inte byggts upp.”

”Samhällets beredskap bygger alltså på att allt ska fortsätta fungera ungefär som det är tänkt att fungera.”

Sverige EU-medlemskap ger således ett sämre utgångsläge. Det har bidragit till att driva fram nuvarande sårbarhet, det kan snart visa sig stå i vägen för en lokalanpassad produktion utifrån lokala behov.


Invandringen har också skapat skapat ett sämre utgångsläge för Sverige vid en allvarlig kris:

1. Ju fler människor, desto fler munnar att mätta.

2. En omfattande invandring från fjärran kulturer kan bli till en komplikation, när det gäller att kunna agera disciplinerat och målmedvetet, samordnat och solidariskt.


Det här ger ytterligare en viktig funktion för Tredje Partiet: att vara ett beredskapsparti.

Ett parti som dels höjer medvetenheten om behovet av en bättre beredskap, dels för fram förslag på konkreta åtgärder.

Tredje Partiet


Sverigedemokraternas nya partibeteckning som  socialkonservativt  lämnar ju politiskt utrymme för ett nytt parti i riksdagen.  Ett tredje parti, vid sidan av Sjuklövern (parti 1) och SD (parti 2).

Efter den senaste partiledardebatten i SVT kunde konstateras att det är svårt för Jimmie Åkesson att hävda sig, ensam mot alla de andra.  Vid hans sida skulle behöva finnas ytterligare en svenskvänlig debattör.

Jag vet själv vilket handikapp det är, när man står ensam i en debatt, som i SVT:s Mosaik 1997 och TV3:s  Folkhemmet 2000. Som ensam invandringskritiker tvingas man välja mellan en mjuk och en vass linje. Större slagkraft skulle kunna nås med två debattörer.

Också detta talar för att nu lansera Tredje Partiet.

TP:s främsta uppgift skulle vara att verka folk- och opinionsbildande.

• Fram till ett riksdagsinträde följer detta med automatik – för att vinna stöd måste ju partiet få ut sitt budskap.

• Efter ett riksdagsinträde kan TP vara med i TV-debatter och nå en större publik.

Plats i riksdagen skulle dessutom ge tillgång till statliga stödmiljoner, vilka också kan användas för opinionsbildning. Det bör gå till dels ett svenskvänligt veckotidningsprojekt, dels tabloider för hushållsutdelningar.

Riksdagsplatser i sig blir på kort sikt av mindre betydelse, då partiets förslag realistiskt sett blir nedröstade i denna församling, konsekvent. Däremot kan en riksdagsposition ge möjligheter att kanalisera och organisera ett folkligt motstånd.


DEN POLITISKA LINJEN skulle skilja sig från SD:s genom större tydlighet i tre avseenden:
1.   Svenska intressen i fokus
2.   Antiimperialism och fred
3.   Beredskap och överlevnad.

1. SVENSKARNA FÖRST

En huvudparoll skulle vara ”Sverige är svenskarnas land!”

Den självklara och oreserverade ambitionen ska vara att ta tillvara svenskars intressen, särskilt utsatta grupper av svenskar.

Invandringspolitiken ska utgå ifrån vad som är bra för det svenska samhället. Vi ska alls inte ha någon invandring av ett slag som skadar oss. Här kan en distinktion göras mellan invandring från kulturellt närstående länder och fjärrinvandring.

Den diskriminering som nu sker av svenskar, som gör oss till en andra klassens medborgare i vårt eget land, måste med avsky förkastas.

Inom flyktingpolitiken ska linjen vara att varje region i världen må ta hand om sina egna flyktingströmmar.

Mycket kan här bygga på SD:s 33-punktsmanifest från 2005.

2. ANTIIMPERIALISM

Samtidigt måste en Tredje Partiet vända sig mot den amerikanska krigspolitik som skapar flyktingströmmar.  Kravet ska vara att Sverige bekämpar angreppskrig som de i Afghanistan och Libyen, inte medverkar i dem!

Sverige ska också motsätta sig den inringning med NATO-missiler som nu pågår mot Ryssland.

Detta knyter an till politiska värderingar om fred, rättvisa  och antiimperialism som TP ska stå för.

I Palestinakonflikten blir linjen en tvåstatslösning och krav på bojkott av Israel intill dess att Israel har lämnat ockuperade områden.

3. BEREDSKAP

En ämnesmässig breddning skulle framförallt ligga i att Tredje Partiet blir ett beredskaps- och överlevnadsparti.

Utgångspunkten är där den förestående kollapsen för tillväxtekonomier till följd av den kommande energikrisen.

Sverige måste vidtaga åtgärder för en bättre försörjningsberedskap, vårt samhälle måste göras mindre sårbart.

Detta aktualiserar behovet av lokal produktion för lokala behov. Sverige måste lämna EU.

Min kritik av SD finns här.

Ekovisionen

Arbetet med filmprojektet Ekovisionen är nu påbörjat.

En första ekofilm är utlagd, ”Det finns ett problem”:

En andra kommer här:

• I varje fall till en början kommer innehållet i skriften ”Gilla läget!” att bilda underlag för filmmanus. Pdf-fil.

• Det kan också bli bokrecensioner. Närmast till ligger då Björn Forsbergs ”Omställning Sverige”.

• I förlängningen kan det bli fråga om även intervjuer och reportage. Där ska konkreta exempel på bra energi- och odlingslösningar, som kan förmedla idéer och inspiration,  lyftas fram.