• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ebola – vad gör Sverige?

Det hjälps inte – innan jag kan påbörja SvP-temat måste jag få sticka emellan med även denna bloggtext, om Ebola.

ebola1

Ur Folkhälsomyndighetens information om detta virus:

”Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion

Ebolavirus kan orsaka blödarfeber (hemorragisk feber) med hög dödlighet och utbrott av sjukdomen förekommer med jämna mellanrum i Central- och Västafrika. Viruset upptäcktes för första gången 1976 i Demokratiska republiken Kongo.

Vad orsakar Ebolavirusinfektion och hur sprids det? 

Ebolavirus är ett RNA virus som tillhör virusfamiljen filovirus som orsakar blödarfeber i samma virusfamilj ingår Marburgvirus.

Idag anses den naturliga värden vara fladdermöss (fruit bats). Virus överförs till människor från dessa fladdermöss. Ebolavirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod, vilket innebär en risk för vårdpersonal. En ytterligare risk för virusspridning är kontakt med döda kroppar under förberedande och genomförande av begravning.

Symtom och komplikationer

Inkubationstiden för Ebolavirusinfektion är mellan 2-21 dagar. Patienten insjuknar snabbt i influensaliknande symptom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ. Dödligheten är upp till 90 procent.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa med molekylärbiologiska metoder. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten.

Specifik behandling saknas och det finns inget vaccin.”

afr2

På en annan fhm-sida återfinns dock en lugnande text:

”Utbrott av ebolavirus i Guinea

Hittills har över 220 fall med symtom som kan överensstämma med Ebola Virus Disease (EVD) rapporterats från det pågående utbrottet i västra Afrika och fler än 140 personer har avlidit.

Utbrottet är mycket stort och spritt över ett omfattande geografiskt område men nu minskar antalet nya fall påtagligt och det geografiska området där en spridning fortfarande sker har minskat väsentligt i omfattning. Uppenbarligen börjar de omfattande åtgärderna som vidtagits nu få en tydlig effekt.”

who

Men den texten var från den 23 mars 2014.

I en fhm-text av från den 11 juni kan man nu  istället läsa:

”Ebolautbrottet i Västafrika fortsätter

Totalt antal fall uppges nu vara 351, varav 210 är laboratorieverifierade, 83 fall beskrivs som troliga fall och 58 är misstänkta fall. Av de 344 fallen är 226 avlidna.”

I dagsläge kan åtminstone tre länder i Västafrika vara drabbade: Guinea, Liberia och Sierra Leone.

mele

 

Aftonbladet den 21 juni:

”Ebola är okontrollerbart”

Det var i slutet av förra året eller precis i början av 2014 som det nuvarande utbrottet startade i Guinea. Utbrottet verkade först mattas men de senaste veckorna har läget blivit allvarligare. Bland annat har viruset spridits till Liberias huvudstad, rapporterar AP.

Mer än 330 personer har dött i utbrottet, vilket gör det till det allvarligaste någonsin. Det första utbrottet, som startade i Kongo 1976, skörade 280 människoliv enligt FN-organet WHO.

– Det här är det största utbrottet någonsin och fler har dött än vid tidigare tillfällen, det är aldrig tidigare skådat, säger Armand Sprecher, expert på allmänhälsa vid Läkare utan gränser, till AP.”

– Sanningen är att epidemin nu kommer i en andra våg. Och jag anser att den är totalt utom kontroll.

”Viruset finns nu på flera olika platser i västra Afrika och det rör sig också mellan flera länder. Dessutom ligger utbrottets epicentrum i den guineanska staden Gueckedou, en knutpunkt för människor som reser i regionen.

Enligt Bart Janssens har också ignorans från de drabbade ländernas regeringar också gjort att viruset kunnat spridas snabbt. Han kritiserar WHO för att inte pressa länderna tillräckligt.

– Det måste till ett ordentligt engagemang från politiskt håll. Det kommer att spridas till andra länder annars, det är säkert, säger Janssens.”

ebolaafr

Avpixlat:

”Den svenska Socialstyrelsen hävdar att man följer utvecklingen, och svenskar i området uppmanas att hålla sig fortlöpande uppdaterade om smittspridningens förlopp. Uppmaningen skall nog inte i första hand ses som riktad till svenska läkare och biståndsarbetare utan i minst lika hög grad till nysvenskar på besök i sina forna hemländer.

Agneta Holmström, som är chef för enheten för smittskydd på Socialstyrelsen, hävdar i ett uttalande till media att risken för att smittan ska sprida sig till Sverige är extremt låg. Detta skall dock ses mer som en vit lögn i syfte att undvika oro och panik bland svenskar. I själva verket är risken mycket stor för att ebolaviruset ska nå Sverige. Det finns nämligen inga krav på läkarkontroller vare sig för återvändande nysvenskar eller nyanlända asylanter och anhöriga från de drabbade länderna.

I stället för att införa sådana rutiner – som i Sverige anses kränkande mot invandrare – väljer Socialstyrelsen att via UD gå ut med små tips till den som reser i de drabbade länderna att tvätta händerna ordentligt. Man avråder alltså inte ens från att resa till de områden där sjukdomen nu härjar som värst, bara att var noga med handhygienen och undvika fysisk kontakt med de som är sjuka.”

Lugnande besked från Socialstyrelsen, således.

afr

Själv känner jag mig ändå inte helt lugnad, av flera skäl:

1. Den afrikanska invandringen till Sverige är numera stor. År 2000 fanns  55.000 afrikaner i Sverige, idag är antalet förmodligen mer än det dubbla.

2. Slappheten från svenska myndigheters sida, hälsokontroller är bara rekommendationer.

3. En slapphet och ansvarslöshet förekommer också från afrikaners sida, som det visat sig genom olika HIV-mäns framfart.

4. Ebola är i normalfallet dödligt, inget vaccin finns.

5. Har vi väl fått in Ebola i Sverige kan det bli svårt eller omöjligt att få stopp på en fortsatt spridning.

stopsv

Klokare blir att stämma i bäcken.

Som Avpixlat är inne på bör resor från Sverige till de drabbade områdena undvikas. En stark avrådan från ansvariga myndigheter bör där vara ett minimum.

Beträffande personer som kommer till Sverige från de drabbade områdena måste en karantän på tre veckor vara ett minimum.

kartago

Situationen aktualiserar förslaget om Safe Haven, som en gång lanserades av britternas Tony Blair. Jimmie Åkesson pläderade vid något tillfälle för Safe Haven, men har sedan tystnad kring detta.

Med Safe Haven skulle vi med automatik kunna upprätthålla en karantän – inte bara för Sveriges del, utan för hela EU.

Men ska Europa egentligen alls behöva ha någon invandring från Afrika? Befolkningsexplosionen där kan inte lösas genom migration. Där skyddsbehov föreligger måste det kunna ombesörjas regionalt,  inom kontinenten.

Sverige måste börja visa självbevarelsedrift.

avpix

SvP?

fraga
Finns det något parti att rösta på i höstens riksdagsval?

Vad som talar för Svenskarnas Parti är uppenbart: man vill utgå från svenska intressen.

Detta innefattar en klart restriktiv linje i invandringspolitiken och krav på förstatligande av bankerna.

Vad jag närmast ska uppehålla mig vid är dock de moment som gör att jag känner tveksamhet inför SvP och måste sätta ett antal frågetecken.

svapfragor

Det gäller i huvudsak:

1. Demokrati

Som jag kunnat uppfatta saken finns i SvP-leden en kluvenhet kring demokrati, en oklarhet om vad man där tycker.

Men är problemet att Sverige idag har för mycket demokrati eller är det att vi har för litet demokrati?

Här finns utrymme för problematiseringar!

2. Rasism

Synen på raser och vilka eventuella konsekvenser som rasskillnader ska kunna få för beviljande av uppehållstillstånd eller medborgarskap kan också behöva benas ut.

u

Ukrainakrisen har aktualiserat ytterligare två moment:

3. Geopolitiken

Kan NATO och Ryssland ses som i huvudsak ”lika goda kålsupare”? Är de ungefär lika starka och lika aggressiva?

Ska Sverige gå med i NATO?

Finns det en rusofobi att bekämpa i Sverige?

Vill SvP vara ett fredsparti?

palmeduva

4.  Våld

Kuppen i Kiev har medfört våld, förföljelse och krig.

I vilken utsträckning tar SvP avstånd från övergreppen och den mentalitet som ligger bakom dem?

odessa2
x

Närmast siktar jag till åtminstone fyra olika texter, som ska resonera utifrån punkterna ovan.

Läs mer

BGF-intervju med Stefan Jacobsson

Tredje partiet

Försvarsfrågan

vivill

De borgerliga partierna vill nu satsa mer pengar på det militära försvaret.

Ur DN den 22/4 2014:

”Efter Ukrainakrisen. Alliansregeringen vill nu stärka försvarsförmågan på kort och lång sikt. På sikt uppgår de ökade resurserna till 5,5 miljarder årligen. Vi vill se en ökad möjlighet till svensk närvaro i Östersjön och på Gotland. Och vi vill satsa på fler Jasplan och fler ubåtar, skriver de fyra allianspartiledarna.”

Bland annat fler JAS-flygplan och fler ubåtar ska köpas in.

”Sverige ska ha ett tillgängligt och användbart försvar, anpassat efter en omvärld i snabb förändring”, skriver de fyra partiledarna på DN Debatt.

satsn

Behöver Sverige ett försvar?

Javisst, men så har det varit långt innan den nu aktuella Ukrainakrisen började.

Frågorna är bara:

• Vilken typ av försvar?

• Mot vilka situationer behöver vi stå rustade?

• Vad ska vara Sveriges försvarspolitiska målsättning?

I princip kan jag se tre övergripande försvarspolitiska målsättningar:

1.  Motverka att en militär storkonflikt överhuvudtaget utbryter i världen.

2.  Verka för att Sverige hålls utanför denna konflikt.

3.  Vara rustad att i möjligaste mån kunna möta militära angrepp på Sverige.

Punkt 1:

Beträffande punkt 1 verkar Sverige nu i rakt fel riktning. Utrikesminister Carl Bildt levererar en strid ström av provokativa uttalanden, ur ett maniskt rysshat. Därigenom medverkar Sverige till en ökad spänning mellan väst och Ryssland.  Av säkerhetsskäl bör Bildt omgående beläggas med munkavle!

cbkavle

Punkt 2:

Motsvarande gäller punkt 2. Det blir ett vitalt svenskt säkerhetsintresse att få tyst på Carl Bildt.

Mot våra möjligheter att undgå ett rysk angrepp vid en storkonflikt talar det nära svenska samarbetet med NATO. Framförallt ska Sverige inte gå med i NATO även officiellt! Ett svenskt medlemskap där skulle helt förrycka förutsättningarna för svensk överlevnad – vi skulle ju direkt utgöra ett hot för ryssarna – de skulle se oss som en ny flank, något som måste säkras i händelse av en konflikt med NATO.

NATO och Ryssland behöver vid konflikter dem emellan en neutral plats för underhandskontakter och samtal. Stockholm var under Andra världskriget en sådan plats, en position som tjänade oss väl genom att verka för att hålla Sverige utanför kriget. Här har Sverige sin roll även idag.

Vad vi behöver är ett neutralitetsförsvar, att vi markerar vad som är vårt revir. Gör ryssar o.a. anflygningar mot Sverige ska de mötas av svenskt flyg som just en markering om att de gjort ett revirintrång.

En storkonflikt medför påfrestningar för Sverige även om vi inte dras in militärt. Som erfarenheten från tidigare världskrig visar kan det medföra avspärrningar och försörjningsproblem.

Och det gamla värnpliktsförsvaret var bra, det utgjorde ju också en beredskap för civilsamhället i händelse av naturkatastrofer – det fanns ingenjörstrupper, trängförband, fältsjukhus, etc.

Punkt 3:

Hur skulle ett angrepp mot Sverige kunna gestalta sig? Skulle vi alls få chans att använda några stridsflygplan eller ubåtar? Och i så fall till vad?

Mot ett fullskaligt stormaktsanfall kan vi inte försvara oss, oavsett hur mycket vi rustar!

emp1

Ett scenario kan vara angrepp med EMP (Elektro-Magnetisk Puls), framkallad genom kärnvapen på hög höjd. EMP skulle på ett ögonblick kunna slå ut i stort sett all elektrisk utrustning – vilket ju ett modernt samhälle helt bygger på.

Bloggaren Helena Palena:

”Ryssarna har sagt att de använder sina Kärnvapen direkt om de hamnar i Krig. EMP är ett sådant vapen som sprängs på mycket hög höjd och ger en elektrisk puls som förstör utrustning.
 
Hur vi märker detta kan vara genom att all el  TV radio telefon Internet osv försvinner – då är det krig – ingen el och den återkommer inte – men man blir inte dödad av EMP direkt då den inte ens märks.
 
Vad gör ni när kriget kommer till Europa – använder man EMP vapen så blir hela Norden drabbat också det går inte att undvika.
 
Vad som sker nere på kontinenten är omöjligt att sia om men hela vår vardag ser annorlunda ut på 5 sekunder – det ni har hemma det har ni – något mer finns inte att få då allt tar slut direkt – den som har en cykel han har en tills någon tar den.”

cnd

”Sedan är det bara att hoppas…” Dessvärre kan det komma att handla om mycket mer än dagar och veckor som samhället ligger nere, beträffande försörjning av mat, energi och kommunikationer.

Väsentligt bättre vore om vi helt kan undvika detta scenario.
All krigshets måste därför upphöra, genast.

cbkryss2

Läs mer:

Allmän värnplikt

BGF om försvaret

Beredskap

Beredskapsparti

Bildt och Nuland

Bildt och sanningen

Blod på sina händer?

Hur mycket kostar Carl Bildt?

Svenskt försvar

Sverige och NATO

Tydlighet om Ukraina?

bgland
Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson heter Julia Kronlid. Den 20/3 -14 skrev hon i SD-Kuriren om Ukraina, under rubrik ”Nödvändigt med tydlighet mot Ryssland”.

Det inspirerar mig till en ny bloggtext i ämnet. Dels därför att SD är det riksdagsparti som står mig politiskt närmast, dels därför att Kronlids inlägg är tankeväckande.

jc

Julia Kronlid skriver, om Ukraina och Krim:

”Det är ett komplicerande faktum att den nuvarande presidenten inte är folkvald och att partiet Svoboda finns representerat i regeringen.”

”Vi måste dock komma ihåg att Ryssland först tog kontrollen över Krimhalvön med militära medel, därefter arrangerade en folkomröstning och till slut annekterade Krim, utan någon som helst förhandling med Ukraina eller förhandling i FN, vilket gör att vi inte kan betrakta folkomröstningen som legitim.”

”Därför är det nödvändigt att vara tydlig gentemot Ryssland att en gränsförändring som har genomförts med dessa metoder inte är acceptabel utan utgör ett brott mot Ukrainas rätt till suveränitet och territoriell integritet.”

MEETING DE JEAN-MARIE LE PEN, PALAIS DES SPORTS DE PARIS Ställ detta mot vad Marine Le Pen, partiledare i Nationell Fronten, säger:

• Antingen så måste EU luta sig mot konstitutionella regler och erkänna Ukrainas rätt som suverän stat, och i så fall är Viktor Janukovitj fortfarande president,..

• Eller så gäller varken konstitutionen eller några andra lagar längre. Då får man erkänna att Ukraina har ersatt den gamla regeringen med en revolutionsregering. Men i så fall kan man inte förneka Krim att göra detsamma,..”

vj

Innan jag går vidare, låt mig klargöra att jag inte betraktar Viktor Janukovytj som en bra president, tvärtom!

• För det första var han uppenbarligen korrupt – skodde sig personligen fastän folket i Ukraina är så fattigt.

• För det andra lämnade han kravallpolisen i sticket genom att inte låta dem använda sina tjänstevapen. De hänvisades till sköldar och batonger, att möta regn av gatstenar och brandbomber.

Men han var en gång demokratiskt vald, om än med liten marginal.

När gatukrigarna ockuperade myndighetsbyggnader och krypskyttar dödade alltfler människor på båda sidor lämnade han Kiev,  av uppenbara säkerhetsskäl.

eld

Sedan valde parlamentet en ny regering, men det skedde i en hotfull och våldsam situation, där parlamentsledamöters säkerhet inte var garanterad.

Den nya regimen i Kiev kan mot den bakgrunden inte ses som legitim och representerande alla ukrainare. Detta gäller oavsett Svoboda ingår i regeringen eller ej.

orange

Regimskiftet kunde genomföras med hjälp av utländsk inblandning. De första manifestationerna, i ”den oranga revolutionen” var finansierade av oligarken Boris Berzovskij. Dessa manifestationer var fredliga.

USA har därefter (eller även tidigare?) gått in med satsningar på s.k. NGO:s och pumpat in 5.000 miljoner dollar för att få bort Janukovytj.  Dessa manifestationer fick snart en allt våldsammare prägel och regimens säkerhetsstyrkor blev överflyglade.

dirigent

Som dirigent bakom kulisserna fanns USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland, med bestämda synpunkter på sammansättningen av den nya ukrainska regeringen.

hs

Statens våldsmonopol har nu brutits i Kiev och beväpnade grupper som ”Högra sektorn” kan härja fritt.

Ur Fria Tider, intervju med svensken Mikael Skillt, ”ukrainafrivillig”, på plats i Kiev:

”En del av människorna i Högra sektorn är som apor med vapen. Det är förenat med livsfara att ens gå i närheten av dem. Det är rena Åsa-Nisse-kompaniet, man har ett vapen och slänger det omkring sig som om det var en träpinne.”

charkov

I de östligaste delarna av Ukraina bor övervägande ryssar. Dit har busslaster av beväpnade Högra-Sektorn-folk kommit. Våldsamma sammandrabbningar har följt, med dödsoffer.

Krimhalvön kunde s.a.s. förseglas av ryssarna. Inga våldsfigurer från Kiev kunde ta sig dit. Det var en förutsättning för att folkomröstningen skulle ha kunnat genomföras under så lugna former. Resultatet var entydigt – valdeltagande på 82% och 97% för anslutning till Ryssland.

nc

Till saken hör att Krim tillhört Ryssland sedan 1700-talet, fram till 1954, så Nikita Chrustjov fick en nyck och skänkte halvön till Ukraina, utan att krimborna tillfrågades om saken. Det hela framstod då inte som viktigt, eftersom området alltjämt ingick i Sovjetunionen. Majoriteten av invånarna på Krim är fortfarande ryssar.

krimfinger

Viktigast i sammanhanget är dock ett större perspektiv, både tidsmässigt och geografiskt.

Historien igenom har Sverige fört krig mot framförallt danskar och ryssar. Mot Ryssland led vi nederlag vid Poltava 1709, följt av det förhärjande skärgårdskriget 1719. Sedan led vi nederlag igen 1743, efter ett svenskt angreppskrig, men fick behålla Finland. Sämre gick det 1809, då vi förlorade Finland. Historiskt finns alltså grund för en ryssrädsla i Sverige.

Med Sovjetunionen på 1900-talet har denna blandats med en antikommunism. Efter Andra världskriget ockuperades östeuropeiska länder och påtvingades Moskvastyrda kommunistregimer. Vi fick uppleva det kalla kriget, kärnvapenkapplöpning och terrorbalans.

kv

Mot varandra stod två militärpakter – NATO och  Warszawapakten.

År 1991 förändrades detta. Men bara delvis. Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes.

NATO, däremot,  blev kvar!!!

Och inte bara det – pakten expanderade. Österut.

I NATO ingår nu forna delar av Warszawapakten.

NATO står för 2/3 av världens totala militärutgifter.

nato

Nya NATO-medlemmar sedan Berlinmurens fall 1989 är:

Estland

Lettland

Litauen

Polen

Slovakien

Tjecken

Tyskland

Ungern

Rumänien

Bulgarien

Albanien

Slovenien

Kroatien

Med detta medlemskap har följt NATO-missiler, närmare den ryska gränsen än tidigare.

gohome

Vi borde nu – för att förstå ryssarnas handlande – försöka sätta oss in i hur president Vladimir Putin ser situationen.

Ur ryskt perspektiv utgör händelserna i Ukraina ett led i en utveckling där USA vill knyta även Ukraina till sig, för att också där kunna placera ut missiler, riktade mot Ryssland.

Ukraina är sedan länge i en ekonomiskt besvärlig situation, i behov av omfattande stöd utifrån. Måste Ukraina då välja sida mellan Ryssland och EU? Skulle inte Ukraina kunna intaga en mellanställning mellan öst och väst och få stöd från båda sidor att komma på fötter?

Det var Rysslands linje innan våldsamheterna i Kiev bröt ut.  Den linjen förkastades av väst.  Varför?

fraga

Jo, den skulle naturligtvis förutsätta att Ukraina står utanför NATO, förutsätta att där inte placeras missiler, riktade mot Ryssland.

Egentligen helt elementärt – att Ryssland vill förhindra en situation där terrorbalansen slås ut så att Ryssland skulle kunna tas på sängen av ett överraskningsanfall från Väst och inte kunna slå tillbaka.

kuba

Jämför med Kubakrisen 1962 när Sovjetunionen placerade ut missiler på Kuba och därmed hotade USA på liknande sätt. President Kennedy fann sig tvungen att driva situationen till sin spets och hotade med ett omedelbart kärnvapenkrig om inte de sovjetiska missilerna på Kuba togs bort.

Sovjet vek sig, men lyckades rädda ansiktet genom att USA som motprestation fick förbinda sig att ta bort sina missiler från Turkiet.

Läs/se mer

Blod på sina händer?

KRIM-inellt?

The Grand Chessboard

Svenska skattepengar på väg

Putins Krim-tal, svensktextat, del 1

Om kriget

forsvar 

Ur skriften ”Om kriget kommer” från 1961:

Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig”.

”Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror – Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp!” 

”Att aktivt deltaga i motståndsrörelsen kräver mod och goda nerver. …Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom. Lämna inte upplysningar om det svenska totalförsvaret. Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället.

Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!”

kriget-skrift

52 år senare kom kriget.

Från Merit Wagers blogg den 20 maj 2013:

”Ur Brottsbalken (1962:700):

16 kap. Om brott mot allmän ordning

1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år….”

”En vän på Facebook skrev:

Tänk om samhället för en gångs skull svarade på det sätt som det anklagas för att göra, dvs med det våld som situationen kräver! Inga dialog-poliser, ingen grillning eller liknande, utan in och lösa uppgiften med det våld som krävs. Tårgas och gummikulor om det behövs. De ansvariga grips och ställs inför rätta. Och skadestånd ska utdömas. .. Och dra för djävulen in alla bidrag till föreningar som inte samarbetar med ‘det svenska civilsamhället’!”

”Lagen gäller … lika för alla. Den gäller oavsett vilken bakgrund brottslingarna har, hur illa de än mår, vilka trauman de än har, vilket land de än kommer ifrån, vilken hårfärg de än har och vad de än anser om hur det svenska samhället behandlar dem.”

sthbrander

Kan krig vinnas genom att ständigt bara slå till reträtt?

Ur Dispatch International nr 21, i maj 2013:

”Kvällen efter att fyra poliser skadades – en av dem blev svårt misshandlad – i Stockholmsförorten Husby, framträder en talesman för närpolisen i tv och låter en muslim beskylla polisen för mord, utan att säga emot.”

”Istället för att säga att den svenska polisen givetvis inte begår mord, nöjer sig polismannen med att ödmjukt säga att saken nu undersöks. Och sannerligen om inte polisen också har lämnat in en anmälan mot poliser som i stridens hetta har använt ‘rasistiska’ uttryck mot upploppsmakarna. Det kan antagligen förklara med att de sett hur vandalerna har uppfört sig.

Men i den svenska pressen är problemet inte vandalerna och angriparna. Dagen efter det att upploppet började i Husby, hade den svenska pressen fullt upp med att kritisera polisen och det svenska samhället, som inte har löst de ‘sociala problemen’…  kan ansvaret nämligen inte ligga hos lagbrytarna, utan måste skyllas på att svenskarna har behandlat dem dåligt.”

”De svenska oroligheterna har nu nått en sådan dimension och en sådan grad av koordination att de omöjligt kan vara spontana. när denna generalstab dagen efter de första våldsamheterna i Husby förstår att det officiella Sveriges reaktion är bortförklaringar, ursäkter, beklaganden och allmän reträtt, ... Helt logiskt bredde offensiven ut sig till Tensta, Kista och Rinkeby 21 maj, med bomber och bränder.

När fienden har dragit sig tillbaka ger man till angrepp – det har genom tusentals år varit elementär kunskap för militärteoretiker. Men denna insikt har ännu inte nått Sverige.

Det har heller inte gått upp för landets ledare att intifadan förebådar det slutliga sammanbrottet för svensk invandringspolitik…”

Från och med nu gäller krigets logik.”

vbst

 Läs mer

Lågintensivt krig

Psykförsvaret

SD: utlys undantagstillstånd!