• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Osäkerhetspolitik

Invandringspolitiken är en ödesfråga för Sverige och svenskarna, men det finns  en fråga som är än viktigare. Det är säkerhetspolitiken, frågan om krig eller fred.

 abomb

Ändå är det inte en fråga för den pågående valrörelsen. Nu görs utspel och avges löften, aviseras om satsningar, osv – men om väsentligheter är det inte mycket som handlar.

Det känns bekant.

Så gick man ju tidigare tillväga beträffande svensk EU-anslutning enligt Lissabonfördraget och inskrivandet av ”mångkultur” i vår grundlag.


Steg för steg förs Sverige nu in i NATO – utan att svenska folket tillfrågas om saken, utan att de till riksdagen kandiderande partierna klargör sin hållning i frågan.

NATO-anslutningen återspeglas i ett antal åtgärder, sedan flera år tillbaka. Om detta har jag redan skrivit, i texten ”Sverige och NATO”.

Detta kan nu kompletteras med följande:

brez

USA:s Sverigeambassadör, Mark Brzezinski, har nyligen klargjort det lämpliga i att Sverige går med i NATO.

SvD den 27/4 2014:

Om Ryssland hotar Sverige kan vi inte räkna med någon hjälp från Nato eller USA. Ska Sverige kunna försvaras bör vi gå med i Nato.” 

”Beskedet från USA ses av flera initierade källor som SvD talat med som en kalldusch. I Sverige har det nämligen länge funnits en svensk uppfattning om att vi skyddas av Natos försvarsgarantier trots att vi inte är med i Nato. ”

”- Jag måste vara uppriktig och säga att Sverige varken garanteras skydd enligt Artikel 5, eller av något bilateralt säkerhetsavtal mellan våra bägge nationer, sade USA:s ambassadör Mark Brzezinski den 27 mars.”

 ”Sverige är idag partnerland till Nato eftersom vi är med i Partnerskap för fred.

– Att vara med i Partnerskap för fred och den möjliga avskräckningseffekt det kan ha garanterar er inget skydd mot Ryssland, slog ambassadören fast.

Det amerikanska budskapet är att Nato är som ett försäkringsbolag. Ska vi få hjälp måste försäkringen tecknas i förväg.”

Denna senare parallell håller ju inte långt. En försäkring utlöser inte en brand på det sätt som militärallianser erfarenhetsmässigt kan orsaka ökad spänning och en händelsekedja av hot och åtgärder som ingen kan kontrollera, med just en storbrand som slutlig konsekvens.

awacs

SvD den 30/4 2014:

”Unikt beslut om Natoflyg över Sverige

Regeringen tillåter försvarsalliansen Nato att flyga genom Sveriges luftrum med avancerade radar- och stridsledningsplan. Beslutet är det första i sitt slag. ”

”Natos plan kallas AWACS, vilket står för Airborne Warning & Control System. AWACS-planen har system för att övervaka luft- och sjöterritoriet minst 400 km bort. Normalt cirklar planen i en oval bana under sin spaning och kan vara i luften i elva timmar, utan lufttankning. ”

”Normalt ger regeringen bara tillstånd för passage för utländska militärplan för enstaka överflygningar. Eller också får ett utländskt militärplan flyga in och ut till en bestämd flygplats.

Detta är veterligen första gången som ett sådant här tillstånd ges för en hel rad passager. Än mindre har det getts sådana här tillstånd för AWACS. Inget hindrar att Natos stridsledningsplan vid passagerna kan spana även ifrån svenskt luftrum.

AWACS-planen är inte vilka plan som helst. De är en av de få militära resurser som Nato äger och driver gemensamt (normalt är förband i Nato nationella). Planen har alltså ett politiskt symbolvärde.”

gotland

SvD, den 26/8 2014:

NATOSTYRKA KAN FÅ AGERA I SVERIGE

”Sverige och Finland är inte medlemmar i Nato, men bägge länderna är nu redo att teckna avtal om att ta emot Nato-trupp. ”

”Sedan 1994 har Sverige och Finland bedrivit ett allt tätare officiellt samarbete med Nato inom alliansens Partnerskap för fred, PFF. Ett partnerland kan välja att ingå ett så kallat Host nation support med Nato, ett värdlandsavtal. Detta gör det enklare för Natos snabbinsatsstyrka, Nato Reaction Force, NRF, att både öva i Sverige och att komma hit under kriser.”

”…Det gäller transport genom land-, luft- eller sjöterritoriet till knutpunkter, hamnar eller flygfält. Därefter ska trupperna förflyttas fram till det tänkta insatsområdet. Sådant värdskap kräver att underhåll och logistik fungerar – från att ge trupperna mat till att leverera stridsammunition till frontförbanden.

Det finns en bred svensk politisk enighet bakom de allt närmare banden till Nato. Enligt den ensidiga så kallade solidaritetsklausul som gällt sedan 2007 ska Sverige ’inte förhålla sig passivt’ om olyckor, kriser och konflikter drabbar ett EU-land eller annat nordiskt land. ’Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt som Sverige drabbas’ har riksdagen slagit fast. I det gällande försvarsbeslutet från 2009 står att ’Sverige ska mot denna bakgrund både ha förmåga att ta emot och ge militärt stöd’.

Men för att få och ge militärt stöd så måste det ske en militär planering. Frågan fick våren 2013 ny aktualitet genom regeringens försvarsberedning där sju riksdagspartier (alla utom Vänstern) slog fast: ’Sverige ska utveckla förutsättningarna för att ge och att ta emot stöd, som också kan vara militärt. Försvarsmaktens samverkansförmåga med andra länder och organisationer bör därför utvecklas.’

Sommaren 2013 kom alliansen och Socialdemokraterna därefter överens om att Sverige ska öva med Natos snabbinsatsstyrka NRF. Sverige har från i år också förband anmälda till NRF:s reservstyrka. Försvarsmakten begärde därför i höstas att få teckna ett värdlandsavtal med Nato.

Inom regeringskansliet har UD och försvarsdepartementet varit drivande för att få fram ett värdlandsavtal.”

Vad ligger i förlängningen av detta:

• Blir Gotland en permanent NATO-bas?

• Blir Östersjön en mer militariserad zon?

Just i ett läge då USA och NATO är aggressivare än någonsin i Europa väljer Sverige att de facto göra sig till NATO-medlem!

Konsekvensen blir att i händelse av storkrig kommer vårt land inte att kunna stå utanför.  Sverige blir en självklar måltavla för ryska angrepp – något som annars inte skulle behöva vara fallet.

Den svenska neutraliteten under ww2 möjliggjorde också att en träffpunkt för underhandssamtal mellan de stridande parterna kom till stånd. Den rollen borde vi förvalta.

jb

Så här skriver Folkpartiets Jan Björklund (tillsammans med en finländsk partikollega) i SvD den 7/8 2014, under rubriken ”VÅRA LÄNDER HÖR HEMMA I NATO” :

”Demokratins väsen är att lösa konflikter genom dialog, inte med vapenmakt, men när demokratin hotas måste även demokratier kunna skydda sig, annars kommer auktoritära krafter att ta över.”

”Omvärldens förhållande till Ryssland är allt mera komplicerat och ansträngt efter annekteringen av Krim och händelserna i Ukraina. Övergreppet mot Ukraina och annekteringen av Krim visar att Putin är beredd att sätta sig över folkrätten för att nå sina mål. Samtidigt har styret blivit allt mer auktoritärt, med statskontrollerade medier och regimen utmanar och hånar liberala värderingar som mångfald och tolerans. ”

”Steg för steg bygger den ryska ledningens propaganda upp förståelsen för regimens agerande. Europa står därmed inför en ny säkerhetspolitisk omgivning där sådant som vi inte längre trodde var möjligt plötsligt har blivit vardag igen.”

jk

I samma riktning gick ett riksdagsanförande från Sverigedemokraternas Julia Kronlid i mars 2014:

”Rysslands militära aggression gentemot Ukraina är oacceptabel … anser jag inte att Rysslands motiv till ett ingripande är försvarbara. Om man nu vill skydda den rysktalande befolkningen finns det mycket bättre vägar att gå än att ge mandat till ett militärt ingripande i Ukraina och med militärmakt ta kontrollen över Krimhalvön. På Krimhalvön är dessutom inte de rysktalande någon utsatt minoritet, utan de är i majoritet. Är det några som är i minoritet på Krimhalvön är det krimtatarerna. Ryssland har inget folkrättsligt mandat att inkräkta på Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

Även om det, som jag tidigare nämnt, finns fog för kritik mot den nya regeringen i Kiev är det ju inte så att den rysktalande befolkningens existens i Ukraina är hotad. Oavsett vad man anser om vilka krav som ska ställas på Ukraina gällande ett EU-närmande, som jag får gå närmare in på i mitt nästa anförande, måste vägvalet ligga hos folket i Ukraina och inte vara upp till hot från Ryssland. Det är tydligt att Rysslands agerande är oacceptabelt och bör ge konsekvenser i form av olika sanktioner samtidigt som man försöker uppmana dem till diplomatiska lösningar och samtal med regeringen i Kiev i stället för ytterligare provokationer och aggressioner gentemot Ukraina.”

”På söndag ska det hållas en folkomröstning på Krimhalvön om de ska ansluta sig till Ryssland. Att utlysa en folkomröstning i en tid när Ryssland med militärmakt tagit kontroll över Krimhalvön anser vi inte vara legitimt. … Det kan inte vara rimligt att ha som praxis att på lösa grunder med militärmakt ta kontrollen över ett område för att skydda rysk befolkning och att detta område sedan ska tillhöra Ryssland. I denna situation bör vi tydligt visa vårt stöd för Ukrainas, våra baltiska grannländers, Georgiens och Moldaviens rätt till suveränitet och territoriell integritet. Fru talman!

Just med tanke på vad Rysslands agerande kan få för säkerhetspolitiska konsekvenser i vårt närområde har plötsligt flera partier i denna riksdag vaknat till och blivit försvarsvänliga. Sent ska syndaren vakna, säger jag då. Sverigedemokraterna har länge påpekat vikten av ökade försvarsanslag och vikten av ett existensförsvar.”

natoexpansion

Vad både Jan Björklund och Julia Kronlid, både Folkpartiet och Sverigedemokraterna – såväl som alla andra riksdagspartier och även svenska massmedia – missar är särskilt två viktiga moment:

I. 

NATO:s expansion österut, med många nya medlemsstater nära den ryska gränsen sedan Sovjetunionens kollaps 1991.

II.

Kuppen i Kiev, med en ledning som är starkt ryssfientlig.

Dessutom bortser man ifrån att i Ukraina finns en stor etnisk minoritet, på ca 8 miljoner ryssar. Dess intressen sammanfaller inte med vare sig Kievs eller Moskvas.


I princip finns två olika vägar till säkerhet:

A. Militär styrka. Man ska kunna avskräcka en motståndare från angrepp.

B. Förtroendeskapande åtgärder. Man strävar efter att andra inte ska känna sig hotade.

Med den senare utgångspunkten blir säkerhet något att bygga gemensamt.

Vad debatten här i väst bortser från är att också ryssar är människor.  Hur skulle vi själva reagera i deras situation?!

Egentligen borde det inte kräva mycket fantasi för att förstå, att ur rysk horisont framstår NATO-utvidgningen österut och kuppen i Kiev som något hotfullt. De åtgärder som ryssarna vidtagit kan ses som svar på detta.


Läs mer

DN:s krigshets mot Putin

Livräddande insatser

Tydlighet om Ukraina?

Rysk horisont

Sverige och NATO

Sverige sluter avtal med NATO

The Pentagon’s Strategy for World Dominance

Film

Folkförsvar

Jan Björklund – oneliner

 

Säkerhetshänsyn

superplan

Särskilda flygplan för vattenbombning har ju framstått som särskilt viktig för att få den stora skogsbranden under kontroll. Ett stort bekymmer har varit att ankomsten av dessa plan  dröjt. Först kvällstid den 5 augusti, tisdag, landade de första planen i Västerås. Fyra plan från Frankrike och Italien är vad det handlar om.

Ännu den 8 augusti, under fredagen, har branden inte bringats under kontroll.

planplan

Under tisdagen kom ett erbjudande även från Ryssland att sända ett vattenbombningsflygplan. Det ryska planet – Ilyushin 76 – har dessutom åtta gånger större kapacitet. Det kan ta nära 50 kubikmeter vatten istället för bara 6 kubikmeter.

Fria Tider:

”Ett enda ryskt Ilyushin Il-76 kan släppa mer än dubbelt så mycket vatten som de fyra franska och italienska brandbekämpningsflygplanen kan släppa över branden – tillsammans; 49 kubikmeter vatten, vilket kan jämföras med de sex kubikmeter som de franska och italienska flygplanen maximalt kan ta med sig.

Flygplanet har dessutom möjlighet att släppa en särskild typ av brandsläckningsbomber som exploderar när de landar och därmed sprider ett särskilt brandbekämpningsmedel över en stor yta. Ryssland är det land i världen som har den allra största skogsarealen och har därför ett stort antal brandbekämpningsflygplan. Inte mindre än 25 stycken Ilyushin Il-76 har byggts för detta ändamål. Flygplanet anses vara ett av världens bästa och är så bra att till och med USA valt att köpa in och använda det för att släcka skogsbränder.”

Det ryska erbjudandet har dock avböjts från svensk sida!

Detta väcker naturligtvis frågor:

1.  Vilken instans var det som tackade nej, på vilken nivå togs det beslutet?

2.  Vilken var den officiella motiveringen?

3. Kan avböjandet av den ryska hjälpen ha påverkat brandutvecklingen?

ab1


1.  Vilken instans var det som tackade nej,

på vilken nivå togs det beslutet?

Kontakter med andra länder går i dessa sammanhang genom MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Aftonbladet, den 7/8 2014:

”Inledningsvis talade uppgifter till Aftonbladet om att det var den svenska regeringen som hade tackat nej till ryskt flyg. Det dementerades dock av statsminister Fredrik Reinfeldt, som menade att beslutsgången inte är sådan i den här typen av frågor.

– Jag vill understryka vem det är som bestämmer i det här fallet, det är den utsedde räddningsledaren som har långtgående befogenheter både att rekvirera olika former av insatser när det gäller människor och myndigheter men också att begära internationellt stöd,..”

fr

Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt tas alltså beslut att detta slag av räddningsledningen på plats.

Aftonbladet:

”Christer Larsson är militär insatschef. Han kände inte till gårdagens ryska erbjudande om ytterligare ett vattenbombningsflygplan.

–  Jag har varit med på de flesta ledningsmöten och inte hört om det här överhuvudtaget, säger han.”

Fria Tider:

”När det ryska erbjudandet om hjälp kom i tisdags tog den svenska staten över ansvaret för släckningsarbetet. Klockan 11:21 meddelade länsstyrelsen i Västmanland att landshövding Ingemar Skogö  ‘just fattat beslutet’. Länsstyrelsen i Västmanland fungerar som den svenska statens, och i förlängningen den svenska regeringens, representant i Västmanlands län. Ryssland fick därefter avslag på sin förfrågan om att hjälpa Sverige med att släcka den okontrollerade skogsbranden…”


2.  Vilken var den officiella motiveringen?

Det fanns inte plats i luften för fler flygplan – alltför stor olycksrisk. Med andra ord behövdes det ryska planet inte – det fanns redan så många plan som man kunde hantera.

Där blir svaret detsamma från räddningsledaren Lars-Göran Uddholm och landshövdingen i  Västmanland, Ingemar Skogö.


3. Kan avböjandet av den ryska hjälpen ha

påverkat brandutvecklingen?

Det går inte att få bekräftat, men blir ju en misstanke:  med väsentligt större kapacitet borde släckningen ha kunnat bli effektivare, branden snabbare ha bringats under kontroll och fler fastigheter ha räddats.

sjo


En fjärde fråga anmäler sig  ofrånkomligen:

Är de officiella förklaringarna ärliga och sanningsenliga?

• Antag att det ryska erbjudandet om hjälp hade accepterats.

• Antag att ett effektivt och framgångsrikt släckningsarbete på så vis hade kunnat genomföras.

Ur SÄKERHETSSYNPUNKT vore detta kanske ”problematiskt”…

För de boende i brandområdet vore det rimligen till gagn, och på så vis bra ur säkerhetssynpunkt.

natovingar

Geopolitiskt kunde det däremot vara dåligt.

Svensk säkerhetspolitik bygger ju på att vi har en fiende, och att denne fiende är ryssen.

Med en sådan flygbombningsinsats skulle Ryssland ha kunnat göra PR-vinster och ryssarna blivit uppfattade som våra vänner. Det kunde inverka menligt på försvarsviljan och beredskapen att ansluta Sverige till NATO.


På vilken nivå togs beslutet att avböja rysk hjälp?

Om beslutet inte togs på regeringsnivå så var det nog snarare på en nivå ovanför den svenska regeringen som beslutet togs. Om än inte formellt – åtminstone reellt.

frmaster

PS

Fria Tider den 9 augusti 2014

Om Helena Lindberg, generaldirektör på MSB

Skärmavbild 2014-08-09 kl. 16.03.21


 

PPS

 

 

David Jonstad ger i sin bok ”Kollaps” uttryck för oro kring MSB:

”… efter att ha träffat analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och läst myndighetens rapporter blev jag ändå överraskat orolig… för att den bristande beredskap verkar betraktas med ett sådant tillbakalutat lugn.”

”Efter kalla krigets slut och EU-inträdet i början av 1990-talet avvecklades civilförsvaret och med det mycket av den tidigare beredskapen för större och mer långvariga kriser. Sverige gick helhjärtat in i EU-samarbetet och offrade därför sin livsmedelsberedskap för att värna EU:s inre marknad och den fria rörligheten. Inget fick störa marknaden, inget fick snedvrida konkurrensen.”

”Det som skett parallellt med denna nedmontering av Sveriges beredskap är att samhället har blivit mer sårbart.”

”Det hela försvåras av att livsmedelshandeln har avskaffat sina lager i enlighet med det så kallade ‘just in time’-konceptet. Det innebär att hyllorna gapar tomma i butikerna inom tre-fyra dagar.”

”Saker faller mellan stolarna. Livsmedelsverket har exempelvis ansvaret för kortare livsmedelskriser, men vem ser till att befolkningen inte svälter i kriser som sträcker sig längre i tid? Ingen vet. Det råkar också ha blivit så att ingen myndighet har fått på sitt bord att ansvara för Sverige självförsörjningsgrad…”

”Det ransoneringssystem som tidigare funnits i Sverige är avvecklat och något nytt har inte byggts upp.”

”Samhällets beredskap bygger alltså på att allt ska fortsätta fungera ungefär som det är tänkt att fungera.”


 

okontroll


Läs mer

Pladderkulturens pris

Aftonbladet

Nya Dagbladet

Fria Tider 

MSB på semester

Staten har abdikerat från ansvaret

Missförstådd generaldirektör på MSB

Filmer

https://www.youtube.com/watch?v=4IIRXt_L5eM#t=118

Pladderkulturens pris

norberg

Den pågående skogsbranden i  Västmanland ger mig associationer till Göran Greider, PK-redaktör. Hans motivering till att DD vägrade ta in en vitboksannons  löd:

Er hemsida är bland det värre jag sett – obehaglig och full av förakt mot allt som ni inte betecknar som ‘svenskt’. Jag är mycket stolt över att vår annonsavdelning vägrat ta in annonsen. Härmed är dialogen avslutad.”

”Obehaglig” var alltså  nyckelordet. Problem är obehagliga, för sådana ska vi därför blunda, kollektivt. Då är vi goda människor.


libyen

Sverige har ”MSB” – ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”. Vad gör den?

Ett prov gavs i förra bloggtexten, i dess beskrivning av vad som hänt i Libyen:

”…så kunde rebellerna den 23 oktober 2011 förklara Libyen befriat…. står landet nu inför en mängd utmaningar.”

Nyspråk, alltså. Det som MSB kallar ”utmaningar” är i själva verket mycket allvarliga problem. Kanske så allvarliga, att de inte kan lösas. Och onödiga – skapade av NATO och Sverige.


msbman

Libyentexten vittnar om att MSB intresserar sig för andra länder. Det framgick också av ett Rapportinslag – en enhetschef på MSB vittnade om att man reser runt i världen för att lära sig. Frågan blir då: vad är det som man hittills har lärt sig? Säkert har MSB också  hållit ett antal sammanträden. Webbsidans återkommande matchning av Pridefestivalen visar hur man vet att kryssa rätt bland signalord och symboler.

Men vad har MSB-folket lärt sig om bekämpning av stora skogsbränder och hur har den kunskapen implementerats?

msb2

Vad jag själv kan veta, av relevans för skogsbränder i Sverige,  är:

1. Sverige har stora skogsarealer.

2. Sommartid kan det ofta vara torrt i markerna.

3. Då ökar risken för att skogsbränder uppstår.

4. Då får en brand också lättare spridning, och blir svårare att släcka.

5. Det gäller att tidigt få stopp på en brand, har den tagit sig blir den svårare att bemästra.

6. En metod kan vara att röja brandgator.

7. För att i tid åstadkomma detta krävs organisation, personal och utrustning.

Ungefär så skulle mitt spontana 7-punktprogram kunna lyda.


branden2

Nu finns det ju personer som kan en del om bekämpning av skogsbränder. En av dem är Mikael Styrman, som har en egen blogg. Låt mig återge en del av vad han skrivit utifrån skogsbranden i Sala – branden är nu inne på sin 6:e dag, så han har haft en del tid på sig.

Den 3 augusti, söndag:

Brandbekämpning eller lekstuga i Sala?

”Bränder i skogen släcker man med månghundraårig beprövad kunskap. Förr gjordes det manuellt men idag finns så mycket effektivare hjälpmedel.

I korthet går det till så här:

Man bestämmer en lämplig linje som man vill försvara – hit men inte längre får det brinna. Naturen, sjöar, vattendrag, våtmarker, vägar, hälleberg bestämmer, förutom att den måste ligga tillräckligt långt bort för att man ska hinna göra förberedelserna färdigt innan brandfronten når dit. Man arbetar således inte särskilt nära branden och röken.

2. Därefter tar man dit ett lämpligt och betydande antal maskiner som kan vara brandtraktorer, skördare, grävmaskiner o dyl. 

3. I den mån det erfordras fäller man skogen längs linjen, brandgatan, och avtäcker marken i ett utifrån omständigheterna lagom brett område. Maskinernas kapacitet, liksom tillgången till maskiner, är enorm idag så därvid lag finns knappast några begränsningar.

4. Efter avtäckning bränner man av området närmast före brandgatan så att det inte finns något bränsle för elden när den närmar sig brandgatan. Om behov finns tänder man även moteld för att bredda brandgatan.

En stor brand skapar sin egen vind som driver elden framåt. Genom att tända moteld på erforderligt avstånd från brandfronten kan man få vinden att driva elden bort från brandgatan.

I samband med hög temperatur och torka uppstår små tromber som transporterar iväg glöd över betydande sträckor. Det börjar oerhört lätt att brinna på nya ställen och dessa behöver bekämpas snabbt. Till sådant kan helikoptrarna vara verksamma genom sin förmåga att förflytta sig snabbt – med vatten.

Men att använda helikoptrar till att bekämpa en etablerad brandfront,…”

helikopter


Den 4 augusti, måndag: 

Lekstugan utanför Sala förvärras

”…nu på morgonen har situationen förvärrats igen. Brandkåren har börjat arbeta. Nu ska man ha brandbekämpningsflygplan från Italien. När det man behöver är skogskunnigt folk och maskiner från grannbyn. Inte lika flashigt, men billigare och bättre mot skogsbränder.

Förr fanns den här kunskapen överallt. Numera är hyggesbränning så pass ovanligt att skogsbrandbekämpning inte längre är var mans kunskap. Och det är klart att med den rådande trenden, innebärande att den nya hjälplösheten sprider sig som en präriebrand över landet, kan man ju inte förvänta sig att brandkåren ska kunna släcka bränder. Framför allt behöver de krisgrupper efteråt.”


Den 4 augusti, måndag: 

Den svenska inkompetensen i sin prydno, i Sala

”Här är en bild från Aftonbladets live-sändning på nätet från lekstugan i Sala. Det är en bild av det svenska systemfelet. Ingen av personerna på bilden behöver känna sig som särskilt utpekad, annat än som just delaktiga i den svenska offentliga sektorns systemfel. Det som gör att snart ingenting fungerar i den offentliga sektorn…”

”Ingen kan förväntas kunna allt. Men den som ska svara för viktiga funktioner som att vara räddningsledare och leda arbetet med att bekämpa skogsbränder ska vara utbildad för uppgiften. Han ska också i övrigt vara förberedd. Det innebär att han SKA VETA vilka resurser som finns inom hans område vilka kan komma till nytta. Det är uppenbart att inte räddningsledningen vet det i Sala. Men jag tror inte att det finns särskilt många distrikt som skulle skött uppgiften märkbart bättre. Däremot finns det säkert många som skulle skött den lika illa eller sämre. Förmodligen skulle man i nästan alla distrikt göra ungefär likadant.”

”Så ser den svenska odugligheten ut i sin prydno – fem högavlönade okunniga med viktiga uppgifter som gömmer sig bakom varandra utan att riskera några efterräkningar. Fem högavlönade okunniga för vilka det är viktigare vilket kön de har, vilket parti de är med i eller vem de är släkt eller kompis med.”

panel


Den 5 augusti, tisdag:

”… brandkåren försöker släcka en skogsbrand med vatten. Det är märkligt att de försöker med det. En gräsbrand som smiter från en villatomt släcker man med vatten. Men inte en skogsbrand. Åtminstone inte när det är så varmt och torrt som nu. Det krävs sådana oerhörda mängder vatten att det inte är realistiskt. En skogsbrand släcker man istället med eld.

Man skär av elden genom att göra brandgator på behörigt avstånd från brandfronten och bränna det närmaste området så att elden, när den når brandgatan inte får någon näring och istället självslocknar.

Vinden kan göra det besvärligt. Den kan tvinga en att arbeta med tändstickorna i ena handen och vattenslangen i andra handen, för att inte göra ont värre. 

Framför allt gäller det att jobba MED naturen och inte mot den. När det blåser från sydost, som igår, då säkrar man den sydöstra kanten så att inte elden, om vinden vänder, kan ta vägen dit. Det är inte bara en fråga om väderleksprognosen. En skogsbrand skapar sin egen vind som driver den i den riktning den kan få näring. På så sätt kan en skogsbrand även brinna mot den förhärskande vindriktningen. Men man säkrar inte bara den sydöstra kanten. Man säkrar även de sydvästra och nordöstra kanterna eftersom det längs dessa råder sidvind. 

Kanske går det att arbeta framför brandfronten, i nordväst, men det är långt ifrån säkert. Ändå är det troligt att ’brandbekämparna’  återfinns just där, famlande i röken och hettan, med de risker det innebär. Det är mänskligt.

Det största hindret mot att släcka branden återfinns i huvudet på räddningsledaren. Han måste nämligen komma över den mentala tröskeln som det innebär att ta till sig att han inte ska släcka utan tända, för att kunna släcka. Han måste under ordnade former bränna brandgator och låta dem leta sig mot brandhärden. En mental tröskel till måste räddningsledaren ta sig över. Han måste nämligen göra detta så långt bort från elden att det mesta av brandens näring brunnit upp innan brandfronten hinner dit, dessutom med lite säkerhetsmarginal. Även det är förstås stick i stäv med det tänk som man normalt har som räddningsledare.”

karta


På SVT-webben fick Carl Bergqvist, försvarsbloggaren Wiseman, in ett inlägg:

”Den stora skogsbranden som nu rasar är en tragedi som berör många människor och där stora värden nu går upp i rök.

Det är också en tragedi utifrån att det svenska samhället hade kunnat vara betydligt bättre rustat för situationen än vad som nu är fallet.

2008 påbörjades avveckling av Försvarsmaktens helikopter 4 som med sina brandtunnor om drygt 2 000 liter var utmärkta för brandbekämpning.

I dag finns endast ett fåtal helikopter 10 att tillgå, ..”

”Att redan tidigt i ett brandförlopp kunna verka med stora resurser är avgörande för hur förloppet senare utvecklas. Nu väntar Sverige i stället fortfarande på stöd från Italien med brandbekämpningsflygplan.

I skrivande stund förbereds evakuering av Norbergs kommun. Det är en omfattande operation där det kommer att åtgå stora personella resurser hos blåljusmyndigheterna.

Något liknande lär inte ha genomförts i Sverige i mannaminne. Hemvärnet kan då vara till god hjälp, men ännu bättre hade det varit med beredskapspolis vilken hade motsvarande befogenheter som ordinarie polis.

Tyvärr fattade regeringen 2012 beslut om att avveckla beredskapspolisen eftersom den ansågs onödig.

Dessa resurser hade varit ett utmärkt stöd till polisen i Västmanland…”

svt


Sverige behöver ett försvar.

Inte främst för att kunna möta en rysk invasion över hav och land, utan för att klara olika typer av naturkatastofer som bränder, översvämningar, extrema snöfall, extrem kyla mm.  Likaså hot mot folkförsörjningen genom avspärrning, el-avbrott, kommunikationsproblem eller kollaps av det ekonomiska systemet.

Det hade varit bra att behålla systemet med allmän värnplikt. Den kan nog inte snabbt återställas till vad Sverige en gång hade, men det bör ändå vara en strävan och viljeinriktning.

Sverige är redan ett farligt sårbart samhälle – då bör vi åtminstone undvika att klättra än längre ut på grenen.

gren


kaos

PS

Lotta Gröning på SVT Opinion den 6/8 -14:

”’VÅR BEREDSKAP ÄR GOD’,  sa försvarsminister Karin Enström vid en presskonferens i Ramnäs. … Talar jag med folk i byarna är frustrationen och ilskan uppenbar.

Alla klagar över bristen på information, bristen på samordning och dubbla budskap.

Men det värsta är nog ilskan över att folk lämnas utanför. Ingen får reda på hur allvarligt läget är förrän i sista stund. För vissa kom faran som en stor överraskning, de fick lämna sitt hus och fly ut på sjön för att rädda sig undan lågorna. Branden var med andra ord helt utom kontroll och krisberedskapen noll.”

Kaos är det rätta ordet för denna krissamordning. En krisstrategi som bygger på att folk ska veta så lite så möjligt och det bärande argumentet är att att vi vet för mycket kan vi råka i panik.

”Problemet med branden i bergslagsskogarna var att ingen tog den på allvar.

Inte regeringen, inte de myndigheter som är tillsatta att hantera kriser och inte ens ansvariga i regionen. Allvaret gick upp när det var för sent.”

Vi som bodde i brandområdet fick inte vara delaktiga. Vi hölls utanför.

Det var en helt felaktig strategi.”

beredskapen


Läs mer

Sverige tackade nej till ryskt specialplan

Carl Bergqvist, SVT Opinion

Fria Tider om branden

Lotta Gröning, SVT Opinion

Mikael Styrmans blogg

Regeringens kalendarium

Rysk brandsläckning


Beredskap

Beredskapsparti

Motvals om försvar

Failed state 1: Libyen

Svenskt försvar

Utan försvar

Ebolabranden

who

I ett blogginlägg i juni ställde jag frågan vad Sverige gör beträffande Ebola. Konkret syftade jag då på vad svenska myndigheter gör för att Ebola inte ska komma till Sverige.

En första försvarslinje måste här vara att förhindra virusets spridning till Europa och då behöver EU agera.

I värsta fall har Ebola redan hunnit sprida sig utanför Afrika.

myndigheter

Vilka myndigheter är det konkret som här kan komma ifråga? I den långa listan av svenska  myndigheter kan jag spontant tänka på:

1. MSB – Myndigheten för samhällsberedskap

2. Smittskyddsinstitutet

3. Folkhälsoinstitutet

4. Migrationsverket

5. Polisen

Har de vidtagit några åtgärder sedan juni, när utbrott i  Västafrika blev uppenbart?

Arbetar man nu ändamålsenligt, samverkar man intensivt, för att hindra smittspridning till Sverige – men i det tysta, för att inte skapa oro och panik bland svenskarna?

Det är något som här får mig att tvivla!

Vilka åtgärder skulle det konkret kunna gälla? 

Vad skulle behöva göras?

Det måste rimligen bli fråga om strängare gränskontroll, inklusive hälsokontroller och karantänbestämmelser i misstänkta fall.

ftebola

Skyddsutrustning är tydligen ingen garanti – sjukvårdsperosnal har själv drabbats. En amerikansk läkare blev nyligen ebolasmittad.  Från Liberia till Nigeria reste han ett vanligt passagerarplan, tillsammans med andra passagerare. Han har nu tagits hem till USA.

Viruset finns därmed i storstaden Lagos i Nigeria. Misstänkta fall lär finnas även i Sydeuropa.

skogsbrand

I Aftonbladet liknas ebolautbrottet vid en skogsbrand.

Hur hanteras sådana? Jo, man gör brandgator, för att elden ska förhindras från att få ytterligare spridning.

Vad som i själva verket nu blir påkallat är att inte utan effektiv karantän i Sverige släppa in resenärer som kan misstänkas ha varit i Afrika sedan ebolavirusets utbrott där.

En första åtgärd bör vara tvärstopp för ytterligare afrikansk invandring till Sverige.

brandgata

På europeisk nivå kan Medelhavet ses som en  naturlig brandgata.

Den möjligheten skulle kunna tas tillvara genom införande av ett Safe-Haven-system, i linje med det förslag som Storbritanniens Tony Blair en gång lanserade inom EU – men som Sveriges företrädare i Bryssel då medverkade till att sätta stopp för.

 mh

Läs mer

Ebolaviruset har kommit till vita länder

Vaccin inte provat på människor

Vaccin testas på människor

Smittad läkare inte välkommen hem

Storbritannien i fara?

Beredskap

Känsö – karantänen

 Film om Safe Haven (4.15 in):

 

Motvals om försvar

papegoja

När det gäller försvarsfrågan har jag nog alltid varit litet motvals.

1. 

Till att börja med har jag aldrig kunnat förstå hur man kan föreställa sig att ett världskrig ska kunna utkämpas. Ett sådant kan inte starta utan att snart eskalera till kärnvapenkrig. Kort tid efter att ett sådant utbrutet är hela Jorden obeboelig.

2.

Inte heller kan jag se att ett medlemskap i NATO därvidlag skulle kunna ge oss något skydd. Tvärtom – som bas för NATO:s verksamhet blir Sverige bara en så mycket mer självklar måltavla för Ryssland, vid ett krig!

3.

Viktigast av allt är att motverka utbrottet av ett nytt världskrig. Också därvidlag skulle ett svenskt medlemskap i NATO vara kontraproduktivt.

4.

En fjärde variant gäller föreställningen av att Ryssland skulle kunna komma att isolerat angripa Sverige, alltmedan fred råder i övrigt i Europa.

Det finner jag extremt osannolikt!

Här tänker jag på ett inlägg på Motgift av Jonas Nilsson:

”Tyskarna ändrade reglerna för hur slagfältet skulle gestalta sig, med ’blixtkriget’ kunde hela länder ockuperas inom loppet av några timmar. Med dagens mekaniserade förband är det en verklighet vi måste förhålla oss till. 

Rysslands ockupation av Krim är ett ypperligt exempel på hur snabbt det kan gå, och utan att ett enda skott avlossades, i inledningsskedet i alla fall. Nu står den ukrainska regeringen handfallen inför situationen på Krim, med en uttalad vilja att återta provinsen.

Hur skulle vi stå oss i en liknande situation, om ett blixtanfall skedde mot Gotland?”

Jag menar att Krim och Gotland skiljer sig åt på avgörande punkter: 

– där fanns basen Sevastopol

– där fanns en befolkning som önskade tillhöra Ryssland

– där fanns en historia, av att under sekler ha gjort det.

– i Kiev hade skett en statskupp av antiryska krafter.

flagghast

Nu över till vad jag egentligen skulle få sagt med detta blogginlägg:

Sverige är redan ockuperat – av intelligenta krafter, som förstått att det finns smidigare sätt att ta över ett land än att komma med en storskalig militär invasion över hav, luft och land.

Om detta har jag gjort en 15-minuters-film, ”FOLKFÖRSVAR”:

Läs mer

Kalottmannen

Krönikörernas sammansvärjning