• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

33 punkter

  1. Vid SDs riksårsmöte år 2005 togs ett programbeslut om 33 punkter kring invandringen, på förslag av Kenneth Sandberg och jag, framarbetat av oss båda. (Mathias Karlsson argumenterade emot,menade att de nya partistyrelsen skulle arbeta för de 33 punkterna ändå – inget ställningstagande från Riksårsmötet var nödvändigt….. Som det sedan vistat sig har den nya PS  ändå förtigit  och begravt de 33 punkterna – trots RÅ-beslutet ) här kommer punkterna, plus kommentarer från Jan Milld(som tillsammans med Kenneth Sandberg utarbetat punkterna och på riksårsmötet fick igenom deras antagande som partiets)

1.
Sverige ska inom EU stödja förslagen på ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.

2.
En återgång till Genevekonventionens ursprungliga intentioner, nämligen att flyktingmottagandet skall ske i närområdet.
3.
Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning.
4.
Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.
5.
Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd.(
6.
Obligatoriska tester gällande HIV samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.
7.
Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.
8.
Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).
9.
Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.
10.
Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas.JMs kommentar – ej heller ska vuxna män kunna passera som barn («ensamkommande flyktingbarn «)11.
Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.
12.
”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.
13.
Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.
14.
Ingen valfri bosättning för asylsökanden.
15.
Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.
16.
Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnader17.
Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.
JMs kommentar – sådana beslut ska ej  fattas av utlandsfödda personer, goda kunskaper i svenska språket ska vara en förutsättning för beviljande.Upphävande uppehållstillstånd vid grov brottslighet. Även svenskt medborgarskap ska i sådana lägen kunna återkallas, då individen har dubbla medborgarskap.
18.

Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.
JMs kommentar – detta gäller rimligen också för gov brottslighet, även då den inte är upprepad20.
Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon har » flytt».
21.
Upphävande av uppehållstillstånd om utlänningen underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut hemlandets påbud och traditioner.
not x(Rättigheten för utlänningar att få vistas i Sverige motsvaras av skyldigheten att under vistelsen följa vårt lands lagar och regler. Kravet på att de utländska medborgare som inte uppfyller denna skyldighet med hänvisning till sin religion skall lämna landet gäller naturligtvis samtliga invandrargrupper. Erfarenheten har dock visat att problematiken är störst inom den muslimska gruppen.)
22.
Effektivare utlänningskontroll inne i landet.
23.
Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.
24.
Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.
25.
Nej till extrem islamsk klädsel som burka/nikab. Maskeringsförbud ska här gälla.
26.
Nej till fler moskéer i vårt land.
27.
Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.
28.
Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.
29.
Stopp för utländska föräldrars möjligheter att sända sina barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.
30.
Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.(Det hot som de kriminella ungdomsgängen kommit att utgöra mot tryggheten i samhället måste till varje pris motverkas. Ansvaret för detta ligger inte bara på samhället utan i minst lika hög grad på ungdomsbrottslingarnas föräldrar. I de fall föräldrarna inte tar sitt ansvar bör sanktioner i form av t ex indraget barnbidrag eller deltagande i barnets återanpassning till samhället kunna utdömas. Förslaget är kopplat till invandringsfrågan genom att en oproportionerligt stor andel av ungdomsbrottslingarna har invandrarbakgrund. De aktuella sanktionerna skall dock givetvis gälla samtliga föräldrar oavsett ursprung.)
31.
Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.
32.
Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.
33.
Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”.

  1. Läs även  «VEM VAR NAIV?»
  2. https://janmilld.wordpress.com/2020/12/28/vem-var-naiv/