• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Tyskland 7:  Fred eller krig?

ah

Hur tolka utvecklingen i Europa fram till utbrottet av det tysk-polska kriget 1939?

Hur tolka de påföljande tyska krigshandlingarna – ockupationen av Norge, angreppet på Frankrike och flygkriget mot England?

Var det hela ofrånkomligt, ett resultat av att Adolf Hitler önskade krig?

Var krigandet för honom ett självändamål?

Eller var det för honom bara ett medel?

Var rustningarna och krigandet i själva verket något som han helst skulle ha önskat slippa?

wc-fdr

Och hur se på positionen från väst – företrätt av Englands Winston Churchill och USA:s Franklin D. Roosevelt?

Churchill var krigsminister fram till den 10 maj 1940, därefter premiärminister. Roosevelt var USA-president sedan mars 1933. Önskade Churchill och Roosevelt fred?


Det blev tidigt uppenbart, att det var för krig som de två arbetade.

Snart stod också klart, att de inte nöjde sig med mindre än en total och villkorslös tysk kapitulation. Målet var att helt krossa Adolf Hitler och Nationalsocialismen.

Men stannade det vid detta? Var målet att krossa också det tyska folket?

Var det ett mål i sig, att få tillfälle att rusta och släppa bomber?

”Tyskland blir oss för mäktigt, det måste krossas, och jag kommer att göra allt för att inleda denna tillintetgörelse.”

Winston Churchill 1936

wckrig

Den 1 september 1939 gick Tyskland in i Polen. Den konflikt som låg bakom invasionen gällde i huvudsak två moment:

1. Korridoren som skilde Ostpreussen och Danzig från övriga Tyskland.

2. Behandlingen av den tyska befolkningen i Polen.

Den 3 september förklarade England och Frankrike krig mot Tyskland, men ingrep inte i Polen. Om polackerna i sin vägran att förhandla med Hitler hade påräknat ett praktiskt militärt stöd i skarpt läge, så uteblev detta.

I det polska kriget hade de tyska stridskrafterna klara order att inte angripa civilbefolkningen i Polen – bombangrepp skulle endast riktas mot militära mål. Polska soldater som kapitulerade skulle behandlas väl – vit flagg skulle respekteras.

I framförallt staden Bromberg utsattes däremot den tyska civilbefolkningen för en massaker den 3-4 september. Det rörde sig där om 1200-1500 offer.

Den 6 oktober var Polen besegrat. Dessförinnan – den 17 september – hade Sovjetunionen gått in i kriget, genom att invadera Polen från öster. Dock följdes detta inte av någon engelsk eller fransk krigsförklaring mot Sovjetunionen.

Resultatet av Tyskland och Sovjetunionens angrepp blev att Polen delades mellan de två. Ett mindre område kring Warszawa gjordes till ett ”generalguvernement”, under kontroll från Berlin.

polen39

Måste det tysk-polska kriget i september 1939 leda till ett fortsatt krig? Var det ofrånkomligt att fler länder skulle dras in, och att det utvecklades till ett världskrig?

Besegrandet av Polen följdes i oktober 1939 från tysk sida upp med ett fredserbjudande till England och Frankrike.

Detta avvisades, i likhet med tidigare tyska förslag/deklarationer (maj och december 1933 samt mars 1935).

I sitt tal i oktober 1939 konstaterade Hitler att Versaillesfreden inte längre gällde. Bara på en punkt såg han anledning till ytterligare revideringar, och det gällde att Tyskland borde få tillbaka sina forna kolonier i andra världsdelar, eller andra områden i kompensation.

Här ges alltså ett andra exempel på hur Hitlers politik gick utöver principen att förena alla tyskar i ett område. Kolonialism var honom tydligen inte främmande. Han eftersträvade för Tysklands del en likställighet med England.

kolonier


Det krig i Europa som sedan fortsatte var ett märkligt ”krig” – i stort sett utan krigshandlingar.

Wikipedia skriver om ”Låtsaskriget”:

”…inga militära operationer förekom på västfronten trots Frankrikes och Storbritanniens krigsförklaring mot Tyskland. Medan den största delen av den tyska krigsmakten, Wehrmacht, stred i Polen bemannade en avsevärt mindre styrka den befästa västvallen, Westwall, mer känd som Siegfriedlinjen, längs Frankrikes gräns mot Tyskland. Fransmännen hukade bakom sin egen starkt befästa Maginotlinje.

Endast ett begränsat franskt angrepp skedde i den tyska gränsregionen Saar den 7 september 1939. Den franska armén trängde 8 kilometer in i Tyskland, dock fortfarande inom räckvidd för Maginotlinjens artilleri.”

”Låtsaskriget, alltså att varken Frankrike eller Storbritannien i handling stred mot Tyskland, gav Polen en känsla av att ha blivit förrått av sina allierade. En förklaring till att inget gjordes för att undsätta Polen var att de allierade inte hade hunnit genomföra sin mobilisering förrän striderna redan var över.”

”De enda militära strider som de allierade utkämpade under låtsaskriget var till sjöss.”


april40

På våren året därpå – den 9 april 1940 – invaderade Tyskland plötsligt Danmark och Norge. Varför?

Denna invasion hade sin bakgrund i att England var på väg till Norge, för att ta kontroll över Narvik och de svenska malmfälten i norr. Det tyska angreppet utgjorde ett försök att förekomma engelsmännen, vilket också lyckades.

Inte bara kunde man därigenom säkra fortsatt tillgång till järnmalm, ockupationen av Norge gav också ett strategiskt bättre läge i det fortsatta kriget mot England.

Till bilden hör att England invaderade Island den 10 maj 1940, efter att Island vägrat ansluta sig till de allierade.

Om engelsmännen hade hunnit före tyskarna till Norge, och ockupera vårt grannland – hur skulle det då ha gått för oss? Skulle Sverige då ha kunnat hållas utanför Andra världskriget?


fr40

En månad senare – den 10 maj 1940 – angrep Tyskland Frankrike. Det skedde genom att gå via Belgien och Nederländerna, en manöver som dels undvek den franska Maginotlinjen, dels franska och engelska styrkor. Dessa förmådde inte förflytta sig tillräckligt snabbt, och genom sin blixt-krig-taktik vann tyskarna snabbt ett övertag.

Det finns olika teorier om vilka krigsmål som Hitler här från början hade. Var det bara att upprätta en buffertzon på den franska sidan om gränsen, som skydd mot franska angrepp? Eller var det att – som faktiskt skedde – ockupera hela norra Frankrike, inklusive Paris?

Redan den 14 juni intogs Paris och Frankrike kapitulerade den 22 juni. Kapitulationen undertecknades i samma järnvägsvagn i vilken tyskarna undertecknat vapenstilleståndet i november 1918.  Norra Frankrike blev efter nederlaget en av Tyskland ockuperad zon, södra delen blev det beroende Vichyfrankrike.


Intressant i detta sammanhang är också Dunkerque. Det handlade där om ödet för den brittiska expeditionskår på 10 divisioner, som naglades fast vid kanalkusten.

Wikipedia:

”I slutet av maj inledde de brittiska och franska styrkorna vid Dunkerque en enorm evakuering. Hela 335 000 allierade soldater lyckades fly från Frankrike till Storbritannien. Evakueringen möjliggjordes av att de tyska förbanden av skäl som aldrig blivit riktigt klargjorda stoppade offensiven mot Dunkerque…”

”De tyska trupperna trängde ut den brittiska expeditionskåren tillsammans med stora franska styrkor mot Engelska kanalen. Genom en omfattande insats – inte minst genom allmänhetens bistånd – lyckades man ta hem en stor del av expeditionskåren, cirka 338 000 man.

Allt vad som fanns i fråga om fartyg och båtar (inklusive fritidsbåtar) uppbringades i södra England och med hjälp av dem fördes soldaterna från Dunkerques stränder till moderlandet. Huvuddelen av de franska styrkorna och all brittisk materiel blev kvar på stranden.”

För England blev det både ett moraliskt nederlag och en förlust av stora mängder krigsmateriel.

Evakueringen möjliggjordes av att tyskarna stoppat sin offensiv, lät dem undkomma.

Varför? En förklaring kan vara att Hitler önskade en fredsuppgörelse med engelsmännen och inte önskade ha dem som fiender.

Inom den brittiska statsledningen fanns nu också röster för en fredsuppgörelse med Tyskland.

Wikipedia:

”The May 1940 War Cabinet Crisis was a confrontation between Winston Churchill, newly appointed as the Prime Minister of the United Kingdom, and Viscount Halifax, the Foreign Secretary, which took place between 25 and 28 May. Halifax believed that in view of the successful German invasion of France and the encirclement of British forces at Dunkirk the United Kingdom should explore the possibility of a negotiated peace settlement with Adolf Hitler. Churchill outmanoeuvred Halifax by calling a meeting of his 25-member Outer Cabinet, to whom he delivered a passionate speech…”

Vad var här innebörden av det tyska fredsbudet?

En uppgift på webben säger så här:

”Hitler offered total cessation of the war in the West. Germany would evacuate all of France except Alsace and Lorraine, which would remain German. It would evacuate Holland and Belgium, retaining Luxembourg. It would evacuate Norway and Denmark. In short, Hitler offered to withdraw from Western Europe,..”

Kan det stämma? Skulle Hitler vara beredd att gå så långt som till att utrymma både Frankrike och andra områden?!

Ja, kanske:

Enligt webbsidan Tomatobubble förmedlades redan i maj, genom kontakter i Sverige, ett tyskt förslag med innebörden att Tyskland kunde tänka sig att åter lämna ockuperade länder.

Dock inget gensvar från London.


Till detta återkom Hitler i ett tal inför den tyska riksdagen den 19 juli. Rubriken var ”En sista vädjan till förnuftet”. Detta tal trycktes sedan upp som flygblad och släpptes över London.

Hitler ville därigenom gå förbi brittiska massmedia, försökte vända sig direkt till engelska folket.

Ur texten:

”I can see no reason why this war must go on. I am grieved to think of the sacrifices it will claim…. I know that millions of German men, young and old alike, are burning with the desire to settle accounts with the enemy who for the second time has declared wap upon us for no reason whatever. But I also know that at home there are many women and mothers who, ready as they are to sacrifice all they have in life, yet are bound to it by their heartstrings.

Possibly Mr. Churchill again will brush aside this statement of mine by saying that it is merely born of fear and of doubt in our final victory. In that case I shall have relieved my conscience in regard to the things to come.” 

Inget gensvar från London heller denna gång.

kb


Sedan kom ”Blitzen” mot London, då Luftwaffe släppte annat än flygblad.

Hur började detta bombkrig? Hur utvecklades det?

Det ska jag ta upp i nästa Tysklandsavsnitt!


Mer

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23782512.ab

13 svar

 1. Det viktigaste budskapet, som jag ser det, i denna Tysklandsserie är att de fakta Jan redovisar, som finns att tillgå på nätet, som visar hur WWII startade, är att jämföra med situationen på världsarenan idag. Vladimir Putin har ju vid flera tillfällen liknats vid Adolf Hitler och demoniseringen av Putin följer samma mönster som den av Hitler.

  Våra media i väst redovisar inte vad Vladimir Putin har att säga i de otaliga presskonferenser som hållits. Västjournalister som deltagit i dessa presskonferenser har INTE delgivit sina läsare, lyssnare och tittare vad Putin har svarat på de frågor som kommit upp. Se sista klippet ovan från 1.39.

  Men eftersom vi matats med en helt felaktig bild om hur WWII startade kan vi inte se dessa liknelser i västs tillvägagångssätt för att slå ut en, som man ser det, jämnstark fiende. Det gäller att med provokationer locka ut sin fiende på slagfältet, och i och med det får man opinionen med sig och får på så vis ett moraliskt övertag.

  Putin har ännu ej gått i den fällan, han känner säkert till den mycket väl. Det kommer sannolikt att krävas ytterligare en falska flagg operation som kan ”bevisa” att Ryssland gjort sig skyldig till något spektakulärt. Vi har redan sett hur Ryssland anklagas för nedskjutningen av Malaysian Air 017 i Juli 2014. Hur man anklagas för ”brott mot civila” i Syrien främst Aleppo. Vidare anklagas man för att ha attackerat de civila hjälpkonvojer som varit på väg in i stridsområden.

  Nu demoniseras Filippinernas president för våld mot sina egna för att han tar itu med knarkhandeln och den organiserade brottsligheten. Knark vet vi ju sedan tidigare, att det är USA som ligger bakom det mesta av världens droghandel. Filippinernas nyvalde President har valt att vända USA ryggen till förmån för Kina och Ryssland.

  Kriget mot Tyskland fortsätter, efter avslöjanden om VW skandalen och attackerna mot Deutsche Bank, västoligarkerna har fått bankens aktie att rasa över 70% sedan januari 2014. VW har fallit med 50% på ett och ett halvt år. Tyskland och EU får inte växa sig för starkt ekonomiskt då kanske vi får idéer som är till nackdel för oligarkerna i USA. De s.k. muslimska terrorattackerna mot Frankrike, kom sedan Hollande offentligt uttryckt en vilja att ta bort sanktionerna mot Ryssland.

  Det höjs åter röster runt om inom EU att sanktionerna mot Ryssland borde tas bort. Det skakar så klart oligarkerna in i märgen och då är krigsrustningen och hetsen mot Ryssland extra viktig. I den hetsen ingår numera vår regering och Riksdag. Våra folkvalda som nästan helt bäddat ner sig i NATO:s säng håller därmed på att utsätta oss för en mycket stor fara. Som associerad med NATO blir även vi en legitim måltavla från Ryssland i händelse av krig. Våra politiker utsätter oss för risken att bli direkt angripna vilket vi INTE givit dem mandat att göra.

  Jag konstaterar att västmakterna inte har något som helst intresse att förhandla eller diskutera, Inte med Hitler och inte med Putin eller någon annan som inte vill gå i Washingtons ledband. Då är lösningen våld. Räcker inte det, ta mera våld, helst med atomvapen. Det har man ju visat att man inte drar sig för att använda, helst mot civila.

  Kolla de länkar Janne serverar läs och fundera. Titta på Youtube klipp om vad Putin faktiskt har sagt vid olika möten och jämför med hur väst agerade mot Tyskland 1933-39. Historien ser ut att upprepa sig, så det är nog bäst att förbereda sig på bistra tider. Kom ihåg att vi är långt ifrån självförsörjande på livsmedel. Så håll i hatten och skaffa er en geigermätare.

  • Just så menar också jag:

   ”Men eftersom vi matats med en helt felaktig bild om hur WWII startade kan vi inte se dessa liknelser i västs tillvägagångssätt för att slå ut en, som man ser det, jämnstark fiende. Det gäller att med provokationer locka ut sin fiende på slagfältet, och i och med det får man opinionen med sig och får på så vis ett moraliskt övertag.

   Putin har ännu ej gått i den fällan, han känner säkert till den mycket väl…”

 2. Tillägg till mitt tidigare inlägg, sjätte stycket. Det svenska företaget Kockums övergick i tysk ägo 1999 och införlivades i HDW-koncernen (Howaldswerke Deutsche Werf AG). Sex år senare övergick Kockums till Thyssen Krupp Marine Systems efter att framgångsrikt utvecklat smygteknik för ubåtar. Året därefter utökades verksamheten ytterligare då Kockums övertog de marina verkstäderna på Örlogsbasen i Berga utanför Stockholm.

  Svenska politiker hade sannolikt blivit beordrade av Washington att återta Kockums från Tyskland redan 2008-09. Det efter att HMS Gotland, en svensk ubåt sjösatt 1995 med Kockums utvecklade smygteknik, samövat med US-marines under 2006-07. Det visade sig ommöjligt för amerikanarna att hitta den svenska u-båten som ostört kunde manövrera i närheten av de amerikanska ytfartygen.

  Våren 2014 gjorde det svenska försvaret en gryningsräd mot Kockums laboratorium i Malmö och beslagtog ritningar och andra handlingar från då tyskägda Kockums. Det som beslagtogs var dokument och ritningar på det av Kockums utvecklade smygtekniken. Därefter följde förhandlingar med tyskarna att Kockums skulle köpas av SAAB AB. Redan i slutet av juni 2014 hade Kockums överförts till svensk ägo.

  Helt klart är att Sverige tvingats att köpa tillbaka Kockums då USA inte ville att denna avancerade teknik skulle finnas kvar i tyska händer. USA litar inte på Tyskland utan föredrog att den svenska vasallstaten är ett säkrare kort.

 3. Jan, du lägger fram obestridliga fakta, som vem som helst kan kolla upp. Men i den lök av lögner, i otaliga lager, som Bankmaffian har konstruerat, göms oerhört mycket mera att klarlägga.

  För mig är socialism alltid socialism, oberoende om den är nationalistisk eller internationalistisk. Den svenska socialdemokratins faktiska politik under 30-talet var till förväxling lik den tyska nationalsocialismens, men de svenska liberalerna i partiet styrde den in i en annan riktning. Rasismen och rashygien-idéerna var dock desamma.

  Alla de betydelsefulla politiska rörelserna de senaste tvåhundra åren kan, direkt eller indirekt, härledas från Adam Weishaupt och Marx, båda finansierade av Rothschild. Alla handlar om den starka staten och folken som undersåtar. För att nå sitt globala maktherravälde, har inte Bankmaffian kunnat spela med öppna kort. För att lura folken har man skapat ett panorama av ideologier, inom vilka man kunnat engagera folkflertalet i västvärlden. Det är därför det har varit av fundamental betydelse att lägga beslag på tidningar, radio-/TV-kanaler och filmindustrin, så att spelet inte avslöjas. Med folkmajoriteterna i säkert förvar inom de sorgfälligt utarbetade ideologierna, har man sedan manipulerat fram konstlade konflikter mellan dem, i vilka man har kunnat konsolidera sin ekonomiska och politiska makt. Redan på 1700-talet lade professor Weishaupt upp strategin och taktiken för maktövertagandet – fortfarande följer man dennes handlingsprogram nästan slaviskt.

  Ingen kan övertyga mig, att inte Hitler och övriga NSDAP-ledningen visste vad de gjorde, när de hejdade offensiven och lät engelsmännen evakuera från Dunkerque. Bankmaffian blev överraskad av, att den tyska krigsmaskin, som den hjälpt till att bygga upp, var så oerhört överlägsen de franska och engelska trupperna. Därför gavs order om att hejda framryckningen.

  Om tyskarna hade tillintetgjort de engelska trupperna där och direkt hotat att invadera England, vore den engelska regeringen tvungen till fredsförhandlingar. Den engelska befolkningen, trots den intensiva krigspropagandan före kriget, var till stor del negativ till ytterligare ett storkrig. Med 330 000 tillfångatagna eller dödade unga engelsmän, skulle ledarna inte ha kunnat motivera befolkningen till fortsatt krig. För att stärka den engelska blodtörsten, beordrades nazisterna att bomba bostadsområden, i stället för industrier och militäranläggningar.

  Bankmaffians mål var ju att krossa Tyskland och döda så många tyskar som möjligt. Med VK1 var man halvvägs, men för att nå målet krävdes ett nytt världskrig, inte en begränsad konflikt (som dessutom såg ut att sluta med tysk seger). I bakgrunden hade bankmaffian både USA och Sovjetunionen – båda i Bankmaffians ledband – och båda måste in i kriget, för att nå det slutresultat, man önskade sig.

  Under ett halvt sekel före VK2 hade USA bedrivit ett handelskrig mot Japan, i syfte att inordna det under Bankmaffian. Genom USA’s handelsblockad blev det råvarufattiga Japan därför tvingat till att angripa sina grannländer, för att trygga sin växande industri. Genom skickligt lurendrejeri lyckades man sedan provocera fram Japans attack mot Pearl Harbor och därmed hade Roosevelt fått sin befolkning med på att träda in i kriget.

  I Sovjetunionen hade Bankmaffian sett till att rusta militären i det fördolda, med stor hjälp av den amerikanska industrin, och dess lakej Stalin var satt i beredskap för krig med Tyskland. Eftersom målet var att krossa det tyska folket och göra alla tyskar till syndabockar, hatade av hela världen för evig tid, var det viktigt att det var tyskarna som anföll – vilket Bankmaffians knähund Hitler också gjorde.

  Utan de tyskarna truppernas extrema försvagning på den ryska stäppen – fastkörda i lera med oerhört utsträckta försörjningslinjer och med soldaterna ihjälfrusna i den ryska vintern p.g.a. felaktig klädsel – skulle det kommunistiskt utarmade Sovjetunionen aldrig ha kunnat besegra tyskarna. Om tyskarna skulle ha förberett sig i lugn och ro i det ockuperade Polen, hade kommunisterna aldrig kommit längre än så.

  Ovanstående beskrivning må synas konspiratorisk i överkant, men ingen annan beskrivning av VK2, och upptakten till det, har nöjaktigt lyckats förklara de till synes extremt korkade beslut, som togs av den tyska ledningen, som gjorde det omöjligt för tyskarna att kunna vinna kriget. Man har försökt skylla på att Hitler och hans generaler var dumma – men ledare av den kalibern är inte dumma. Antingen är de lurade eller köpta. Att Hitler och/eller hans närmaste i NSDAP hade en dold agenda och var Bankmaffians handgångne män är den enda rimliga slutsatsen.

  Som romarna sade: ”Cui bono est?” – Vem är gynnad? Se till slutresultatet, utgå från det och sanningen uppdagar sig.

  Och nu inväntar vi VK3, vilket inte lär dröja så länge, om man skall döma av krigspropagandan i Bankmaffians media. Bankmaffians järngrepp över västvärlden är nu total och resten av världens länder är inte längre ett hot mot globaliseringen i New World Order. Först skall dock folken slutgiltigt krossas, förslavas och de flesta utplånas. För evigt!

  • @ladulaas
   Ja, nog kan denna beskrivning nog vara konspiratorisk i överkant. Jag lutar åt att det inte förhöll sig på det sättet. Huruvida nationalsocialism är bra eller dåligt tar jag inte ställning till, jag vill veta vad som hände och hur det hände då vi i alla fall kan konstatera att den officiella bilden av kriget och dess orsaker inte stämmer.

   Så vitt jag förstår blev Bankmaffian utmanövrerad av NSDAP vid makttillträdet 1933. Tyskland övergick till att ge ut egna pengar som inte var bundna till dessa bankirer. Med dessa interna pengar byggdes så ekonomin och industrin upp som gav arbeten och satte hjulen i snurr. Många arbetslösa ungdomar sattes i oavlönat arbete till en början för att renovera och förbättra infrastrukturen. Jämföra med i dag så hade Libyen en egen centralbank direkt under regeringen, lika i Syrien. Irak valde att börja sälja olja i Euro och skippade petrodollarn. Iran säljer olja i andra valutor än dollar.

   Alla vet att krigsvintrarna var extrem kalla jämfört med perioden före och efter kriget. Länk till historiska väderdata:
   http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken/2012/12/14/krigsvintrarna-1940-1942-2/
   Det ger temperaturer och väder som rådde i Sverige under denna period, de ger i alla fall en fingervisning om hur mycket kallare det var då. I det läget gjorde så klart militärledningen i Tyskland en miss man hade inte räknat med att kommande vintrar skulle bli så fruktansvärt mycket kallare än normalt.

   Angående Dunkerque så släppte Tyskland de inträngda brittiska och franska styrkorna så att de kunde fly i säkerhet därför att Hitler inte ville spilla mer blod än nödvändigt. Det kan även ses före krigsutbrottet då Hitler förgäves försökte få till förhandlingar och överenskommelser med Polen och Storbritannien. Genom att låta dessa soldater fly i säkerhet ville han visa att han hellre ville ha fred och hoppades få motståndarna till förhandlingsbordet men även detta förgäves. Att Hitler inte ville ha krig och när det till slut blev oundvikligt försökte han att få slut på det snarast möjligt. Tyskland gjorde flera fredsinviter för att avbryta fientligheterna men dessa hörsammades inte av väst.

   Beträffande Japans anfall på USA så kom det som svar på att USA låg bakom att förhindra Japan att få tillgång till råvaror. Japan hade legat i krig med Kina sedan 1931 och man hade som mål att erövra Manchuriet för att få sitt Kejsardöme att växa. USA lade krokben för dessa planer och till slut fick Japanerna nog och attackerade Pearl Harbor 1941. Amerikanarna visste att anfallet var på väg efter att ha fått underrättelser från bl.a. Australien som fångat upp Japanernas radiotrafik. Men USA låtsades inte veta något utan lät det ske så att man fick chansen att delta i skjutandet.

   Efter WWII slut så fortsatte inbördeskriget i Kina med oförminskad styrka Det var nationalisterna mot Mao. USA stöttade Mao i den kampen då nationalisterna vägrade att gå med på ett tvåpartisystem i Kina. Mao köpte USA:s förslag och var säker på att få folket med sig. Nationalisterna ville göra upp på slagfältet och förlorade då USA hjälpte Mao till makten.

   Nationalistkina skulle kväsas, lika med nationalistjapan och nationalisttyskland. Ett nationalistiskt styre i ett land vill inte oligarkerna ha. Det förhindrar bankirmaffians infiltration och osynliga styre bakom demokratins fasad. Vi ser direkta paralleller med Libyen, Irak och Syrien som också stod på egna ben vilket var och är en nagel i ögat på bankmaffians frihet.

   Väst ville hålla krigsindustrin i Tyskland helskinnad så att inte kriget tog slut för fort. Därför gav man sig på civilbefolkningen med nattliga terrorbombningar av tyska städer för att ta ihjäl så många som möjligt och bryta ner försvarsmoralen i hela samhället. Den tyska industrins tillverkningskapacitet låg på topp 1944. Och för att se till att kriget kunde fortgå så länge som möjligt gjorde bl.a. Standard Oil affärer med Tyskland och sålde en tillsats till det syntetiska bränsle IG Farben framställde till Luftwaffe. Utan denna tillsats skulle tyskt flyg stått på marken.

   Se till att industrin levererar så vi hinner bryta ryggen av civilbefolkningen och därmed försvaga militärens moraliska stridsvilja. denna effekt syntes även tydligt i krigets slutskede då Dresden fullständigt krossades med spräng och brandbomber. När kriget var över fördrevs tyskar från flera områden i öster och den tyska militären sattes i koncentrationsläger med extremt lite vatten och mat. Man hade inte ens tak över huvudet utan 100.000 tals människor fick stå ute på fälten omgärdade av taggtråd och skjutglada amerikanska soldater. Fler tyskar dog åren efter krigsslutet än under hela kriget.

   Dessutom hade de allierade soldater som Tyskland tagit tillfånga och placerat i läger kunde 97-98% åka hem helskinnade efter kriget. Att Hitler skulle varit köpt av maffian ser jag som helt osannolikt. Så vitt jag vet hade han inget att tjäna på detta. Att han efter kriget, som många påstår, skulle fått en välavlönad pension i Argentina tvivlar jag starkt på.

   Skulle din bild vara korrekt då skulle allt motstånd mot bankmaffian vara meningslöst. I så fall är dagens Ryssland, Kina, Iran m.fl. köpta på samma vis så att kriget kan komma och de rika kan bli rikare och den nödvändiga(enligt oligarkerna)befolkningsminskningen kan bli ett faktum. Vad gör vi, lägga oss ner och dö?

   • Anmärkningsvärt:

    ”Väst ville hålla krigsindustrin i Tyskland helskinnad så att inte kriget tog slut för fort. Därför gav man sig på civilbefolkningen med nattliga terrorbombningar av tyska städer för att ta ihjäl så många som möjligt och bryta ner försvarsmoralen i hela samhället. Den tyska industrins tillverkningskapacitet låg på topp 1944. Och för att se till att kriget kunde fortgå så länge som möjligt gjorde bl.a. Standard Oil affärer med Tyskland och sålde en tillsats till det syntetiska bränsle IG Farben framställde till Luftwaffe. Utan denna tillsats skulle tyskt flyg stått på marken.”

   • Jag hävdar inte att jag absolut har rätt i alla detaljer – desinformationen har och är omfattande; Många etablerade ‘fakta’ är lögner. Mycket av det du skriver finns det belägg för och händelseförloppet är vi inte oense om. Men för att händelseförloppen skall kunna inlemmas i en logisk kedja, måste man gå bakom det uppenbara. Att se VK2 som en isolerad händelse, utan samband med andra konflikter, anser jag vara det största hindret, för att se det mönster, som blir allt tydligare, ju mer man luskar.

    Om Hitler var något, så inte var han en fredens vän. Att han själv hävdade det är sant, men objektivt var han absolut inte det. Då kan man lika gärna hävda att Romarriket var fredligt, liksom dagens USA. Hitler och NSDAP följde krigets väg från dag 1. Glöm inte den k-pist-stödda Münchenkuppen! Man lät besätta Ruhr, man marscherade in i Österrike (i o.f.s. med absolut majoritet hos österrikarna bakom sig), man invaderade Tjeckoslovakien, man anföll Polen (efter att han gjort ett avtal med Stalin om att stycka landet), man invaderade Danmark och Norge. Visst ville Hitler fred – Pax Germania överallt.

    Om man fattar beslut om att anfalla, invadera och ockupera andra länder, så backar man inte på mållinjen. Då är man lallande fåne. Och Hitler var inte korkad. Om han hade tagit tillfånga 300 000 engelska soldater, skulle han ha haft en förhandlingsposition gentemot engelsmännen och då skulle han ha fått ‘sin fred’ och VK2 skulle ha varit över innan det började. Slutsatsen kan inte bli annat än en: Hitler ville inte vinna och han ville inte ha fred. Alla andra förklaringar ser jag som dimridåer och bortförklaringar.

    Jag ser att du undviker att kommentera det misslyckade tåget mot Ryssland närmare, skyller bara – som alla andra – på att tyskarna hade otur. Inget försök att invadera och ockupera Ryssland västerifrån har någonsin lyckats. Att dessutom frivilligt skapa sig ett tvåfrontskrig, är så sinnessjukt, så jag har inte ord för det. Redan före VK1 varnade generalerna, i både Österrike-Ungern och i Preussen, för riskerna med ett tvåfrontskrig – och vi vet hur det gick då. Det visste Hitler också: Att anfalla Sovjetunionen var att medvetet gå in för att förlora kriget.

    Att försöka förklara VK2 med att det bara var tabbar, som avgjorde kriget, är att överge logiskt tänkande. Att dessutom hänvisa till politikernas deklarationer, är att ge upp att tänka själv. Till politikers främsta egenskap hör att ljuga och förvilla.

    Så till konspirationsteorier: Alltsedan självständighetsförklaringen 1776 har USA ALDRIG hotats av krig på sitt eget territorium. Trots det har landet varit i krig kontinuerligt sedan dess, så när som på trettio år. VARENDA GÅNG under paroller av frihet och demokrati. Ofta efter en mer eller mindre skickligt skapad falsk-flagg incident. Att tro att båda världskrigen, vars absoluta segrare i båda fallen var USA – som dessutom, klokt nog, väntade tills alla andra var slutkörda – just när det gäller VK1 och VK2 INTE skulle ha USA som skapare, tycker jag är ologiskt. USA är och har alltid varit en krigsmaskin, som är ute efter världsherravälde, något som det nu nästan har förverkligat. Att krigen var så omfattande ändrar inte på den saken. Som Hitler (eller om det var Goebbels) sade: Om du skall lura i folk en lögn, så gör den stor och upprepa den ständigt.

    Visst finns det länder och politiska rörelser som också vill skapa sig världsherravälde – arabvärlden och dess islamism samt kommunismen är två exempel – men ingen har varit effektivare än USA-imperialismen. Den har byggt sig hundratals militärbaser överallt och tillsätter – och avsätter – diktatorer världen över. Med handelsavtalen TTIP, CETA och TPP kommer dess gigantiska företag att ha gjort oss helt förslavade. Och USA har skapat sig sitt världsherravälde under en förklädnad av att kämpa för frihet och fortfarande – speciellt i vårt land – tror gemene man på det. Det är mycket, mycket skickligt gjort.

    Världens härskare driver ett spel med oss. Om vi inte är medvetna om det, och värjer våra politiska rörelser och partier mot infiltrerande mullvadar, så blir vi bara nickedockor i deras spel. Om vi sätter upp skygglappar mot att se hur spelet bedrivs, bara för att ‘få göra något’ i konkreta frågor, så kommer vi aldrig att få hejd på det.

    Sverigedemokraterna var på rätt väg från början. Ledningen klantade till det, när den släppte in infiltratörerna i partiet och nu är SD ett kraftfullt verktyg i USA-imperialismens och bankmaffians händer. Precis som NSDAP var i praktiken. Om man inte grundligt analyserar historien, kommer man att ständigt upprepa samma misstag.

    Visst skall vi agera och skapa organiserat motstånd – men om vi inte gör klart för oss hur infernaliskt skickligt vi har blivit manipulerade och ser till att aktivt förhindra ett upprepande – så kan vi lika gärna lägga oss ned och låta asen förslava oss. De har hållit på i mer än tvåhundra år för att skapa sitt New World Order – antagligen mycket längre än så – och vi skall inte inbilla oss att det bara är att se på historien i rosafärgade glasögon och skylla alla misslyckanden på otur. Framgång och misslyckande har alltid en orsak – utan grundlig analys kan man inte förhindra att göra samma misstag igen. Det pågår en konspiration – och den har pågått i sekler – för att upprätta en globaliserad diktatur. Vägrar man att tänka den tanken, så är vi chanslösa.

 4. Intressant bok: ”Suomi myrskyn silmässä”, Erkki Hautamäki, finns i svensk översättning: Finland i stormens öga

  Vet inte om uppgifterna stämmer: det fanns en hemlig överenskommelse mellan England-Frankrike å ena sidan samt Sovjet å andra sidan att öppna en nordlig front mot NaziTyskland (Mannerheims hemliga mapp), enligt boken.

  Tyskland skulle då ha lyckats komma över denna hemliga pakt och förekommit.

  Värt att läsa och ta ställning till!

 5. @ladulaas
  Jag håller med dig i mycket av det du säger. Jag avfärdar inte teorin om att Hitler skulle kunnat varit en del av oligarkernas plan. Jag vill studera vidare i ämnet för att få pusselbitarna på plats och i slutändan får man se var man landar.

  • Det är bara att studera vidare, sista ordet är inte sagt.

   En mycket intressant bok är ”Proofs of a conspiracy” av John Robison, utgiven första gången 1797. Han går där detaljerat igenom Illuminati och dess övertagande av Frimurarna på kontinenten. Han visar hur professor Adam Weishaupt lade upp planer för infiltration av universitet och skolor, tog kontroll över bokförläggare och bokhandlare samt organiserade bildning av hemliga celler, förklädda till läsecirklar. Den boken känns anmärkningsvärt modern, dagens vänsterpropaganda och -taktik känns igen nästan på varje sida. Trots det något ålderdomliga och uppstyltade språket, är den ganska lättläst. Den finns i nyutgåva. Efter att ha läst den inser jag att det som sker idag har djupa rötter.

   En annan bok, som ruskar om ens uppfattning om världspolitiken, är ”Hitler was a British agent” av Greg Hallett. Jag hade sedan länge börjat misstänka, att det i NSDAP’s ledning måste ha funnits brittiska agenter. Fr.a. misstänkte jag dess chefsideolog Rosenberg, som var den som satte fart på judeförföljelserna. Efter att ha sökt uppgifter på internet om detta snubblade jag över Halletts bok. Då tyckte jag att titeln var barock, men skaffade den ändå. Trots att Hallett inte är en driven skribent – han upprepar sig ofta, hoppar ofta fram och tillbaka i historien och har en omfattande, detaljerad och tröttande beskrivning av hur engelsmännen bytte beteckningar på flygplan för att förvilla vad de användes till, är boken en omtumlande upplevelse. Efter att ha läst boken inser jag att ALLT som vi matats med om NSDAP och VK2 är lögn – från alla håll! – och att det fanns ett ganska intensivt utbyte av kontakter på toppnivå mellan Tyskland och England genom hela kriget.

   För att få perspektiv på Hitler är Traudl Junges ”I Hitlers tjänst” (hon var Hitlers sekreterare) mycket bra. Ur gräsrotsperspektiv ger Vera Oredssons ”När flaggstängerna blommade” perspektiv på NSDAP och man inser att det, i dess inrikespolitik, var mycket lite som skiljde det partiet från den samtida svenska socialdemokratin.

   Som jag ser politiken i Sverige och Europa de senaste århundradena i korta drag:

   1789 utbröt den franska revolutionen, Illuminatis första maktövertagande, en position man fortfarande intar. 1792 mördades Gustav III av frimuraren Anckarström (vars byst fortfarande står uppställd i GrandOrient-logen i Paris). 1815 besegrades Napoleon av engelsmännen och i samband med det tog Rothschilds kontroll över den engelska ekonomin i en börskupp. Frimurarna i Sverige hade konsoliderat sin makt i den svenska staten sedan kungamordet och detta år utsåg man den franske frimurargeneralen Bernadotte till kung i vårt land och han insattes på tronen 1820. Illuminati/frimurarna har sedan dess aldrig förlorat kontrollen över Sverige och allt politiskt liv här har varit ett av den organisationen redigerat skådespel.

   Tyskarna har varit en hård nöt att knäcka. Trots att Illuminati bildades i Sydtyskland, lyckades det dem inte att få en sådan kontroll, som i Frankrike, Sverige och England. Först måste man fösa ihop de olika tyska länderna i en nation, vilket man ordnade med hjälp av frimuraren Bismarck. Tyskarnas enastående organisatoriska effektivitet och deras begåvning och arbetsförmåga höll på att rasera frimurarnas planer, på att behålla England som maktcentrat i Europa. Därför lade man upp planerna på de två världskrigen, som man räknade med skulle få ned det tyska folket på knä tillräckligt länge, för att bilda det överstatliga EU och krossa alla Europas folk för gott. Den processen pågår nu för fullt, samtidigt som frimurarstaten USA parallellt arbetar med globaliseringen med sikte på New World Order.

 6. Intressant serie. Min syn är att det är enormt viktigt, speciellt vad gäller andra världskriget, att man håller sig till källor man tror sig kunna lita på. Det näst bästa är de som var med men här får man vara extra vaksam på att det finns en bias. Jag är därför själv ”skeptisk” till författare som kommer ut med kanske en eller två böcker ”med sensationellt” innehåll som ingen annan grundlig historiker redan hittat. Förutom detta måste man så klart tänka själv.

  Min uppfattning är att vi kan skriva av alla idéer om att Hitler var ”agent”. Hans bana kantades av tvära kast, ända till slutet. Han var nära döden många gånger och någon lätt resa hade han definitivt inte.

  Churchill finns väl dokumenterat att han var i händerna på ”The Focus”, en judisk grupp som finansierade och lyfte fram honom. Det finns ingenting om detta berättat av någon känd historiker eller närstående, vad gäller Hitler.

  Alla dokument och vittnesmål från den här tiden måste man förhålla sig kritisk till.

  Ett exempel. Mussolini som i grunden har helt opålitlig invaderade Grekland vilket ”tvingade” Hitler till omprioriteringar, så attacken mot kommunisterna försenades ca: 4 veckor. Det ä inte osannolikt att man lyckats inta Moskva, men vädret hindrade dem. Inte troligt att detta låg i bankirernas intresse.

  Hitler var synnerligen mån om att undvika krig och konflikt. USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjet hade 10 ggr så stor militärapparat, var och en av dem. Dessutom hade han inte råd att 1933 avsätta pengar till rustning. Det var egentligen fört då kriget brutit ut som man lade om hela ekonomi för kriget. Tror det var 1936 som han stod bakom ett förslag att alla länderna, ovan, och Tyskland skulle enas om att rusta ner. Tyskland skulle också bindas av avtalet och endast ha en försvarsmakt. Länderna ovan vägrade, så efter år av försök, var Hitler tvungen att kräva att Tyskland också skulle fritt kunna rusta.

  Alla som stod nära honom hyllar personen och 97% av tyskarna röstade på honom. Jag är rädd för att vi blivit lurade också här.

  Han var alltid öppen med sina mål. Bara läsa talen, böckerna, o.s.v. Han såg kommunisterna som samhällets värsta fiende, vilket också stora delar av tyska folket gjorde. De hade ju sett med egna ögon vilket kaos deras påstådda ”klasskamp” medförde. Nästan alla kommunister gick sedan över och stödde honom.

  En annan vanlig missuppfattning är att han var ”högerextrem”. Tillåt mig skratta. Han hatade klassuppdelning, allt byggde på meriter, och på lojalitet mot det övergripande målet, vad som var bra för Tyskland. När han sedan fick makten 1933, helt lagligt, var det nödvändigt med mycket centralstyrning. Han hade ytterst kort tid på sig att ”bevisa” för folket att det han stod för var bra för dem. Det skulle aldrig gått utan en fast hand men inte heller om han inte fick med sig alla, arbetare som företagare. Alla behövdes för att kunna bygga upp Tyskland igen.

  Min egen övertygelse är att om han fått fortsätta så hade det på sikt utvecklats mer till en ”normal” ekonomi som var bra för alla. Den tiden fanns inte.

  • Intressanta synpunkter. Naturligtvis kan du ha rätt. Vad som gör mig misstänksam är att både troende nationalsocialister och de, som tillbedjer segrarmakternas av VK2 historieskrivning, säger samma sak om Hitler. Nu kan det ju naturligtvis hända att det faktiskt är sanning, men jag tvivlar starkt på det.

   Du hävdar att ”Hans bana kantades av tvära kast”, men där är jag definitivt inte överens med dig – om du inte bara menar yttre omständigheter, förstås. Med Hitler ser vi en man som hade en mission, som han stod fast vid ända till slutet. I hans person finner vi inte en man som vacklar hit eller dit. Han hade kraften, begåvningen och karaktären att ta sig ända till maktens centrum.

   Han hade en beslutsamhet, som var kompromisslös, som när han lät Gestapo och SS fängsla och avrätta SA-ledningen, eller som när han inte tvekade att invadera andra länder – även fredliga sådana. Att en så begåvad och målmedveten person skulle bete sig som ett fjolligt dårhushjon, stämmer inte med hans karaktär. Om han inte varit styrd, antingen av en dold inre agenda eller utifrån, skulle han inte ha haft några hämningar gentemot engelsmännen vid Dunkerque. En sådan person skulle inte frivilligt ha dragit på Tyskland ytterligare ett tvåfrontskrig, med säker förlust av kriget.

   I de böcker om Hitler, som jag läst – fr.a. hans sekreterares Traudl Junges bok – visar inte bilden av en person, som vacklar hit och dit. I stället ser man en person som gör exakt det han strävar efter. Och det var tydligen att leda Tyskland mot en katastrof.

   Visst skulle tyskarna ha kunnat inta både Moskva och S:t Petersburg, men kommunistledningen skulle bara ha dragit sig bakom Ural och därifrån sedan ha slagit sönder hans försörjningslinjer. Hitler visste att USA skulle dras in i kriget. Han visste att han skulle behöva hela Tysklands krigsmakt mot det hotet – om inte annat så hade hans generaler säkert talat om det för honom – om han nu ville vinna kriget.

   Menar du på allvar, att Hitlers rustning började 1936? Du måtte skämta. Menar du verkligen att Hitler-Tyskland på fyra år byggde upp en krigsmakt, som på en månad 1940 gjorde tvål av både Frankrikes, Englands och Belgiens stridskrafter, samtidigt som man hade resurser att ockupera Tjeckoslovakien, Polen, Danmark och Norge. Och dessutom hade massor av ubåtar, som utgjorde ett mycket allvarligt hinder för fiendens sjöstridskrafter? Och på ytterligare ett par år byggde världens största slagskepp, t.o.m. 2 stycken. Har du en aning om vilka resurser som krävs? Planeringen för upprustningen måste ha skett flera år före maktövertagandet 1933 och måste ha påbörjats omedelbart efter det, annars vore det hela en omöjlighet. Att Tyskland inte hade ekonomi för detta då, det vet vi – pengarna kom från Bankmaffian och den amerikanska industrin.

   Exakt HUR man fått Hitler i sitt våld, är en helt annan historia. Enligt Greg Hallett vistades Hitler ett år i England omkring 1912, där hans bror då lär ha bott. Hallett menar att han då blev hjärntvättad på Tavistock, som tydligen är en institution som sysslar med mind-control. Det låter i mina öron som en lite väl fantastisk historia, men vem vet? Även om det är sant, kommer vi dock aldrig kunna verifiera det. Andra hävdar, på lika lösa boliner vad jag kan se, att Hitler blivit indragen i Illuminati. Det är också en möjlighet, Illuminati hade ett kontor i Berlin fortfarande i början av 1900-talet. Men som sagt, inget som går att verifiera.

   Nationalsocialismens grundtankar skapades av en svensk professor, Rudolf Kjellén. Vad jag har sett av hans idéer, handlar det om klassisk socialdemokrati, men med en stark betoning av nationalstaten och det egna folkslaget. Att sionismen är starkt förbunden med nationalsocialismen, ser man genom att den är det samhällssystem man byggt Israel på – plus lite parlamentarisk fernissa för att lura amerikanska och europeiska fåntrattar (samt naturligtvis det israeliska folket).

   Slutresultatet av VK2 är att Tyskland krossades (igen), USA förstärkte sitt världsherravälde (igen) och staten Israel kunde utropas. (Tack vare judepogromerna i tyskockuperade områden i Europa, fick sionisterna tillräckligt många judar till Palestina, så de kunde ta landet från palestinierna. På den sionistiska världskongressen 1897, sade man att det skulle ta 30-50 år att bilda Israel – det tog 51 år. Välplanerat!) Ytterligare ett resultat är att man kunde sälja in Stål-och-Kolunionen, som ett fredsbevarande projekt, inför marschen mot EU och de europeiska staternas upplösning (läs: underkastelse).

   Som jag skrev tidigare: När man skall analysera historien, skall man utgå från slutresultatet. Mycket sällan spelar slumpen in, när det gäller stora historiska händelser, oftast är det som ser ut som slump i stället utomordentligt välregisserade skådespel. VK1 och VK2 var ingen slump. Inte heller resultaten av krigen. Hela nittonhundratalshistorien planerades långt tidigare. Med kontroll över pengarna och media, har Bankmaffians genomförande av krigen gått som på räls.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: