• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Tyskland 1: PRISET

chnurnberg

Om  Nürnbergrättegångarna hade varit opartiska och rättvisa, då skulle inte bara företrädare för Hitler-Tyskland – ”Tredje Riket” – ha suttit på de anklagades bänk! Där skulle ha suttit  även USA-generalen Eisenhower och den brittiske premiärministern Winston Churchill.

Här kommer en första del av tre på temat ”Ska vi hata tyskar?”.

Ämnet för denna del är ”PRISET FÖR KRIGET OCH NEDERLAGET”.

Rubriker:


A. BOMBKRIGET

B. KAPITULATION
1. Fördrivning och läger
2. Massvåldtäkter
3. Krigsfångar och svält
4. Skuldbeläggning

Ett beundransvärt folk!

Låt oss börja med en trailer till filmen ”Hellstorm”:


hbok

A. BOMBKRIGET

Filmen ”Hellstorm” i sin helhet är på 90 minuter:

Se vidare  http://www.hellstormdocumentary.com/

och en intervju med bokens författare här.


De bombningar som Storbritannien och USA genomförde över Tyskland 1942-45 riktade sig inte mot bara militära mål, som trupper och vapenutrustning, fabriker och kommunikationscentra. Det var fråga om terrorbombningar, där själva syftet var att åstadkomma maximalt omfattande civila förluster och svårigheter, för att demoralisera det tyska folket.

Man använde sig av bombplan som kunde ta stora laster och flyga långa sträckor – Lancaster, B-17 och B-24. De flög på hög höjd och kom i stora formationer, så att de kunde täcka in stora ytor. I fokus stod framförallt stadscentra och man siktade särskilt in sig på stadsdelar där arbetarklass bodde. Där stod husen tätare, så det blev mer effektivt.

Teknik och taktik utvecklades snart så att man först fällde sprängbomber, som slog sönder hustak och infrastruktur.  I nästa våg öste man på med brandbomber, som skapade eldstormar, som nådde mycket höga temperaturer. Syret i luften kunde då försvinna så att människor i skyddsrummen dödades genom kvävning.

Winston Churchill 1940: ”…this war is not against Hitler or National Socialism, but against the strength of the German people, which is to be smashed once and for all,..”

wclik

När började denna typ av terrorbombningar, med civila som måltavlor?

Var det engelsmän eller tyskar som började?

Det brittiska beslutet om att börja bomba städer i Tyskland hade tagits redan i maj 1940.

Wikipedia:

”Redan innan Tyskland började bomba Storbritannien hade det brittiska krigskabinettet beslutat (den 11 maj 1940) att bomba städer och bostadsområden i Tyskland. Man bombade Berlin och andra städer.”

David Irving redogör i denna film för Churchills roll. Genom upprepade bombningar av Berlin försökte han provocera Tyskland till att bomba London. Kolla särskilt 8.30 in:

Churchill lyckades med detta – Tyskland började under hösten att bomba även engelska städer med civilbefolkning, däribland Coventry.

De tyska flygangrepp över England som förekommit under sommaren 1940, efter Frankrikes kapitulation, gällde kamp om luftherraväldet, dvs hade militära mål.

Vad gäller brittiska bombningar av Tyskland hade det fram till 1942 rört sig om mer begränsade insatser, inte stora armador av bombplan som gick i skytteltrafik. Efter USA:s anslutning flög RAF-planen nattetid, medan de amerikanska planen kom dagtid.

Wikipedia:

”1942 utfärdades nya direktiv till Royal Air Force efter förslag från professor Frederick Lindemann… Målet var så kallad ’moralbombning’, att bomba för att minska försvarsviljan hos befolkningen.”

Frederick Lindemann, citerad  i boken ”The Myth of German Villainy”:

”It should be emphasized that the destruction of houses, public utilities, transport and lives, the creation of a refugee problem on an unprecedented scale, and the break down of morale both at home and at the battle fronts by fear of extended and intensified bombing, are accepted and intended aims of our bombing policy. They are not by-products of attempts to hit factories.”

Ur ”Hellstorm” av Thomas Goodrich:

”The architect of the idea was Arthur Harris, chief of British Bomber Command. Unlike the ’Battle of Britain’, which was a military contest from first to last, it was Harris belief that intense, sustained air strikes against German population centers could prove decisive.”

bombharris

Över den medeltida staden Köln fälldes i slutet av maj 1942 mer än 2.000 ton bomber från drygt 1.000 flygplan. Nära 500 tyskar dödades och 5.000 skadades, 45.000 gjordes hemlösa.

Ett år senare, med början den 24 juli 1943, genomfördes ”Operation Gomorrah” över Hamburg. Då handlade det om stora armador av bombplan, som kom i fem räder under en veckas tid. När räddningspersonal efter ett första angrepp försökte hjälpa överlevande kunde de överraskas av en andra anfallsvåg. Kanske 50.000 dödade, däribland 800 brandmän. 3/4 miljon av stadens invånare gjordes hemlösa.

Ur ”Hellstorm”:

”Soon, hundreds of planes began raining down tons of high explosives on the heart of Hamburg, blowing to bits schools, churches, hospitals, and homes. The onslaught increased in fury with each succeeding wave of bombers, building minute by minute to a fiery, devastating crescendo. Then, the planes suddenly disappeared, the skies were clear and all was silent again.”

”The following day, as rescue crews and firefighters from throughout another’s Germany battled the blaze, bombers of the US Army Air Force appeared over Hamburg.  As planned, the Americans surprised not only the emergency workers, but columns of fleeing refugees as well.”

dresden

När Dresden angreps i februari 1945 fanns där ovanligt många civila, pga flyktingströmmarna österifrån. Antalet dödade uppskattas här av David Irving till ca 135.000.

Detta massiva angrepp skedde dessutom i ett skede då kriget i praktiken redan var avgjort. Det hade än mindre av militär funktion. Det rullade bara på – alla lydde sina order.

”The Myth of German Villainy”:

”Everyone employed within the giant bombing apparatus continued to do the job they had been assigned to do, and no one in authority told them to stop, so the bombing continued, day after day, night after night.”

Om Dresden, kolla 14-26 min in: https://vimeo.com/127979808


kapitulation

B. KAPITULATION

Kravet från de fyra allierade segermakterna hade konsekvent varit en villkorslös kapitulation från tysk sida.

Vad skulle bli konsekvenserna när denna var ett faktum? Hur skulle tyskarna komma att behandlas efter att de gjorts helt försvarslösa?

Där kom svaret 1945.

Fler tyskar dog efter kapitulationen än under kriget, till följd av segermakternas agerande.

Ur ”The Myth of German Villainy”:

”It is estimated that more than 8 million Germans died during the war, but an astonishing 13 million additional Germans died after the war was over.”

mthauplan

Morgenthauplanen för det efterkrigstida Tyskland, presenterad i september 1944, var tydlig med ambitionerna. Planen, som var utarbetad av den judisk-amerikanske finansministern Henry Morgenthau, gick ut på att dela upp Tyskland i flera olika delar. Hela landets industri skulle läggas ner och Tyskland skulle omvandlas till ett jordbruksland. Tyskar skulle sättas i tvångsarbete utanför Tysklands gränser.

I planen ingick att Tysklands befolkningstal skulle påtagligt minskas – miljoner tyskar skulle elimineras. Morgenthau i sin dagbok: ”Germany must be turned into a wasteland, as happened there during the 30-year War.”

Mer om Henry Morgenthau fem minuter in i denna film.

perish

Redan 1941 – alltså tre år före Morgenthauplanen – hade boken ”Germany Must Perish” släppts i USA, skriven av Theodore Kaufman. Också han jude. Där förespråkades en massterilisering av tyskarna och att Tyskland skulle upplösas (se karta ovan). Ett tidigt recept för att s.a.s. ”lösa det tyska problemet”.


fordrivning

1. Fördrivning och läger

Viktiga moment i Morgenthauplanen blev genomförda.

Ett moment gällde att stora tyska landområden i öster skulle tillfalla Polen eller Sovjetunionen – vilket medförde fördrivning av de tio miljoner tyskar som bodde där.  Till detta kom ytterligare några miljoner tyskar som fördrevs från Sudetenland i Tjeckoslovakien.

Östfördrivningen skedde i två omgångar:

• Först från Ostpreussen som resultatet av sovjetiska Röda Arméns ankomst dit.

• Sedan som resultat av uppgörelsen i Potsdam sommaren 1945, där även Schlesien, Brandenburg och Pommern öster om Oder-Neisse-linjen överfördes till Polen.

De fördrivna tyskarna utsattes för svåra umbäranden – kanske 2 miljoner av dem omkom.

Från Johan Selanders blogg:

”I Polen gick milisenheter till handling redan innan dokumenten från Potsdam var undertecknade. Tyskar greps på öppen gata eller hämtades i hemmen och drevs med piskor och slag av gevärskolvar samman på torgen för vidare marsch till järnvägsstationerna. Pommern och Schlesien tömdes på sin tyska urbefolkning.

Människorna kördes iväg i gods- och kreatursvagnar, utan mat eller dryck, mestadels åldringar, kvinnor och barn. På gränsstationerna, t ex i Stettin och Belgard, plundrades de på sina sista ägodelar, en del in på bara underkläderna.

Framför allt äldre, sjuka och barn dog under transporterna. …Transportsystemet blev överbelastat och alla tyskar kunde inte kastas ut genast. En del tvangs ut på veckolånga marscher till fots. Andra blev internerade i läger.”


eye

1993 utkom John Sacks  ”An Eye for an Eye” – en bok om judisk hämnd på tyskar.

Enligt Sack upprättades koncentrationsläger i Polen för tyskar, ofta med judar som lägervakter. Antalet sådana läger skulle ha varit mycket stort – fler än 1.000! Där  internerades 200.000 tyskar och utsattes för omfattande misshandel och grym tortyr.

Om detta skrev Eva Bergqvist i Fri Information 1996:

”John Sacks bok bygger på såväl arkivforskning med arkiverade vittnesmål som på egna intervjuer med överlevande från de polska lägren för tyskar och med lägerpersonal. Skildringarna från förintelselägret i Schwientochlowitz är vedervärdiga. Tyskar slogs ihjäl en och en av judiska vakter beväpnade med påkar, stolsben och andra tillhyggen. Den judiske lägerchefen deltog med liv och lust i dödandet.”

Det finns även en film med John Sack, t ex 5.30 in:


kill

2. Massvåldtäkter

Döda så många tyskar som möjligt, bryt stoltheten hos deras kvinnor!

Så uttryckte sig Stalins judiske propagandaminister Ilya Ehrenburg:

”Kill, you brave Red-Army men, kill! There is nothing that the German is not guilty of. Comrade Stalin instructs us to put down this rabid animal. Break, with your force, the arrogant racial-pride of the Germanic Woman. Take her as your rightful prize of war. Kill, you brave Red Army men. Kill.”

Resultatet blev massvåldtäkter genom soldater i Röda Armen. Inte de soldater som kom först, utan den andra vågen.

Ca två miljoner tyska kvinnor blev offer för detta.

Se 30 minuter in i Hellstormfilmen.

badwar

Ur boken ”The Bad War” av M.S. King:

”Even the terrified women who flee to churches and hospitals are hunted down and gang raped. Nuns, little girls and elderly women are infected with general diseases… The most notable offenders are the mainly jewish NKVD rear guard troops and the mongoloid troops from the Asian Republics of the far eastern reaches of the USSR.

Rather than submit to the horror, thousands of German woman commit suicide.”


lager

3. Krigsfångar och svält

Över till situationen i väster och områden under befäl av USA-general  Dwight Eisenhower.

Hur behandlade man där de tyska soldater och officerare som hade kapitulerat?

USA hade undertecknat Genevekonventionen om behandling av krigsfångar. Detta kringgicks av USA genom en semantisk manöver. Istället för att erkänna dem som ”POW” (Prisoners of War) benämnde man sina tyska fångar något annat – ”Disarmed Enemy Forces”.

Gentemot dessa ansåg man sig inte ha några förpliktelser. Således spärrade man in dem i ett antal läger på öppna fält vid Rhen – utan föda, utan sanitet och utan skydd mot väder. De lämnades bara att dö. Röda Korset vägrades tillträde till lägren.

1,5 miljoner tyskar dog på detta sätt.

ol

Om detta handlar boken ”Other losses” av James Bacque, utkommen 1989.

Även här finns filmmaterial – denna är på 3 minuter:

 


Tillämpandet av Morgenthauplanen resulterade också  i livsmedelsbrist och svält i Tyskland som helhet, en situation som varade flera år framåt. Spädbarnsdödligheten i landet mångfaldigades jämfört med tidigare.

Wikipedia:

”Import av mat till Tyskland var totalförbjuden fram till december 1945, eftersom dylikt ansågs kunna motverka försöket att sänka tyska folkets levnadsstandard. Sändningar av hjälppaket till Tyskland förblev förbjudna fram till 5 juni 1946. Under hela 1945 tillsåg de allierade att ingen internationell hjälp kunde nå fram till etniska tyskar. … De amerikanska ockupationstrupperna hade strikta order att inte dela med sig av sin mat; detta gällde även deras fruar. Kvinnorna var beordrade att inte låta sina tyska hushållerskor få tag i några matrester. De var beordrade att all överbliven mat måste förstöras eller på annat vis göras oätlig.

Vidare ledde de allierades beslut om att begränsa tysk stålproduktion, samt deras totala kontroll över tysk utrikeshandel, till att erbjudanden från andra länder att byta tyska produkter mot mat ignorerades… Sverige erbjöd stora mängder fett, men de allierade var inte villiga att låta tyskarna handla med dem. Det tyska näringsintaget blev som värst under den mycket kalla vintern 1946-1947, då genomsnittliga kaloriintaget låg på runt 1000-1500 kalorier per dag. Tyska spädbarnsdödligheten förblev dubbelt så hög som i andra västeuropeiska länder fram till slutet på 1948.”


nberg

4. Skuldbeläggning

Efter kriget – 1945-49 – hölls Nürnbergrättegångarna, 13 till antalet. Den första – Nürnbergprocessen – pågick från november 1945 till oktober 1946 och på de anklagades bänk satt 24 politiska och militära ledare från Tredje Riket.

Här var det alltså segrarna som dömde de besegrade – på vilka sakliga grunder? Hade inte även segermakterna gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser?

Med Nürnbergtribunalen skuldbelades det tyska folket. Det rörde sig om bekännelser, framtvingade under tortyr.

Vad gäller utmärglade människor i koncentrationsläger bortsåg man ifrån att även tyskar saknade mat efter alla bombningar som förstört landets infrastruktur (och vilka bar ansvar för dessa bombningar?!).

Kolla 52-55 minuter i denna film:

 

Detta skuldbeläggande följdes upp med bestraffningar och utrensningar, indoktrinering och skadestånd.

Fortfarande är det i Tyskland brottsbelagt att ifrågasätta den officiella historieskrivningen kring Hitlertiden. Ett antal personer har suttit (och sitter alltjämt?) i fängelse för sådana ”brott”.

Här ligger, menar jag, en självmotsägelse. Ett budskap som man påstod sig vilja förmedla med Nürnberg var att varje individ har ett eget, personligt ansvar. Vi får inte gömma oss bakom att  ”vi visste ingenting” eller att ”vi lydde bara order”.  Alla måste vi reagera mot det vi finner vara fel, vi måste ha en moralisk kompass påslagen.

Hur går det ihop med en sådan lagstiftning, riktad mot både tanke- och yttrandefrihet?!


bombat

Ett beundransvärt folk!

Efter kriget var alla större tyska städer mer eller mindre förvandlade till grushögar. Total förödelse: kommunikationer, industrier och försörjningsmöjligheter var förintade.

Sedan kom vad som skulle kallas ”det västtyska undret”. Iofs med hjälp av Marshallplanen och amerikanska pengar, men ändå….

Min reflexion redan då var att utgångsläget föreföll vara ungefär detsamma som i det fattigaste av afrikanska länder: hur kunde det då komma sig att tyskarna så snart förmådde resa sig igen, till skillnad från andra utblottade länder?

Uppenbarligen fanns det något särskilt hos det tyska folket, av ”jävlar-anamma”!

Detta kan illustreras av bilder på hur tyska kvinnor redan direkt efter bombningarna bildade kedjor för att röja bland ruinerna!

tykv

Nästa avsnitt i denna serie ska bli en historisk återblick:  Tyskland fram till år 1933.


Mer

https://justice4germans.com/

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/05/krig-och-sanning-2/

34 svar

 1. Det märkliga är att det finns tyskar kvar.

  • Det är fruktansvärt! Om detta skola vi ha berättat men gjorde det inte. Bara den fördömda holohoaxen skall matas in i folks hjärnor. Men om sådana här fakta kom fram så hade det ju varit slut på holohoaxen en gång för alla. Därför måste förtrycket fortsätta till varje pris.

 2. Tack, Janne för att du på din blogg publicerat så viktigt material om Tyskland, kriget, förföljelser och lögner gentemot det tyska folket. Svenska folkets historielöshet utgör en tacksam grogrund för desinformation från t ex agendajudar (Wolodarski et consortes) med intresse att inte bara bevara utan förstärka Israels järngrepp om Tyskland genom att skickligt fortsätta att skambelägga dagens skolgeneration genom ihärdig propaganda. Och ve den nyfikne som skulle vilja veta mer om var brottsplatsen för mordet på 6 miljoner judar var belägen! Då träder omedelbart § 130 StGB , Strafgesetzbuch Volksverhetzung, ”munkorgsparagrafen” in och förklarar den nyfikne som ”folkuppviglare” och då väntar ett kännbart fängelsestraff. Att denna paragraf är oförenlig med Art. 5 GG, Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland, i vilken fri yttranderätt garanteras, går alltså inte heller att diskutera, då fälls man bums för att ha brutit mot §130 StGB som är överordnad alla andra lagar.
  Bra jobbat av dem som har något att dölja vad gäller den tyska historien!

 3. TYSKLAND ÄR FORTFARANDE OCKUPERAT!

  Bluff att tyska folket har fri press och demokrati!

  http://www.infiniteunknown.net/tag/geheimer-staatsvertrag/GeheimeStaatsvertrag

 4. Vi Sverigevänner beslås ofta med att vi sprider hat med våra åsikter om dagsaktuella politiska spörsmål. Jag har dock aldrig sett något liknande alster producerat, ens av de mest hårdföra nationalister i detta land, som ”Germany Must Perish”. Där har vi det glödande hatet blottat, huggtänderna redo att slita allt och alla i stycke som står i vägen för den judiska agendan.

  Vi ser samma tongångar idag, inte lika vassa, men man anar den råa undertonen i kritiken mot Ryssland och Vladimir Putin. Kina och Iran står givetvis på tur, men våldskapitalisterna inser även sina egna begränsningar. Sverige har fått plats i FN:s säkerhetsråd som tack för gott uppförande i sin kritik mot Ryssland och för att ha sprungit andra ärenden åt bankmaffian som värdlandsavtalet med NATO.

  EU och NATO är förlängningen av de allierades ockupation av Tyskland där främmande makt(er) kontrollerar det tyska folket så att de inte ånyo reser sig mot sionisterna. Det skulle vara helt förödande för NWO anhängarna. Därför avlyssnades Angela Merkels telefon för några år sedan av NSA/CIA för att man inte litar på att Tyska ledare skall hålla sig på mattan.

  Det kommer att komma en dag när EU kraschat och Euron förvandlats till toapapper, när det Europeiska folket gör gemensam sak med Ryssland och tvärvänder mot USA/Israel och dess sataniska politik. Allt som blommar upp på olika bloggar och hemsidor som vittnar om de illdåd som blivit begångna och den tsunami av folk från främmande kulturer som översvämmar oss kommer att generera en motreaktion.

  I efterdyningarna av Brexit kommer vi sannolikt att se mer av överstatlighet inom EU. Jag tippar på att man snabbt som ögat kommer att täppa till möjligheten att gå ur unionen genom olika nya lagrum. Europa-staternas centralbanker kommer att slopas till förmån för ECB. Alla medlemsstater kommer att påtvingas Euron, och man kommer att strömlinjeforma så mycket av skatter och annan lagstiftning så att en nation aldrig kommer att kunna gå ur. Det kommer att bli lika omöjligt att lämna unionen eller snarare federationen, som det är för valfri provins i Kina att lämna den kinesiska staten.

  Tack Jan för att du så uttömmande vänder på alla stenar så att sanningen kommer fram om vad som egentligen hände, före, under, och efter WWII. Det är inte många som känner till denna del av historien, då den inte finns i de officiella kanalerna av utbildningsmaterielen.

  • Svitjod2000: ”Jag har dock aldrig sett något liknande alster producerat, ens av de mest hårdföra nationalister i detta land, som ”Germany Must Perish”. Där har vi det glödande hatet blottat, huggtänderna redo att slita allt och alla i stycke som står i vägen för den judiska agendan.”

   Om judar, homosar (varav många ledande är judar) och andra grupper som vill demonisera andra med att de är ”hatare” kan man använda det gamla talesättet ”Den som sa’t, den va’t”.

 5. Med utgångspunkt från denna sida går det kanske att finna statistiskt underlag:

  http://de.metapedia.org/wiki/Volksverhetzung

 6. Veldig bra folkeopplysning. Dette burde vært pensum for skolebarn i alle nordiske land.

 7. Jag bara måste dela med mig av denna video;

  • Precis så är det!

  • Har man en gång kommit ut ur dimmorna finns det ingen väg tillbaka!

   • Att komma ut ur dimman är både en befrielse och skrämmande.
    Jag hittade den här artikeln skriven av en Michael Delavante 2010-04-15. Jag tycker den är klockren och den stämmer in på mig.
    Tio tecken på din avprogrammering;
    -Du lever i en värld som till stor del bygger på illusioner. Dagligen bombarderas du med allehanda information varav det mesta endast är stressande och manipulerande.
    -Allt fler människor känner intuitivt att någonting har någonstans gått fruktansvärt fel. Man söker därför hitta en livsväg som inte innebär att man rakt av accepterar den bild av ”verkligheten” vi serveras av medier och politiker, och därefter rapar fraser som andra planterat i våra huvuden.
    Här är 10 tecken på att du är en av dessa människor:
    1. Du blir allergisk mot reklam och all påtvingad påverkan. Kort sagt, du slutar titta på reklam, vägrar lyssna på reklamradio och har självfallet en ”Nej tack till reklam”-skylt på brevlådan.
    2. Du slutar köpa dags- och kvällstidningar eftersom det knappt går att skilja på dem och ”Se och hör” och du läser hellre alternativa nyheter via nätet.
    3. Du börjar forska på historia och inser att större delen av den officiella historiebeskrivningen är medvetet censurerad eller manipulerad.
    4. Du ser mindre och mindre på TV eftersom du inser att den är elitens främsta redskap för hjärntvätt och programmen är så usla att din fjärrkontroll lämnar in en stämningsansökan mot dig.
    5. Du inser att politiker ljuger eftersom deras läppar rör sig.
    6. Du går ur svenska kyrkan då det blir omöjligt för dig att bekänna dig till någon religion eftersom du inser att de alla är uppfinningar av eliten för att hjärntvätta och kontrollera folk.
    7. Du inser det absurda i att en liten elit ska tvinga människor att jobba när det borde vara självklart att alla som föds till jorden ska vara berättigade existensminimum utan en motprestation.
    8. Du slutar rösta då du inser att valen är en del i en charad uppspelad av den elit som släpper fram politiker vilka är knähundar som villigt lyder när husse delar ut order.
    9. Du får allt svårare att engagera dig i ytliga diskussioner.
    10. Du inser att t.o.m flera av dina intelligentaste vänner är effektivt dresserade att köpa den officiella versionen av ”verkligheten”. Sedan börjar du prioritera kvalitet framför kvantitet varpå du får ett mindre men mycket rikare umgängesliv.

   • Michael – mycket träffande 10 punkter!

 8. Tack för en mycket bra genomgång och att du tar upp ämnet. Tyskarna ansågs fram till första världskriget vara ett godhjärtat folk som var duktiga och framgångsrika. Där fanns konst, arkitektur och musik men också vetenskap och teknik.

  Första gången de blev demoniserade som onda bestar var vid första världskriget. Jag har studerat propagandan och det står klart att den bedrevs på båda sidor men det var i Storbritannien och USA som man verkligen överdrev och framställde fienden som ond.

  Det var alltifrån spetsade barn på bajonetter, till ögonsoppa, avhuggna händer på barn, till massvåldtäkter. Efter kriget tillsattes en kommission och då kom man fram till att i stort inget stämde.

  Där någonstans började det.

  Det går att känna sympati med tyskarna som blev förråda av Rothschild som genom sina kontakter lovade att få med USA i kriget om judarna lovades ett hem i Palestina. Det skrevs ett papper, den s.k. Balfourdeklarationen redan 1916 men den tillkännagavs inte förrän efter kriget. Mest var det nog Rothschild och hans klan som ville ha detta hem. Jag är helt säker på att de flesta judar gillade att leva och vara i Europa. De ville för allt i världen inte sätta sig i en öken.

  Det intressanta med detta är att Rothschild hade stött Tyskland fram till 1916 eftersom man såg Tsaren som sin värsta fiende. I Ryssland hade man haft problem med judarna länge. De fick hålla sig på ett gigantiskt område lika stort som halva Europa. Varje Tsar hade sin egen linje och när så judarna fick samma rättigheter som alla andra tog man strax över allt. Genom att samarbete och hålla ihop i in-gruppen skaffade man sig fördelar.

  Man kanske kan tänka sig att om 100 personer i Sverige jobbar för att hjälpa de andra att få bättre jobb och att man i varje beslut tar in någon av dessa 100 så går det nog ganska fort att ta sig upp. Det är ett problem eftersom man inte upplevs som en del av befolkningen utan ”kör sitt eget race”. Det blir extra känsligt om man inte heller har några moraliska betänkligheter, vilken man inte har, bevisligen. Det kan bero på det som står i Talmud men också på en otroligt stark in-gruppskänsla. Miljoner har dött p.g.a. av denna cynism.

  Vad som hände var att en Tsar såg sig tvungen att igen kringskära deras frihet, eftersom han ansåg att de utnyttjade den ryska befolkningen för egen vinning. Då blev Tsaren hatobjekt och skulle bort vilket också skedde 1918. Tsarfamiljen dödades och miljoner dog under Trosky och Lenin.

  Jag kanske inte behöver påpeka att det var en Agendajudiskt ledd revolution och hade inget alls med en ”arbetarrevolution” att göra.

  När så kontrollen var klar över Ryssland så vände man också Tyskland ryggen eftersom man fått ett löfte om ”ett egen hem i Palestina”.

  Tyskarna undrade först varför varje tidning i Tyskland under judisk kontroll, varje fackförbund, varje opinionsbildare, började skriva och agitera demoraliserande. Det kom dock fram efter kriget att USA gått med men i motprestation skulle judarna få detta ”hem i Palestina”.

  Jag kanske tjatar om detta och ber då om ursäkt men det kan inte nog understrykas att detta sedan var grunden till att väldigt många tyskar sedan kände sig svikna. Det blev inte bättre av att landet splittrades i 7 olika delar, att man inte längre fick ha en egen industri, att man skulle betala enorma krigsskadestånd, att det rådde svält, hyperinflation., o.s.v

  Det intressanta med att studera första världskriget är ju att ingen talade om judar där eller några gaskammare. Därför är det mindre känslomässigt att studera det. Man ser dock samma mönster som under andra världskriget. USA kommer motvilligt med i kriget, propagandan står i taket och efter kriget så är det samma grupp som vid första världskriget som håller i allt och det som endast var ”ett hem i Palestina” blev efter gaskamrarna ett land.

  Paradoxalt nog så har jag kommit till insikt att det var tyskarna som var socialister, inte Trotsky, Lenin eller Stalin. Dessa herrar brydde sig inte, annat än i retoriken, om sina arbetare men hela Tyskland handlade ju om att alla skulle arbeta och att handarbete var lika viktigt som hjärnarbete. Vi ser det än idag, där man i Tyskland fortfarande har dessa sparbanker på lokal nivå som lånar ut pengar till det lokala företaget där en stark ägarfamilj ger tillbaka genom att investera i orten.

  Socialismen hade ju sin bas i Hess/Marx som i sin tur sponsrades av Rothschild. Det handlade aldrig om att uppskatta arbetare utan om att få ett teoretisk ramverk att ställa klasser mot varandra.

  Kanske kan man dra paralleller till fotbollen, Alla i ett lag kan inte tjäna lika mycket och alla är inte lika duktiga men alla måste hålla ihop och se sig som en del i laget för att det ska bli framgångsrikt. En framgångsrik och duktig person ska bli rikligt belönad och uppmuntrad men gränsen går när man sedan mest börjar jobba för sig själv och de egna intressena.

  Här uppenbara sig direkt ett problem med mångkultur för det är inte självklart längre vilket lag man tillhör. 🙂

  • Ytterst få känner till hur stark det judiska inflytandet var i den bolshevikiska revolutionen i Ryssland … som ett litet exempel hette Trotsky egentligen Bronstein.

   En annan sak som jag lärde mig först nyligen gäller det första världskriget och sänkandet av passagerar (och krigsmateriel) fartyget Lusitania… den tyske ambassadören till USA varnade först USAs regering att fartyg ansågs vara legitimt mål av Tyskland då de kände till det skeppade ammunition. Vita Huset varnade ingen offentligt. Ambassadören köpte då annonser i 50 amerikanska tidngar som varnade om att åka med Lusitania.

   Endast en tidning i Ohio, långt från New York, publicerade annonsen. Sen gick det som det gick…. eskort togs bort, farten sänktes … och sen var propagandan igång. Brittiska flottan använde sen efter kriget vraket för att testa sjunkbomber , möjligen för att förhindra att ammuntionslasten blev uppdagad.

 9. Det blir ju så uppenbart vilka det är som verkligen bestämmer. Icke desto mindre kan man ändå häpna över denna nakna ondska. Dom har mage att kalla oss för näthatare. Ett mer hatiskt folk än judarna har jag nog aldrig stött på. Tillhör man inte gruppen så är man inte vitten värd. Kanske nyttig idiot under en begränsad tid. Men när man inte behövs längre kastas man direkt på sophögen. Jag har ärligt talat ingenting emot om dom ännu en gång blir fördrivna från Europa. Problemet är snarare att nyare generationer senare kommer att göra om våra misstag och så börjar hela eländet om igen. Dom har hållit på med sina konspirationer sedan gammel-testamentlig tid, så dom har nog tålamod att börja om från början igen. Det bara eldar på deras hat mot oss gojer ännu mer. Dom vet att hämnden kommer bli desto gruvligare till slut. Man mår bara dåligt när man får mörka tankar som att lösa problemet en gång för alla. Men vad ska vi ta oss till? Dom kommer ju aldrig att sluta frivilligt.

 10. – Lyssna gärna på Benjamin Freedman som berättar varflr Tyskland förlorade första världskriget och om fredsfördraget.
  – Läs gärna Henry Makow som kom fram till att Hitler troligtvis var agent åt Rothschildmaffian.
  – the Soviet story: http://www.youtu.be/XO6-nuk0Uh

  • Återkommer till Freedman i avsnitt 2.

   • Myron C Fagan är intressant också vad gäller FN.
    FN figurerar ju i de båda världskrigen och kan komma att hamna i Jeruslem efter det tredje världskriget. Då som en global kommunistiskt polisstat, som varit slutmålet från första början.

 11. Återigen en suverän framställning , Du har kommit fram till samma resultat som jag gjort efter många års studier i ämnet , lägg därtill skulden till att konflikten blev ett världskrig… Synd bara att 99,5 % av folket ännu inte fått tillgång till den informationen … Alla kommentarer här vittnar dock att det finns ett hopp , samtliga verkar bra pålästa , kanske finns det ett hopp 🙂

 12. Denna video har en koppling till Jans inlägg här. Människor börjar vakna upp nu.

 13. Tack Jan

  Har levat i 62 år, kommer jag/världen att leva/dö i denna lögn eller kommer den att avslöjas. Allt hänger såvitt jag förstår på om agendajudarna kan avslöjas/avväpnas

  Tack

  TJ

  • Jag håller tummarna att du, jag och många fler lever när dom falska judarna avslöjas.

 14. Jag har en fråga efter att ha sett videon Hellstorm. Hur många civila har blivit mördade av USA och dess allierade bombningar från och med andra världskriget fram till i dag? Jag läste en artikel om att USA mellan 1965-1975 lade ut bombmatta efter bombmatta, inte bara över Vietnam utan över Laos och Kambodja också. Enligt statistik fällde USA mer än två miljoner ton bomber i form av 580 000 missiler över Laos. Det var mer än vad som Tyskland tog emot i form av flygbombningar av de allierade länderna under hela andra världskriget tillsammans. Dessa bombplan fällde vid varje bombning bomber av napalm, fosfor och andra antihumana ämnen. Splitterbomberna – som motsvarar vad som i dag kallas klusterbomber – innehöll var och en 670 små bomber med en tennisbolls storlek som i sin tur var och en avsöndrades i 370 små projektiler. Mer än tio procent, eller 350 000 människor av Laos befolkning, dödades av ”världens främsta demokrati”. Över 80 miljoner av dessa “tennisbollar” östes över Laos. 10-30 procent av dem exploderade aldrig. I Laos finns därför 8-25 miljoner kvar i jorden och fortsätter folkmordet i dag, men under andra former. Tjugofem procent av Laos städer och byar som finns på två tredjedelar av landets territorium är för närvarande förgiftat av de miljontals bomber som USA fällde 1964–1975. Sedan kriget upphörde 1975, har mer än 11 000 laotier dödats. Varför genomförde denna gigantiska militärmakt ett så dramatiskt bombkrig mot ett så litet folk? Först och främst handlade det om en traditionell militär feghet hos USA:s generaler. Flyget skulle ”mjuka upp fienden” innan de omotiverade USA-soldaterna skulle anlända. Det är samma taktik som användes mot motståndsrörelsen i Irak.

  Civila mördade av USA:s och dess allierade fega krigföring i;
  Tyskland under andra världskriget?
  Hiroshima och Nagasaki, Japan?
  Vietnam, Laos och Kambodja?
  Invasionen av Grenada?
  Invasionen av Panama?
  Kuwait?
  Afghanistan?
  Irak?
  Libyen?
  Syrien?

  Ni får gärna fylla på om jag har glömt något land. Jag kom på en fråga till. Hur kan USA komma undan med dessa folkmord?

  • I Irak rörde det sig om en miljon dödade, i Vietnam flera miljoner.

   Om Vietnamkriget har jag skrivit här:

   https://janmilld.wordpress.com/2011/04/18/makt-bortom-kontroll/

   https://janmilld.wordpress.com/2011/07/10/de-tog-priset/

   • Tack för svaret och länkarna till din egen blogg som jag gärna hade hittat tidigare.
    Jag såg att du skrev att USA har börjat krig på grund av lögner. Jag tror alla USA:s krig har börjat med lögner.
    Jag har en teori om Pearl Harbor, också en lögn; Amerikanarna iscensatte själva anfallet med målade flygplan som skulle se ut som japanska. Fartygen var apterade med sprängmedel. Jag kom på det när någon sa att 9/11 var ett nytt Pearl Harbor(två militärplan flyger in i WTC 1 och 2 samt att tre byggnader kollapsar på grund av kontrollerad rivning). Amerikanarna iscensatte detta för att Japan var allierad med Tyskland och skulle straffa dom.
    Det skulle vara intressant vad du Jan och ni andra på denna blogg tycker om denna teori.

 15. Den teorin låter skruvad i mina öron! Jag blir kvar i föreställningen att det verkligen rörde sig om japanska plan där i december 1941.

  En angrepp som var dock väntat. Amerikanska liv offrades medvetet, för det ”högre målet” att få med USA i kriget.

 16. Jag håller med dig om att Amerikanska liv offrades i Pearl Harbor, precis som Amerikanska liv offrades den 11/9 2001 för att starta kriget mot terrorismen samt att gå in i Irak och Afghanistan
  Min magkänsla och mina analyser säger att jag håller fast vid det jag skrev om min teori angående den 7/12 1941. Både Pearl Harbor och 9/11 var insiderjobb.

 17. Är det en tillfällighet att dom sex ”dödslägren” låg inom territorium som ingen, förutom Sovjet, hade tillgång till efter krigsslutet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: