• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tyskland 1: PRISET

chnurnberg

Om  Nürnbergrättegångarna hade varit opartiska och rättvisa, då skulle inte bara företrädare för Hitler-Tyskland – ”Tredje Riket” – ha suttit på de anklagades bänk! Där skulle ha suttit  även USA-generalen Eisenhower och den brittiske premiärministern Winston Churchill.

Här kommer en första del av tre på temat ”Ska vi hata tyskar?”.

Ämnet för denna del är ”PRISET FÖR KRIGET OCH NEDERLAGET”.

Rubriker:


A. BOMBKRIGET

B. KAPITULATION
1. Fördrivning och läger
2. Massvåldtäkter
3. Krigsfångar och svält
4. Skuldbeläggning

Ett beundransvärt folk!

Låt oss börja med en trailer till filmen ”Hellstorm”:


hbok

A. BOMBKRIGET

Filmen ”Hellstorm” i sin helhet är på 90 minuter:

Se vidare  http://www.hellstormdocumentary.com/

och en intervju med bokens författare här.


De bombningar som Storbritannien och USA genomförde över Tyskland 1942-45 riktade sig inte mot bara militära mål, som trupper och vapenutrustning, fabriker och kommunikationscentra. Det var fråga om terrorbombningar, där själva syftet var att åstadkomma maximalt omfattande civila förluster och svårigheter, för att demoralisera det tyska folket.

Man använde sig av bombplan som kunde ta stora laster och flyga långa sträckor – Lancaster, B-17 och B-24. De flög på hög höjd och kom i stora formationer, så att de kunde täcka in stora ytor. I fokus stod framförallt stadscentra och man siktade särskilt in sig på stadsdelar där arbetarklass bodde. Där stod husen tätare, så det blev mer effektivt.

Teknik och taktik utvecklades snart så att man först fällde sprängbomber, som slog sönder hustak och infrastruktur.  I nästa våg öste man på med brandbomber, som skapade eldstormar, som nådde mycket höga temperaturer. Syret i luften kunde då försvinna så att människor i skyddsrummen dödades genom kvävning.

Winston Churchill 1940: ”…this war is not against Hitler or National Socialism, but against the strength of the German people, which is to be smashed once and for all,..”

wclik

När började denna typ av terrorbombningar, med civila som måltavlor?

Var det engelsmän eller tyskar som började?

Det brittiska beslutet om att börja bomba städer i Tyskland hade tagits redan i maj 1940.

Wikipedia:

”Redan innan Tyskland började bomba Storbritannien hade det brittiska krigskabinettet beslutat (den 11 maj 1940) att bomba städer och bostadsområden i Tyskland. Man bombade Berlin och andra städer.”

David Irving redogör i denna film för Churchills roll. Genom upprepade bombningar av Berlin försökte han provocera Tyskland till att bomba London. Kolla särskilt 8.30 in:

Churchill lyckades med detta – Tyskland började under hösten att bomba även engelska städer med civilbefolkning, däribland Coventry.

De tyska flygangrepp över England som förekommit under sommaren 1940, efter Frankrikes kapitulation, gällde kamp om luftherraväldet, dvs hade militära mål.

Vad gäller brittiska bombningar av Tyskland hade det fram till 1942 rört sig om mer begränsade insatser, inte stora armador av bombplan som gick i skytteltrafik. Efter USA:s anslutning flög RAF-planen nattetid, medan de amerikanska planen kom dagtid.

Wikipedia:

”1942 utfärdades nya direktiv till Royal Air Force efter förslag från professor Frederick Lindemann… Målet var så kallad ’moralbombning’, att bomba för att minska försvarsviljan hos befolkningen.”

Frederick Lindemann, citerad  i boken ”The Myth of German Villainy”:

”It should be emphasized that the destruction of houses, public utilities, transport and lives, the creation of a refugee problem on an unprecedented scale, and the break down of morale both at home and at the battle fronts by fear of extended and intensified bombing, are accepted and intended aims of our bombing policy. They are not by-products of attempts to hit factories.”

Ur ”Hellstorm” av Thomas Goodrich:

”The architect of the idea was Arthur Harris, chief of British Bomber Command. Unlike the ’Battle of Britain’, which was a military contest from first to last, it was Harris belief that intense, sustained air strikes against German population centers could prove decisive.”

bombharris

Över den medeltida staden Köln fälldes i slutet av maj 1942 mer än 2.000 ton bomber från drygt 1.000 flygplan. Nära 500 tyskar dödades och 5.000 skadades, 45.000 gjordes hemlösa.

Ett år senare, med början den 24 juli 1943, genomfördes ”Operation Gomorrah” över Hamburg. Då handlade det om stora armador av bombplan, som kom i fem räder under en veckas tid. När räddningspersonal efter ett första angrepp försökte hjälpa överlevande kunde de överraskas av en andra anfallsvåg. Kanske 50.000 dödade, däribland 800 brandmän. 3/4 miljon av stadens invånare gjordes hemlösa.

Ur ”Hellstorm”:

”Soon, hundreds of planes began raining down tons of high explosives on the heart of Hamburg, blowing to bits schools, churches, hospitals, and homes. The onslaught increased in fury with each succeeding wave of bombers, building minute by minute to a fiery, devastating crescendo. Then, the planes suddenly disappeared, the skies were clear and all was silent again.”

”The following day, as rescue crews and firefighters from throughout another’s Germany battled the blaze, bombers of the US Army Air Force appeared over Hamburg.  As planned, the Americans surprised not only the emergency workers, but columns of fleeing refugees as well.”

dresden

När Dresden angreps i februari 1945 fanns där ovanligt många civila, pga flyktingströmmarna österifrån. Antalet dödade uppskattas här av David Irving till ca 135.000.

Detta massiva angrepp skedde dessutom i ett skede då kriget i praktiken redan var avgjort. Det hade än mindre av militär funktion. Det rullade bara på – alla lydde sina order.

”The Myth of German Villainy”:

”Everyone employed within the giant bombing apparatus continued to do the job they had been assigned to do, and no one in authority told them to stop, so the bombing continued, day after day, night after night.”

Om Dresden, kolla 14-26 min in: https://vimeo.com/127979808


kapitulation

B. KAPITULATION

Kravet från de fyra allierade segermakterna hade konsekvent varit en villkorslös kapitulation från tysk sida.

Vad skulle bli konsekvenserna när denna var ett faktum? Hur skulle tyskarna komma att behandlas efter att de gjorts helt försvarslösa?

Där kom svaret 1945.

Fler tyskar dog efter kapitulationen än under kriget, till följd av segermakternas agerande.

Ur ”The Myth of German Villainy”:

”It is estimated that more than 8 million Germans died during the war, but an astonishing 13 million additional Germans died after the war was over.”

mthauplan

Morgenthauplanen för det efterkrigstida Tyskland, presenterad i september 1944, var tydlig med ambitionerna. Planen, som var utarbetad av den judisk-amerikanske finansministern Henry Morgenthau, gick ut på att dela upp Tyskland i flera olika delar. Hela landets industri skulle läggas ner och Tyskland skulle omvandlas till ett jordbruksland. Tyskar skulle sättas i tvångsarbete utanför Tysklands gränser.

I planen ingick att Tysklands befolkningstal skulle påtagligt minskas – miljoner tyskar skulle elimineras. Morgenthau i sin dagbok: ”Germany must be turned into a wasteland, as happened there during the 30-year War.”

Mer om Henry Morgenthau fem minuter in i denna film.

perish

Redan 1941 – alltså tre år före Morgenthauplanen – hade boken ”Germany Must Perish” släppts i USA, skriven av Theodore Kaufman. Också han jude. Där förespråkades en massterilisering av tyskarna och att Tyskland skulle upplösas (se karta ovan). Ett tidigt recept för att s.a.s. ”lösa det tyska problemet”.


fordrivning

1. Fördrivning och läger

Viktiga moment i Morgenthauplanen blev genomförda.

Ett moment gällde att stora tyska landområden i öster skulle tillfalla Polen eller Sovjetunionen – vilket medförde fördrivning av de tio miljoner tyskar som bodde där.  Till detta kom ytterligare några miljoner tyskar som fördrevs från Sudetenland i Tjeckoslovakien.

Östfördrivningen skedde i två omgångar:

• Först från Ostpreussen som resultatet av sovjetiska Röda Arméns ankomst dit.

• Sedan som resultat av uppgörelsen i Potsdam sommaren 1945, där även Schlesien, Brandenburg och Pommern öster om Oder-Neisse-linjen överfördes till Polen.

De fördrivna tyskarna utsattes för svåra umbäranden – kanske 2 miljoner av dem omkom.

Från Johan Selanders blogg:

”I Polen gick milisenheter till handling redan innan dokumenten från Potsdam var undertecknade. Tyskar greps på öppen gata eller hämtades i hemmen och drevs med piskor och slag av gevärskolvar samman på torgen för vidare marsch till järnvägsstationerna. Pommern och Schlesien tömdes på sin tyska urbefolkning.

Människorna kördes iväg i gods- och kreatursvagnar, utan mat eller dryck, mestadels åldringar, kvinnor och barn. På gränsstationerna, t ex i Stettin och Belgard, plundrades de på sina sista ägodelar, en del in på bara underkläderna.

Framför allt äldre, sjuka och barn dog under transporterna. …Transportsystemet blev överbelastat och alla tyskar kunde inte kastas ut genast. En del tvangs ut på veckolånga marscher till fots. Andra blev internerade i läger.”


eye

1993 utkom John Sacks  ”An Eye for an Eye” – en bok om judisk hämnd på tyskar.

Enligt Sack upprättades koncentrationsläger i Polen för tyskar, ofta med judar som lägervakter. Antalet sådana läger skulle ha varit mycket stort – fler än 1.000! Där  internerades 200.000 tyskar och utsattes för omfattande misshandel och grym tortyr.

Om detta skrev Eva Bergqvist i Fri Information 1996:

”John Sacks bok bygger på såväl arkivforskning med arkiverade vittnesmål som på egna intervjuer med överlevande från de polska lägren för tyskar och med lägerpersonal. Skildringarna från förintelselägret i Schwientochlowitz är vedervärdiga. Tyskar slogs ihjäl en och en av judiska vakter beväpnade med påkar, stolsben och andra tillhyggen. Den judiske lägerchefen deltog med liv och lust i dödandet.”

Det finns även en film med John Sack, t ex 5.30 in:


kill

2. Massvåldtäkter

Döda så många tyskar som möjligt, bryt stoltheten hos deras kvinnor!

Så uttryckte sig Stalins judiske propagandaminister Ilya Ehrenburg:

”Kill, you brave Red-Army men, kill! There is nothing that the German is not guilty of. Comrade Stalin instructs us to put down this rabid animal. Break, with your force, the arrogant racial-pride of the Germanic Woman. Take her as your rightful prize of war. Kill, you brave Red Army men. Kill.”

Resultatet blev massvåldtäkter genom soldater i Röda Armen. Inte de soldater som kom först, utan den andra vågen.

Ca två miljoner tyska kvinnor blev offer för detta.

Se 30 minuter in i Hellstormfilmen.

badwar

Ur boken ”The Bad War” av M.S. King:

”Even the terrified women who flee to churches and hospitals are hunted down and gang raped. Nuns, little girls and elderly women are infected with general diseases… The most notable offenders are the mainly jewish NKVD rear guard troops and the mongoloid troops from the Asian Republics of the far eastern reaches of the USSR.

Rather than submit to the horror, thousands of German woman commit suicide.”


lager

3. Krigsfångar och svält

Över till situationen i väster och områden under befäl av USA-general  Dwight Eisenhower.

Hur behandlade man där de tyska soldater och officerare som hade kapitulerat?

USA hade undertecknat Genevekonventionen om behandling av krigsfångar. Detta kringgicks av USA genom en semantisk manöver. Istället för att erkänna dem som ”POW” (Prisoners of War) benämnde man sina tyska fångar något annat – ”Disarmed Enemy Forces”.

Gentemot dessa ansåg man sig inte ha några förpliktelser. Således spärrade man in dem i ett antal läger på öppna fält vid Rhen – utan föda, utan sanitet och utan skydd mot väder. De lämnades bara att dö. Röda Korset vägrades tillträde till lägren.

1,5 miljoner tyskar dog på detta sätt.

ol

Om detta handlar boken ”Other losses” av James Bacque, utkommen 1989.

Även här finns filmmaterial – denna är på 3 minuter:

 


Tillämpandet av Morgenthauplanen resulterade också  i livsmedelsbrist och svält i Tyskland som helhet, en situation som varade flera år framåt. Spädbarnsdödligheten i landet mångfaldigades jämfört med tidigare.

Wikipedia:

”Import av mat till Tyskland var totalförbjuden fram till december 1945, eftersom dylikt ansågs kunna motverka försöket att sänka tyska folkets levnadsstandard. Sändningar av hjälppaket till Tyskland förblev förbjudna fram till 5 juni 1946. Under hela 1945 tillsåg de allierade att ingen internationell hjälp kunde nå fram till etniska tyskar. … De amerikanska ockupationstrupperna hade strikta order att inte dela med sig av sin mat; detta gällde även deras fruar. Kvinnorna var beordrade att inte låta sina tyska hushållerskor få tag i några matrester. De var beordrade att all överbliven mat måste förstöras eller på annat vis göras oätlig.

Vidare ledde de allierades beslut om att begränsa tysk stålproduktion, samt deras totala kontroll över tysk utrikeshandel, till att erbjudanden från andra länder att byta tyska produkter mot mat ignorerades… Sverige erbjöd stora mängder fett, men de allierade var inte villiga att låta tyskarna handla med dem. Det tyska näringsintaget blev som värst under den mycket kalla vintern 1946-1947, då genomsnittliga kaloriintaget låg på runt 1000-1500 kalorier per dag. Tyska spädbarnsdödligheten förblev dubbelt så hög som i andra västeuropeiska länder fram till slutet på 1948.”


nberg

4. Skuldbeläggning

Efter kriget – 1945-49 – hölls Nürnbergrättegångarna, 13 till antalet. Den första – Nürnbergprocessen – pågick från november 1945 till oktober 1946 och på de anklagades bänk satt 24 politiska och militära ledare från Tredje Riket.

Här var det alltså segrarna som dömde de besegrade – på vilka sakliga grunder? Hade inte även segermakterna gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser?

Med Nürnbergtribunalen skuldbelades det tyska folket. Det rörde sig om bekännelser, framtvingade under tortyr.

Vad gäller utmärglade människor i koncentrationsläger bortsåg man ifrån att även tyskar saknade mat efter alla bombningar som förstört landets infrastruktur (och vilka bar ansvar för dessa bombningar?!).

Kolla 52-55 minuter i denna film:

 

Detta skuldbeläggande följdes upp med bestraffningar och utrensningar, indoktrinering och skadestånd.

Fortfarande är det i Tyskland brottsbelagt att ifrågasätta den officiella historieskrivningen kring Hitlertiden. Ett antal personer har suttit (och sitter alltjämt?) i fängelse för sådana ”brott”.

Här ligger, menar jag, en självmotsägelse. Ett budskap som man påstod sig vilja förmedla med Nürnberg var att varje individ har ett eget, personligt ansvar. Vi får inte gömma oss bakom att  ”vi visste ingenting” eller att ”vi lydde bara order”.  Alla måste vi reagera mot det vi finner vara fel, vi måste ha en moralisk kompass påslagen.

Hur går det ihop med en sådan lagstiftning, riktad mot både tanke- och yttrandefrihet?!


bombat

Ett beundransvärt folk!

Efter kriget var alla större tyska städer mer eller mindre förvandlade till grushögar. Total förödelse: kommunikationer, industrier och försörjningsmöjligheter var förintade.

Sedan kom vad som skulle kallas ”det västtyska undret”. Iofs med hjälp av Marshallplanen och amerikanska pengar, men ändå….

Min reflexion redan då var att utgångsläget föreföll vara ungefär detsamma som i det fattigaste av afrikanska länder: hur kunde det då komma sig att tyskarna så snart förmådde resa sig igen, till skillnad från andra utblottade länder?

Uppenbarligen fanns det något särskilt hos det tyska folket, av ”jävlar-anamma”!

Detta kan illustreras av bilder på hur tyska kvinnor redan direkt efter bombningarna bildade kedjor för att röja bland ruinerna!

tykv

Nästa avsnitt i denna serie ska bli en historisk återblick:  Tyskland fram till år 1933.


Mer

https://justice4germans.com/

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/05/krig-och-sanning-2/

Min gladaste midsommar

glad
Inför Brexitomröstningen slog jag vad med en kompis om resultatet. Han tippade att det skulle vara helt jämnt in i det sista, men att poströster slutligen skulle tippa över till 50,1% för att stanna. Själv tippade jag att det skulle bli 53% för att stanna kvar i EU.

Vi ”förlorade” alltså båda två, mest jag.  Aldrig har jag väl varit en gladare ”förlorare”…

Med ett ovanligt högt valdeltagande tog 52% av britterna ställning för ett EU-utträde.

Nu vill jag bara säga:

TACK, ENGLAND – tack, brittisk arbetarklass!

Ni fattade ett anständigt och förnuftigt beslut!

Ett beslut som inger hopp för oss i andra EU-länder, inte minst Sverige!

Brexit riktar sig mot en superstat av sovjetisk modell. En superstat som blivit till symbol för så mycket av en utveckling som går i fel riktning – avdemokratisering och korruption, orättvisor och övervakning, byråkrati och folkfientlighet.

Lyssna på t ex Margot Wallström som EU-kommissionär efter att irländarna hade röstat ”fel” – 6.30 in i denna film:

EU lanserades som ett ”fredsprojekt”, men i verkligheten har det ju fungerat på ett rakt motsatt sätt.

Så här skriver Lars Bern:

”EU har framställts och sålts in av eliten som ett fredsprojekt. Detta var en gång sant när det gällde frihandelsunionen. Den dag eliten slutade lyssna på folkviljan för att driva igenom sin odemokratiska superstat förvandlades projektet till raka motsatsen. Motsättningarna mellan Europas folk har skärpts…”

”Istället för att skapa ett fredligt Europa har vårt etablissemang desavouerat demokratin och i armkrok med NATO/USA:s militärindustriella komplex och börjat inringa och krigshetsa mot Ryssland, Europas kanske viktigaste land.

Fredsprojektet har totalhavererat.”

EU, med Dublinförordning och Schengen, skulle också reglera invandringen till Europa. Så var det meningen, så sades det. Även detta har som bekant totalhavererat. Och även här figurerar en svensk som EU-kommissionär, Cecilia Malmström.

För att kunna åstadkomma frihandel hade inget svenskt medlemskap i EU behövts. Redan innan Sverige gick med hade vi ett avtal om detta.  Vad EU här medverkat till är motsatsen, genom sina opåkallade sanktioner mot Ryssland.

Efter folkomröstningen i Storbritannien kommer förhoppningsvis fler EU-länder att hålla motsvarande omröstningar kring sitt EU-medlemskap

Så här skriver Nya Dagbladet:

”Det brittiska folkets NEJ till EU kan bli början på slutet för upplösningens tidevarv och inger hopp för mänsklighetens kamp mot en folk- och människofientlig elit vars agenda varit att riva hela den traditionella världen. De brott mot mänskliga rättigheter som denna elit gjort sig skyldig till saknar troligen motstycke i världshistorien.

Nu kan dock Brexit starta den kedjereaktion av mod som behövs för att frigöra fler européer ifrån EU och på allvar börja nedmonteringen av den monsterstat som utvecklats till allt annat än vad som Europas folk utlovats att den skulle bli.”

Svexit är vad vi nu bör arbeta för, samtidigt ska vi nog vara klara över att problemen för svensk del sitter djupare än detta medlemskap i EU.

När det begav sig sades ju att vi skulle gå med för att ”påverka”.

• Just det gjorde svenska politiker – och medverkade till att stoppa ”Safe Haven”, som skulle ha kunnat avvärja den migranttsunami som släpptes loss 2015.

• Likaså har Sveriges företrädare varit pådrivande i krigshets och för sanktioner.

De imbecilla, fega och ansvarslösa politiker som nu ”leder” Sverige måste bytas ut!

Kanske skulle just en Svexit-kampanj kunna bidraga till även där nödvändiga förändringar?


PS

För detta anförande av David Cameron väcker respekt. England har demokratisk tradition!


Mer

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2016/06/sverige-eu-och-media.html

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2016/06/ohederligt-av-svenska-media-om-brexit.html

http://marcusbirro.se/det-glomda-folket/

http://www.motpol.nu/oskorei/2016/06/24/brexit/

http://avpixlat.info/2016/06/28/brexit-ar-sexigt-och-kommer-inte-att-tvinga-er-att-kopa-samre-rodvin/

http://blueshift.nu/brexit-vann-glad-midsommar/

http://store.blogg.se/2016/june/bittra-reaktioner-lite-overallt.html

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2016/06/25/sveriges-ledarskap-ar-patologiskt-och-moraliskt-degenererat/

http://www.klarvaken.se/2016/06/24/demokratiforakt-och-domedagsprat-efter-brexit/

http://www.nyatider.nu/eu-etatisterna-fick-sig-en-nasbranna/

http://www.janmilld.se/film/eu.html

http://fnordspotting.blogspot.se/2016/06/brexit-blottar-eus-brist-pa.html

 

Ska vi hata tyskar?

segraren
När Tyskland nu gjorts till dörrmatta i samband med ”flyktingkrisen” så har det samband med skuldbeläggningen av det tyska folket alltsedan Hitlertiden, och egentligen än tidigare.

Det är ju segraren som skriver historien.

Vi har serverats en svart-vit bild och många har lärt sig att ogilla tyskar. I den bemärkelsen var jag själv ett offer under gymnasietiden, sådana antipatier gjorde då att jag kände bara svag motivation att lära mig tyska (pinsamt, men sant).

Idag ser jag det orättvisa med kollektiv skuldbeläggning, redan därför att enskilda individer har svårt att påverka historiens lopp.

(Här behöver vi inte gå längre än till Sverige idag – hur obevekligt det rullar på med både folkutbyte och krigshets! Men ändå, envar har ett ANSVAR att försöka göra motstånd mot galenskaper och farligheter…)

Helt orimligt blir att hålla nu levande tyskar ansvariga för vad som hände i Tyskland vid en tidpunkt, då de inte ens var födda.

Nu känner jag en sympati för tyskarna – pga dels denna skuldbeläggning, dels vilka orättvisor och prövningar som tyska folket tvingats genomlida under det senaste seklet. Tyskarnas förmåga att så snabbt hämta sig efter krigets förstörelse är beundransvärd!


Min misstro mot den officiella historieskrivningen bottnar i tre moment:

1. Annan desinformation

Som invandringskritiker märker man hur mycket massmedia ljuger.  Mot oss har vi ett samlat etablissemang, helt utan respekt för heder och sanning.

Exempel på detta är också den officiella versionen kring  9/11 i USA 2001 och tankeförbuden kring ”Förintelsen”.

2. Olika mått

I Nürnberg dömdes bara den förlorande sidan i kriget, trots att det är så uppenbart att även segermakterna begick fruktansvärda övergrepp.

Inte bara under samma krig – framförallt USA har fortsatt under hela efterkrigstiden. Det saknas konsekvens, man mäter med så olika mått!

3. Intressen

Några har vunnit på skuldbeläggandet och mörkandet. Tyskland har betalt stora belopp i skadestånd till enskilda judar och till staten Israel.

Historieskrivningen används också som argument för det pågående folkutbytet, i både Tyskland och Sverige.


En ambition med min Tysklandstext blir att inte pendla över i någon ny svart-vit bild, däremot att försöka bidraga till några motbilder och fakta som kan nyansera helhetsbilden.  Det borde väl vara tillåtet att göra nu, så här långt efter krigsslutet…


Ämnet är stort, så det får ske en uppdelning i tre delar.

Dispositionen blir denna:

A. Priset för kriget och nederlaget
1. Terrorbombningar
2. Övergrepp mot krigsfångar
3. Massvåldtäkter
4. Folkfördrivning
5. Koncentrationsläger

B. Tyskland fram till 1933
1. Enande
2. Industrialisering
3. Geopolitik
4. Världskrig 1914-18
5. Versaillesfördraget
6. Weimarrepubliken

C. Hitlertiden
1. Väg till makten
2. Framgångar och popularitet
3. Krigsutveckling
4. Övergrepp

Inläggen kan komma att läggas ut med någon veckas intervall.


tyskland

I dag är jag alltså själv en tyskvän.
Tyskvän och ryssvän.


Mer

http://www.friatider.se/tyska-regeringen-sk-ller-ut-nato-det-r-krigshets-ni-sysslar-med

http://www.bbc.com/news/world-europe-36566422

Gräddhyllemannen

bladet

Antag följande:

1.  Några sverigevänner delade ut ett flygblad i Rättvik i början av juni.

2. Där påtalas att asylinvandringen är omfattande och medför negativa konsekvenser, som
– befolkningsutbyte
– säkerhetsproblem
– våldsbrottslighet
– ekonomiska kostnader
– sämre skola

3.  Bland mottagarna av flygbladet fanns en man som har sin egen utkomst genom denna för svenskarna skadliga verksamhet. Han bor dessutom själv på tryggt avstånd från problemen, med en fin utsikt över Siljan.

Jag kallar honom här för ”gräddhyllemannen” (GHM).

Hur blev mannens reaktion?

Så här skrev GHM till webbsidan Asylkaos, som gjort flygbladet:

”Mottog ert flygblad i dag. Kan med handen på hjärtat säga att jag aldrig har läst så mycket skit på ett och samma papper! Ja, på båda sidorna också! Helt otroligt!

Jobbar med flyktingmottagning och genomskådar er retorik direkt, era kvasisanningar och tyckanden, direkt adapterad från 1930-talets Tyskland. Fattar ni inte att det finns godtroende folk som kommer att tro på era ord och agera på ett för samhället negativt sett? Det brann ett hus i Insjön förre veckan, bara dagar efter att det blev känt att huset skulle användas som boende för ensamkommande barn. Tillfälligheter?

Nä, tror inte det. Det är retoriken som används i detta brevet som får enskilda individer att gå igång och ta lagen i egna händer i den tron att de har ’folket’ bakom sig. Inser ni på ’asylkaos’ att ni har ett ansvar för de aktioner som igångsätts av individer och grupper som köper det ni skriver rakt av? Att ni är ansvariga för de miljontals kronor detta kostar? Att det bara är en tidsfråga innan ni blir ansvariga för andra människors död?

Eller är detta kanhända målet med utskicket?”

hyllutsikt
Till att börja med så rör det sig här om en missuppfattning från GHM:s sida, då han talar om ett ”utskick”. Det handlade om en utdelning, dvs frivilliga arbetsinsatser på helt ideell grund från ett antal svenskar. Resurser att bekosta något utskick hade vi inte.

Asylkaos har kommenterat Gräddhyllemannens utläggning:

”Du tillhör den skara människor som lever och bor i ett fint helvitt område – Gräddhyllan i Rättvik, ett stort, idylliskt och exklusivt villaområde med en av landets bästa sjö- och landskapsutsikter – lyckligt ovetande om (eller likgiltig inför?) alla de sociala, kulturella och etniska problem som drabbar allt fler svenskar.

Att du aldrig tagit del av saklig invandringskritisk information beror på att du lever i ett land där ingen saklig invandringskritisk information får framföras av partipolitiskt oberoende invandringskritiker i TV, radio, eller dagspressen. Sådana som du kan på grund av bristfälliga kunskaper inte förstå vilka konsekvenserna blir av migrationspolitiken.

Vi har redan fått hundratals områden i Sverige som är livsfarliga att vistas i, och inte ens polisen vågar sig in i dessa områden. Det är områden som många svenskar har tvingats flytta från för att de är för farliga. Det är områden i djupt socialt, kulturellt och etniskt förfall. I många områden finns det knappt några svenskar kvar.

Det är områden som har skapats av naiva politiker eller rättare sagt av politiker som är idioter. Det är politiker som har inbillat sig att de har varit ‘goda’ när de har släppt in migranter från dysfunktionella kulturer i tredje världen, men i själva verket har de bara bidragit till att Sverige förfaller alltmer.

De politiker som har skapat alla dessa områden är verklighetsfrämmande människor som inte begriper vilka konsekvenser deras beslut eller handlingar får på Sverige.”


Här vill jag skarva på med några reflexioner utifrån gräddhyllemannens tes att kritik av probleminvandringen är ägnad att mynna ut i våld.

I sitt resonemang kopplar han det invandringskritiska flygbladet till både 30-talets Tyskland och till bränder, spekulerar t.o.m. i att syftet med flygbladet kunde vara att få någon människa skadad.


bgfh

Låt mig därför kort rekapitulera BGF-konceptet:

Blågula Frågor startades 1994-95 i en situation då Sverigedemokraterna redan fanns och var starkt demoniserade.  Vi som låg bakom BGF hade politiskt en rödgrön bakgrund i riksdagspartier och verksamhet i freds- och solidaritetsrörelser i bagaget. Idén var att mot oss skulle inga anmärkningar kunna riktas ur demokratisk synpunkt, där skulle inte finnas minsta spik att kunna koka någon soppa på.

Från första början arbetade vi helt ideellt.  Vi uppträdde självklart öppet, med namn, bild och kontaktuppgifter. Lika självklart tog vi avstånd från hot eller våld. Grundidén var att kunna medverka till ett konstruktivt meningsutbyte, när vi tog upp invandringsfrågan.

Detta därför att Sverige redan i början av 90-talet hade problem till följd av den förda invandringspolitiken.

– Det behövdes en kursomläggning.

– Vilket i sin tur förutsatte en saklig debatt.

”På köpet” skulle BGF-försöket medföra ett ”synande av korten” hos etablissemanget:

  baserade sig bemötandet av Sverigedemokraterna på brister hos SD, eller var detta bara en förevändning, ett svepskäl att slippa argumentera, slippa ompröva?

  fanns något intresse av att få en sakdiskussion kring invandringen?


Det dröjde inte länge innan svaret kom!

Under medverkan av Expo (”antifascistiskt nyhetsblad”) försågs även Blågula Frågor – redan 1995 – med epitet som ”främlingsfientlig”.

Året därpå tog kvällstidningarna med Expo nr 3/96 som gratisbilaga. I en artikel där begränsade sig Expo iofs till att stämpla oss i Blågula Frågor som ”rättshaverister” med ”konspirationsteorier”, men två veckor senare var jag av AFA klassad som ”rasistsvin” – vilket klargjordes genom en sprejning av ena kortsidan på mitt bostadshus i Haninge.

exporasist


När gräddhyllemannen kopplar det aktuella Rättviksflygbladet till 30-talets Tyskland, då låter det bekant!

John Glas, gruppledare för Folkpartiet i Haninge, gjorde våren 1997 en koppling mellan BGF och Adolf Hitler. Båda sade sig nämligen, enligt Glas, vara för yttrandefrihet.

Två veckor senare var den andra kortväggen på mitt hus sprejad. Nu hade jag avancerat till att vara ett ”fascistsvin”.

Vid samma tidpunkt hade jag på en tavla inne i mitt hem ett antal kampanjmärken uppsatta, från min tid som vänsteraktiv alltsedan 60-talet:

fpfascist

Andra än jag och Anders Sundholm (BGF-ordförande) har drabbats värre av repression, i normalfallet oprovocerat. Det politiska våldet i Sverige är enkelriktat på ett annat sätt än vad som brukar framgå av massmedia.

I lokaltidningen ”Mitt i Haninge” skrev jag 1997 att det främsta hotet mot demokratin kommer från människor, vilka går fram ”under godhetens banér”. Det stämmer nog fortfarande!

Efter de erfarenheter som jag hunnit göra, genom snart tre decennier av motstånd mot galenskaperna, kan jag inte förvänta mig att en person som gräddhyllemannen skulle vara kapabel/villig att vakna till insikt.

jl97


FÖR RESONEMANGETS SKULL  vill jag ändå hålla öppet för att där skulle kunna finnas en portion ärlighet och mänsklig anständighet.

Och ställa frågan: om vi verkligen vill motverka att vårt land framöver går mot hårdnande motsättningar och storskaliga våldsutbrott – hur agera?

Annorlunda uttryckt:  vad ligger bakom utvecklingen hittills, med ett växande antal no-go-zoner och en polismakt som inte längre orkar? Denna utveckling riskerar naturligtvis att fortsätta.  Vilka är dess orsaker?

I huvudsak beror problemen på en alltför omfattande invandring av människor från dysfunktionella kulturer, människor med ofta har fel drivkrafter redan vid ankomsten. Om de sedan får lära sig att förakta oss svenskar istället för att respektera oss, så gör det inte saken bättre.

När det nu brinner bilar, skolor och mycket annat i Sverige, då är det i normalfallet inte etniska svenskar som är förövare. Den vandalisering och den våldsbrottslighet som sker är i hög grad importerad.

Samtidigt kan finnas en risk för att även etniska svenskar till sist blir våldsamma, om det bara ”blir för mycket”. Det är inte en utveckling som jag önskar. Tvärtom – BGF-konceptet var just en ansats att tackla problemen demokratiskt och konstruktivt.

Men ska det kunna lyckas – då måste det finnas några som lyssnar, och reagerar.


Vill man motsatsen, då ska man intaga Gräddhyllemannens position, dvs:

A.  Verka för ett samhälle med växande otrygghet och större orättvisor.

B.  Vägra lyssna på invändningar – demonisera varje kritik.

stampel


PS

I onsdags var jag hos min frisör i Rättvik, en iranier som jag är trogen kund hos.

Om jag hade kommit redan på måndagen, då skulle det inte ha blivit någon klippning. Då hade han nämligen inga arbetsverktyg. Detta pga ett inbrott under lördagen. Sin verksamhet i Rättvik har denne frisör bedrivit sedan 2009 – det här var första gången som han råkade ut för detta.

Vid upptäckten av inbrottet kontaktade han polisen, eller rättare sagt försökte göra så. I Rättvik finns nämligen ingen polis. Det fick bli ett telefonsamtal till Falun, där man tog upp hans anmälan.

Vilka var inbrottstjuvarna? Något säger mig att det kommer vi aldrig att få klarhet om…


 

Mer

http://www.marikaformgren.se/#post85

http://ledarsidorna.se/2016/06/nittionio-luftballonger/

http://www.friatider.se/bland-unders-tar-och-versittare

http://www.bgf.nu

http://www.bgf.nu/lagom

http://www.janmilld.se/bok.html

http://www.vitbok.se

http://www.bgf.nu/tabloiderna/

http://www.bgf.nu/expo

https://janmilld.wordpress.com/valdskonstateranderealism

https://janmilld.wordpress.com/2013/08/18/expo-operation-96/

https://asylkaos.wordpress.com/2016/06/18/fore-detta-missionskyrka-i-bodafors-blir-asyboende-asylkaos/

http://avpixlat.info/2016/06/18/en-instabil-grund/

http://fnordspotting.blogspot.se/2016/06/nar-clownerna-tog-over-cirkusen.html

http://www.motpol.nu/oskorei/2016/06/21/kampen-om-det-offentliga-rummet/

Falskt

Finns det någon annan person som kan ”be om ursäkt” så som Mona Sahlin? ( 3.15 in i klippet ovan)

Historien med lögnerna och lagbrotten kring hennes påstådda livvakt borde rimligen leda till att hon åtalas, fälls och hamnar bakom lås och bom. Förmodligen vore dock detta att hoppas på för mycket – så mycket rättsstat är inte Sverige.

spider

Däremot var vi nog många som trodde att det skulle vara ”tredje gången gillt” för MS såtillvida att hon nu inte mer skulle anlitas i massmedia för sina tyckanden.  När hon nyligen begärde 3,5 miljoner kronor i pension kunde jag känna att det vore värt de pengarna om vi därigenom slapp mer av sahlinska angrepp och utfall mot oss svenskar.

Inte desto mindre har Mona Sahlin nu återkommit i offentligheten, genom en artikel i Aftonbladet. Utgångspunkten är mordet på den brittiska politikern Jo Cox i mitten av  juni 2016, vilket MS jämför med mordet på  utrikesminister Anna Lindh den 11 september 2003.

Även jag har slagits av flera likheter i de två fallen.

Viktigast var då inte att båda var kvinnor och s-politiker utan att i båda fallen skedde morden i samband med en viktig folkomröstning, där de mördade företrädde en EU-vänlig linje.

• Beträffande mordet på Anna Lindh räckte det inte för att tippa över resultatet till en seger för Ja-sidan, men det kunde ha varit ett bakomliggande syfte.

• Beträffande Jo Cox fruktade många genast att mordet skulle kunna påverka Brexit-omröstningen.

Detta är dock inte Sahlins budskap, hon försöker utnyttja det inträffade för sin egen propaganda:

”…offer för arga män. Troligen två offer för de som hatar och vill de illa som talar för flyktingar och mot nationalism…”

”Två kvinnor som jag hoppas blir symboler …Vågar säga mot rasism och extremism. … Vågar vara feminister…”

cox

För övrigt noterar jag att både Anna Lindh och Jo Cox ännu var vid liv då de kom under vård.

Förhoppningsvis slår det nu ändå slint för globalisterna vad gäller Brexit.


Ett mönster blir allt tydligare i samband med mord på politiker, åtminstone som det presenteras i media:

förövaren är en man

• det var en udda personlighet, kanske psykiskt störd

• han var ensam förövare.

Påfallande ofta kan vederbörande också snabbt bli dödad av polisen, så att vi aldrig får en chans att ta del av hans egen version av det inträffade.  Var han t ex så ensam om att planera och utföra dådet?

I fallet Jo Cox och Brexit kan det iofs vara just så att förövaren var en galning och dessutom ensam, inte desto mindre kan dådet sedan komma att utnyttjas politiskt. Mördaren påstås ha fällt ett uttalande ”Britain First!”, men det vittne som tillskrevs detta vittnesmål förnekar det.

first


Fyra dagar före mordet i Storbritannien inträffade skjutningen i Orlando, USA. Det väcker många frågor!

Uppenbart är nu att den historia som först förmedlades i massmedia inte håller.   Mer än en förövare var inblandad och motivet var nog inte en muslims avsky för homosexuella. Det hela var tydligen organiserat av CIA.

Syften med detta dåd kan ha varit att skapa:

• stöd för ”gun-control”

sympati för homosexuella

motvilja mot muslimer.

Från webbsidan ”Need to know” (i översättning):

”Två poliser som vill förbli anonyma av rädsla för repressalier säger att James Wesley Howell, en man från Indiana som hittades med en bil full av sprängämnen och vapen på söndag morgon, berättade för polisen att han var en del av ett team som planerat väpnade attacker på gaysamhällen i Florida och Kalifornien.

Howell berättade för polisen att han vände sig till dem då han ville få skydd. Hans berättelse var att han hade fått försäkringar från sina rekryterare att han inte skulle komma till skada i skottlossningen , men när han hörde på nyheterna att Omar Mateen, ledande skytt i Orlando gruppen, hade dödats av prickskytteeld, insåg han att han satts upp som en patsy och skulle dödas.”

Detta kan ju väcka frågor generellt kring terrordåd!

Hur ofta är de organiserade av CIA eller andra västliga underrättelsetjänster?

patsy


Nyheten ovan har tydligen inte återgivits av Alex JonesInfowars.  Var den bara litet för ”het”? Jag har lärt mig att bli alltmer skeptisk mot även en del aktörer på webben som ska gälla för att vara dissidenter.

Stefan Molyneux granskas kritiskt i denna film, av Brandon Martinez – kolla särskilt 15.40 och framåt:

En strävan att lägga skuld på muslimer – på bekostnad av insikter om USA:s och NATO:s roll – finns också på svenska Avpixlat.

Jag syftar här på artikeln Utan islam vore vi en tämligen fredlig värld”. Det stannar inte vid rubriken, utan Rolf Berg gör en uppräkning av länder, som innefattar även Libyen och Syrien.

Kadaffis mördare såg sig kanske själva som muslimer, men de skulle aldrig fått möjligheter att mörda som de gjorde utan NATO:s bombningar.

Skribenter på Avpixlat brukar skriva bra, men här känner jag mig som en ”dubbel-dissident”

kadaffi


På temat ”falskt” kan också platsa Stefan Löfven och vår feministiska regering.

Sedan fyra år sitter Julian Assange i praktiken fängslad i London genom svensk försorg.

På något sätt blir det då konsekvent att Sverige också inom säkerhetspolitiken uppträder som vasall till USA, och deltar i  gemensamma övningar. NATO har nu landstigit på Utö och Ryssland svarar med stor mobilisering.

pap


Veckans fredagsbio:


PS om Orlando:

Det finns flera alternativa tolkningar av det hände i Orlando, utifrån det faktum ett en ensam person påstås ha kunnat så snabbt döda så många människor.

• En är att där fanns flera skyttar.

• En annan är att inga skyttar alls krävdes – alltihop var fejk, ingen dödades!

En uppseendeväckande teori, men den förs nu fram av många skribenter:

https://parnassen.wordpress.com/2016/06/21/inget-blod-i-orlando-inga-bildbevis-bara-inovade-tardrypande-intervjuer-infor-hela-varlden/

http://www.paulcraigroberts.org/2016/06/14/my-several-million-readers-are-unable-to-help-me-prove-the-official-story/

http://henrymakow.com/2016/06/Did-anyone-die-in-orlando.html

https://memoryholeblog.com/2016/06/14/orlando-nightclub-shooting-questions-and-anomalies-surround-worst-mass-shooting-in-u-s-history/

Mer

http://www.vaken.se/10-konspirationsteorier-som-visat-sig-vara-sanna/

http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2016/06/groteskt-mona-sahlin.html

http://ledarsidorna.se/2016/06/en-vat-filt-igen/

https://janmilld.wordpress.com/2016/03/15/wtc-och-sanningen/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/13/gladio/

https://peterharold.wordpress.com/2016/06/20/omar-mateen-dn-odlar-myten-om-den-ensamme-galningen/

https://erikjohanssonblog.wordpress.com/2016/06/20/ar-orlando-dadet-en-false-flag/

http://www.exponerat.net/mona-sahlin-har-tomt-anna-lindhs-minnesfond-som-hade-21-miljoner/


PÅSK

SAHLINERIET

SAHLINS TRE PUNKTER