• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

Jag hade fel: DEMOKRATI

kk

Det var inte planerat, men nu vill jag skarva på med ytterligare en text i serien ”Jag hade fel” – denna gång om DEMOKRATI.

Tillspetsat i överkant blir det iofs med den rubriken.  Jag vill här inte ta avstånd från tanken på demokrati, men väl problematisera i ämnet. Det är ju ett begrepp med förgreningar åt olika håll och möjligheter till flera tolkningar.

I ett avseende, om ”demokratiska värderingar”, är min hållning ganska oförändrad. ”Vem är demokrat?” – 10 kriterier i  Vitboken:

1. Vem anser att folkviljan ska få genomslag i den förda politiken – vem anser det inte?

2. Vem anser att folket ska få tillgång till en allsidig information – vem anser det inte?

3. Vem belägger sina påståenden – vem gör det inte?

4. Vem använder tillmälen – vem undviker tillmälen?

5. Vem är beredd att ta intryck av nya fakta och argument – vem är det inte?

6. Vem är redo för en dialog och att möta sina meningsmotståndare i en offentlig debatt – vem är det inte?

7. Vem uppträder öppet – vem uppträder anonymt?

8. Vem kan reservationslöst ta avstånd från våld – vem kan det inte?

9. Vem bedömer handlingar efter samma mått, oavsett vem som begått dem – vem gör det inte?

10. Vem förespråkar yttrandefrihet även för sina motståndare – vem vill förbehålla yttrandefriheten bara för dem som tycker likt en själv?

Vad jag här vill ifrågasätta, eller i varje fall diskutera, är två moment:

A.  Dagens system, med partier och parlamentarism, massmedia och blockpolitik.

B. Människosyn och realism.

soffan

Denna bild raljerar om att den verklige ledaren i Sjupartiet är Dan Eliasson, och var så redan år 2011. Nya ansikten flankerar honom idag, men mer än någonsin utgör han själv ett nav.

A. Dagens system

Systemet i Sverige, med partier och parlamentarism, massmedia och blockpolitik har nu gått helt in i väggen. Det visas med eftertryck och  övertydlighet av aktuella erfarenheter. Det finns ingen politisk instans, i varje fall inte under folkligt inflytande, som kontrollerar utvecklingen.

Statsutgifter skenar, säkerhet saknas och infrastruktur sviktar. Folkfördumningen och den mentala likriktningen ökar. Inget riksdagsparti klarar att regera Sverige, ”oppositionen” flyr sitt ansvar.

Partierna och utbildningsväsendet har inte förmått odla fram individer med känsla för landet och kompetens att styra. Ser vi till grundläggande värderingar och jämför ett genomsnitt för å ena sidan ledande partiföreträdare och riksdagsledamöter, å andra sidan vanliga medborgare, blir skillnaden i viktiga frågor markant. Genom att lotta platserna i riksdagen skulle vi nog få en bättre åsiktsmässig representativitet, kanske också kompetens.

Hur förklara att det kunna gå så snett?

dvagga
Det demokratiska idealet brukar härledas till det antika Grekland och stadsstaten Aten. Där var det fråga om direkt demokrati, genom beslut på möten, där alla berörda kunde närvara. Inte större än att det kunde vara praktiskt hanterligt  (deltaga fick dock bara vuxna män).

Av praktiska skäl måste vi ha en representativ demokrati, dvs väljer företrädare som ska föra vår talan och försvara våra intressen. Problemet är att detta har deformerats genom partisystemet!!!

Här finns två moment:

• urvalet av personer till platser på listorna, valbara platser

• inskolning och disciplinering av de som hamnat på listorna och blivit invalda.

Med så många partier i riksdagen borde detta inte behöva vara något stort problem. Mångfalden av partier skulle ju borga för en mångfald av åsikter. Som praktiken visat har det dock skett en allt tydligare konvergens, med en gemensam ”värdegrund”.  Alla riksdagens partier hade vid SD:s riksdagsinträde 2010 hunnit smälta samman till ett Sjuparti. Sverigedemokraterna är nu i snabb takt på väg att ansluta sig, så att vi snart har en Oktett.

oktett
Varför har det blivit så?

I grunden handlar det om en obalans i makt mellan partiledningar och riksdagsledamöter. Tillsammans med fel drivkrafter i det politiska arbetet ger detta möjligheter till överdriven toppstyrning och utslätning.

Massmedia spelar också en roll, genom att å ena sidan dreva mot den som sticker ut, å andra sidan låta pk-anpassade hållningar undgå motfrågor och granskning.

Givetvis även väljarna, som ofta  medverkar i den kulturmarxistiska agendan genom att inte genomskåda och inte reagera.  Till stor del har svenska folket fått de politiker som svenska folket förtjänar, genom sin anmärkningsvärda feghet och liknöjdhet.

Som K-O Arnstberg  konstaterat finns det medborgare, motborgare och ”en förfärande mängd oborgare , vilka inte bryr sig om hur landet styrs.

Vilket leder över till det andra momentet.


svmedborgare

B. Dagens medborgare

Vackert uppfattas det, att hålla sig med en fin människosyn.

Här som i andra sammanhang är det inte desto mindre önskvärt, för att inte säga helt nödvändigt, med en realism.  Vi måste se verkligheten som den är, utan skygglappar. Inte vara naiva, inte falla för önsketänkande.

För egen del har jag genomgått en utveckling beträffande demokrati och människosyn:

•  Tidigt kunde jag distansera mig från vad jag kallade ”ultrademokrati”, dvs ett överdrivet ältande och diskuterande. Man måste komma till skott inom rimlig tid, finna att en fråga någon gång kan anses färdigbehandlad och våga gå till beslut.

•  Tidigt såg jag också falskheten med vad jag kallar ”sifodemokrati”, dvs att människor tillfrågas spontant, om något som de inte alls är insatta i och inte har ägnat någon uppmärksamhet. Genomtänkta åsikter förutsätter att man först givits tid att ta del av både fakta och argument i en fråga, stämt av med andra.

En insikt som senare växt sig starkare hos mig är att alla människor inte är kapabla att engagera sig och förvärva insikter. Krasst är kanske 70% eller mer av befolkningen ganska ”hopplösa fall”.  De har inga egentligen egna åsikter, inga genomtänkta övertygelser.  Och kommer så aldrig att ha. De följer bara vindriktningen, går med den sida som verkar dominera.

Mitt ungdomsideal om den ansvarsfulla, moraliska och informerade medborgaren har nog aldrig haft så mycket med verkligheten att göra…

Med detta dock inte sagt att jag är redo att pendla över till en rakt motsatt position. Fortfarande kan jag ansluta mig till BGF-texten  ”den demokratiska människosynen” (som kontrast till Expos och SD-ledningens).

knut


Så vart leder detta, vad kan bli slutsatser?

Allmänt blir det ett steg mot elitism – satsa tydligare på de bästa krafterna!

Inom skolan skulle detta kunna bli mycket tydligt. Nu säger alla – även SD:s skolpolitiker – att ”de bästa lärarna” ska sättas in i de skolor som har de ”största utmaningarna”.  På ren svenska: dessa lärare skall slitas ned, stånga sina pannor blodiga,  mot de elever som visat sig minst kapabla eller ens intresserade av att försöka lära sig något i skolan.

Mitt resonemang pekar i en rakt motsatt strategi. Belöna de elever som visat sig vilja och kunna lära sig, belöna dem med de bästa förutsättningarna för att nå än högre. Det betyder inte att någon elev ska hindras att anstränga sig, men samhället ska inte slösa med resurser där utsikterna är små att ge resultat.


I den politiska processen kan man med mitt resonemang tala om meritokrati.

Det behöver inte betyda att överge en demokratisk ram, men inriktning och strävan ska vara att vaska fram bästa möjliga företrädare. Här talar jag inte bara om examen och sakkunskaper, utan även om drivkrafter och moral. Det måste röra sig om personer som vill arbeta för sitt folk och sitt land, för vårt gemensamma bästa!


Svårigheten består naturligtvis i att hitta konkreta åtgärder, ägnade att befrämja en sådan utveckling.

Några tankar:

• En elementär kunskapstest för att få röstkort, som markering av att röstandet innefattar ett åtagande – redan att man måste ansöka om ett röstkort kunde vaska bort de mest ointresserade.

• Färre riksdagsledamöter – 149 kan räcka.

• Höjd valbarhetsålder – vederbörande bör ha hunnit skaffa vissa erfarenheter, gärna i ett yrkesliv.

• Ekonomiska ersättning ska i princip gälla inkomstbortfall – uppdrag som riksdagsledamot ska vara  tidsberänsat, inte ses som ett yrke.

• Begränsning av antal valperioder i sekvens för en ledamot.

• Personval i enmansvalkretsar.

• Egna TV-utrymmen åt partierna, med fasta veckotider – gå förbi journalistiska förkläden.

slstyret


 

Mer

Anders Isaksson: Den politiska adeln

Anne-Marie Pålsson: Knapptryckarkompaniet

Björn Ericson: Den härskande klassen

Dick Erixon: Ledarskap saknas

Lars Bern: Det sovande folket vaknar

Jan Tullberg: Den mesiga majoriteten

K-O Arnstberg: Trojaner

 

Annonser

43 svar

 1. Jan skriver som vanligt med stor underbyggnad. Det är viktigt att de som ännu lever i föreställningen att yttrandefrihet och åsiktsfrihet råder i Sverige, får information om hur det egentligen är. Jan har under många, många år publicerat alster med sådan information, oaktat det enorma motstånd som finns inom det antisvenska politiskt korrupta etablissemanget.
  Men…. för min egen del som sedan många år har samma övertygelse får förstås inte så många aha-upplevelser när jag läser Jans alster. Snarare blir jag påmind och nedstämd. För egen del är min förhoppning att Jan framöver skulle kunna förmedla några nya ideer om vad vi kan göra för att vända utvecklingen. Känner ett växande förakt för det svenska folk jag älskat sedan barnsben och funderar allt oftare på en flytt från Sverige. Kan Kasselstrand vara person som vänder lyckan? Om ja, vad kan vi göra för att få honom att satsa?
  Kanske det inte finns en normal politisk utveckling att hoppas på? Endast en katastrof kanske kan rädda oss?

  • Nya idéer för att vända utvecklingen?
   – Förutom många delar i det Jan beskriver så anser jag att nya partier som ersätter de underpresterande befintliga och valsamverkar sig in genom Valsamverkanspartiet är lösningen.

   Ska svenska folket föraktas?
   – Förakt måste ersättas med tålamod för att kunna lyckas. Det gäller inte enbart att vara logiskt korrekt, men även emotionellt korrekt.

   Kan Kasselstrand vara person som vänder lyckan?
   – Han kan kanske vara en av de personer som leder ett parti som valsamverkar sig in i riksdagen?

   ”Folket har alltid någon påläggskalv som de sätter över sig och vårdar till storhet. …Detta och inget annat är roten från vilket tyrrani blommar; När han inledningsvis framträder är han en beskyddare”
   / Platon

   Fråga inte vad som kan få andra att satsa! Stöd de som satsar eller satsa själv!

   En normal politisk utveckling att hoppas på?
   – Positivitet är resultatet av rätt mental aktivitet.

   Kan en katastrof rädda oss?
   – Det du frågar om är en oxymoron, en självmotsägelse. Vi befinner oss i en katastrof som blir värre. Mer katastrof är fel väg att gå.

 2. Jag tycker det danska valsystemet verkar intressant. Dels finns alla partier med på en valsedel. Således finns det inget utrymme eller intresse för ”aktivister” att slänga bort valsedlar. En annan vinkel är att inte bara partier kan ställa upp i val. Även enskilda personer kan göra det. Nu vet jag inte hur det de facto gick för Lars Hedegaard men eftersom det inte har skrivits om det så antar jag att han inte kom in i folketinget. Men hade vi haft ett liknande system så skulle ju Jan Milld ha kunnat ställt upp, företrätt sig själv och sina åsikter utan att vara uppbackad av ett parti, taget som exempel naturligtvis. Ett bra exempel eftersom vi som har följt bloggen i x-antal år redan vet vad han står för. I övrigt ställer jag upp på samtliga punkter på slutet.

 3. Frågan är om dina förslag skulle rå på det totalitära debattklimat som råder i Sverige sen decennier tillbaka. Du har ju själv beskrivit och dokumenterat det under lång tid. Det är ju helt uppenbart att du och andra ledande invandringskritiker har kämpat mot en totalitär motståndare som satt demokratin ur spel. Motståndarna har bara gett sken av att vara ärliga demokrater men det har endast varit läpparnas bekännelse. I praktiken har de ofta handlat djupt odemokratiskt.
  Jag fruktar att dina förslag är långt ifrån tillräckliga för att häva det kulturmarxistiska förtryck som vilat över det offentliga samtalet under så lång tid.
  En person som faktiskt andas en viss optimism är Lars Bern som skrivit en artikel i senaste numret av DSM (nr 5/16) där han menar att vi redan är mitt uppe i den process som kommer att göra slut på etablissemangets åsiktsförtryck. Den har rubriken ”Det sovande folket vaknar”. Rekommenderas.

 4. Hej Jan ..jag undrar om du redan har sett den förre Kanadensiske försvarsministern Paul T Hellyer och hans märkliga uttalande i denna video..om du inte har sett det tidigare skulle jag vilja att du tittade på den och ger din syn på vad det är han säger. Jag har själv väldigt svårt att tro på vissa saker han säger…speciellt det om ET´s och hemska tyska vetenskapsmän i operation paperclip…samt hur ondskefullt Hitlers Tyskland var…! Det är så mycket som är motsägelsefullt men många saker stämmer…bl.a det om federal Reserve och world trade center …..här videon…https://www.youtube.com/watch?v=Xv8XB3qE8JM

  • Mycket av intresse! Återkommer.
   Fann även denna film:

  • Jag vet inte varför så många har så svårt för utomjordingar. Om eliten har ljugit om politik, historia, läkemedel och mycket annat. Vad fanken mer har dom då inte ljugit om? 1902 flög bröderna Wright några hundra meter med ett rangligt flygplan. Redan 40 år senare fanns det jet-plan och atombomber. Eisenhower varnade för det militärindustriella komplexet innan han avgick. I det komplexet ingår DARPA. Kolla själv på YouTube vilka robotar dom har forskat fram. Vi är redan framme vid Terminator-scenariot. Hur kan den teknologiska utvecklingen gått så oerhört snabbt på bara drygt 100 år om man ser hur långsamt det hade gått dessförinnan. Allen Hynek var en forskare som hade som uppgift att debunka UFO-fenomenen. Han var själv skeptiker men bytte sida. Fysikern Stanton Friedman är en annan vetenskapsman som bytt sida. Så säkert ligger det mer i saken än vad vi får reda på.

  • Fanns ett frimurarliknande sällskap som gav sitt stöd till NSDAP, Thulesällskapet. Även indisk yogafilosofi, rosenkreuzare och Rudolfs Steiners teosofi hade inflytande på partiet, som fick en ockult kärna.

   Finns en andlig verklighet som är antingen hednisk, ockult, ond och satanisk eller god, för att tala med bibeln.

   Mera om UFO-fenomen 1947. Ett ”flygande tefat” med utomjordingar skall ha kraschat nära den amerikanska militärbas som inhyste tyska vetenskapsmän och varifrån bombplanen som atombombade Japan utgick. Har själv svårt att tro på utomjordingar men möjligen sataniskt.

   http://www.eaec.org/newsletters/2004/NL2004Nov-Dec.htm

 5. Det är mycket snack också, Jan. Upp till bevis! Starta ett parti! Valsamverka så det blir någon djävla ordning på Sverige! Kommer vi inte upp i 4% kan vi rekommendera taktikröstning till väljarna.

  • Många av oss som kommenterar här har passerat livets zenit och Jan har varit verksam inom det demokratiska skrået i mer än 6 årtionden. Vi äldre har inga förutsättningar för att starta något politiskt parti, det är till för de yngre.

   Men jag har noterat att många bloggare blir uppmanade av sina läsare/följare att agera. Jag anser det vara oförskämt att ställa den typen av krav.

   Du skriver ”det är mycket snack också, Jan”.
   Vad förväntar du dig?
   Det här är en blogg, där blir det mycket ”snack” och det är just det som är meningen. Att peka på de företeelser i dagens och gårdagens samhälle för att väcka opinion och för att få folk att intressera sig för att söka mer och bredare kunskap.

   Jan Milld sköter denna blogg utmärkt bra och skulle han följa ditt exempel så skulle vi förlora denna blogg, vilket skulle utarma folkbildningen i landet.

   Sluta ställ orimliga krav till Jan och andra med för den delen.

   • Det är inget orimligt krav. Det är ett positivt och konstruktivt krav och alls inte mycket arbete.

    Jag startade Aktiv Demokrati och har varit ordförande. Det som kan anses vara tröttande för en lastgammal människa har varit följande:

    Långa resor p.g.a. att någon idiot anett att man inte kan enas över internet, långbänk p.g.a. bristande förståelse för den mänskliga förmågan för koncentration, stadgeändrande till leda och dessa ständiga meningslösa fysiska möten, protokoll, redovisningar och daltande med mentalt mindre bemedlade medlemmar som tar över interndemokratiskt och förvandlar allt till kattskit.

    Men Glada Nyheter!

    Om Jan startar, skapar och leder utan allt det där, utan allt det som förstör varje politiskt parti, kan han få ett parti som liknar Vetenskapliga partiet som kan valsamverka mot 4%-spärren genom Valsamverkanspartiet.

    Att starta ett parti och sätta upp riktlinjerna är inte mer arbete än att skriva på en blogg. Och om jag själv får ge mitt värdeomdöme på processen så är det en formidabelt trevlig process att slippa all den andra skiten när man formar ett parti, väl värt att fundera på för varje pensionär med något fler hästar i båset än gemene man. (Gör ett IQ test och hamna helst över 120) (Jan behöver inte det. Det är uppenbart att han har fler hästar i båset än de flesta)

    Men, och det är viktigt att påpeka, det är naturligtvis fullkomligt meningslöst och kontraproduktivt, precis som Fi, PP och SPI, om man inte valsamverkar mot fyraprocentspärren via Valsamverkanspartiet.

   • Tänk på Ron Paul. Bernie Sanders och Donald Trump. Mandela var äldre Milld när han blev president och Reagan också.

   • Vad spelar det för roll om man har en IQ över 120 om man fullständigt saknar omdöme och social kompetens. Då är man en del av problemet och inte en del avlösningen.
    Valsamverkan kan vara en väg in i riksdagen för partier som i trovärdiga opinionsundersökningar kommit upp i över en procent av väljarstödet. Vägen dit kan vara nog så mödosam. Promillepartier i valsamverkan är knappast något framgångskoncept.

   • Jag instämmer givetvis helt med Svitjod2000 och med Blot-Sven, som konstaterar: ”Promillepartier i valsamverkan är knappast något framgångskoncept.” Delar f.ö. även Blot-Svens bedömning av faran med högt IQ, eller ett påstått sådant.

    Det är nog snarare en folkrörelse för opinionsbildning vi nu behöver, och det snabbt! En bit på väg har vi där kommit, med Nya Tider, Granskning Sverige, radioprogram, bloggar och filmer.

    Björn Hammarbäck och jag körde som bekant olika tabloidprojekt år 2005 och framåt. Där hade jag tänkt lägga av, men säger nu ändå ”kanske”. Om andra sverigevänner kan åtaga sig det praktiska med logistik och ekonomi är jag inte främmande för att nu göra ett nytt försök. Men bara under den förutsättningen.

    En möjlig framsida finns än så länge att ta del av på adressen http://www.budkavle.se

  • För Kristdemokraterna tog det 27 år att ta sig in i Riksdagen. För Sverigedemokraterna tog det 22 år. Har man uppbackning av etablissemangsmedia (eller i varje fall inte förtalas och aktivt motarbetas) kan det gå fortare som i Miljöpartiets fall. Även Ny Demokrati hade initialt en viss uppbackning från media, men framförallt hade de resurser. Att starta ett nytt parti kräver enorma ansträngningar och det är mycket som måste klaffa för att det ska lyckas. Fallgroparna är många. Knäppgökar brukar lockas till nystartade rörelser som flugor till en sockerbit. De kan ställa till med enorma problem i en organisation under uppbyggnad. Vissa organisationsteoretiker brukar uppskatta att det tar 15-20 år innan en ny rörelse stadgat sig och börjat fungera någorlunda väl.
   Vill samtidigt instämma i vad ”svitjod2000” skriver här nedanför!

 6. Jag tror att man kan rädda demokratin i dess nuvarande form men då måste det till två förändringar. Dels måste det till en insikt om att demokrati är ett styrelseskick för ett folk och inte bara möjligheten för en individer att vara med och påverka. Ser en befolkning sig som ett folk ökar också hänsynstagandet till varandra och viljan till gemensamma strävanden. Det behövs därför ett homogent svenskt Sverige med en gemensam kultur som bryter med kulturamarxism och konsumism och bygger vidare på och från vårt historiska sociala och kulturella arv.

  Den andra rör sig om vad som ska beslutas om i en demokrati. I en demokrati måste man gå försiktigt fram och beslut som inte går att återställa med avsevärda effekter på samhället och befolkningen bör inte genomföras. Vi svenskar som lever nu har ett ansvar gentemot både våra förfäder och våra barn att förvalta det arv som vi bär på. Det måste finnas möjlighet att pröva och ändra på politik som inte fungerar.

  De senaste decenniernas massinvandringspolitik är ett tydligt exempel på politik som helt enkelt inte bör genomföras både med tanke på att byter ut själva folket och med tanke på att det innebär en rad problem att ändra politisk inriktning i frågan. Höjning eller sänkning av skatter går alltid att reglera i efterhand men att komma tillbaka från positionen som ett förlorat folk kan bli omöjligt eller i alla fall mycket svårt och kostsamt. Därför bör den politiska kulturen utformas så att vi aldrig hamnar där och att den istället gynnar svenska folkets fortlevnad och välstånd.

 7. Demokrati är ju en ganska central och viktig del i den västerländska kulturen. Begreppet demokrati har funnits i Sverige sedan 1500 talet då det nedtecknades för första gången (så vitt man vet). Införandet av demokrati har skett steg för steg i Europa och USA.

  Inte sällan har det varit förknippat med blodutgjutelser, krig och upplopp. Vi har det Amerikanska frihetskriget 1776 där det ännu unga Staterna ville frigöra sig från Storbritannien. De unga staterna vägrade att finna sig i engelsmännens banksystem med möjligheten att tjäna pengar på och med pengar.

  Frankrike ställde i denna fråga upp på Staterna och gav ekonomiskt stöd för deras sak. 1789 skedde så den Franska revolutionen så lägligt att landet blev oförmöget att ge vidare stöd åt Staterna. Engelska kronan vann kriget och slog ner strävandena på en egen ekonomisk kultur. Därefter ordnades det fram presidenter och ett politiskt system som aldrig mer ifrågasatte Brittiska principer.

  Bakom fasaden satt familjen Rotschild och drog i tåtarna eftersom man tagit kontroll över Bank of England som på den tiden inte gav ut pengar men väl var Brittiska statens största finansiär. Bank of England hade givetvis intressen i att de unga staterna inte valde en ofördelaktig ekonomisk väg för bankirerna.

  Frankrike blev en republik efter att kung Ludvig XVI avsatts och mördats. Hans gemål drottning Marie Antoinette försökte fly till Nederländerna med hjälp av den svenske greven Axel von Fersen d.y. Det påstods att de båda hade en kärleksrelation lite vid sidan av. Flyktförsöket misslyckades dock och Marie Antoinette blev senare halshuggen och Axel von Fersen blev misshandlad till döds i Stockholm. Han lynchades pga falska rykten om att han låg bakom den svenske kronprinsen Karl August död 1810.

  Sammanfattningsvis konstateras Att Sverige vid tiden för den Amerikanska och Franska revolutionen var mot Englands bankväsen och för en mer produktionsinriktad ekonomi än den spekulationsinriktade. Bankirerna finansierade och spekulerade i krigen och höll sig med kurirer som kunde sprida falska rykten om bl.a. krigshändelser, allt för att påverka börsmarknaden i syfte till egna vinster.

  Därefter har demokratin införts stegvis i västvärlden med en noggrann kontroll av partier, politiker och inte minst opinionsbildare. Vi ser idag en press som går hand i hand med den makt de ska bevaka och de gör inte sitt jobb. Media idag fungerar mer som en uppfostringsanstalt för att lära medborgarna tycka rätt. Att tycka rätt är det som bankoligarkerna vill att man ska tycka för att främja deras intressen.

  Alla revolutioner och alla framgångar för att folket skall ha en röst ha visat sig vara en chimär. Dagen demokrati är en kuliss i vilken politiker spelar sin roll(Löven är en usel skådis). Bakom bestämmer oligarkerna agendan och i vilken riktning beslut ska fattas. Journalisternas uppgift är att förvanska och förvilla allmänheten och få in alla i åsiktskorridoren. Det misslyckas dessbättre och det är då vi ser dessa oresonliga attacker mot oliktänkare med uthängningar, epitet och våld.

  Våld har oligarkerna använt under lång tid själva fast mest via ombud(AFA)mfl. Vi har hört och sett det besinningslösa våld som skedde under Franska och Ryska revolutionen som exempel.

  Lösningen på våra problem är en totalt omändrad bankverksamhet (förstatligande?) där fractional banking förbjuds och att Riksbanker under inga omständigheter får vara privatägda. Det är politikerna(folket)som skall kontrollera bankirerna inte tvärtom, som det är nu. Samt att folket klipper banden till oligarkerna och förbjuder politiker att där delta(Bilderberggruppen mfl.), rubricera det som korruption. Dessutom måste FN och EU upplösas.

  • Ett bättre klargörande av hur landet ligger har jag sällan läst..håller helt och fullt med…!

  • Bra inlägg. I synnerhet sista stycket är viktigt.

  • För att få det måste det till nya partier som valsamverkar sig in i riksdagen och ersätter de korrumperade partierna. Det går inte med 10-talet partier som repeterar, det du repeterat, till leda och sedan att alla hamnar på en procent var.

   • Nya partier blir lätt måltavla för infiltration från oligarkmaffian. Det har vi sett prov på tidigare och kommer att ske igen.

   • Riktigt. Därför måste man skapa en linje och struktur som är svår att infiltrera och svår att förstöra. Interndemokrati är en dålig struktur och lättinfiltrerad av oligarkernas betalda lakejer. Vetenskapliga partiets styrning är bättre. Vi använder konsensus vid förändringar via en centralkommitté och linjen hålls stadig genom att partiledaren agerar spärrvakt. När infiltration väl skett i ett parti med interndemokrati måste man avslöja infiltrationen, rensa ut, om inte det går, starta om partiet och valsamverka sig in med ett hederligare parti för att få bort korruptionen. Demokratin måste ständigt förnyas för att kunna representera folket, kunna nå ut till människorna och göra den levande.

   • Hmmm…Martin… du skriver att ” Demokratin måste ständigt förnyas för att kunna representera folket, kunna nå ut till människorna och göra den levande.”

    Det behövs endast i ett korrumperat system i korrumperade länder i en korrumperad värld..! Meriter är INTE lättinförskaffade därför bör ärliga rakryggade kompetenta människor sitta i ledande ställningar under mycket lång tid..då kan inte ”demokratin” hålla på och förnyas och uppfinnas på nytt som du verkar mena. Det är en dålig modell du förespråkar…men du förespråkar den från din utgångspunkt..d.v.s i det korrumperade systemet vore det kanske bäst..jag menar å andra sidan att man kanske ska ta tjuren vid hornen och ta ifrån de korrumperade makten en gång för alla…ty de kommer att finna vägar att korrumpera även dig och dina idéer..!

    Utan en folklig resning där folken i denna värld tar makten från de privata bankerna spelar det ingen roll vad du har för styrelseskick..demokrati eller diktatur…! Däremot kan diktatur vara ETT sätt att komma till rätta med problemet…där nationalsocialismen har visat att det faktiskt går…men det räcker inte med ETT land det måste ske i flera länder samtidigt..kanske är vi där snart…jag hoppas verkligen för som det är i nuläget är ALLT bättre än vad vi har just nu…!

   • Ärliga rakryggade kompetenta människor kommer sitta oftare i ledande ställningar om demokratin kan förnyas och uppfinnas på nytt då demokratin försvunnit ex. genom statsministermord, feghet och utförsäljning av svensk massmedia till utländska intressen.

    Du har rätt. Kanske kommer de finna vägar att korrumpera även Vetenskapliga partiet. Då ska folket byta ut oss nästa val mot hederligare politiker som valsamverkar sig in i riksdagen, anser jag.

    Genom demokratin kan folken i denna värld ta makten från de privata bankerna och sätta makten i hederliga politikers händer. Det kallas välfärdspolitik.

    Jag kan hålla med om att demokrati eller diktatur kvittar om människor inte är motiverade att sätta sig in i politiken och inte är motiverade att förstå essensen av vad demokrati verkligen är och inte är motiverade att inser att det är ett krävande statsskick.

    Men diktatur, plutokrati, maffiavälde eller oligarki ÄR oftast problemet, men den har ofta klätt sig i en slöja av demokrati.

    För att veta vad demokrati är läs ex. detta: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-demokrati/

    Nationalsocialismen har visat att det faktiskt kan gå käpprätt åt Stalingrad med starka ledare som tror att de är intelligentare än sina generaler. Jag sätter visst hopp till de nationella demokratiska socialisterna under Bernie Sanders i USA och att han påbörjar protektionism.

    När Bernie och gänget blir starka kan förändringen kanske ske i flera länder samtidigt. Allt är INTE bättre än vad vi har just nu. Det kan bli både sämre och bättre. Du är en av kuggarna. Meditera på saken!

 8. Hörde vid ett tillfälle en person nämna att det var fri utskänkning av sprit på Stockholms krogar den dagen Axel von Fersen lynchades och att ingen vet vem/vilka som finansierade detta. Är det någon som känner till något mer om det?

  • Kommer med mer info ikväll 15/4.

  • Det skulle inte förvåna mig det minsta, det kan säkert stämma. Finansieringen kom med all sannolikhet från Rotschilds. En av Axel von Fersen´s banemän var en finländsk adelsman utklädd till sjöman.

   Redan vid denna tid hade delar av adeln redan influerats av de som i våra dagar sorterar under bankoligarkerna. Fersen anklagades för att ha legat bakom dödsfallet på kronprinsen Karl August som Karl XIII adopterat från Danmark då han saknade egna barn. Karl XIII var bror till den mördade Gustav III, vars barn Gustav IV Adolf övertog kronan efter mordet . Missnöjet var dock stort med honom, orsaken var att han fortsatte i sin fars fotspår mot oligarkerna varför han avsattes. Det misslyckade Svensk-Franska kriget misslyckades då han inte kunde handelsbojkotta England på grund av den allt mer omfattande handeln med England.

   Så början till slutet för Sverige som självständig nation inträffade den 16 mars 1792 då kapten Jacob Johan Anckarström sköt Gustav III under en maskerad på Gustavianska operahuset i Stockholm. Han dog dock först den 29 mars och begravdes den 14 maj i Riddarholmskyrkan.

   Detta var kulmen på jakten på ökat inflytande för adelsmännen och Riksdagen. Gustav III hade redan tidigare 1772 infört en ny regeringsform som stärkte hans egen makt vilket fick många adelsmän att surna. De blev ännu lättare för utländska intressen att snärja. Gustav III visste nog vilka han hade emot sig men underskattade deras styrka. Gustav III hade också, säkert under hård press, under sin tid godkänt att invandrare kan bosätta sig i Sverige med annan trosinriktning än protestantismen, judar var dock omgärdade av flera restriktioner.

   År 1788 gjorde många officerare uppror mot Gustav III i och med Anjal- förbundet i en sammansvärjning av Svenska och Finländska officerare. Den finska nationalistdrömmarna fanns redan på plats och fick förmodligen näring från oligarkerna i England och på kontinenten.

   Efter Gustav III besteg hans son tronen Gustav IV Adolf han blev dock än mer impopulär än sin far. Han fortsatte i sin fars fotspår och motarbetade bl.a Bonaparte I och oligarkerna i England. Han blev avsatt då Sverige förlorade Finland till Ryssland och hans Farbror Karl XIII tog över rodret. Han hade tidigare visat sig mera intresserad av sin brors motståndare men blev ändå inte den som den nya adeln ville ha. Han fick tidigt ett slaganfall som gjorde honom invalidiserad och fungerade i princip som ett namn på pappret. Han tvingades till att adoptera Karl August från Danmark 1809 som också fick slaganfall men avled redan 1810, ett dödsfall Axel von Fersen fick skulden för. Han friades dock från de misstankarna men då hade han redan bragts om livet vid begravningen av Karl August. Slaganfall kan framkallas med diverse gifter.

   Adelsmannen Carl Otto Mörner skickades till Frankrike för att få Napoleons åsikt i tronföljdsdilemmat i Sverige. Han svarade att släkten Bonde i Sverige borde passa bra som arvtagare till tronen. Man hade ju kungligt blod att falla tillbaka på från 1400 talet, Karl Knutson Bonde. Men si det passade inte utan hr Mörner fortsatte sitt letande tills han fick ”rätt” napp, Jean Baptist Bernadotte.

   Så slutet på den tysta revolutionen som fram till i våra dagar bundit oss till de internationella bankmaffian fulländades den 5 februari 1818 då Karl XIV Johan besteg tronen, den första av ätten Bernadotte. Hela denna transformering att föra Sverige som en fri självbestämmande nation till en vasall i oligarkernas hägn tog 26 år fast i praktiken 20 år då Karl XIV Johan tog över rodret från den ofärdige Karl XIII 1812.

   Så vår tidiga demokrati grundlades med ett totalsvek från den svenska adeln som vittrade makt och penningar och sålde ut kung och fosterland till främmande makt.

   Dagens demokrati som vilar på detta fundamenta är inget annat än en chimär, en kuliss för den korkade allmogen att tro att man har något inflytande. Vad vi ska ha istället är en annan femma vi kan diskutera framöver.

   • Jag har läst nånstans att Bernadotte var jude. Minns dock inte var det var jag läste det. Undrar om nån vet mer om saken? Pusselbitarna skulle liksom falla på plats. Rothschild ville väl bli av med Vasa-ätten och få en av sina egna på vår tron.

   • Vet ej om han var av judisk börd, men han var handplockad av den svenska adeln som satt sig upp mot Vasaätten. Denna adel hade med all sannolikhet sålt sig till oligarkerna med löften om framtida vinster och makt.

    Den som var påtänkt för tronen efter Gustav III:s son Gustav IV Adolf var den danske Karl August (Fredrik Kristian August av Augustenborg). Men han dog plötsligt i slaganfall 1810 året efter att Gustav III:s bror Karl XIII också ”råkat” ut för samma åkomma. Karl August var ett bra ämne för att ena Norden, Danmark, Norge, Sverige och Finland. Det hade kunnat bli ett gott parti som inte gillades av oligarkerna.

    Vi hade minst två andra inhemska alternativ att ta till den ena Gustav IV Adolf son Gustav av Wasa(ej att förväxla med Gustav Vasa). Gustav IV Adolf avsattes efter förlusten av Finland och drevs i landsflykt och dog utfattig i Schweiz 1837. Han drevs också i landsflykt till Österrike och senare till Nederländerna. Karl XIV Johan (1:a Bernadotte) förbjöd och satte dödsstraff på den som kallade Gustav av Wasa för kronprins av Sverige. Så där ser man hur känsligt allt var och man gjorde allt för att Sverige nu aldrig mer blir en självständig nation.

    Så vi kan konstatera att det är inte bara i nutid människor kan förlora sina arbeten och sin brödföda genom att tycka fel. Det har förekommit förr där även kungar drivits på flykten till fattigdom och elände.

  • Jag har en text från 2008 om Fersenmordet. Fersen misshandlades av en berusad pöbel och det hade druckits mer än vanligt i Stockholm vid detta tillfälle. Karl XIII hade tydligen en smutsig roll i sammanhanget. Han var bror till Gustav III, som hade mördats 18 år tidigare.

   • Jag vill påstå att dåtidens nya politiska strömningar har ett ursprung. Den snabbt växande bankoligarkin med familjen Rotschilds i spetsen. Dessa strömningar hade satts i rörelse flera årtionden före dessa mord. Sannolikt var även Frimurarna inblandade i komplotterna och spridandet av falsk information.

    Som en förstärkning av sammansvärjningarna mot de gamla makthavarna bildades Illuminati den 1maj 1776. Denna sidoorganisation drog tills sig många revanchsugna adelsmän som trodde att deras ställning var hotad eller som ville ha en större del av kronans skärva. Gustav III hade i och för sig minskat adelns och riksdagens makt sannolikt beroende på de allt mer påtagliga nya stämningarna att minska konungamakten eller rent av avskaffa densamma.

    Jag tror dock att Franska revolutionen det Amerkanska frihetskriget hade en stark ekonomisk betydelse. Det framväxande bankväsendet med Rotschilds främst som införde fractional banking med hjälp av folkligt missnöje och uppror. Fractional banking var förbjudet i vart fall i Sverige under tidigare århundraden. Historiemakarna undviker att gå in i de bakomliggande orsakerna för att förklara varför det hände som det gjorde.

    Drygt hundra år senare inträffade nästa revolution nämligen den Ryska. Även den ännu blodigare än tidigare. Med samma förtecken som tidigare, folkets missnöje mot den rådande ordningen. Ungefär samtidigt gavs folket i Sverige allmän rösträtt som med några få undantag även gavs i resten av Europa. Vi fick nu å ena sidan en kommuniststat och å andra sidan ett gäng demokratiska stater där båda lägren kontrollerades av samma oligarkgäng som tog makten drygt 100 år tidigare.

    Idag ytterligare 100 år senare efter att komuniststaten tjänat sitt syfte är det New World Order som gäller. Nu luras allmänheten ånyo i att äta snabbmat som oligarkerna tillhandahåller med processade matvaror som gör oss sjuka och feta. Samtidigt som man propagerar för en (medveten) felaktig kosthållning som gör oss sjuka. Därefter kan samma oligarker tillhandahålla dyra läkemedel för att motverka sjukdomarna man skapat.

    Krigen i Mellanöstern med åtföljande flyktinvåg som sköljer över Europa är ett led i nästa revolution nämligen den som dagens flyktingar kommer att stå för. När tiden är mogen kommer nuvarande asylhanter om ett par årtionden att attackera den nu rådande ordningen i landet och övriga Europa. Denna gång blir målet att en gång för alla utplåna nationalstaterna, den resa som började i slutet på 1700 talet, död åt kungen.

    Denna utveckling banar vägen för bankoligarkerna att ta makten globalt. Men vi ser redan tecken på att NWO har stött på problem större än vad vi kanske ännu kan se. Ryssland och Putin är en stark broms tillsammans med Kina och resten av BRICS-länderna. Avsättningen av al-Assad i Syrien har än så länge spruckit och oligarkernas legosoldater har med Rysslands hjälp lidit svåra nederlag.

    De stöter på patrull även politiskt då flera EU-länder öppet obstruerar mot de korrupta i Bryssel. Så än finns det hopp, det gäller att få medelsvenske att vakna och gnugga dokusåporna ur ögonen och börja fatta vad som står på spel.

    Bra historiska inlägg där Jan, jag hade inte sett dem. Så gårdagen hänger intimt samman med nutiden och vad vi kan vänta framöver.

   • Synnerligen intressant och upplysande om mordet. Operationen var uppenbarligen väl organiserad och kunde inte, som framgår av artikeln, ha genomförts utan sanktioner högt uppifrån.

 9. ADEL – HUMOR

  (baserad på verklighet)

 10. Mer humor!

  Ett klipp från EU-parlamentet där Nigel Farage smular sönder (MP) Peter Eriksson i en underbar tirad. Se lyssna och njut.

  Ett inlägg i demokratidebatten.

 11. Palme definierar:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: