• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ska vi hata ryssar?

hvs

Pentagon vill nu drastiskt öka USA:s militära utgifter i Europa. Det angivna motivet är att Ryssland utgör ett växande hot mot övriga Europa, genom sin militära kapacitet och sitt aggressiva agerande.

Detta ligger väl i linje med svenska massmedias hållning. I vår nyhetsrapportering framställs Ryssland konsekvent och med en röst som någonting negativt och hotfullt. Perspektivet är 100% amerikanskt.

Vad man mer konkret anför är Rysslands reaktion på USA-kuppen i Kiev i februari 2014. Där handlar det om fyra moment:

1. Återanslutningen av Krimhalvön till Ryssland
2. Separatismen och kriget i östra Ukraina
3. Rysslands militära upprustning och patrullerande av sina gränsområden
4. Rysk information/propaganda, genom t ex RT och Sputnik.

Här vill jag göra en genomgång och historisk tillbakablick, uppdelat på åtta olika avsnitt:

mad

1. Kärnvapen och terrorbalans

Till oss som växte upp under Kalla kriget förmedlades en bild av att innehav av kärnvapen mest var ett problem då sådana innehades av andra länder än USA. Ändå var USA det enda land som faktiskt hade använt kärnvapen mot människor. Med förfäran tog världen del av nyheten 1949 att även Sovjetunionen lyckats detonera en egen atombomb.

Idag ser jag med andra ögon på detta. Antag att Sovjetunionen inte hade lyckats framställa egna kärnvapen.  Vad skulle då ha avhållit USA från att använda sina kärnvapen också mot ryssarna?

Det är bara att gå tillbaka till Japan 1945. Fällningen av ”Little Boy” över Hiroshima den 6 augusti motiverades med att detta vapen behövde demonstreras inför japanska makthavare, för att framtvinga en kapitulation.

Men hur kunde sedan motiveras fällandet av ytterligare en atombomb – ”Fat Man” över Nagasaki den 9 augusti?!

Det är ju segraren och den som behärskar massmedia som skriver historien, så några problem att i efterhand lägga tillrätta och försvara användandet av ytterligare en atombomb eller tre över ryska städer skulle inte behövt erbjuda några problem.

Med sovjetiska kärnvapen – atombomber 1949, vätebomber 1952 – tillsammans med utvecklandet av vapenbärare för långdistans i både väst och öst skapades en ”terrorbalans” av ömsesidig avskräckning. På engelska kallat ”MAD” – ”Mutual Assured Destruction” (ömsesidig garanterad förstörelse).

Det var ingen trevlig situation, med en ständigt närvarande risk för kärnvapenkrig genom att denna balans skulle fallera, pga antingen en vansinneshandling, ett missförstånd eller tekniskt missöde. Ändå uppfattades själva terrorbalansen som att den motverkade utbrottet av ett nytt världskrig.

Terrorbalansen förutsatte att ingendera sidan hade en förstaslagsförmåga, dvs möjlighet att genom ett första överraskande angrepp helt slå ut motsidans kärnvapen, eller kunna helt skydda sig inför ett svarsangrepp. Det hela byggde på att båda sidor var sårbara, annars inte denna ömsesidigt avhållande effekt.

Terrorbalansen formaliserades senare i det s.k. ABM-avtalet mellan USA och Sovjetunionen år 1972.

”ABM” står för ”Anti-Ballistic Missile” och det handlar om att begränsa system för försvarsrobotar.

abm
ABM-avtalet sades ensidigt upp av USA tre decennier senare.  President George Bush meddelade detta direkt efter WTC-dådet i New York 2001

Ytterligare en åtgärd från USA i detta sammanhang har varit installerandet av antikärnvapenmissiler i Östeuropa, nära gränsen till Ryssland.

I Moskva befaras nu att USA därmed försöker skaffa sig förstaslagsförmåga med kärnvapen.

delateuropa
2. Europas och Tysklands delning

Bakgrunden till Europas delning 1945 var Röda Armens framgångar i kombination med det enorma lidande som det ryska folket hade åsamkats genom den nazityska invasionen i juni 1941. Det handlar om 28 miljoner dödade sovjetmedborgare och en ödeläggelse av mycket stora områden.

Ett skäl för ryssarna att stanna kvar och ockupera ett antal grannländer var säkerhetshänsyn. De kände behov av en buffertzon västerut, ville inte riskera en upprepning av vad de genomlevt. Det skapades en rad av kommunistdiktaturer invid gränsen till Sovjetunionen: Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien.

Europa kom att delas av en ”järnridå” från Ishavet ned till Medelhavet, med några neutrala länder däremellan. Berlinmuren, byggd 1961, kom att stå som en symbol för denna delning av kontinenten.

Ungern gjorde 1956 uppror mot sovjetkommunismen, men den revolten slogs ned.

Tjeckoslovakien försökte 1968 nå förändringar på fredlig väg, under ledning av kommunisten Aleksander Dubcek, men Moskva ingrep ändå med trupper.

3ty

NATO,  ”Atlantpakten”,  hade bildats 1949.  Warszawapakten tillkom senare – 1955.

En nyckelroll i det sammanhanget intogs av Tyskland, som inte fick ges möjlighet att ännu en gång invadera Ryssland. Detta förklarar tredelningen av Tyskland:

1. De östligaste delarna, öster om Oder-Neisse-linjen, tillföll Polen (bortsett från norra halvan av Ostpreussen, som blev sovjetryskt, varvid Königsberg bytte namn till Kaliningrad)

2. De amerikanska, brittiska och franska ockupationszonerna i väster slogs 1949 ihop och blev  Västtyskland (Bundesrepublik Deutschland)

3. Området däremellan blev samma år Östtyskland (DDR – Deutsche Demokratiske Republik).

Warszawapakten bildades som ett svar på att  Västtyskland 1955 blivit medlem i NATO.  Sovjetunionen skulle ha kunnat acceptera ett enat Tyskland, förutsatt att det blev neutralt, alliansfritt.

Så blev ju fallet med Österrike, som var uppdelat på samma sätt som Tyskland mellan fyra ockupationsmakter – med en motsvarande zonuppdelning för Wien som för Berlin.  Österrike kunde 1955 bli fritt som ett land, dock förbundet att vara neutralt.

Webbsidan Voltairenet:

”The media has largely forgotten about a Soviet initiative, proposed in 1950, to withdraw from the GDR and to reunify a neutral, non-aligned, demilitarized Germany within one year of the conclusion of a peace treaty.”

natoexp

3. NATO:s expansion

• Hösten 1989 föll Berlinmuren.

• Året därpå gick Moskva – med Mikael Gorbatjov i ledningen – med på en återförening av Tyskland, vilket skedde år 1990. Man var då överens om att NATO sedan inte skulle expandera ytterligare österut.

• Efter ytterligare ett år hade Sovjetunionen kollapsat och Warszawapakten var upplöst.

Under 90-talet skulle Ryssland genomgå en svår ekonomisk kris och en markant svaghetsperiod. Så akut var nöden, att det slog igenom demografiskt – den ryska befolkningen minskade.

demografi1

Även bortsett från vad som tidigare kunde ha utlovats av olika politiska företrädare från väst var det ju en oklok linje att låta NATO expandera österut. Det var inte ägnat att gagna avspänning och möjligheter till nedrustning.

Inte desto mindre var det just vad som hände! Tjugo år efter Sovjetunionens kollaps hade NATO fått 12 nya medlemmar, varav flera från den tidigare Warszawapakten, och kommit mycket nära gränsen till Ryssland.

vjvald

4. Kuppen i Kiev

Viktor Janukovytj tillträdde som Ukrainas president i februari 2010, på en femårsperiod. Han skulle alltså ha suttit kvar som president fram till februari 2015. Janukovytj representerade Regionernas Parti och valdes framförallt med stöd av den rysktalande befolkningen i östra och södra Ukraina.

Viktor Janukovytj blev ifrågasatt då han var en både korrupt och svag president. Han levde i lyx, trots nöd bland befolkningen. Till ifrågasättandet bidrog Ukrainas etniska splittring och historia av stalinistiskt förtryck.

Hösten 2013 kom protester igång i Kiev, riktade mot Viktor Janukovytj. Dessa var inledningsvis ganska fredliga och kraven gällde att Ukraina skulle knytas närmare väst – främst EU, kanske även NATO.  Wikipedia: ”Euromaidan is a wave of  demonstrations and civil unrest in Ukraine, which began on the night of 21 November 2013 with public protests demanding closer European integration.”

Efterhand växte manifestationerna i både omfattning och våldsamhet, samtidigt som krav på presidentens och regeringens avgång kom i förgrunden. Samtidigt visade företrädare för olika EU-länder intresse, genom att komma till Maidantorget. Den svenske utrikesministern Carl Bildt gjorde inom loppet av sju månader ungefär lika många resor till Kiev.

Än mer intresse visade USA, inte minst genom sin biträdande utrikesminister,  Victoria Nuland. När hon inte var på torget och delade ut kakor satt hon i telefon och konfererade om vilka som skulle ingå i en ny regering i Kiev. Hennes kandidat – Arsenij Jatsenjuk – visade sig sedan också bli den person som utsågs till premiärminister av ukrainska parlamentet (duman).

Ukrainian anti-government protesters clash with police in Kiev

Enligt Nuland satsade USA inte mindre än 5.000 miljoner dollar på ett regimskifte i Kiev. Man såg till att organisera, beväpna och utbilda gatukrigare. I arsenalen ingick inte minst brandbomber, som satte eld på polismän.

I mitten av februari  trappades våldet upp genom eldgivning på avstånd från prickskyttar.  President Janukovytj fick skulden för detta, men sedan framkom att samma skyttar beskjutit både polismän och demonstranter. Det framkom dessutom att skotten avlossats från en byggnad som kontrollerades av oppositionen. Efter kuppen blev Oleg Magnitsky från Svobodapartiet riksåklagare i Kiev, men han visade inget intresse för att utreda frågan.

Krypskyttarna hade fyllt en viktig politisk funktion.

Expressen, den 26/2 2014:

”I onsdags var det få som trodde att aktivisterna skulle kunna stå emot länge till. Men sedan kom den historiska vändningen. Utplacerade krypskyttar dödade fler än 60 demonstranter vilket resulterade i stor ilska och allt fler demonstranter på gatorna som tog kontroll över Kiev.”

Förhandlingar hade skett mellan presidenten/regeringen och tre oppositionspartier, under medling av utrikesministrarna från Polen, Tyskland och Frankrike. En uppgörelse presenterades den 21 februari, innebärande:

• återgång till 2004 års konstitution (dvs återkallande av ändringar från jan-14)
• konstitutionell reform att genomföras före september
• nya presidentval senast i december
• bildandet av en samlingsregering
• stopp för ockupationer av offentliga byggnader
• inlämnande av vapen
• en förbindelse från båda sidor av avstå från våld.

Möjligheter skulle därmed ha givits att under år 2014 på demokratisk väg åstadkomma att maktskifte.

Det visade sig dock att uppgörelsen förkastades av företrädare på Maidantorget och av ”Högra sektorn”. De nöjde sig inte med mindre än presidentens omedelbara avgång, dumans upplösning och bestraffning av ledningen för kravallpolisen Berkut.

USA-president Obama hade tidigt krävt att Janukovoytj skulle dra tillbaka sina kravallpoliser från centrala Kiev. Ett orimligt krav redan därför att den ukrainska presidentens säkerhet då skulle äventyras. I slutet av februari skedde ändå detta, att kravallpolisen beordrades bort från centrala Kiev.

I det läget lämnade president Janukovytj Kiev – han ville inte riskera samma öde som Libyens ledare tre år tidigare.

Den 22 februari utsåg duman sin talman, Oleksandr Turchynov,  till ny president.  Tillförordnad, fram till presidentval i april.

Till bilden hör att parlamentsledamöter från Regionernas Parti och Kommunistpartiet blivit hotade och misshandlade i samband med omröstningen. Också demonstranter i Kiev med en annan politisk inriktning än extremisterna hade tidigare blivit fysiskt angripna.

Den nya regimen erkändes omedelbart av USA och andra västländer. Ett associationsavtal med EU slöts en månad senare.kiev14


krimbussar

5. Våldsväldets Ukraina

Händelserna i Kiev 2013-14 har en bakgrund ”Oranga revolutionen” i Ukraina 2005. Efter demonstrationer, organiserade av oligarken Berezovskij, kunde den västvänlige  Viktor Jusjtjenko bli vald till president. Detta blev dock ingen bestående förändring,  i nästkommande presidentval segrade Janukovytj.

Ansatsen 2014 blev mer grundlig.

Maktskiftet i Kiev följdes nu upp av verksamheten från aggressiva och våldsbenägna gräsrotsorganisationer som ”Högra sektorn” m.fl. Dessa gav sig systematiskt och fysiskt på politiska motståndare och varje ansats till opposition. Den som på offentlig plats bar någon symbol för dissidens kunde riskera misshandel vid möte med gatukrigare. Medlemmar i t ex Regionernas Parti kunde riskera angrepp även i sina hem. Oppositionella ledarpersonligheter eliminerades selektivt. Många unga ukrainare drillades i extremistisk likriktning, andra skrämdes till tystnad och politisk passivitet.

Sådana angrepp hade förekommit redan i februari. Regionalt och lokalt kunde guvernörer och borgmästare gripas, frihetsberövas och förnedras offentligt.

I Marinskijparken i Kiev hade några hundratal krimbor samlats. Upprepade angrepp gjorde att de den 20 februari fann för gott att återvända till Krim. På hemvägen stoppades deras busskonvoj och de utsattes för grova övergrepp. Under flera timmar pågick det, och många personer dödades eller försvann. 9.30 in i denna film.

Än grövre var övergreppet i Odessa den 2 maj, då 48 personer mördades. Många av dem hade stängts in i en byggnad och bränts ihjäl av en mobb våldsextremister. 12.20 in i samma film.

tsarev.si
I presidentvalet under våren hade Oleg Tsarev, motståndare till kuppmakarna, kandiderat. När han efter en TV-intervju den 14 april kom ut från TV-byggnaden i Kiev väntade en stor skara extremister på honom. Han blev grovt misshandlad.

Påfallande många politiker – motståndare till kuppmakarna – har under år 2015 dött genom ”självmord”. I de flesta fall rör det sig naturligtvis om politiska avrättningar. 12.45 in i filmen.


krim

6. Krimhalvön

Den främsta västkritiken mot Ryssland idag gäller ”annekteringen” av Krimhalvön direkt efter kuppen i Kiev. Denna var, hävdar man, ”olaglig”.

Jag menar att det blir fel att kalla det ”annektering”, eftersom det skedde i enlighet med befolkningens vilja på Krim. Denna hade kommit till uttryck redan två gånger tidigare, vid omröstningar på 1990-talet. Dessa bekräftades genom resultatet av folkomröstningen den 16 mars 2014, där valdeltagandet var högt och 96% röstade för återförening med Ryssland.

Det blir också ett svagt argument att anslutningen var olaglig, då den skedde inom en månad efter att den lagligt valde presidenten hade störtats i Kiev och Ukrainas grundlagar därmed redan var satta ur spel.

Till bilden hör dessutom ett antal andra moment:

• Dubbla måttstockar
Kontrasten blir skarp till hur västvärlden närmast drev på Kosovos skiljande från Serbien år 2008. Kan det bli tydligare hur man mäter med olika mått?!

• Historia 1
Krimhalvön tillhörde Ryssland alltsedan slutet av 1700-talet och under två sekler.

• Historia 2
När Krim 1954  fördes över från den Ryska sovjetrepubliken till den Ukrainska sovjetrepubliken var det inom ramen för Sovjetunionen och något som få så fäste avseende vid, då det inte uppfattades ha någon praktisk betydelse. Bara en administrativ förändring. Det skedde genom ett infall från partiledaren Nikita Chrustjov och kanske inte ens då i enlighet med Sovjetunionens lagstiftning.

• Demografi och geografi
Krimhalvön bebos till övervägande del av ryssar.  Till Jalta och Svartahavskusten har andra ryssar sedan länge rest på semester.

• Säkerhet 1
Geopolitiskt är tillgången till Svartahavskusten och flottbasen Sevastopol på Krim viktig för Ryssland. Detta ställdes på sin spets efter det mot Moskva riktade maktskiftet i Kiev. Till bilden hör överhuvudtaget NATO-expansionen österut.

• Säkerhet 2
Det handlar också om vardaglig säkerhet för befolkningen på Krimhalvön. Signalerna hann ju bli många i samband med och efter Kievkuppen, att våldsbenägna krafter gjorde sig breda.

Detta bekräftades snart ytterligare, genom det massiva våldet från Kievregimen mot befolkningen i östra Ukraina.

Till bilden hör att det rent tekniskt var möjligt att skära av halvön, så att våldsextremister hindrades från tillträde till den. Dels genom geografin, dels genom förekomsten av ett stort antal ryska soldater, stationerade i Sevastopol.

Det visade sig också att man lyckades. Separationen från Ukraina kunde genomföras fredligt, utan blodsutgjutelse. Detta i skarp kontrast både till hur våldsextremister kunde härja över hela Ukraina. Än skarpare blir kontrasten till hur våldet sedan eskalerade i Donbass.

krimval


 

vjvalet
7. Donbas

Västmedias bild beträffande konflikten i östra Ukraina innefattar att:

a) skulden för konflikten ligger främst på  Vladimir Putin, på Moskva och Ryssland

b) Ryssland har militärt invaderat Ukraina

c) utan den ”invasionen” skulle det inte pågå något krig där.

Det område vi här talar om utgörs i huvudsak av regionerna Donetsk och Lugansk. Det talas om det området som ”Donbass”, vilket – tillsammans med områden på ryska sidan av gränsen – traditionellt varit Rysslands och Sovjetunionens industriella hjärta.

Ett grundläggande missförstånd i väst är, menar jag, att intressena hos Moskva och Donbass nu skulle sammanfalla.

Moskva lär ha två övergripande intressen:
a) akut undgå utbrott av en storkonflikt med USA och NATO
b) ett alliansfritt Ukraina, undvika att landet blir NATO-medlem med amerikanska militärbaser och missiler

Donbass kan ha intresse av att:
a) helt separera från Ukraina och anslutas till Ryssland, eller
b) nå en federal lösning, med långtgående självstyre som del av Ukraina.

Två händelser föregick proklamationerna i Donetsk och Lugansk i april 2014 om separation från Kiev:

• Det ena var Kievkuppen i februari, vilken avsatte den president som väljarna i särskilt Donnas hade röstat fram. De nya makthavarna i Kiev hade därmed s.a.s. sagt upp kontraktet.

• Det andra var folkomröstningen på Krim och detta områdes återförening med Ryssland. Möjligen inbjöd detta till ett missförstånd, om att man skulle ha Moskvas stöd för något motsvarande. Krimhalvön var av en helt speciell betydelse för Moskva, på ett sätt som inte gällde Donbass.

Putin har inte gått med på begäran från Donbass att få ansluta sig till Ryssland. Han ville också uppskjuta de folkomröstningar som skedde där, om separation.

Det påstås återkommande i västmedia att Ryssland militärt invaderat östra Ukraina, men några belägg för detta har aldrig kunnat presteras.  Erik Johansson har gjort program om detta här och här.

Västmedia vill även lägga skulden på Ryssland för nedskjutningen av det malajsiska passagerarflygplanet mh17, även detta utan belägg.

Vore det verkligen sant att Ryssland hade militärt invaderat östra Ukraina, då skulle den ukrainska armen och frifräsande våldsgrupperingar knappast ha kunnat härja så som skett, med beskjutningar av bostadsområden i Donetsk och Lugansk. Bomber och granater som drivit en halv miljon civila på flykt in i Ryssland.

cb


 

fotspar

8. Geopolitik idag

Till sist helt kort om det geopolitiska perspektivet.

Makthavare i USA strävar efter en unipolär värld, med en ställning av ”utvaldhet” – exceptionalism – för USA.  Övriga länder i världen ska då vara som vasaller, underordnade USA.

Putins Ryssland representerar något annat, nämligen en multipolär värld. Dvs en värld av fria nationer, som kan agera självständigt, mötas på jämlik nivå för att förhandla och komma överens.

Ryssland under Putin innebär ett streck i räkningen för amerikanska makthavare, blir till en provokation.

Som vi vet av erfarenhet vill Washington kunna avgöra vilka som ska sitta vid makten i andra länder. Man har således avlägsnat bl.a. talibanerna i Afghanistan, Saddam Hussein i Irak och Al-Gathafi i Libyen. Beträffande Syrien har mantrat länge ljudit ”Assad must go!”.

Samma strävan finns beträffande Vladimir Putin.
– Därför propagandakriget i media
– Därför alla sanktioner
– Därför fler soldater och mer krigsmateriel till gränsområden till Ryssland.

Ska Sverige verkligen medverka i detta?

ukraina


Min avsikt är att senare följa upp denna artikel med en  ”Ska vi hata tyskar?”

Mer

http://www.morpheusblogg.se/2016/02/16/ukrainas-ultranationalister/

http://nyadagbladet.se/utrikes/inte-ens-under-kalla-kriget-kom-usa-sa-nara-ryssland/

https://www.rt.com/op-edge/331753-bosnia-ukraine-carl-bildt-krajina/

https://www.motgift.nu/2016/02/24/stadsradet-wallstrom-aningslos-korkad-eller-annu-varre/

https://janmilld.wordpress.com/2015/04/18/replik-om-ryssland/

https://janmilld.wordpress.com/2014/06/15/medietystnad/

https://janmilld.wordpress.com/2014/06/12/hur-farlig-ar-ryssen/

https://janmilld.wordpress.com/2014/04/26/rysk-horisont/

https://janmilld.wordpress.com/2014/05/21/tre-lognhistorier/

https://janmilld.wordpress.com/2015/12/01/russofobisk-sd-film/