• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ledarskapskris

ledarskapet

Två alternativa vägar finns det ju att gå, när verklighetsuppfattning inte stämmer och åsikter inte håller.

En väg är att revidera eller ändra uppfattning. I fredagsbio 5 (13.25 in) gjorde jag liknelsen med om man får välja en bra bil framför en dålig utan extra kostnad. Rationellt blir då att välja den bättre bilen. Lika rationellt bör vara att byta upp sig till en bättre, mer verklighetsförankrad, åsikt.

En andra väg är att grotta ned sig i skyttegravar och omge sig med ett allt tätare lager av lögner.

sgraven

När s-ledarna Stefan Löfven och Magdalena Andersson hemföll åt fascism-anklagelser mot Sverigedemokraterna, så lutade de sig mot vad som blivit en tradition inom «arbetarrörelsen» – det rutinmässiga förtalandet, ersättandet av fakta och sakliga argument med invektiv och mobbningreflexer.

De var tydligen vana vid att inte behöva veta vad de talade om, men den här gången har de s.a.s. gått på en mina.

mina

Under hela 90-talet fick invandringskritiker erfara den här typen av bemötande. Ingrid Björkman, Jan Elfverson och Åke Wedin hade den 16/2 1998 en debattartikel i SvD – «Så marginaliseras oliktänkande». Den utgick ifrån angrepp på Bo Södersten, för en tidigare artikel av honom.

«I den politiskt korrekta världen reduceras sakligt underbyggda argument till åsikter och tyckanden. De tillmäts inte någon större betydelse i sig och utsätts därför inte för någon rationell kritisk granskning. Däremot bedöms de – och framför allt den som framfört dem – på moraliska grunder!

Trampar någon utanför det politiskt korrekta fältet – tar upp en förbjuden fråga till debatt eller torgför av etablissemanget icke accepterade åsikter bestraffas vederbörande. Någon diskussion i sakfrågan är det då inte tal om.

Antingen följs debattinlägget av ekande tystnad, eller också fördöms debattörens person, inte hans inlägg (!), i moraliserande termer. Det blir hårda fördömanden: fascist, rasist, nazist! Så marginaliseras de oliktänkande – och andra skräms till tystnad. För vem vill riskera att utpekas som nazist? Så dödas i demokratins namn den fria debatten.

Eftersom invandringspolitiken är den mest förbjudna av alla frågor framträder stigmatiseringsmetoden, och inte minst naziststämplingen, speciellt tydligt där. Vi har valt att belysa metoden med vårt eget fall, inte bara därför att detta är så åskådligt utan även därför att det avslöjar anmärkningsvärda intressegemenskaper eller förbindelser inom opinionsetablissemanget.

I ett antal artiklar och två böcker har vi formulerat ett alternativ till de två senaste decenniernas flyktingpolitik. Vi har därvid hävdat, att man i ett humant perspektiv dels måste söka bistå så många skyddsbehövande som möjligt, dels åtgärda flyktingproblemets orsaker, dvs verka för förbättrade förhållanden i flyktingarnas hemländer. Som ett led i sådana ansträngningar har vi föreslagit en samordnad flykting- och biståndspolitik, där återvandrare fungerar som länkar i en kunskapsöverföring från i- till u-land. Förslaget anknyter till UNHCR:s (FN:s flyktingkommissaries) rekommendationer till en ny politik.

De kampanjer mot oss som detta resulterat i har initierats av Expo, en ‘antirasistisk’ tidskrift med dokumenterat nära samröre med våldsorganisationen Antifascistisk aktion (AFA).

Samtidigt som Expo säger sig ‘värna demokrati och yttrandefrihet i kampen mot rasistiska, högerextrema och totalitära ideologier’, driver tidskriften grav personförföljelse mot oliktänkande. I synnerhet förföljs de som argumenterar för en begränsning av den omfattande invandringen, oavsett hur väl underbyggd kritiken är.

ttexpo

I syfte att kunna klassa så många meningsmotståndare som möjligt som rasister eller nazister har Expo och dess sympatisörer tagit sig före att vidga rasistbegreppets innebörd långt utanför den officiellt vedertagna. Den senaste uppfinningen är ‘kulturrasism’. Vårt ovan nämnda förslag till flykting- och biståndspolitik definierar Expo som ett utslag av ‘barmhärtighetsrasism’!

Expos skandalskriverier har synts oss så befängda att vi inte tagit dem på allvar. Men de har fått skrämmande stort genomslag särskilt i den liberala pressen, där Liberala nyhetsbyrån fungerat som länk från Expo till landsortstidningarna.

Genom att lögnaktigt påstå att vi tillhör vad Expo kallar ‘en rasistisk lobbyorganisation’ och göra oss ansvariga för vad denna organisation publicerar utlöstes ett drev i folkpartipressen. Vi ägnades stora artiklar i Expressen, där bl a en representant för Svenska kommittén mot antisemitism meddelade att han skulle se till att vi registrerades i Antisemitism World Report – vilket också skedde.»

tolerant

Här kommer veckans fredagsfilm, «FRÅGOR OM LEDARSKAP»:

Vad filmen aktualiserar är en ledarskapskris, inte bara inom Socialdemokraterna, utan överhuvudtaget inom svensk politik.

En kris som har samband med ett dåligt samtalsklimat.


 

Läs mer

Invandringskritiska böcker

Låsningen

Julia Caesars nya bok

Mörkläggning II

Vitboken

Antisemitism?

«Främlingshatets ansikten»

Våldskonstaterande realism

Fem nivåer av repression

Samtal? Nej tack!

Forskarna samstämmiga – SD inga fascister

Sätt och vett inom politiken