• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Underligt är det

vts

Wikipedia om Luciabeslutet 1989:

”I riksdagsvalet i september 1991 segrade de borgerliga partierna, Kristdemokraterna tog plats i riksdagen, och Carl Bildt tog över som statsminister. Den 19 december samma år meddelade Regeringen Bildt att man upphävt Luciabeslutet. I de följande överläggningarna sade sig Socialdemokraterna inte motsätta sig beslutet…”

lucia


I början av 1990-talet var den partipolitiska bilden klar, när det gäller invandringspolitiken. Tre partier stod för en relativ moderation, nämligen Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Dock med betoning på «relativ». Bengt Westerberg var inte ensam om att hylla en «generös flyktingpolitik» – med på det tåget var också Ingvar Carlsson. Men  i jämförelse med de tre småpartierna Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet så var S-M-C återhållsamma.

1991

I den borgerliga Bildtregeringen 1991-94 kunde dock 9%-partiet Folkpartiet helt dominera invandrings- och flyktingpolitiken, precis som senare Miljöpartiet dominerat den under såväl Reinfeldtregeringen 2006-2014 som Löfvenregeringen oktober-december 2014.

När Socialdemokraterna återkom i regeringsställning 1994 fanns inte den tidigare invandringsministern Maj-Lis Lööw med som invandringspolitisk företrädare. Ny invandringsminister blev istället Leif Blomberg (från fackförbundet Metall), efter två år avlöst med Pierre Schori. Både Luciabeslutet från 1989 och tankarna från s-propositionen «Aktiv flykting- och immigrationspolitik» blev kvar i papperskorgen.

pkorg


En motsvarande utveckling skedde snart inom Moderaterna.

SVT:s «Uppdrag Granskning»:

«Maud Björnemalm (s) är flyktingpolitiskt ansvarig. Hon tillbakavisar påståendet om att socialdemokraterna skulle föra en politik som överensstämmer med Ny Demokratis idéer. Flera av de förslag som lades då, bland annat visumtvång och att man tar fingeravtryck av asylsökande, är förändringar som skett inom ramen för EU:s flyktingpolitik.

Alltfler moderater kritiserar idag det egna partiets hållning gentemot regeringen. De inom partiet som vill se en mer liberal flyktingpolitik med öppnare gränser står emot de mer konservativa som ger stöd åt (S). En av dem är den moderata riksdagsledamoten Göran Lindblad. Han säger att moderaterna måste ändra sin flyktingpolitik om man ska kunna hålla det löfte som anges i partiets idéprogram. Där fastslår man att moderaterna ska vara den mest humanitära kraften. Han får stöd av bland andra Moderata Ungdomsförbundets ordförande Tove Lifvendahl:

– Att de idéer som jag kämpar för nu verkar få gehör är en seger, säger hon.» 

Känns det igen? «…tillbakavisar påståendet om att socialdemokraterna skulle föra en politik som överensstämmer med Ny Demokratis idéer. » Redan innan SD kom in i riksdagen användes ett invandringskritiskt parti som vapen mot en sansad politik.

Moderaternas flyktingpolitiske talesperson var i början av 90-talet Gustaf von Essen. Han plockades år 2002 bort från valbar plats i riksdagslistan för (M) i Uppsala. Redan innan dess var han ersatt som flyktingpolitisk talesperson för sitt parti.

hoppfullt

Programförslaget «Land för hoppfulla» 1997 var framarbetat av en grupp under ledning av Per Unckel. Det angreps av företrädare för MUF – i arbetsgruppen hade Thomas Idergard och Anna Kinberg  reserverat sig (hon som nu vill att den migrationspolitiska överenskommelsen med Mp ska «hedras»).

kinberglantis-jpg


 

schori

I riksdagen 1997, Pierre Schori om m-förslaget:

”Moderaterna har genom sitt manifest Land för hoppfulla manat fram en ny debatt om invandringen och invandrarna. …  I flera fall  fiskar Moderaterna i grumliga vatten av missnöje med förment höga kostnader för bidrag till invandrare.

Här har man givit legitimitet åt grupper som dessbättre har haft problem med att komma ut med sitt främlingsfientliga budskap sedan Ny demokrati kollapsade.

I debatten om invandring är det ett kärt tema att påstå att en moralisk elit har åsiktsmonopol och att andra åsiktsyttringar förkvävs. Jag invänder mot det resonemanget. Vi har åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, men det innebär ju inte att den som uttrycker sig negativt om invandring och invandrare skall få stå oemotsagd.

Nu när också några forskare och akademiker ställer upp bland de främlingsfientliga är det än angelägnare att i debatten slå hål på myterna och bemöta förenklade och felaktiga påståenden. I historien finns tyvärr alltför många exempel på att god utbildning inte är något säkert vaccin mot fördomar och ondska.”

Sju år tidigare hade socialdemokraterna haft en proposition redo, med formuleringar som:

«Sverige bör utveckla och föra en aktiv flykting- och immigrationspolitik, som utifrån ett helhetstänkande och en humanitär grundsyn tar sikte på att dels undanröja eller lindra orsaker bakom flykt och påtvingad migration, dels skapa ett system för regleringen av invandringen som bättre än det nuvarande ger rätten att stanna i vårt land till dem som bäst behöver det.»

«Varje land har ett ansvar för sina egna medborgare.»

«Vi måste lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt.»

«En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättsligt skydd.»


SONY DSC

Läsvärt om Luciabeslutet 1989 och tongångarna inom de tre modererade partierna skriver också Karl-Olov Arnstberg.

Om Ingvar Carlssons motivering till Luciabeslutet:

”5 000 turkbulgarer har kommit till Sverige den senaste tiden. Inget annat land har tagit emot fler än 500. Miljoner turkbulgarer lever i den här situationen. Det har bara börjat, det som de har bestämt sig för: Vi ska inte leva i Bulgarien längre, vi åker till Sverige…

Det finns hur många människor som helst som skulle kunna komma in. Men om vi inte vidtar några åtgärder, utan bara låter detta löpa, kommer det att slå tillbaka mot de flyktingar som redan är här. Därtill kommer det som Anna-Greta (Leijon) säger – det här med turkbulgarerna är inte något isolerat fenomen, utan vi kan få människor från Estland, Lettland och andra delar av Sovjetunionen, som i vinter går över gränsen mot Finland. De har ingen mat – det går svälttåg helt enkelt, som i desperation börjar röra sig mot Skandinavien…

Det kan bli en situation som vi inte har sett maken till i modern tid. Detta kan vi inte utåt diskutera. Men jag håller med Anna-Greta…’”

m

Arnstberg citerar också ur en moderat motion före valet 1991, underskriven av bl.a. Carl Bildt:

«Den viktigaste uppgiften för svensk flyktingpolitik är att genom internationella organ främja mänskliga rättigheter och bistå flyktingar i de länder där dessa befinner sig, oftast i närheten av hemländerna. Sverige bör därför även fortsättningsvis stödja FN:s och de humanitära hjälporganisationernas flyktingarbete.

Erfarenheten har visat att svåra kulturkrockar kan uppstå vid flykt till främmande länder med helt andra kulturmönster och att det troligen varit långt bättre att bistå flyktingarna i eller i närheten av deras hemländer, till exempel genom näringslivs- och bostadsprojekt. Ökade ansträngningar bör också göras när det gäller invandrares repatriering, då förhållandet i deras hemländer förbättras.

Moderata samlingspartiet anser att vissa ekonomiska resurser för flyktingmottagande och utvecklingsbistånd i stället bör omfördelas till förmån för insatser i fattigare länder för att förebygga flyktingströmmar. I förlängningen bör diskuteras om inte delar av anslaget till invandrarverket kan omfördelas till sådant flyktingstöd.»

«Ett land måste kunna ställa vissa krav på vilka personer som skall få komma in över gränsen – även på asylsökande. Ytterst handlar det om respekten för en individs identitet och i förlängningen det svenska medborgarskapet. Det handlar också om den legitima rättigheten att skydda vårt land mot bland annat terrorister och brottslingar.

Från moderata samlingspartiets sida har vi länge sett mycket allvarligt på dokumentlösheten. Vi har förståelse för att det ligger i flyktingskapets natur att vissa handlingar kan saknas, men någon form av dokument, till exempel en färdbiljett bör kunna uppvisas.

Nekas en person asyl i Sverige skall denne avvisas/utvisas så snart detta är möjligt.

En allvarlig aspekt på sådana ärenden är de fall där de som skall avvisas/utvisas hålls gömda av privatpersoner, vilket därmed förhindrar verkställigheten av beslutet. Denna form av lagtrots är oacceptabel och måste beivras.»

Ännu efter två år i regeringsställning höll moderaterna fast vid sin gamla uppfattning. Ur partiets handlingsprogram från 1993:

«De som trots detta är på flykt bör hjälpas så nära sina hem som möjligt. En politik som bereder flyktingar fritt tillträde till de industrialiserade länderna kan förefalla mer generös men skulle få oacceptabla konsekvenser. De sociala spänningarna skulle växa på ett okontrollerbart sätt.»

Ur en riksdagsmotion år 2000, undertecknad nio moderater:

«En helt öppen och fri invandring förutsätter en nedmontering av socialstatens förmåner, något som knappast i dag har ett folkligt stöd. Invandringspolitiken måste vara tydligt utformad och ha en förankring i breda folklager.»

«Svenskarna och deras politiker måste också tydligt markera sin vilja att försvara de värderingar och de kulturmönster som vi i Sverige uppnått under en lång utvecklingsperiod.

Det är viktigt att skilja på flyktinginvandring och invandring i övrigt. I massmedia framställs ofta människor som söker asyl och som smugglats in i landet som flyktingar även om deras motiv till att lämna hemlandet företrädesvis är ekonomiska.

Politiken skall vara inriktad på att åstadkomma återvändande snarast möjligt enligt principen att varje människa har rätt att leva i sitt eget land i frihet och trygghet.»

Karl-Olov Arnstberg ställer frågan varför Moderaterna med Fredrik Reinfeldt så kapitalt ändrade moderaternas invandringspolitik och pekar på drevet mot Sverigedemokraterna och journalisternas roll.

«Ett formidabelt totalt hatdrev sattes igång mot SD och rullar fortfarande.»

«Sveriges dödsspiral fortsätter. Krävs det utländskt ingripande för att få till en förändring?», avslutar han.

virtuosen


En del verkar här gå igen:

• Hur Sverigedemokraterna nu  fått ta över Ny Demokratis roll som «avskräckande exempel».

• Hur lilla Miljöpartiet tagit över lilla Folkpartiets roll som innehavare av makten.

• Hur det ena partiet efter det andra bland de en gång modererade drivits mot samma extremism som småpartierna.


En fråga som infinner sig blir ju:  hur gick denna kantring till?

— Var det i huvudsak fråga om tillfälligheter, förbiseenden och misstag, några slags olycksfall i det politiska arbetet?

— Eller var det resultatet av en medveten plan, ett målinriktat arbete från krafter med en bestämd agenda?  Och i så fall: med vilket mål?

Påfallande är hur vi satt med ett facit redan på 90-talet, och gör det än mer idag – ändå vill 7 av 8 riksdagspartier fortsätta på den inslagna vägen, med en systemkollaps allt tydligare vid horisonten.

Hur kan så många vara så blinda och/eller oansvariga?

Underligt är det.

tanktintereg


Läs/se mer

https://janmilld.wordpress.com/2014/10/26/nytt-luciabeslut-nu/

https://janmilld.wordpress.com/2012/11/03/stopp-nu-2/

https://janmilld.wordpress.com/2013/01/03/missat-tag/

http://www.bgf.nu/lagom/0/ac.html

https://morklaggning.wordpress.com/blogg/

GULD-läge för (S)!

4snillen

10 svar

 1. Underligt att det inte förs någon offentlig debatt om avindustrialiseringen av Sverige;
  http://antropocene.se/2014/november/ar-wallenbergarnas-arvda-makt-bra-for-sverige.html

 2. Höga företrädare för moderaterna borde nu träda fram och medge att man gjorde ett ödesdigert misstag när partiet framför allt under Reinfeldts chefskap ändrade sin tidigare kloka och balanserade inställning vad gäller invandringspolitik.

  Därefter borde partiet på allvar sondera samarbete med sverigedemokraterna i regeringsställning.

  Det skulle kunna bli en solid borgerlig majoritet, det enda som behövdes är att de övriga borgerliga partierna accepterar att något tappa ansiktet på grund av tidigare dumheter.

  Att så många partier i Sverige verkligen har kastat allt intelligent tänkande överbord när det gäller invandringspolitiken är sannerligen en närmast otrolig tankekollaps!

  Mot dumheten kämpar t.o.m. gudarna förgäves!

  Men ett ändå möjligt uppvaknande om än sent är bättre en evig törnrosasömn.

 3. Maj Lis Lööw tillhör agendajudarna. Efternamnet är försvenskat.

  • Nja, även om hon skulle ha någon judisk bakgrund så gör inte detta att hon tillhör ”agendajudarna”.

   I det begreppet ligger ju att ha en mångkulturell och därmed svenskfientlig agenda. Maj Lis-Lööws agerande pekade, så långt jag kunnat uppfatta saken, i rakt motsatt riktning.

   Just där ligger kanske en förklaring till att hon inte fick återkomma som invandringsminister 1994.

  • Hon är född Lindskog. Låter inte speciellt judiskt eller hur? Det tog mig några sekunder att kontrollera på Wikipedia. Hur vore det om du själv skulle göra detta nästa gång innan du kommer med något löst antagande. Eller driver du med oss?

 4. Bengt Lööw var kriminalkommissarie och tjänstgjorde vid SÄPO. Han var även socialdemokratisk lokalpolitiker. Avled i december 2003 och var alltså gift med Maj-Lis Lööw.
  I Sverige finns tydligen 562 personer med det efternamnet. En av dessa är forskaren Helen Lööw. Hon har ju varit chef för Forum för Levande historia. Om det räcker för att kvala in som agendajude vet jag inte.

  • Helène Lööw upplever jag som ett gränsfall.

   Hon ger ett intellektuellt och sansat intryck, samtidigt har hon ju varit verksam i skuldbeläggarbranschen, genom sitt arbete för myndigheten ”Levande historia”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: