• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Valkommentar 3: GULDLÄGE FÖR S!

guldlage

Situation för Stefan Löfvén, för SAP och för Sverige kan just nu sammanfattas i ordet KRIS.

Wikipedia definierar ”kris” som ”svår process”. Det är ett begrepp som vetter åt två håll:

a) problem, svårigheter

b) möjligheter, chans att skapa något nytt.


frut

Problemen är mer än uppenbara.

Vad regeringen Reinfeldt lämnar efter sig är på många sätt ett konkursbo:

1. underskott i statsfinanserna och en enorm skuldsättning

2. hög arbetslöshet och stort bidragsberoende

3. akut bostadsbrist

4. hög privat skuldsättning och en farlig bostadsbubbla

5. nedsliten infrastruktur beträffande t ex järnvägar

6. obefintlig katastrofberedskap

7. importberoende beträffande matförsörjning

8. smyganslutning till NATO

9. medverkan i aggressiva USA-projekt

10. svällande byråkrati

11. orimligt skattetryck

12. sviktande folkhälsa

13. skola i förfall

14. allvarliga brister i sjukvård och äldreomsorg

15. etniska motsättningar, nya orättvisor  

16. omfattande kriminalitet, växande otrygghet

17. vargar i bebyggda områden

18. likriktande och fördummande massmedia

19. antiintellektuellt samhällsklimat

20. demokratiska fri- och rättigheter på undantag

21. bakbunden polis och svagt rättssamhälle.

s-resultat

Betrakta detta diagram över socialdemokratiska valresultat sedan år 1940. Där framgår två moment:

•  Svensk socialdemokrati hade ett mycket stort förtroende hos svenska folket både under kriget och under decennierna närmast efter kriget. Toppnoteringen var år 1940, med nära 54%. Även år 1968 nådde SAP egen majoritet. Det goda resultatet år 1994 på över 45% kan (S) tacka regeringen Bildts (1991-94) kompletta misslyckande.

•  Även under perioden av borgerliga regeringar 1976-82 var SAP ett parti med över 40% av rösterna. Under den nivån halkade partiet först 1991 och där har det sedan parkerat sig från och med riksdagsvalet 1998.

Valen 2010 och 2014 är de första gångerna som SAP varit nära att ramla under 30%-nivån.

Behöver det vara så?

Måste Socialdemokraterna bli ständigt mindre?

Behöver SAP vara ett parti som kämpar för att nå över 30% av rösterna?

Mitt svar är NEJ!


s-recept

I denna bloggtext vill jag presentera ett grundrecept på hur Stefan Löfvén skulle kunna lyckas som svensk statsminister. En framgång för hans s-regering kan medföra att SAP åter blir ett parti som ligger på en 40%-nivå, om det inte rentav skulle nå egen majoritet.

Framgången inbegriper och förutsätter naturligtvis att regeringen förmår lösa eller i varje fall minska många av de inledningsvis uppräknade problemen.

rdmandat

Steg 1 blir frågan om regeringsbildning och strategin för att kunna lotsa politiska förslag igenom riksdagen.

Utgångsläget är alltså att där finns åtta partier och att SAP av totalt 349 mandat förfogar över bara 112. För en riksdagsmajoritet krävs 175 mandat. Det fattas alltså 63.

I det läget bortfaller möjligheten för S att bilda

a) en egen majoritetsregering.

Återstår tre andra regeringsalternativ:

b) Koalitionsregering som ger majoritet.

c) Koalition som alltjämt är en minoritetsregering.

d) En ren s-regering, som blir en minoritetsregering.

Innebörden av och förutsättningarna för respektive alternativ:

b) Koalitionsregering som ger majoritet

Tillsammans med Moderaterna (84 mandat) skulle en sådan regering kunna komma till stånd. Så har man gjort i Tyskland och så skulle man tveklöst har gjort i Finland i motsvarande parlamentariska läge. (S) och (M) står varandra dessutom politiskt mycket nära.

Haken här är att  (M) nu saknar en partiledare och förmodligen vore oförmögna att ingå ett sådant samarbete. Dessutom vore det bara en kortsiktig lösning – inför nästa riksdagsval skulle detta bädda för nya stora valframgångar för SD.

c) Koalition som alltjämt är en minoritetsregering

För att kunna skrapa ihop ytterligare 62 mandat utan att ta hjälp från vare sig Moderaterna eller Sverigedemokraterna (49) skulle krävas medverkan från ytterligare minst tre  andra partier: t ex Miljöpartiet 25, Centerpartiet 22 och Folkpartiet 20 (eller Vänsterpartiet 21/Kristdemokraterna 16).

Problemet där blir dels att flera av dessa är ovilliga, dels att det bli många viljor att jämka samman, vilket från början skulle bakbinda regeringen så att den inte kan ta sig an föreliggande problem.


d) En ren s-regering, som blir en minoritetsregering

Detta vore det överlägset bästa alternativet, och det jag här rekommenderar Stefan Löfvén!

Innebörden av detta vore alltså att INTE SÄTTA SIG I KNÄET PÅ MILJÖPARTIET, vilket just nu ser ut att vara aktuellt.

En knytning till mupparna för den fortsatta s-politiken blir förödande, med tanke på att just detta parti är riksdagens mest extrema och det som mer än något annat parti bär ansvar för den situation Sverige har försatts i.

Australia Muppet Movie Premier


En rent socialdemokratisk regering – om än en minoritetsregering – ger handlingsutrymme. Den skulle kunna konsekvent arbeta med HOPPANDE MAJORITETER i riksdagen.

S-regeringen kan då stödja sig på än den ena, än den andra, gruppen av partier. Socialdemokraterna slipper att permanent låsa upp sig i en samverkan med något enskilt parti, behåller handlingsfriheten att driva sin egen politik.

Det blir möjligt att lägga konkreta och genomarbetade förslag på område efter område, vilket tvingar övriga partier att ta ställning och bekänna färg.

Med bra förslag i folkets intresse och med gensvar i opinionen kan möjligheten till nyval hela tiden hållas fram som ett hot. De partier som fällt konstruktiva och positiva förslag från s-regeringen skulle då kunna emotse svidande valnederlag!

sicÖVER TILL SAKPOLITIKEN.

Som klarsynta läsare redan insett är många av de inledningsvis uppräknade problemområdena kopplade till invandringen och den ansvarslöshet som hör ihop med denna.

Invandringspolitiken är som bekant en ”het potatis”.

Men den måste tacklas, det går här inte att komma förbi den.

Och just Socialdemokraterna har kanske särskilda förutsättningar att kunna klara det!

potatis

Varför just (S)?

Det beror inte bara på att (S) är det största partiet och det parti som under en stor del av 1900-talet varit statsbärande parti i Sverige. Det beror också på att (S) har traditioner och historia att knyta an till, på många sätt.

1911

SAP – Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti – bildades 1889.

••• Från första början handlade det om att ta tillvara ”småfolkets” intressen. I centrum stod paroller som rättvisa och trygghet, frihet och solidaritet. Kampen gällde framförallt demokrati. Allmän och lika rösträtt uppnåddes 1919-1921, efter en lång och hård strid.

En självklar utgångspunkt var att vi svenskar fanns och att arbetarklassens intressen skulle tas tillvara.  Vår röst skulle räknas.

rostning


••• Hösten 1938 sändes Lubbe Nordströms radioreportage ”Lort-Sverige”, om trångboddhet och dålig hygien, sjuklighet och misär. Konkret kunde det handla om TBC (tuberkulos), vägglöss, mm. När socialdemokratin sedan vann valseger efter valseger så var det  ett kvitto på att partiet hade lyckats väl i kampen mot dessa slum-problem.

lortsverige


••• SSU  hade bildats 1917, efter partiklyvningen samma år. En paroll för SSU blev ”VERKLIGHETSSYNENS UNGDOM” – i polemik mot kommunisternas dogmatism, verklighetsflykt och önsketänkande.

Detta låg väl i linje med den praktiska inriktning som präglat moderpartiet, inte minst under den nästan oavbrutna perioden av regeringsinnehav 1932-1976.

”Pragmatism” har alltid varit ett honnörsord inom socialdemokratin. Därmed menas att utan skygglappar utgå från verkligheten som den är. Man står med fötterna på jorden,  för att kunna lägga konkreta förslag som är ändamålsenliga, dvs ägnade att leda till önskade resultat.


••• När riksdagen 1968 tog beslut om en reglering av arbetskraftsinvandringen så skedde det efter påtryckningar från LO. En utgångspunkt där var att svenska arbetares intressen skulle sättas före utlänningars.

Migverkets webbsida:

”I slutet av 60-talet infördes den reglerade invandringen. För de som ville komma till Sverige för att arbeta krävdes att de hade både arbetserbjudande och bostad klara. Dåvarande Invandrarverket tillsammans med arbetsmarknadens parter gjorde en arbetsmarknadsprövning, och bara om Sverige behövde den utländska arbetskraften gavs tillstånd. Om det fanns arbetslösa i Sverige som kunde utföra arbetet beviljades inget uppehållstillstånd.”

 


 

usvangen

••• I slutet av 1980-talet ökade antalet asylsökande kraftigt. Den sittande s-regeringen – med Ingvar Carlsson som statsminister och Maj-Lis Lööw som invandringsminister – vidtog då resoluta åtgärder.

Den främsta åtgärden var det s.k. Luciabeslutet från den 13 december 1989 om snävare bedömning i asylbeviljande. Detta blev till en signal, vilken snabbt resulterade i ett minskat antal asylsökande till Sverige.

Från s-regeringen låg dessutom en migrationspolitisk proposition färdig, men genom valnederlaget och regeringsskiftet 1991 blev den aldrig antagen av riksdagen.

Med Bildtregeringen ökade asylinvandringen åter – än mycket kraftigare än 1989.

pkorg

kurvdia


När detta skrivs är det knappat tre månader kvar till Luciadagen 2014. En första åtgärd från regeringen Löfvén bör bli ett nytt Luciabeslut, beträffande såväl asylinvandring och anhöriginvandring som arbetskraftsinvandring.

Redan utan att behöva frångå internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa kan den pågående invandringen från andra världsdelar nedbringas väsentligt. Följande moment bör ingå i ett migrationspolitiskt paket från s-regeringen:

  inga permanenta uppehållstillstånd (PUT) åt asylsökande – enbart tillfälliga (TUT) 

  inga uppehållstillstånd med mindre än att man visar id-handlingar och resedokument

  tillämpning av Dublinkonventionen, dvs asyl ska ha sökts i närmaste konventionsland

  inga ekonomiska bidrag eller social service åt utlänningar som vistas illegalt i Sverige.

beftaget

En s-politik med denna inriktning skulle ge en win-win-situation:

Samtidigt som allvarliga problem i det svenska samhället skulle åtgärdas, eller i varje fall lindras, skulle  SAP kunna lägga grunden till en jordskredsseger i nästa riksdagsval.

Kombinationen av å ena sidan det historiska förtroendet för socialdemokratin, å andra sidan infångandet av den växande folkopinion som SD-segern i årets val gav uttryck för, skulle kunna återföra SAP till ett valresultat i nivå med vad som tidigare gällt under efterkrigstiden.

TEKNIKFÖRETAGEN AVTAL
Staffan Torssell i Nya Tider:

”Det kanske inte är SD som parti som är lösningen, men SD:s valframgång visar att väljarna sagt ifrån.”
Skulle regeringen Löfvén missa det här tåget, vad händer då?

En konsekvens lär bli en fortsatt tillväxt av det då enda riksdagsparti som företräder ett positivt alternativ i invandringspolitiken, nämligen Sverigedemokraterna.

Alltsedan år 1998 har antalet SD-röster ungefär fördubblats i varje riksdagsval. En fördubbling även i nästa riksdagsval skulle kunna betyda att Sverigedemokraterna får 26% av rösterna.

I så fall tas 13 procentenheter från övriga partier.  Antag att hälften av dessa skulle tas från (S). I så fall skulle SAP kunna backa till 25%, och bli riksdagens i storlek bara andra parti. Störst parti skulle bli Sverigedemokraterna.

Ett icke-önskvärt och samtidigt onödigt scenario – eller hur, Stefan Löfvén?

val2018

PS

Sedan kan man ju undra, efter att detta scenario förverkligats, om Jimmie Åkesson kommer att bli inbjuden till Nobelmiddagar...


Läs mer

Valkommentar 1: SEGERVAL!

Valkommentar 2: NÖDROP!

Arnstberg: Hur SD kan bekämpas… 

Wager: Med förvåningens finger… 

Kamikaze

Valkommentar 2: NÖDROP!

svic

Efter riksdagsvalet 2006 utkom det sista numret av tidningen SVIC – Sverige i Centrum. På framsidan hade vi då den sarkastiska rubriken ”100-procentig riksdagsmajoritet”.

Bakgrunden var att Sverigedemokraterna i det årets val fick bara 2,9% av rösterna – lyckades alltså inte passera 4%-spärren och kom inte in i riksdagen. 7-klövern fick 97% av rösterna och vann samtliga mandat – intog 100% av platserna.

I riksdagsvalet därpå – 2010 – fick Sverigedemokraterna 5,7% av rösterna och tog sig in i riksdagen. Fortfarande kunde man då tala om att en majoritet på drygt 94% av väljarna hade valt 7-klövern.

I årets riksdagsval fördubblades SD, till nära 13%. Detta kan för 7-klövern fortfarande ses som en förkrossande majoritet – på 87%.

Print

Bakom de 13% SD-rösterna ligger dock något mer av vad siffrorna visar, eftersom Sverigedemokraterna har hela etablissemanget så intensivt emot sig. Man har inte kunnat få ut sin valinformation som andra partier, man har inte kunnat hålla mötena utan störningar, till och med kyrkan har ingripit med klockringningar för att markera sitt avståndstagande. SD-medlemmar utesluts ur facket, riskerar fysisk misshandel och uthängningar i massmedia. I detta sjuka samhällsklimat har det krävs något extra för att våga ta ställning för Sverigedemokraterna.


En del SD-röster är kanske främst proteströster från väljare som egentligen tillhör något parti inom 7-klövern. Å andra sidan är det förmodligen så att även många av dem som i årets val avstod från att SD-rösta kan hysa sympatier för SD:s politik och  komma att SD-rösta i kommande val. Sverigedemokraterna har en potential att växa ytterligare, om det under valperioden blir ett nyval.

sh

Valforskaren Sören Holmberg sade under SVT:s valvaka något viktigt, även om programledaren Claes Elfsberg hastade förbi detta. Holmberg påpekade att om alla andra riksdagspartier undviker varje samverkan med Sverigedemokraterna under valperioden, så kommer SD inför valet 2018 att framstå som den enda verkliga oppositionen och kan därigenom ges förutsättningar till nya stora valframgångar.

galenskap

Om det i ena änden kan ha krävts en portion mod och självövervinnelse för att ta steget och lägga sin röst på Sverigedemokraterna så har i andra änden för många funnits en stark drivkraft.

Vi invandringskritiker förses ju gärna med etiketter och stämplar, med innebörden att vi lider av fobier och rädsla. Just så kan det kanske vara, även om denna rädsla inte specifikt är knuten till främlingar, eller gäller alla utlänningar.

Det som kan göra mig rädd är de personer och krafter som driver fram och driver på den förda invandringspolitiken. Dessa är – i varje fall hittills – främst svenskar.

svoro

Det är särskilt två egenskaper, attityder eller ageranden hos dem som skrämmer mig:

1.

Okänsligheten och självgodheten, det teflon som de omger sig med. 

Det gör dem oemottagliga för fakta och argument. De vet inte hur vanliga svenskar har det och verkar heller inte vilja veta. De bryr sig inte. De svänger sig gärna med en massa fina honnörsord som tolerans, respekt mm, men deras landsmän omfattas inte av dem. Resultatet blir både otrygghet och orättvisor.

Vi svenskar har förvandlats till en andra klassens människor i vårt eget land.

Många känner sig nu svikna och övergivna.

invandrarnaforst

2.

Bekymmerslösheten och okunnigheten, frånvaron av ansvarskänsla.

Konkret tänker jag här på bostadsbristen och skuldsättningen, bubblan och den annalkande ekonomiska kraschen. Den svenska skolan har raserats och det kommunala självstyret är under nedmontering.

Det kan kännas som att mattan rycks undan våra ben, att botten liksom går ur vårt samhälle. Det finns inte längre någon självklar grundtrygghet.


En drivkraft bakom SD-röstandet är irritation över ett slöseri med resurser och upprördhet över orättvisor. Här finns också en djup oro för framtiden.

Det är ofta känslor som bottnar i egna erfarenheter eller iakttagelser. Alltfler svenskar känner nu att tryggheten rämnar, att marken börjat gunga.

nodrop

Med andra ord kan de höga röstetalen för Sverigedemokraterna vara att uppfatta som ett NÖDROP, en vädjan om hjälp.

Redan där blir det ett misstag om Stefan Löfvén fixerar sig vid att behandla SD,  dess företrädare och väljare, som paria.

Till detta kommer att Sverigedemokraterna nu, med sin vågmästarroll och sina 49 mandat, helt praktiskt inte går att nonchalera.

slkurva


Läs mer

Valkommentar 1: SEGERVAL!

Valkommentar 1: SEGERVAL!

Resultatet i riksdagsvalet 2014 ger anledning till flera reflexioner.

Låt mig börja med moment som för mig är glädjeämnen:


frut

1. 

Sverige blir av med Fredrik Reinfeldt som statsminister – en person som under två valperioder sedan år 2006 orsakat vårt land en outsäglig skada. Moderaterna blir av med en katastrofal partiledare.


2.

Sverigedemokraterna blir med nära 13% av rösterna riksdagens tredje största parti.

(Efter lördagens slutsammanräkning står klart att SD fick  801.178 röster – en ökning med 461.568 röster sedan riksdagsvalet 2010.)


Print

3. 

SD får dubbelt så många mandat (49) som Miljöpartiet (25).

Detta belyser hur opinionsmätningarna varit undermåliga! Enligt dessa har hela tiden SD och MP varit jämnstora, ofta har MP varit tredjeparti i storlek.


gsfamiljen

4.

Miljöpartiet är nog 7-klöverns mest extrema och antiintellektuella parti.

Feministiskt Initiativ (FI) skulle ha varit ett än mer extremt och antiintellektuellt riksdagsparti.

Lyckligtvis kom FI inte in i riksdagen.


5.

SD får en förstärkt vågmästarställning i riksdagen.

MP är så litet att det inte ens om partiet skulle gå över till de borgerliga kan detta ge en riksdagsmajoritet.


sd4

6. 

Lokalt har SD, från min horisont, gjort kanonval:

 riks: nära 13%

• Dalarna: drygt 16%

• Rättviks kommun: 17%

• valdistrikt Ore: 25,0% och näst största parti (efter S).

I granndistriktet Skattungbyn-Kallmora i grannkommunen Orsa blev SD största parti med drygt 23%.


sion

Men, men, men…

…en sak är att vinna mandat, en annan sak kan vara att besätta dem alla.

Helst ska de besättas med personer som är beredda att avsätta tid och arbete, samt vet något om politik.

Sverigedemokraterna borde för länge sedan ha prioriterat en intensiv medlemsskolning.  De resurser man fått och får tillgång till borde slussas in på detta.

Varför har man inte uppdaterat grundkursen från år 2004?

SONY DSC


PS

Jag glömde ju det kanske viktigaste bland det positiva: Sverige slipper Carl Bildt som utrikesminister! Det får bli punkt 7.

cbkavle

Signalrösta!

1.signalen

Inför riksdagsvalet 2002 gick Blågula frågor ut med följande deklaration:

”Demokratiska grundprinciper är nu hotade i Sverige.

Varje kritik av massinvandringen stämplas som ’främlingsfientlighet’ och ’högerextremism’. Kritiker anses odemokratiska och därför utan rätt att deltaga i ett offentligt politiskt samtal. Svart-vit-målningen gör samtidigt människor fredlösa, det öppnar vägen för yrkesförbud och attentat. Just detta är vad som drabbat aktiva inom Sverigedemokraterna – den organisation som mer än någon annan utsatts för hets från riksdagspartierna och massmedia.

Vårt land har fått ett klimat av antiintellektualism, intolerans och rädsla, där människor inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Det har uppstått en klyfta mellan å ena sidan den verklighet som människor dagligen erfar, å andra sidan de tankar och känslor som de tillåts hysa.

Detta är bakgrunden till att Blågula Frågor inför årets riksdagsval beslutat driva en kampanj Sänd en signal till makthavarna – rösta på Sverigedemokraterna!’

En röst på SD är det verkningsfullaste sättet att ge uttryck för en protest mot vad som sker med vårt land. Det talar om för nuvarande riksdagspartier att de måste ändra hållning.

Med andra ord. Även den som inte i alla delar är överens med Sverigedemokraterna, även den som inte direkt ser partiet som ett regeringsalternativ, bör kunna ge SD sin röst – för att uttrycka en protest.

Protestens riktning blir i detta fall tydlig, budskapet till riksdagspartier och massmedia blir:

• Respektera demokratiska principer, försvara yttrandefriheten!

• Tag ert ansvar för vårt land och vårt folk!

• Öppna upp för ett  medborgerligt samtal om Sveriges framtid!


Kan denna deklaration ha relevans även tolv år senare, inför riksdagsvalet 2014?

Vad kan en signalröstning betyda i de nu förestående valen?

2.soffan

• Bort kan till att börja med räknas soffan, dvs att stanna hemma, att alls inte ta sig till en vallokal.

3.blanksedel

• Bort kan också räknas blankröstning, som kan bli bara en svag protest, då det inte kan ge någon tom plats i riksdagen.

4.sjuklovern

• Bort kan vidare räknas att rösta på någon del av 7-klövern, där alla är överens om fortsatt massinvandring till Sverige.

5.sd

Vilket leder över till frågan om vad Sverigedemokraterna idag representerar.

Som envar kan konstatera fortsätter massmedia att demonisera SD.

• För vanliga väljare kan det ge intryck av att partiet är långt mycket mer radikalt i invandringsfrågan än vad som i verkligheten är fallet.

• För andra partier kan det samtidigt skapa en beröringsskräck, så att man dels måste undvika varje samverkan med SD, dels måste akta sig noga för driva några krav som på något sätt liknar vad SD för fram.


Kenneth Sandberg i Nya Tider nr 37/14:

”… eftersom partiets väljarstöd inte under överskådlig tid kan ge egen majoritet borde strategin vara att förmå partierna i sjuklövern att successivt modifiera sin invandringspolitik. Med Åkessons nuvarande halvliberala rumsrenhet-linje finns emellertid inget utrymme för andra partier att flytta sina positioner. De hamnar då så nära SD att PK-media och mångkulturförespråkarna genast skulle kasta sig över dem för att mota Olle i grind. 

I likhet med vad som hände 1997 med Moderaternas försöksballong Land för hoppfulla.”


Ur ledare i NyT, nr 36/14:

”I Europa har flera fosterländska partier lyckats påverka det politiska klimatet… Front National har till exempel lyckats vrida hela det politiska spektrumet åt sitt håll. Etablissemangspartierna ser vartåt vinden blåser och försöker stjäla vissa av Frontens frågor. Då passar Fronten på att ta ett steg till och komma med ett ännu radikalare förslag. På så sätt driver man hela tiden de andra partierna i sin riktning.

Sverigedemokraternas strategi omöjliggör detta. Genom att medvetet lägga sig så nära intill riksdagspartierna lämnar man inget utrymme för en glidning åt SD:s håll. Ett exempel såg vi i SVT:s enkät om invandringspolitiken den 2 maj. Där hamnade Socialdemokraterna flera gånger nära Sverigedemokraternas svar. Efter kritik backade S och ändrade sina svar på tre av de sex frågorna. SD låg för nära.”


Jan Tullberg är inne på samma tankegång i sin bok ”Låsningen”:

”Sverigedemokraternas existens i Sveriges Riksdag gör det svårt att tona ner en eventuell omläggning till en justering, utan varje ändring kommer initialt att utmålas som ett införande av Sverigedemokraternas politik.”

”Är det så att Sverigedemokraterna inte bara tagit debatten, utan också tagit över den kritiska positionen i invandringsfrågan, så att respektabla medelklassakademiker känner beröringsskräck och aktar sig för denna infekterade problematik?”


6.sdkloss

Med andra ord:

i praktiken riskerar SD att fungera som en POLITISK STOPPKLOSS.

Detta sker genom en kombination av två moment:

A. Demoniseringen av partiet

B. Partiets mjuka linje, både i sina krav och i sin argumentering.

A. 

Demoniseringen kan SD inte göra mycket åt, även om man emellanåt försöker, på ett närmast desperat sätt. Som i denna valfilm, där ”rasism” lyfts upp som varande ett stort problem i Sverige (varvid kan förutsättas att man bara talar om svenskar som förövare, invandrare som offer – inte det omvända).

Sina motståndare kommer Sverigedemokraterna inte att kunna bli till lags med mindre än att man helt överger alla relevanta krav i invandringspolitiken, om ens då.

Genom självutplåning kan SD inte vinna någon respekt – vare sig bland motståndare eller anhängare, värda att ha som anhängare.

B. 

En ansats till tydlig och kärv linje kring invandringen gjordes ju med det av SD:s riksårsmöte 2005 antagna 33-punktsmanifestet, men detta har sedan inte lyfts fram eller utvecklats.

7.svland


Åtminstone två moment borde vara grundläggande för Sverigedemokraterna att lyfta fram och vara tydlig med:

1. Partiets åtagande ska gälla svenskars väl, inte utlänningars. Sverige är svenskarnas land.

2. En skillnad må göras mellan probleminvandring och annan invandring. Det finns ingen anledning att vara negativ till invandring i allmänhet, däremot ska det vara tvärstopp för den invandring som skadar Sverige.

8.stopp


Den övergripande fråga som SD måste ställa sig är vad som är det primära målet för partiet:

I. ÄR DET ATT  vinna framgångar, avläsbart i att man

–  får ett stort antal röster och vinner många mandat?

–  släpps in i stugvärmen och blir accepterade som ”rumsrena” av etablissemanget?

II. ÄR DET ATT  få genomslag för en bra politik och kan positivt påverka den svenska verkligheten?

I det senare fallet blir det önskvärt för Sverigedemokraterna att ha ett tryck på sig inte bara från 7-klövern och massmedia, utan också från andra hållet. Dvs att det utöver SD i Sveriges politiska liv skulle existera ytterligare ett parti som är invandringskritiskt och därtill snäppet mer radikalt än Sverigedemokraterna.

Detta skulle kunna ge större manöverutrymme för SD och göra att partiet skulle framstå just så modererat som det faktiskt är.

Det upplägget har vi ju tidigare haft under många decennier i Sveriges riksdag, med lilla SKP/VPK som komplement till stora SAP.

Jag tänker även på min egen erfarenhet vid en debatt i SVT:s ”Mosaik” 1997, där jag var ensam mot ett antal pk-iter. Intensivt kunde jag då uppleva dilemmat i att tvingas s.a.s. välja profil i argumenteringen. Vilken lättnad kunde det inte ha varit med ytterligare en debattör på min sida och där en av oss kunde axla en vassare roll, den andra en mjukare.

10.svp

Konkret betyder detta att Sverigedemokraterna nu har all anledning att välkomna om också Svenskarnas Parti kan göra sig gällande i den svenska invandringsdebatten.

Tyvärr har SD istället intagit en motsatt hållning.

Jimmie Åkesson har på ett kategoriskt sätt tagit avstånd från SvP – så långt att han hyllat mötessabotage, då dessa riktar sig mot SvP-manifestationer.

Ett annat ställningstagande har gjorts av sverigedemokrater i Dalarna, då de tillsammans med andra partiföreträdare i Falu kommun ifrågasatt mötestillstånd för Svenskarnas Parti.

Så vad blir slutsatsen av dessa fakta och resonemang kring Sverigedemokraterna?

Nog kan det alltjämt duga för att ”signalrösta” på.  Jämfört med 7-klövern står SD alltjämt för en annan viljeinriktning i invandringspolitiken.


11.svp

För min egen del kommer dock riksdagsrösten att gå till Svenskarnas Parti – också där som en ”signalröst”.

•  Med den röstningen ger jag uttryck för i vilken riktning jag vill att svensk invandringspolitik ska förändras.

•  Det blir samtidigt en signal som riktar sig mot SD:s överdrivna anpasslighet.

•  Det blir också ett sätt att uttrycka uppskattning för det självuppoffrande arbete som bedrivits av Stefan Jacobsson och många andra SvP:are. I praktisk handling intar de en tätposition i kampen för att försvara demokratiska fri- och rättigheter i Sverige!

Länge har mina främsta invändningar mot SvP varit dess koppling till galenskaper i Ukraina, men nu har man ju distanserat sig från både det extremistiska Svobodapartiet (som är lierade med USA:s Carl Bildt) och den där äventyraren Mikael Skilt.

Enligt besked som jag nyligen fått här på bloggen motsätter sig SvP dessutom sanktioner mot Ryssland såväl som svenskt medlemskap i NATO.

För mig är det viktiga besked.

12.fiskstim


PS

Rätta mig om jag har fel, men som jag uppfattat saken har

a) Jimmie Åkesson deklarerat att man är ”rasist” om man föreställer sig att det finns mänskliga raser

b) Mattias Karlsson deklarerat att alla ”rasister” bör lämna Sverigdemokraterna


Läs mer

Hög invandring även med SD:s politik

TREDJE PARTIET

Kamikaze

Sänd en signal!

Signalera för dialog!

Land för hoppfulla

Gilla läget!

Paradigmskifte?

Om 33-punktsmanifestet

SD-valfilm

Svensk ungdom frågor till far:

Kamikaze

kamikaze

 Först hade jag tänkt ge denna text rubriken ”Var tar det stopp?”. Det visade sig dock att den redan var upptagen, en BGF-artikel redan 1998 hade den rubriken. (F.ö. med en bra slutkläm: ”Det är tydligen dyrt att bli berikad.”)

Det fick alltså bli ”Kamikaze” istället. Jämförelsen med de japanska stridspiloterna från Andra världskriget haltar möjligen i ett avseende: dessa offrade sina egna liv. Dagens pk-piloter har själva ”sitt på det torra” vad gäller både boende och försörjning.

bubblan

Frågorna hänger ändå kvar i luften:

– Hur långt ska galenskapen kunna gå här i Sverige?

– Var kommer det att ta stopp? 

– När spricker bubblan?


Egentligen borde det ha tagit stopp redan 1988, efter Sjöboomröstningen.

Partiet Sverigedemokraterna skulle aldrig ha behövt bildas.

Eller så kunde det ha tagit stopp 1990, efter Luciabeslutet i december 1989. Men sedan blev det ju en borgerlig valseger och Sverige drabbades av Carl Bildt som statsminister.

Det borde också ha kunnat stopp 1995. Det var då som Blågula frågor gav ut sin skrift ”Med facit i hand”.

Redan för två decennier sedan stod alltså klart, för dem som ville veta, vart den förda invandringspolitiken förde. Nämligen helt åt helvete – bokstavligen!

vaggen


Sedan 1995 har inträffat ett antal förändringar av intresse:

1. Internet

2. Tidningar

3. Bokutgivning

4. SD i riksdagen

5. SvP bildat

6. Erkännande från statsministern

7. Nya extremnivåer av probleminvandring

8. Nya nivåer av antiintellektualism

9. Flera kritiska röster

10. Reaktioner från omvärlden


internet

1. Internet

För BGF blev internet ”räddningen”, när vi fann oss utestängda från debattsidor och stora media. Det var 1996 som vår webbsida startade.

För alla oss invandrings- och regimkritiker har internet öppnat nya möjligheter – inte bara att nå ut med texter, utan även med bild-, ljud- och videomaterial.

Här finns Radio Länsman, Motgift och Granskning Sverige.

Även om envar egentligen kan få tillgång till vårt webbmaterial blir det i princip detsamma som för tidningar och böcker: bara en intresserad minoritet letar sig dit.

Även för oss aktiva kan efterhand också tillstöta ett problem av mättnad. Dygnet har ju bara 24 timmar och det finns så mycket mer att ta del av än vad man förmår ta till sig.


nyatider

2. Tidningar

Här finns nu två partipolitiskt fristående sverigevänliga veckotidningar: Nationell Idag och Nya Tider. Därutöver finns sedan länge DSM.


4bocker

3. Bokutgivning

Utgivningen av invandringskritiska böcker har ökat markant i antal. På 90-talet fanns framförallt Ingrid Björkman, Åke Wedin och Jan Elfverson. Sedan dess har tillkommit Lars Jansson, John Järvenpää, Anders Johansson, Merit Wager, Julia Caesar, Gunnar Sandelin, Karl-Olov Arnstberg och Jan Tullberg.

Mina egna bokbidrag har varit Lagom är bäst!”, ”Dialog om invandringen?” och ”Vitbok.se”.


sdtradet

4. SD i riksdagen

Sedan valet 2010 finns Sverigedemokraterna i riksdagen. Detta kan öppna möjligheter, men också medföra problem.

Om SD har jag redan skrivit en del och det ska bli ytterligare en text före årets riksdagsval.


svpfragor

5. SvP bildat

Svenskarnas Parti finns sedan år 2009 och kandiderar i årets riksdagsval.

Om SvP har jag skrivit tidigare – återkommer också här i nästa bloggtext.


frsag

6. Erkännande från statsministern

I sitt stormaktstal 2014 gav statsminister Fredrik Reinfeldt två uppseendeväckande besked:

1. Invandringen till Sverige är inte gratis, den kostar pengar.

2. Det finns en målkonflikt, genom att resurserna är begränsade. Välfärd och invandring av det slag som pågår till Sverige låter sig inte kombineras. Vi har att välja det ena eller det andra.

lasthjarta

– Till det vår statsminister förkunnade om att vi svenska bör ”öppna vår hjärtan” har många konstaterat att det snarare handlar om att ”öppna våra plånböcker.

– Mats Dagerlind anser att det istället är våra ögon som behöver öppnas.

– Anna Dahlberg skriver om att ”öppna våra hjärnor.


asylnorden

7. Nya extremnivåer av probleminvandring

Alltsedan tillträdet av regeringen Reinfeldt 2006 har invandringen till Sverige legat på rekordnivåer, och den fortsätter mot nya rekord beträffande asyl- och anhöriginvandring.

Det rör sig i huvudsak om invandring från Afrika och västra Asien, vilket erfarenhetsmässigt visat sig generera problem (låg självförsörjning, hög brottslighet, omoget trafikbeteende, sjukdomsspridning).


 ktorp

8. Nya nivåer av antiintellektualism

– Här räcker väl med att säga ”Kärrtorp”.  Vad kan tydligare visa hur den mediala och politiska makten nu är i symbios med våldsvänstern?

– Centrala begrepp som ”demokrati”, ”tolerans” och ”fördomar” har givits nya och helt omvända innebörder.

– Jag vill också tala om ett ”rasismande”, med ett konstant kampanjande mot något, vars innebörd inte klargjorts.


 sprickan

9. Flera kritiska röster

Som framgår av olika webbsidor, tidningar och böcker finns det nu många svenskar som som skärpa och tyngd, kunskaper och formuleringsförmåga givit sig in i striden mot de mångkulturella galenskaperna.  På olika sätt har man bidragit till att flytta fram våra positioner:

Karl-Olov Arnstberg genom sin DN-annons,

Marika Formgren genom sitt yrkesmässiga vägval,

Jan Tullberg genom sin skarpa bok ”Låsningen”,

Merith Wager genom sin envishet och saklighet,

Julia Caesar genom sin träffsäkra argumentering.

Jan Tullberg har helt nyligen skrivit en läsvärd artikel, ”Moralism som migrationspolitik” i tidningen Kulturen. Till den hoppas jag kunna återkomma, här bara ett centralt citat:

”Varför har vi då den resursslösande invandringen istället för flyktingstöd? Svaret är att det primära intresset inte är att hjälpa flyktingar. Etablissemangets intresse ligger i att ha ett omvandlings- och uppfostringsprojekt; Sverige skall bli ett mångkulturellt samhälle. För det saknas såväl intellektuella argument som folkligt stöd.


 

 

hotnorr

10. Reaktioner från omvärlden

Till det hoppingivande hör att omvärlden nu alltmer börjat reagera mot Sverige asylextremism. Detta gäller särskilt Danmark, där olika företrädare för nästan samtliga partier i Folketinget uttalat sig. En av de oroade är den socialdemokratiska justitieministern Karen Hækkerup.

Fria Tider:

”Framförallt oroar sig de danska politikerna för att de invandrare som Sverige släpper in ska söka sig vidare till Danmark och bli en belastning för det danska samhället.

– Det är inte så att kassakistorna bara står vidöppna för de svenskar som kommer till Danmark, och skulle det visa sig att det blir en slags välfärdsturism så måste vi naturligtvis prata med svenskarna och hitta en lösning, säger Hækkerup till tidningen Berlingske. 

dmk1

Samtidigt som hon försöker vara återhållsam i sina uttalanden gör hon klart att den svenska invandringspolitiken inte är hållbar.

– Jag tror att jag måste vara försiktig med vad jag som minister i en dansk regering säger om Sveriges invandringspolitik, men jag skulle ändå vilja säga att regeringen aldrig kommer att tillåta något liknande att hända här hemma, eftersom jag inte tror att ett land av vår storlek kommer att kunna integrera så många människor på så kort tid och det skulle garanterat hota sammanhållningen i Danmark, säger hon.”

se

Dansk folkepartis Søren Espersen anser att den danska regeringen måste agera snarast och försöka sätta stopp för den svenska invandringssatsningen eftersom han menar att invandringspolitiken i Sverige inte enbart är en svensk angelägenhet.

Alla de syrier som kommer till Sverige som flyktingar blir svenska medborgare inom några få år. Och med de avtal vi har här i Norden finns det inget som hindrar att de flyttar direkt och bosätter sig i Danmark, om de vill – utan att behöva danskt uppehållstillstånd – och på så sätt få kontantförmåner från dag ett. Det är en stor fara, säger han.”

ch

”I Danmark råder bred politisk enighet om att den svenska invandringspolitiken är extrem. Till och med Radikale Venstre anser att Reinfeldts satsning på ökad invandring går för långt.

– Vi står bakom de förbättringar som gjorts på asyl- och invandringsområdet. Med det sagt har vi inga planer på att gå i Sveriges fotspår, säger partiets gruppledare Camilla Hersom.”

rj

”Längst i sin kritik går den konservative politikern Rasmus Jarlov, kommunalpolitiker i Köpenhamn, som kallar den svenska invandringspolitiken för ’Sveriges flyktingsjälvmord’.

’Om svenskarna anser att hänsyn till flyktingarna ska stå över hänsyn till deras eget land, så är det helt okej. Om de så gärna vill upphöra att vara ett starkt land som kan göra en positiv skillnad i världen för att de föredrar att förstöra sitt samhälle med en självdestruktiv flyktingpolitik, så kan ingen hindra dem från det’, skriver han sarkastiskt på sin blogg.”

Även i det stora partiet Venstre är man bekymrade över utvecklingen i Sverige.

Avpixlat:

kl

Karsten Lauritzen, rättspolitisk talesperson i liberala Venstre, tror även han att den svenska massinvandringspolitiken kommer påverka Danmark. Dock uppger han att han har svårt att se att de kan göra något annat än att skaka på huvudet åt sina svenska kollegor.”


dumstrutarna2

 

Ur Jyllands-Postens ledare den 8/9 2014:

”Den politiske kultur i vores naboland mod øst har til tider mindet om pantomime: Ingen siger noget, men alligevel sker der en masse, også bag scenen. De få stemmer, som har advaret offentligt mod den multikulturelle drøm om grænseløs åbenhed og tolerance, er i årtier blevet dæmoniseret af det privilegerede mindretal med adgang til medier, penge og netværk. Men båden er begyndt at rokke.”

” Skiftende svenske regeringer har bannerført Sverige som humanistisk stormagt og gjort deres for at tiltrække asylansøgere fra fjern, fjernere, fjernest. Det politiske Sverige har således selv valgt det skråplan, landet er på vej ud på med stedse mere konkrete problemer for almindelige mennesker i Hverdagssverige. Storindustri, kulturpinger og intellektuelle har applauderet kursen. Alle ved musikken har bakket op om projektet. Sverige skulle være fremtidslandet. Den rationelle utopi. Verdens mest moderne samfund.

Nu viser det sig imidlertid, at fremtiden ikke er så vakker som antaget. Selv statsministeren har indrømmet det. Virkeligheden er mere grå, og nu handler det om at undgå, at den går i sort. Tiderne skifter, selv for de svenskere, der siden Palme har opfattet sig selv som kemisk rensede for fortid, kultur, kristendom og tradition. Det fremmede var simpelthen mere eksotisk og spændende.

Prisen skal betales. Jo senere det sker, des dyrere bliver det. Der løber renter på den svenske misere i disse måneder og år. Renters rente. Ikke at vælge er som bekendt også at vælge.”


Svenska pass börjar också bli ett begrepp i världen.  Visserligen svåra att förfalska, men lätta att få ut nya av, så snart man ”tappat” ett tidigare.

Utomlands kan Sverige numera väcka både förundran och löje, men kanske också oro och skräck – som nu i våra grannländer.

fantratten


Läs mer

SVERIGE BEHÖVER HJÄLP!

Var tar det stopp?

Stopp nu! (1)

Stopp nu! (2)

LÅSNINGEN – en rykare!

Moralism som migrationspolitik

IDYLLIENS FALL – en nutidssaga för vuxna

Fredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremist

Film

Landet som gick i baklås (del 1)

Landet som gick i baklås (del 2)

danskjavlar