• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

SvP och demokratin

Tema Svenskarnas Parti (1):

3apor

Kan det vara så att vi menar ungefär samma sak, fastän vissa av oss kallar sig demokrater, andra inte?

För det flesta svenskar är begreppet ”demokrati” positivt laddat – redan det är ett starkt argument för att inte släppa detta begrepp till politiska motståndare.

Därutöver finner jag det sakligt rimligt att kalla sig demokrat, om man önskar mer av folkligt inflytande.

folkmakt

Grundproblemet i Sverige idag är ju inte att det finns för mycket av folkligt inflytande. Grundproblemet är det motsatta!

I rask takt håller makthavarna dessutom på att minska möjligheterna för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen. Man är i färd med att inte bara avskaffa demokratin, man håller t.o.m. på att byta ut oss svenskar som folk!

Demokrati-skrotningen märks på många sätt:

– överföringen av makt till EU
– dito till tjänstemän på Migverket
– inskränkningen av kommunalt självstyre
– toppstyrningen inom partierna
– likriktningen inom massmedia
– haveriet inom utbildningsväsendet.

jm

Bland dem som förkastar demokratin som styrelseform pläderar somliga för ”meritokrati” som ett alternativ.

Där gör jag två reflexioner:

1. Det är självklart önskvärt att få kunniga och kompetenta individer på olika positioner, men behöver det stå i motsättning till att ha en riksdag, utsedd genom allmänna val?

2. Formell kompetens, ja även verklig sakkunskap och expertis, utgör ingen garanti för kloka beslut.

Bara ett exempel i mängden: Jenny Madestam. Hon är statsvetare och universitetslektor. Legitimerad expert. Skulle hon få bestämma, då skulle ”godhet” råda – närmare bestämt skulle kommunerna inte ha rätt att säga nej till mottagning av ”flyktingar”.

Ett orwellsk nyspråk är ju i pk-kretsar redan etablerat, där ”demokrati” är liktydigt med att tycka som de goda, dvs makthavarna.

I botten kan det alltså handla om intressen och värderingar. Den som har bäst meriter kan göra mer skada än nytta, om han/hon inte känner lojalitet med övriga medborgare.

grekland

Den klassiska demokratin – i Aten 500 f.Kr. – var direkt.  Alla fick deltaga i beslutsfattandet (utom kvinnor, slavar och utlänningar).

Dagens svenska demokrati är representativ, och måste väl av praktiska skäl vara det.  Vi väljer ombud att föra vår talan.

Exemplet Schweiz visar dock att inslag av direkt demokrati fortfarande är praktiskt möjligt, även i ett modernt land. Där har man beslutande folkomröstningar – något som bör eftersträvas även här i Sverige, anser jag.

sifo

Samtidigt vill jag varna för ”SIFO-demokrati” – dvs att genom opinionsmätningar fråga människor vad de spontant anser om någon fråga, som de inte hunnit sätta sig in i. Det är skillnad på opinion och välgrundad opinion!

Det blir ett understatement att säga att här ligger en ”utmaning.” Det är omöjligt att vara insatt i alla frågor, ytterst måste det vid val handla om att ge förtroende till personer eller grupper som man förutsätter är mer insatta och företräder rätt viljeinriktning.

Redan som väljare måste man dock hysa ett minimum av engagemang och insikter. I USA krävs att man tar ett initiativ, utöver själva röstandet, för att få rösta. Man måste först göra sig besväret att registrera sig.

Ett sådant system skulle ju kunna kombineras med någon form av kunskapstest, för att dels gallra bort de mest uppenbart politiskt illiterata, dels markera att rösträtt innefattar ett ansvar, en skyldighet. För att få köra bil måste man ha klarat ett körkortsprov – röstande är inte mindre ansvarsfullt än bilkörning.

I princip kan jag finna den tanken ganska tilltalande, men det vore kanske farligt i praktiken. Risk skulle finnas att det kan förvandlas till ett instrument för gallring utifrån politiska åsikter.

valbås

Tillbaka till utgångsfrågan. Vad man än kallar systemet så måste det handla om att försöka skapa de bästa förutsättningarna för i slutänden kloka beslut.

Vilka beslut kan då räknas som ”kloka”?

Kloka är, menar jag, de beslut som levererar, som leder till vissa önskvärda resultat.

Närmare bestämt:

•  ett fungerande samhälle, med kommunikationer, el-försörjning, va, rättsväsende, sjukvård, skola och omsorg

•  ett ekonomiskt trygghetsnät med en minimistandard för alla

•  lag och ordning, fysisk trygghet

•  demokratiska fri- och rättigheter, däribland mötesfrihet

Grundfrågan kvarstår ändå:

hur bryta sig ur det partisystem Sverige nu har, och som givit oss Oktetten?

frågare
x

Läs mer

Demokratiskt ABC

Demokrati, extremism och våld

Demokrati på dekis

Demokratiskt kamikaze

Kidnappad demokrati

Obesvarad öppenhet

Tre sätt att göra Sverige mer demokratiskt

Vallistor istället för valsedlar!

Vem får vara demokrat?

Annonser

21 svar

 1. Tack, hade alldeles glömt bort motgift. Måste in och kolla där.

  Dina frågor är intressanta och relevanta.

  Återkommer med en kommentar under morgondagen. Kräver lite eftertanke.

  • Var inne igår på Motgift och blev glatt överraskad. Tycker alla bör lyssna på Podcasten där de analyserar Henrik Arnstad. Jag har aldrig läst eller lyssnat på honom tidigare. En större idiot tror jag knappast att jag lyssnat på. Det är oerhört sorgligt att han lyfts fram av TV4 och Expressen som någon sorts expert. Han låter mer som en dåre om du frågar mig, vilket Jonas De Geer och alla de andra i Podcasten också tycks anse.

   Det går nästan inte att argumentera med en sådan person för det är så korkat och vansinnigt att de går knappt att beskriva. Man måste lyssna på honom för att inse hur idiotiskt han resonerar. Då framstår TV4 och Expressen som dårhus de också.

   Jag ser med spänning fram emot din analys av SvP.

   • Jag har inte tagit del av vad denne Arnstad skrivit eller sagt, men har ju mina förutfattade meningar, fördomar. De stämmer exakt in på hur du beskriver mannen.

 2. Se på Marine Le Pen, hon låter inte journalisterna styra sig utan tar kommandot och sätter dem på plats.

  Detta i motsats till Åkesson som är alltför snäll mot mediefolk och som närmast får känna sig tacksam för att ha blivit inbjuden till TV.

  Sverige behöver partiledare som intar en hård och skoningslös och kompromisslös inställning till journalister och medieägare.

  Det gäller att ha en reagansk attityd, kommer ni hit får ni på käften.

  Sådant förstår journalister!

 3. Se den finländske historikern Henrik Meinanders recension av Henrik Arnstads bok om Christian Gunther (Svenska dagbladet opinion 3.6.2006, finns ute på nätet).

 4. Många kloka ord om demokrati och underskott på demokrati. Jag misstänker att vi aldrig kan få en fungerande demokrati innan vi får en fungerande media och journalistkår. Man måste nog börja i den ändan. Demokratiska reformer utan en reformerad journalistkår och en uppbrytning av åsiktskonformismen och den politiska korrektheten blir skenreformer utan större värde. I dagens läge är media huvudmotståndaren, de som håller den offentliga debatten och den politiska klassen i strypkoppel! Därför är det viktigaste i dagens läge att fortsätta att luckra upp medias informationsmonopol och åsiktsrepression. Den kampen har ju inletts och redan lett till vissa framgångar. Dessutom är journalisternas förtroende kört i botten och även vanligt folk har börjat få nog av dessa typer som så grovt missbrukat sin ställning under så lång tid!

 5. Egentligen är det sekundärt vad saker ska kallas för, men om man ska välja etiketter efter vad allmänheten uppfattar som ”gott” så har man snart inget manöverutrymme alls – och det underkänner dessutom idén med demokratin (om vi talar om fria val), att folk förväntas vara så rationella så att de opåverkade kan ta del av information från ett politiskt parti och därefter fatta sina beslut.
  Förutom uppenbara saker som helt sätter demokratin ur spel idag, såsom att den tjänar de internationella intressena, den massmediala hjärntvätten m.m., så ser jag huvudsakligen två stora brister med demokratin, och det är att den dels är helt öppen för allehanda strebrar, opportunister och medelmåttor, samt att rösträtten innebär just rätt till 100% medan det inte finns någon skyldighet alls.
  ”Mer demokrati” skulle t. ex. kunna innebära att man sänker eller helt tar bort röståldern. Det är ”odemokratiskt” att man ska behöva vänta hela 18 år för att kunna vara med och påverka samhället, men kanske vore det oklokt. Det finns inget som säger att en person, oavsett om den just fyllt 8, 18 eller 58, i och med detta per automatik blir samhällsintresserad eller ens förmögen att fördjupa sig i olika de frågorna.

 6. Tänkvärt och välskrivet!

  Det är betecknande för Sverige att ledande politiker och journalister har en sådan motvilja mot sverigedemokraterna som ändå är eller varit oppositionen i svensk polititik.

  Har sagt det förr men det kan upprepas: i en demokrati är det livsviktigt att det finns en opposition i vissa viktiga frågor.

  Eftersom etablissemanget tycks ha svårt att acceptera detta blir slutsatsen oundviklig: det demokratiska sinnelaget och tänkesättet är inte djupt rotat hos eliten i Sverige trots att demokratin funnits i närmare 100 år som styrelseform.

  En följd av socialdemokratins långa maktinnehav?

  Folkomröstningar kunde vara bra i vissa viktiga frågor ex. invandring från Mellanöstern och Nordafrika samt även brottslagstiftning ex folkomröstning om dödsstraffets återinförande.

  Folket skulle kanske inte alltid rösta klokt men viktiga beslut skulle ha tagits av folket självt och konsekvenserna av dem vara lättare att leva med för en folkmajoritet.

  Tills vidare är väl ändå demokratin den minst dåliga styrelseformen som förhoppningsvis kunde förbättras.

 7. Nationerna i Väst håller på att lösas upp och försvinna. Inte efter en militär invasion utan som ett resultat av den politik folken själva har valt att föra.
  Samtliga dessa länder har infört demokrati och allmänna val under de senaste 100 åren. Det som syntes som en god idé har resulterat i katastrof.
  I början efter den allmänna rösträttens införande levde de ideologiska debatterna och samhällets traditionella auktoriteter åtnjöt fortfarande förtroende. Men demokrati leder med tiden till röstköperi och populism och redan på 50-talet förkunnade Herbert Tingsten att ideologierna var döda.
  Demokratin är orsaken till Västerlandets fall. Den öppnade våra länder för folk som är vana att slåss för sin grupp och som inte alls uppfylls av vår altruistiska strävan efter det allmännas bästa.
  Ett stort problem i Sverige är att samhällsdebatten har upphört. Det ligger då nära till hands att tänka att bara yttrandefriheten återinförs så kommer samhället att överleva. Men då ägnar man sig åt önsketänkande och förbiser att det var demokratin som ledde till såväl yttrandefrihetens som nationens död.

  Demokratin behöver avskaffas eller reformeras i så stor omfattning att den i praktiken avskaffas. Punkt 4 i SvP:s partiprogram kräver ett avskaffande av demokratin, men inget alternativ presenteras, endast att landet ska ledas av bra personer. Inspirationen verkar komma från punkt 6 i NSDAP:s program från 1920: ”Vi bekämpar det korrumperande parlamentariska system som kommer av en tjänstetillsättningsmakt grundad på partitillhörighet, utan hänsyn till personlig lämplighet och förmåga.” Nazisterna tillämpade sedan just det de kritiserade och utsåg befattningshavare efter partitillhörighet. Kanske är detta också SvP:s avsikt men att det ser illa ut att skriva det.

  Punkt 2 i SvP:s program föreskriver att endast svenskar ska ha maktpositioner i Sverige. Även detta verkar komma från NSDAP och var kanske ändamålsenligt i Tyskland för 100 år sedan men har ingen bäring på Sverige idag. Det är etniska svenskar som administrerar den pågående katastrofen i Sverige.

  Det styrelseskick jag vill ersätta demokratin med innehåller en förändrad rösträtt, decentralisering av makten samt maktdelning i staten.
  Rösträtt i statliga val tillkommer endast svenskar då statens uppgift är att bevara nationen. De svenskar som är brottslingar eller lever på bidrag ska ej rösta. Röstvärde efter inbetald skatt med en takbegränsning.

  Kommundöden och elitens ökande maktmonopol har flyttat makten från medborgarna. Det ska vändas genom att regioner och kommuner återfår den makt de haft tidigare och mer därtill. Regioner kan få en ställning som delstater i USA.

  Riksdagen ska ha två kammare och valen ske separat. För att säkra kontinuitet ska val till den ena kammare ske vart tionde år och i den andra vart tredje. Att en tillfällig majoritet tar för nationen ödesdigra beslut såsom nu skett, ska vara omöjligt.
  Beslutande folkomröstningar är lämpliga i moraliska frågor som t ex om dödsstraff. Att ta ställning till en så tekniskt komplicerad fråga som kärnkraft, är däremot direkt olämpligt.

  SvP:s punkt 7 slår fast en viktig princip: ” Åsikts- och yttrandefrihet: Alla frågor skall vara fria att diskutera i Sverige, forskningen skall vara fri och inskränkning av den personliga integriteten genom statlig övervakning av icke-kriminella medborgare skall ej tillåtas.”

  Slutligen bjuder jag på tragikomisk underhållning. Howard Stern visar hur fel den allmänna rösträtten slår. Invånarna i Harlem i New York röstar på Obama för att han är svart men har absolut ingen aning över huvud taget om någonting. Demokratin är civilisationernas dödskyss och dess liksvepning.

  • Mycket intressanta förslag värda att diskutera mer i detalj!

  • Det är kanske jag som är gammaldags, som vill associera ”vänster” med att slå vakt om den svenska arbetarklassens intressen, ”demokrati” med folkmakt.

   Men kalla det vad vi vill – överens är vi om att nuvarande system inte levererar och därför måste i grunden förändras.

   Dina konkreta förslag pekar ändå på att det som du vill kalla något annat än demokrati är vad jag för min del uppfattar som just utslag av ”demokrati”.

   En reflexion ytterligare, du skriver:

   ”Punkt 2 i SvP:s program föreskriver att endast svenskar ska ha maktpositioner i Sverige. Även detta verkar komma från NSDAP och var kanske ändamålsenligt i Tyskland för 100 år sedan men har ingen bäring på Sverige idag. Det är etniska svenskar som administrerar den pågående katastrofen i Sverige.”

   Här kan man skilja på nödvändiga och tillräckliga förutsättningar.

   Etniska svenskar i maktpositioner i Sverige är en förutsättning för att det ska bli rätt, men det räcker inte – det måste vara svenskar som är besjälade av en vilja att tjäna folket och de ska stå under folklig kontroll.

   • Gorbatjov trodde visst att det var möjligt att reformera socialismen för att komma till rätta med problemen, men det visade sig att han tog fel.

    Kanske kan det även vara så att det inte är möjligt att reformera demokratin för att komma till rätta med de nuvarande problemen utan den bör ersättas med något bättre, hur ”detta bättre” sedan ska se ut.

    En besk dryck att svälja för oss demokratianhängare, i så fall.

 8. ”Hur bryta sig ur det partisystem Sverige nu har, och som givit oss Oktetten?” skriver du.

  1. Oktetten vill inte få sig själv utbytt. Därför skyddar den sig med en 4%-spärr.

  2. Ett direktdemokratiskt parti var min första och självklara tanke och det drev jag i ca 8 år. På en pisskvart blev det infiltrerat och förstört av samma gamla dumhet på helt vanligt demokratiskt vis.

  3. Jag startar då ett Vetenskapligt parti där jag vaktar inriktingen genom en slags partidiktatur, där människorna avgör på valdagen om partiet är byxat att leda Sverige.

  4. För att komma förbi 4% startar jag samtidigt Valsamverkanspartiet.

  När jag nyligen beslutar mig att länka till ordet valsamverkan ser jag något intressant.

  PR-konsulterna för de stora partierna, vilket jag i bland nedsättande kallar politruker, på Wikipedia.se är tydligen nu så rädda för valsamverkan att de på kort tid lyckats döpa om begreppet från ”valsamverkan” som det egentligen heter, till ”valteknisk samverkan” och nu helt plötsligt till ”Valallians”, allt för att dölja möjligheten för alla nya friska initiativ.

  5. Inget annat litet parti valsamverkar. Vet inte varför.

 9. Hej Janne!
  Tänke bara meddela dig att du förekommer i Expos ”vitbok”, i händelse av att du inte har uppmärksammat det ännu:
  http://expo.se/www/download/sds_vitbok_Expo_2_2014.pdf

 10. Stefan Jacobsson, SvP, har skickat en mycket intressant länk:

  https://www.svenskarnasparti.se/2014/06/27/ett-styrelseskick-for-2000-talet/

 11. Ja, vad säger du om dokumentet i länken, Jan? Vettigt?

  • Bra inledning:
   ”För att kunna lösa problem måste man börja med att våga tala om dem. Sedan Svenskarnas parti startades har partiet arbetat hårt med att lyfta viktiga frågor inom olika områden, och partiet har inte vikit undan för att diskutera även sådana frågor som i nuläget anses känsliga. Svenskarnas parti arbetar efter devisen att svenskarnas intressen skall komma främst och att styrets syfte skall vara att ge folket så goda förutsättningar och så hög livskvalitet som möjligt.”

   Bra Moberg-citat:
   ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

   Intressant genomgång av systembrister:
   • föråldrat.
   • ansvarslöst.
   • kravlöst.
   • kompetenslöst.
   • oorganiserat.
   • folksplittrande.
   • premierar mediahantering framför konstruktivt arbete.
   • lättmanipulerat.
   • övergivit sin suveränitet.

   Däremot inte mycket av konkreta förslag, än så länge, vad jag kan se.

   Se även Al-Gathafis ”Gröna boken”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: