• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

SvP och demokratin

Tema Svenskarnas Parti (1):

3apor

Kan det vara så att vi menar ungefär samma sak, fastän vissa av oss kallar sig demokrater, andra inte?

För det flesta svenskar är begreppet ”demokrati” positivt laddat – redan det är ett starkt argument för att inte släppa detta begrepp till politiska motståndare.

Därutöver finner jag det sakligt rimligt att kalla sig demokrat, om man önskar mer av folkligt inflytande.

folkmakt

Grundproblemet i Sverige idag är ju inte att det finns för mycket av folkligt inflytande. Grundproblemet är det motsatta!

I rask takt håller makthavarna dessutom på att minska möjligheterna för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen. Man är i färd med att inte bara avskaffa demokratin, man håller t.o.m. på att byta ut oss svenskar som folk!

Demokrati-skrotningen märks på många sätt:

– överföringen av makt till EU
– dito till tjänstemän på Migverket
– inskränkningen av kommunalt självstyre
– toppstyrningen inom partierna
– likriktningen inom massmedia
– haveriet inom utbildningsväsendet.

jm

Bland dem som förkastar demokratin som styrelseform pläderar somliga för ”meritokrati” som ett alternativ.

Där gör jag två reflexioner:

1. Det är självklart önskvärt att få kunniga och kompetenta individer på olika positioner, men behöver det stå i motsättning till att ha en riksdag, utsedd genom allmänna val?

2. Formell kompetens, ja även verklig sakkunskap och expertis, utgör ingen garanti för kloka beslut.

Bara ett exempel i mängden: Jenny Madestam. Hon är statsvetare och universitetslektor. Legitimerad expert. Skulle hon få bestämma, då skulle ”godhet” råda – närmare bestämt skulle kommunerna inte ha rätt att säga nej till mottagning av ”flyktingar”.

Ett orwellsk nyspråk är ju i pk-kretsar redan etablerat, där ”demokrati” är liktydigt med att tycka som de goda, dvs makthavarna.

I botten kan det alltså handla om intressen och värderingar. Den som har bäst meriter kan göra mer skada än nytta, om han/hon inte känner lojalitet med övriga medborgare.

grekland

Den klassiska demokratin – i Aten 500 f.Kr. – var direkt.  Alla fick deltaga i beslutsfattandet (utom kvinnor, slavar och utlänningar).

Dagens svenska demokrati är representativ, och måste väl av praktiska skäl vara det.  Vi väljer ombud att föra vår talan.

Exemplet Schweiz visar dock att inslag av direkt demokrati fortfarande är praktiskt möjligt, även i ett modernt land. Där har man beslutande folkomröstningar – något som bör eftersträvas även här i Sverige, anser jag.

sifo

Samtidigt vill jag varna för ”SIFO-demokrati” – dvs att genom opinionsmätningar fråga människor vad de spontant anser om någon fråga, som de inte hunnit sätta sig in i. Det är skillnad på opinion och välgrundad opinion!

Det blir ett understatement att säga att här ligger en ”utmaning.” Det är omöjligt att vara insatt i alla frågor, ytterst måste det vid val handla om att ge förtroende till personer eller grupper som man förutsätter är mer insatta och företräder rätt viljeinriktning.

Redan som väljare måste man dock hysa ett minimum av engagemang och insikter. I USA krävs att man tar ett initiativ, utöver själva röstandet, för att få rösta. Man måste först göra sig besväret att registrera sig.

Ett sådant system skulle ju kunna kombineras med någon form av kunskapstest, för att dels gallra bort de mest uppenbart politiskt illiterata, dels markera att rösträtt innefattar ett ansvar, en skyldighet. För att få köra bil måste man ha klarat ett körkortsprov – röstande är inte mindre ansvarsfullt än bilkörning.

I princip kan jag finna den tanken ganska tilltalande, men det vore kanske farligt i praktiken. Risk skulle finnas att det kan förvandlas till ett instrument för gallring utifrån politiska åsikter.

valbås

Tillbaka till utgångsfrågan. Vad man än kallar systemet så måste det handla om att försöka skapa de bästa förutsättningarna för i slutänden kloka beslut.

Vilka beslut kan då räknas som ”kloka”?

Kloka är, menar jag, de beslut som levererar, som leder till vissa önskvärda resultat.

Närmare bestämt:

•  ett fungerande samhälle, med kommunikationer, el-försörjning, va, rättsväsende, sjukvård, skola och omsorg

•  ett ekonomiskt trygghetsnät med en minimistandard för alla

•  lag och ordning, fysisk trygghet

•  demokratiska fri- och rättigheter, däribland mötesfrihet

Grundfrågan kvarstår ändå:

hur bryta sig ur det partisystem Sverige nu har, och som givit oss Oktetten?

frågare
x

Läs mer

Demokratiskt ABC

Demokrati, extremism och våld

Demokrati på dekis

Demokratiskt kamikaze

Kidnappad demokrati

Obesvarad öppenhet

Tre sätt att göra Sverige mer demokratiskt

Vallistor istället för valsedlar!

Vem får vara demokrat?