• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Försvarsfrågan

vivill

De borgerliga partierna vill nu satsa mer pengar på det militära försvaret.

Ur DN den 22/4 2014:

”Efter Ukrainakrisen. Alliansregeringen vill nu stärka försvarsförmågan på kort och lång sikt. På sikt uppgår de ökade resurserna till 5,5 miljarder årligen. Vi vill se en ökad möjlighet till svensk närvaro i Östersjön och på Gotland. Och vi vill satsa på fler Jasplan och fler ubåtar, skriver de fyra allianspartiledarna.”

Bland annat fler JAS-flygplan och fler ubåtar ska köpas in.

”Sverige ska ha ett tillgängligt och användbart försvar, anpassat efter en omvärld i snabb förändring”, skriver de fyra partiledarna på DN Debatt.

satsn

Behöver Sverige ett försvar?

Javisst, men så har det varit långt innan den nu aktuella Ukrainakrisen började.

Frågorna är bara:

• Vilken typ av försvar?

• Mot vilka situationer behöver vi stå rustade?

• Vad ska vara Sveriges försvarspolitiska målsättning?

I princip kan jag se tre övergripande försvarspolitiska målsättningar:

1.  Motverka att en militär storkonflikt överhuvudtaget utbryter i världen.

2.  Verka för att Sverige hålls utanför denna konflikt.

3.  Vara rustad att i möjligaste mån kunna möta militära angrepp på Sverige.

Punkt 1:

Beträffande punkt 1 verkar Sverige nu i rakt fel riktning. Utrikesminister Carl Bildt levererar en strid ström av provokativa uttalanden, ur ett maniskt rysshat. Därigenom medverkar Sverige till en ökad spänning mellan väst och Ryssland.  Av säkerhetsskäl bör Bildt omgående beläggas med munkavle!

cbkavle

Punkt 2:

Motsvarande gäller punkt 2. Det blir ett vitalt svenskt säkerhetsintresse att få tyst på Carl Bildt.

Mot våra möjligheter att undgå ett rysk angrepp vid en storkonflikt talar det nära svenska samarbetet med NATO. Framförallt ska Sverige inte gå med i NATO även officiellt! Ett svenskt medlemskap där skulle helt förrycka förutsättningarna för svensk överlevnad – vi skulle ju direkt utgöra ett hot för ryssarna – de skulle se oss som en ny flank, något som måste säkras i händelse av en konflikt med NATO.

NATO och Ryssland behöver vid konflikter dem emellan en neutral plats för underhandskontakter och samtal. Stockholm var under Andra världskriget en sådan plats, en position som tjänade oss väl genom att verka för att hålla Sverige utanför kriget. Här har Sverige sin roll även idag.

Vad vi behöver är ett neutralitetsförsvar, att vi markerar vad som är vårt revir. Gör ryssar o.a. anflygningar mot Sverige ska de mötas av svenskt flyg som just en markering om att de gjort ett revirintrång.

En storkonflikt medför påfrestningar för Sverige även om vi inte dras in militärt. Som erfarenheten från tidigare världskrig visar kan det medföra avspärrningar och försörjningsproblem.

Och det gamla värnpliktsförsvaret var bra, det utgjorde ju också en beredskap för civilsamhället i händelse av naturkatastrofer – det fanns ingenjörstrupper, trängförband, fältsjukhus, etc.

Punkt 3:

Hur skulle ett angrepp mot Sverige kunna gestalta sig? Skulle vi alls få chans att använda några stridsflygplan eller ubåtar? Och i så fall till vad?

Mot ett fullskaligt stormaktsanfall kan vi inte försvara oss, oavsett hur mycket vi rustar!

emp1

Ett scenario kan vara angrepp med EMP (Elektro-Magnetisk Puls), framkallad genom kärnvapen på hög höjd. EMP skulle på ett ögonblick kunna slå ut i stort sett all elektrisk utrustning – vilket ju ett modernt samhälle helt bygger på.

Bloggaren Helena Palena:

”Ryssarna har sagt att de använder sina Kärnvapen direkt om de hamnar i Krig. EMP är ett sådant vapen som sprängs på mycket hög höjd och ger en elektrisk puls som förstör utrustning.
 
Hur vi märker detta kan vara genom att all el  TV radio telefon Internet osv försvinner – då är det krig – ingen el och den återkommer inte – men man blir inte dödad av EMP direkt då den inte ens märks.
 
Vad gör ni när kriget kommer till Europa – använder man EMP vapen så blir hela Norden drabbat också det går inte att undvika.
 
Vad som sker nere på kontinenten är omöjligt att sia om men hela vår vardag ser annorlunda ut på 5 sekunder – det ni har hemma det har ni – något mer finns inte att få då allt tar slut direkt – den som har en cykel han har en tills någon tar den.”

cnd

”Sedan är det bara att hoppas…” Dessvärre kan det komma att handla om mycket mer än dagar och veckor som samhället ligger nere, beträffande försörjning av mat, energi och kommunikationer.

Väsentligt bättre vore om vi helt kan undvika detta scenario.
All krigshets måste därför upphöra, genast.

cbkryss2

Läs mer:

Allmän värnplikt

BGF om försvaret

Beredskap

Beredskapsparti

Bildt och Nuland

Bildt och sanningen

Blod på sina händer?

Hur mycket kostar Carl Bildt?

Svenskt försvar

Sverige och NATO