• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Samma andas barn

I Sverige AFA, syndikalister m.fl. – ”antifascister”

sa

I Ukraina Högra sektorn – fascister.

uf

De har något mer gemensamt än färgen på sina flaggor.

Det är är hetsigheten och våldsromantiken. Extremismen.

 

Läs mer

5.000 USA-krigare redo

Kollektivt kapital

myntstaplar

”Vi har vant oss vid någonting som egentligen är en parentes i historien och som vi trodde, att så kommer det alltid att vara.”

Så säger ekonomijournalisten Andreas Cervenka i filmen ”Godheten”.

Jag har gjort ytterligare ett utdrag ur denna Stefan-Jarl-film, kallar den ”Kollektivt Kapital”.

För övrigt:

Andreas Cervenka har också skrivit en liten lättläst bok, ”VAD ÄR PENGAR?”, 2013. Bokus, 50 kr.

Där finner jag stöd för två  åsikter eller hållningar, vilka brukar klassas som ”vänster”. Till dessa ska jag återkomma här på slutet.

Först ett antal citat ur boken, i all anspråkslöshet.

cboken
Om utvecklingen av bankerna:

”Smederna…  Denna bedrägeridoftande modell utgör än idag grunden för all bankverksamhet. Så länge ingen ifrågasätter det fungerar systemet fantastiskt…. Problemet är att allt bygger på ett tomt löfte. Det räcker med att tillräckligt många kunder samtidigt ställer den förbjudna frågan ’Kan jag få mina pengar?’, för att sänka vilken bank som helst. Ett till synes betryggande saldobesked är plötsligt lika mycket värt som sin vikt i sladdrigt papper.”

”Riksbanken besitter den mycket speciella förmågan att skapa pengar…. Men inte bara centralbanker skapar pengar. Den stora pengaproduktionen sker ute i privata banker,..”

”Processen bygger på att banken lånar ut nästan alla pengar den får in. En del, några få procent, måste ligga om kassareserv hos centralbanken. Det kallas för fraktionell reserv. Hur stor denna reserv är varierar mellan olika länder. I Sverige och på flera andra håll är detta kassakrav dock noll. I teorin skulle alltså bankernas tillverkning av pengar kunna fortsätta i all oändlighet.”

”I dag lånar banker grovt räknat ut en hundralapp på varje tiokrona i kapital,..”

 

husbubbla

Om bubblor mm:

”…vad som kännetecknar en äkta finansbubbla. Det börjar ofta med någon slags revolution, till exempel en teknisk innovation. Detta följs av en period av eufori som förstärks av en ström lånade pengar. Mot slutet deklareras ’en ny era’ där gamla ekonomiska samband förkastas och tillgångars värde inte längre försvaras med hjälp av kalkylblad utan enbart baseras på hoppet att hitta en köpare tillräckligt korkad för att betala ett ännu galnare fantasipris.”

”… skedde en enorm ökning av finanssektorn i hela världen vilket gjorde att banker kunde skapa nya typer av värdepapper och snabbt öka sin utlåning på en mängd olika sätt. Parallellt skedde också en perspektivförskjutning hos västvärldens befolkning i synen på lån.
– I Sverige amorterar vi till exempel inte längre, lånen ses ofta som eviga, en status som bara staters lån hade tidigare. Förtroendet för återbetalningsförmågan har blivit extremt stort,..”

”…har skuldsättningen ökat dramatiskt i västvärlden från 1980-talet och framåt. Bara sedan år 2000 har den globala skulden dubblats från 78 000 miljarder till 158 000 miljarder dollar. Pengar som ska betalas tillbaka med ränta.”

”… konstlat låga räntor under lång tid innebär en gigantisk förmögenhetsöverföring från de som sparar till de som lånar.”

pengaregn

Om vd-löner och bonusar:

”Så fortsätter det år efter år. Nya rekordlöner följs av hård kritik som bemöts med ännu fler rekordlöner. Vd-ersättningarna ökar snabbast av alla i samhället, bonusprogrammen blir större och fiffigare.

Man får ofta intrycket av att bolagen befinner sig i en slags ständig gisslansituation. Höjs inte de svenska vd-lönerna så kommer köerna av emigrerande direktörer att ringla vid gränserna hette det på 90-talet.

Betalar vi inte bonusar, även när vi gjort bort oss, kommer våra stjärnor att sluta, snyftade bankerna efter finanskrisen. Alltid med samma motivering. Utan bonus inga resultat. Utan monetär näring dör våra sköra plantor.”

”… en lång rad studier. Inte nog med att både apors och människors agerande styrs av mer sofistikerade faktorer än bara principen med morot respektive piska, det visar sig också att höga belöningar kan ha en direkt negativ effekt på resultaten.”

”… den förhärskande synen på vad som driver människor är hopplöst föråldrad. Bonusmodellen kan döda kreativitet, leda till kortsiktigt tänkande och uppmuntra till oetiskt beteende.”

”Samtidigt som de är småsnåla och ansvarsfulla när villkoren för anställda ska bestämmas verkar tungviktarna ofta förvånansvärt mjukryggade när ledningsgruppens löner ska hamras fram.”

”Varför vara försiktig med ägarnas resurser i det ena fallet men odisciplinerat generös i det andra? Att måttfulla direktörslöner leder till sämre resultat har ännu inte kunnat ledas i bevis.”

 

1000trave

Om bankchefer och barnmorskor:

”1989 tjänade cheferna för USA:s sju största banker i genomsnitt 2,8 miljoner dollar om året. Det motsvarade hundra gånger den amerikanska medianinkomsten. 2007 hade lönen stigit till 26 miljoner dollar, eller femhundra gånger en vanlig årsinkomst.”

”… den betalningsmodell som lagt grunden för finansbranschens enorma expansion över hela världen. Den som kläckte idén att finansfolk istället för fast ersättning ska ha en liten rännil av den penningström som passerar förbi deras nästippar ändrade med ett penndrag samhällets struktur.

Om barnmorskor skulle få procent på de nyutlöstas framtida inkomster skulle Maseratibilarna stå nypolerade på rad utanför BB. Om Försäkringskassans tjänstemän hade provision på utbetalade bidrag hade Socialhögskolan varit hetare än Handels.

bm

Om risktagning och ansvar:

”Historien visar att världens banker förlitat sig på att kunna spela på statens bekostnad och att de därför hela tiden ökat insatserna.”

”Under flera decennier fram till 2007 steg de största bankernas utlåning stadigt samtidigt som de höll sig med allt mindre eget kapital. Det betydde visserligen hög avkastning för bankernas ägare men också allt obehagligare risker för deras livvakter i statsapparaten och medborgarna som betalar.”

”Lärdomar från tidigare trauman är inget effektivt vaccin. Sveriges 90-talskris hindrade inte SEB och Swedbank att göra om samma misstag i Baltikum.

Konsekvenserna av detta race vid roulettebordet är att riskerna ökat och flyttat från privat till offentlig sektor.”

roulette

Om finanssektorns expansion, mm:

”De senaste trettio åren har finanssektorn flyttat fram positionerna på ett sätt som saknar motstycke i historien. Man behöver inte längre producera något för att bli miljardär, det räcker med att behärska eventdrivet arbitrage eller kunna programmera en flashtradingdator.”

”I Sverige har den fattigaste tiondelen av befolkningen ökat sin inkomst med 1,7 procent under de senaste 20 åren medan uppgången för den rikaste tiondelen summerar till 63 procent.”

”Nästan alla traditionella ekonomiska teorier förutsätter att människan är en slags ekonomiskt hyperrationell robot vars superdatorhjärna och kameraögon ständigt scannar av omgivningen efter nyttomaximerande möjligheter.”

 

superhjarna

I citaten finner jag stöd för två tankegångar:

1. Drivkrafter

Vad driver människor till arbetsinsatser? Det är inte bara ekonomisk ersättning. Där inverkar också kreativitet och arbetsglädje, status och uppskattning, känsla av att göra något värdefullt för andra. Naturligtvis varierar detta på både individ, arbetsuppgift och situation, men pengar är inte den enda eller nödvändigtvis ens den viktigaste drivkraften.

Klart är att samhället inte får mer igen genom att ösa ytterligare pengar över en redan mycket högt avlönad person. I detta skikt är sambandet svagt, eller obefintligt, mellan nivån på ersättningen och samhällsnyttan.

Bättre vore ett system med minskade inkomstskillnader.

oj

2. Marknaden

Den liberala marknadsteorin utgår ifrån konsumenter som alltid är optimalt informerade, uppdaterade och rationella i sina val. I verkligheten finns inga praktiska förutsättningar för detta, vanliga människor orkar inte ägna så mycket tid och energi åt konsumentval.

Ser vi på t ex el-marknad och tele-marknad i Sverige i dag så är ett stort antal personer engagerade med att ständigt ringa runt och övertala de uppringda för att byta leverantör. I praktiken måste det ju vara ett nollsummespel, då alla i slutänden i alla fall måste gå runt ekonomiskt, med ett påslag för vinst.

Vad man uppnår är att binda upp ett antal personer i en i grunden improduktiv verksamhet, samtidigt som det stjäler från alla de uppringda.

Bättre vore mindre av ”konkurrens” och ”valfrihet”, mindre av marknad.

konkurrens

Läs/se mer:

Krossa kapitalismen?

Nej till vinster i välfärden!

(S)ammanvuxen elit

Enighet ger styrka