• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

SD – en återvändsgränd?

sdatvgr

Uppriktigt sagt känner jag nu en frustration över Sverigedemokraterna,  av naturliga skäl.

Det har ju visat sig att, här i Dalarna, efter att vi genom tabloiderna lyckats ge folk politiska insikter så kan vi inte tillgodoräkna oss detta i stöd för fortsatt tabloidarbete. Man har nämligen gått med i SD, och där finns ett påbud uppifrån om att medlemmar inte får hjälpa till i tabloidutdelande.

När jag här ska skriva om Sverigedemokraterna kan därför finnas risk för att denna frustration färgar texten. Det ska jag ändå försöka undvika, ska bemöda mig om att skriva med balans och viss distans.

forbud

Ett grundläggande mål måste, i det kulturella och politiska klimat av likriktning och rädsla, likgiltighet och passivitet, som idag råder i Sverige, vara att bryta detta mönster. Namnet på vårtabloiden är således ”VÅGA BRY DIG!”

Som läsare av denna blogg redan känner till är Sverigedemokraterna demoniserade. Genom tillmälen och på annat sätt målas de ut som något de inte är i närheten av att vara. Partiets politiska linje framställs på ett föga rättvisande sätt.

stampel

Detta kan få två effekter:

A. Personer som delar SD:s uppfattningar avstår från att ansluta sig, då de missuppfattat partiets position, tror att SD är radikalare än vad som i verkligheten är fallet.

B. Personer som är radikalare än SD går med där, i tron att partiet ska motsvara deras åsikter.

Hade mediabilden av SD stämt med partiets verkliga politiska position, då vore det inget stort steg för många svenskar att ansluta sig. Nu blir det istället ett stort steg för de flesta att ge SD sitt stöd, genom att rösta på partiet i val eller genom att bli partimedlem.

Därmed kan SD fylla en mycket viktig funktion, för att bidraga till att bryta rädslan. I takt med att SD växer och kanske blir riksdagens i storlek tredje parti, blir de åsikter som SD påstås omfatta mer legitima.

SD erbjuder, genom sitt kandiderande i val, en möjlighet för människor att ge uttryck för sin protest, att sända en signal till makthavarna.

sdsignal

Risken är dock att många kommer att bli desillusionerade, då deras förväntningar inte infrias.

Inbyggt i situationen ligger två faror: isolering och urspårning.

1. Isolering

En vågmästarroll under mandatperioden 2010-2014 räckte inte för att ge Sverigedemokraterna inflytande i riksdagen.

Även om SD skulle öka från sina nu 6% av rösterna till 20% så skulle det inte garantera något politiskt inflytande. Skillnaderna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna är minimala och en stor koalition av tysk modell är om nödvändigt fullt tänkbar, för att  hålla SD utanför regeringsmakten.

ursparat

2. Urspårning

Det ligger en flerdubbel press på SD och dess företrädare att rätta in sig i ledet och bli som andra partier och deras företrädare. Här finns åtminstone tre moment:

a)  Väljarstödet. Det är – i varje fall som man föreställer sig det – framförallt om de osäkra väljarna i mitten som man ska konkurrera. Således slätar partierna ut sig, tappar sin ursprungliga profil, tar sina kärnväljare för givna.

b) Stugvärmen. Det är påfrestande att vara utfryst och mobbad, ansedd som icke-rumsrun. Trevligare är att få känna sig allmänt accepterad, släppas in som en i gänget.

c) Köttgrytorna. En lockelse med positioner och en drivkraft att inte riskera dem  kan utgöras av ersättningar och materiella förmåner.  Dessa kan också markera tillhörighet till andra med samma villkor.

Dessa tre riskmoment är givna, sedan handlar det om förmågan att stå emot. Den sammanhänger med både medvetenhet och egen vilja.

Sverigedemokraternas ”nolltolerans mot rasism” utgör ett varningstecken. Den har resulterat i en våg av uteslutningar av medlemmar, ofta på lösa grunder, och ett klimat av rädsla inom partiet.

Nolltoleransen, tillsammans med många uttalanden och ställningstaganden från partiet och dess företrädare, indikerar att man söker applåder från helt fel håll. Man eftertraktar bifall från personer och grupper som är motståndare till en sverigevänlig inriktning – grupper, vilka mest av allt förtjänar vårt djupa förakt.

applad2

Över till min ”punch-line”: 

Sverigedemokraterna har idag två allvarliga negativa funktioner, så allvarliga att partiet kanske gör mer skada än nytta i svensk politik. I varje fall är det på väg åt det hållet.

1. POLITISKT BLOCKERANDE

Låt mig citera Jan Tullberg, i hans bok ”Låsningen”:

”Sverigedemokraternas existens i Sveriges Riksdag gör det svårt att tona ner en eventuell omläggning till en justering, utan varje ändring kommer initialt att utmålas som ett införande av Sverigedemokraternas politik.”

”Är det så att Sverigedemokraterna inte bara tagit debatten, utan också tagit över den kritiska positionen i invandringsfrågan, så att respektabla medelklassakademiker känner beröringsskräck och aktar sig för denna infekterade problematik?”

Det handlar här om två moment i kombination. Det första, som SD inte råder över; det andra, som SD råder över.

  Det första är det fenomen som Tullberg här beskriver: skulle någon person eller grupp intaga en ståndpunkt som intas av SD kommer kritiken med automatik: vederbörande ”låter som en sverigedemokrat”, och sedan behövs ingen argumentering i sak.

Med andra ord: allt som SD säger och tycker blir tabu. Det kan inte sägas av någon annan, utan att vederbörande gör sig politiskt omöjlig.

  Det andra är SD:s ställningstaganden i sak. Med dessa ockuperas ett politiskt utrymme.

Genom att dessa positioneringar är så urvattnade och modererade lämnas inget utrymme för några andra att säga mycket vettigt. Läget blir låst. Lika lite som man kan tycka som SD, lika litet kan man ju intaga mer radikala (om än i sak helt nödvändiga) positioner.

Om SD istället hade intagit mer radikala ställningstaganden, exempelvis i linje med 33-punktsmanifestet från 2005, då skulle denna låsning kunna försvinna: utrymme skulle lämnas för en rörelse åt rätt håll.

dyrkaupp

2. MOT OPINIONS- OCH FOLKBILDNING

SD har, som varje parti, ett dubbelt uppdrag. Dels att verka i parlamentariska församlingar för bra beslut, dels att verka opinions- och folkbildande bland medborgarna. Detta andra moment har SD flera gånger visat sig svika.

– Inledningsvis nämnde jag exemplet med tabloiderna, vars spridning SD direkt motarbetar.

– Ett annat grovt exempel är SD-Kurirens vägran att ta in en annons för vitboken.

– Det kanske grövsta exemplet är behandlingen av Thoralf Alfsson och innebörden av denna. Just med hänvisning till partiets ”kommunikationsstrategi” petades Alfsson helt från SD:s riksdagslista.

Alfsson fick aldrig någon närmare förklaring till vad som avsågs, men vad som har skilt Alfsson från andra riksdagsledamöter för SD är ju att han dels har en livaktig blogg, dels sprider flygblad till allmänheten i Kalmar län. På ett  mycket bra sätt för han ut SD:s budskap.

ta

Slutsats:

Sverigedemokraterna måste ändra sin inriktning på ovanstående två punkter.

cbusa

PS

Det hedrar Sverigedemokraterna att att man  i Ukrainakonflikten nu inte sällar sig till rusofoberna kring Carl Bildt.

Läs mer

Alfsson – ett föredöme!

En varningssignal

Folkupplysning

Insändare av Paul Nilsson

Kontrollerad Opposition

Låsningen – en rykare!

Politisk korrekthet, Ob-skrift

Rättviksutdelningar

Tabloidhistoria

Vitboken

33-punktsmanifestet

Filmer

 

LÖGNARNA 

Förbjudna begrepp

forbud

Begreppen negerboll och skäggbarn kan nu ge samma associationer, genom att de båda är politiskt inkorrekta, klassade som olämpliga att använda.

Två skillnader kan jag dock notera:

Den ena är att höga SD-företrädare – åtminstone intill nyligen – sanktionerat användandet av termen ”negerboll” för det bakverk som nu i stället ska kallas ”chokladboll”.  Användande av termen ”skäggbarn”, däremot, kan leda till uteslutning ur Sverigedemokraterna.

Den andra skillnaden är att ”negerboll” egentligen inte säger någonting politiskt. Det gör däremot ”skäggbarn”!

Därmed inte sagt annat än att användning av termen ”negerboll” kan bli till en kulturell motståndshandling, visa ett trots mot makthavarna och ge upphov till bra kommentarer/diskussioner medborgare emellan.

Därför anser jag att den ska användas.

bollar

Framförallt är det viktigt att tala om skäggbarn.  Varför?

Jo, därför att begreppet blir ett frontalangrepp på förljugenheten!

Det talas om ”ensamkommande flyktingbarn”. I själva verket är det i många fall fråga om vare sig ensamkommande, flyktingar eller barn.

Framförallt är det inte fråga om barn. En riktigare benämning är ”unga män”.  Ofta har de en utvecklad skäggväxt.

skaggebarn

Några ålderskontroller göras in i Sverige – ”integritetshänsyn”, du vet.

I våra grannländer, däremot, görs detta. Ålderskontroller. Och vad har man funnit? Jo, att i majoriteten av de undersökta fallen var det mindre fråga om pojkar än om män, de undersökta visade sig vara 18 år eller äldre.

Så här skriver Jan Tullberg i sin bok ”Låsningen”:

”I Norge var 49 procent av ’barnen’ 18 år eller äldre; i Finland 60 procent 18 år eller äldre och i Danmark var 73 procent av ’barnen’ 18 år eller äldre.”

Indirekt ger dock barnen även i Sverige en antydan om sin ålder – utöver skäggväxten alltså – det är inte ovanligt att de tafsar på och visar ett sexuellt intresse för kvinnliga anställda.

Överrepresentationen i brottslighet (däribland våldtäkter) indikerar också, tycker jag, att det är fråga om unga män.

lonesome

De anställda är många, det blir en anställd per ”barn”.

Så här skriver  Tullberg om servicen:

”Ett hem för ensamkommande flyktingbarn har en bemanning som ett lyxhotell; ungefär en anställd per gäst.”

Vilket s.a.s. ”kostar skjortan”:

”Den löpande kostnaden per dag för ett flyktingbarn överstiger vad en hel familj på semester betalar per dygn för mat och logi på en fyrstjärnig ’all-inclusive’ anläggning vid Röda Havet… de unga männen är generellt friska så varför detta intensiva omhändertagande?”

Här finns en tillkämpad okunnighet och en påbjuden dumhet.

Jan Tullberg:

”Varje uttryck för misstro mot ett ’ensamkommande flyktingbarn’ anses visa på en sämre karaktär.”

”Att bli indignerad över termen skäggbarn blir ett sätt att göra reklam för sin egen karaktär. Godtrogenhet blir en proxy för godhet.”

ah

Okunnigheten kring skäggebarnen är ju onödig – där finns ett överflöd av information på webben att tillgå, som t ex här:

Vitboken – barn som ankare

Thoralf  Alfsson

Matematik

Sköna juveler

barn

Här finns åtminstone tre moment som jag finner upprörande:

A. 

Hur så mycket av svenska skattemedel förslösas på något så meningslöst!

B. 

Hur det hela omgärdas med så mycket förljugenhet och hyckleri!!

C. 

Hur Sverigedemokraterna deltar i detta, genom att utesluta medlemmar som nämner saker vid dess rätta namn!!!

spaden

Film:

Försvarsfrågan

vivill

De borgerliga partierna vill nu satsa mer pengar på det militära försvaret.

Ur DN den 22/4 2014:

”Efter Ukrainakrisen. Alliansregeringen vill nu stärka försvarsförmågan på kort och lång sikt. På sikt uppgår de ökade resurserna till 5,5 miljarder årligen. Vi vill se en ökad möjlighet till svensk närvaro i Östersjön och på Gotland. Och vi vill satsa på fler Jasplan och fler ubåtar, skriver de fyra allianspartiledarna.”

Bland annat fler JAS-flygplan och fler ubåtar ska köpas in.

”Sverige ska ha ett tillgängligt och användbart försvar, anpassat efter en omvärld i snabb förändring”, skriver de fyra partiledarna på DN Debatt.

satsn

Behöver Sverige ett försvar?

Javisst, men så har det varit långt innan den nu aktuella Ukrainakrisen började.

Frågorna är bara:

• Vilken typ av försvar?

• Mot vilka situationer behöver vi stå rustade?

• Vad ska vara Sveriges försvarspolitiska målsättning?

I princip kan jag se tre övergripande försvarspolitiska målsättningar:

1.  Motverka att en militär storkonflikt överhuvudtaget utbryter i världen.

2.  Verka för att Sverige hålls utanför denna konflikt.

3.  Vara rustad att i möjligaste mån kunna möta militära angrepp på Sverige.

Punkt 1:

Beträffande punkt 1 verkar Sverige nu i rakt fel riktning. Utrikesminister Carl Bildt levererar en strid ström av provokativa uttalanden, ur ett maniskt rysshat. Därigenom medverkar Sverige till en ökad spänning mellan väst och Ryssland.  Av säkerhetsskäl bör Bildt omgående beläggas med munkavle!

cbkavle

Punkt 2:

Motsvarande gäller punkt 2. Det blir ett vitalt svenskt säkerhetsintresse att få tyst på Carl Bildt.

Mot våra möjligheter att undgå ett rysk angrepp vid en storkonflikt talar det nära svenska samarbetet med NATO. Framförallt ska Sverige inte gå med i NATO även officiellt! Ett svenskt medlemskap där skulle helt förrycka förutsättningarna för svensk överlevnad – vi skulle ju direkt utgöra ett hot för ryssarna – de skulle se oss som en ny flank, något som måste säkras i händelse av en konflikt med NATO.

NATO och Ryssland behöver vid konflikter dem emellan en neutral plats för underhandskontakter och samtal. Stockholm var under Andra världskriget en sådan plats, en position som tjänade oss väl genom att verka för att hålla Sverige utanför kriget. Här har Sverige sin roll även idag.

Vad vi behöver är ett neutralitetsförsvar, att vi markerar vad som är vårt revir. Gör ryssar o.a. anflygningar mot Sverige ska de mötas av svenskt flyg som just en markering om att de gjort ett revirintrång.

En storkonflikt medför påfrestningar för Sverige även om vi inte dras in militärt. Som erfarenheten från tidigare världskrig visar kan det medföra avspärrningar och försörjningsproblem.

Och det gamla värnpliktsförsvaret var bra, det utgjorde ju också en beredskap för civilsamhället i händelse av naturkatastrofer – det fanns ingenjörstrupper, trängförband, fältsjukhus, etc.

Punkt 3:

Hur skulle ett angrepp mot Sverige kunna gestalta sig? Skulle vi alls få chans att använda några stridsflygplan eller ubåtar? Och i så fall till vad?

Mot ett fullskaligt stormaktsanfall kan vi inte försvara oss, oavsett hur mycket vi rustar!

emp1

Ett scenario kan vara angrepp med EMP (Elektro-Magnetisk Puls), framkallad genom kärnvapen på hög höjd. EMP skulle på ett ögonblick kunna slå ut i stort sett all elektrisk utrustning – vilket ju ett modernt samhälle helt bygger på.

Bloggaren Helena Palena:

”Ryssarna har sagt att de använder sina Kärnvapen direkt om de hamnar i Krig. EMP är ett sådant vapen som sprängs på mycket hög höjd och ger en elektrisk puls som förstör utrustning.
 
Hur vi märker detta kan vara genom att all el  TV radio telefon Internet osv försvinner – då är det krig – ingen el och den återkommer inte – men man blir inte dödad av EMP direkt då den inte ens märks.
 
Vad gör ni när kriget kommer till Europa – använder man EMP vapen så blir hela Norden drabbat också det går inte att undvika.
 
Vad som sker nere på kontinenten är omöjligt att sia om men hela vår vardag ser annorlunda ut på 5 sekunder – det ni har hemma det har ni – något mer finns inte att få då allt tar slut direkt – den som har en cykel han har en tills någon tar den.”

cnd

”Sedan är det bara att hoppas…” Dessvärre kan det komma att handla om mycket mer än dagar och veckor som samhället ligger nere, beträffande försörjning av mat, energi och kommunikationer.

Väsentligt bättre vore om vi helt kan undvika detta scenario.
All krigshets måste därför upphöra, genast.

cbkryss2

Läs mer:

Allmän värnplikt

BGF om försvaret

Beredskap

Beredskapsparti

Bildt och Nuland

Bildt och sanningen

Blod på sina händer?

Hur mycket kostar Carl Bildt?

Svenskt försvar

Sverige och NATO

Rysk horisont

mediamur2

Fred ligger i alla vanliga människors intresse – på båda sidor om mediamuren, i såväl västländer som Ryssland.

Fred har samband med rättvisa och rimlighet,  hänsynstagande till andras intressen, beredskap att kompromissa.

För att detta ska bli möjligt måste medborgarna ha tillgång till en allsidig information, de måste få en chans att se även motsidans perspektiv. Med personer som Carl Bildt och Peter Wolodarski i spetsen blir mediabilden i Sverige nu mer ensidig än någonsin beträffande Ryssland.

Således visar en aktuell SIFO-mätning att 38% vill se en hårdare svensk linje, 16% en mjukare.

sifo

Redan Europaportalens framställning av resultatet vittnar om propagandan: ”…vill att EU gör mer för Ukraina”.

• Det finns 8 miljoner rysktalande i Ukraina – räknas inte de?

• Ligger det inte i även Ukrainas intresse, att ett fullskaligt krig undviks?

I detta läge finns behovet i Sverige av motbilder till den officiella propagandan. Jag vill här bidraga med hur jag föreställer mig ett ryskt perspektiv.

Till att börja med kan begreppet ”World community” eller ”världssamfundet” – på det sätt Barak Obama och Carl Bildt använder det – signalera på en gång en etnocentrism och en viljeinriktning. Tillhör inte Ryssland världen? Gör inte Kina och Indien det?

En bit på väg i sin önskade riktning har USA förvisso redan kommit. Det visade t ex FN-omröstningen efter folkomröstningen på Krim, där 97% av krimborna uttalat sig för anslutning till Ryssland. Detta underkändes av FN – varvid många medlemsstater utsatts för hårda påtryckningar att ”rösta rätt”.

osthorisont

Ett uttryck för viljeinriktningen att trycka tillbaka Ryssland – och samtidigt en verklighet – är NATO:s expansion västerut, med missiler, riktade mot Ryssland.

När det nu hettat till kring Ukraina passar USA och NATO på att ytterligare markera invid ryska gränsen, med stridsflyg och trupper. I Svarta Havet t.o.m. en eskader med Hangarfartyg. Det pratas om att även gå in i Östersjön.

Det finns en neoconservativ agenda från Washington och Tel-Aviv om världsdominans, utan konkurrerande maktcentra. Detta har lett till krig mot  Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien. Även Iran är utsatt.  I Syrien blev USA hejdat av Ryssland, vilket inte uppskattades. Ukraina ger en möjlighet att komma åt Ryssland.

Det ligger en konsekvens i att man, efter införlivandet Polen och Rumänien och de baltiska staterna i NATO, ska komma åt även Ukraina. NATO-missiler där skulle ge USA ytterligare ett övertag.

Jämför detta med hur USA reagerade 1962, då sovjetiska missiler var under installation på Kuba!

nato1

USA:s omstörtande verksamhet i Ukraina har pågått under många år, där har pumpats in minst 5.000 miljoner dollar. Kolla 5.00 respektive 7.30 in i denna film.

Aktionerna i Kiev blev allt aggressivare och fick en alltmer organiserad och militär prägel. Mot kravallpolisen satte man in ett regn av gatsten och brandbomber.

Den valde presidenten Victor Janukoytj störtades med våld. Innan dess hade USA:s sändebud på plats, Victoria Nuland, lagt synpunkter på hur en ny ukrainsk regering skulle vara sammansatt. President Obama hade manat Janukovytj att dra bort sin kravallpolis från centrala Kiev. Carl Bildt hade anklagat Janukovytj för att ha ”blod på sina händer”.

Detta föregicks av att krypskyttar från hustak gevärsbeskjutit både polis och demonstranter, varvid ett hundratal personer dödades. Dessa skyttar rönte ingen uppmärksamhet i västmedia.

blod2

 

Vad som skapat och utlöst den situation vi idag har i Ukraina är alltså denna USA-initierade kupp.

USA:s inblandning har fortsatt även efter kuppen, nu inför konfrontationen med den ryska befolkningen i östra Ukraina, genom

• besök av CIA-chefen John Brennan i Kiev

jb

 

• besök av USA:s vice president Joe Biden i Kiev

• införsel av vapen från USA

• anlitande av amerikanske legosoldater/militära instruktörer

• tillhandahållande av satellitinformation till den ukrainska armén.

dirigent

President Janukovytj var utsedd i allmänna val. Han satte inte in militär mot de våldsamma demonstranterna.

Den nuvarande regimen är inte vald, den har tillkommit genom en kupp. Den sätter nu in militärt utrustade enheter mot befolkningen i östra Ukraina. Till sitt förfogande har dessa inte bara stridsvagnar och andra pansarfordon, utan även helikoptrar och stridsflyg.

Våldsgrupperingen Högra sektorn hade i ett skede efter kuppen omringat parlamentet i Kiev. Detta ledde till parlamentsbeslut om att Högra sektorn skulle avväpnas. Så har inte skett. Istället används nu denna gruppering i offensiven mot befolkningen i öster.

Detta inträffar efter att vanliga ukrainska arméförband vägrat skjuta på sina landsmän i öster.

omrostn

Krim kan förtjäna en särskild kommentar:

Till bilden hör att

– Krim varit ryskt sedan 1700-talet

– Befolkningen utgörs övervägande av ryssar

– det var sovjetiska Röda Armén som under Andra världskriget fördrev de nazityska trupperna från Krim

– vid Sevastopol stod flera viktiga slag under kriget

– Sevastopol är Rysslands viktigaste flottbas, den skulle sannolikt ha fått sitt leasingkontrakt uppsagt av kuppregimen i Kiev

– i folkomröstningen uttalade sig 97% för anslutning till Ryssland

– folkomröstningen kunde genomföras under lugna former tack vare att våldsgrupper från Kiev hölls borta från Krim

– Krim tillhörde den ryska sovjetrepubliken fram till 1954, då Nikita Chrustjov – under föga demokratiska former – förde över halvön till den ukrainska sovjetrepubliken.

nc

– Vad vill Ryssland beträffande Ukraina?

Det främsta intresset är att invid sin sydöstra gräns slippa en fientligt inställd stat, medlem i NATO och med missiler riktade mot Moskva.

– Vad vill den rysktalande  befolkningen i östra Ukraina?

• En indikation i den riktningen kan möjligen komma den 11 maj.

Till detta datum är utsatt en folkomröstning i Donetsk, om huruvida området ska göras oberoende av Ukraina.

• Ett annat datum är den 25 maj. Då ska hållas presidentval i hela Ukraina.

Kan det genomföras på ett korrekt sätt?

Där har vi redan svaret, genom Oleg Tsarev, parlamentsledamot från Dnipropetrovsk för Regionernas Parti (samma som Janukovytj) och presidentkandidat 2014. När han nyligen skulle lämna en TV-studio efter en intervju i det ukrainska programmet ”Ordet är fritt”  blev han överfallen och misshandlad, närapå ihjälslagen. I mobben ingick anhängare till Svobodapartiet.

ot2

Hur mycket har rapporterats om detta i svenska massmedia?

Läs mer

Stefan Lindgren om Ukraina

Carl Bildts värsta mardröm

Mer historia

Referendum!

Samtida tankar om ryskt perspektiv

Tydlighet om Ukraina

Värre än Tredje Riket

 

Muntrationer

 

Och var ligger Ukraina?