• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Värsta hotet

atartan
Det blev s.a.s. ”tårta på tårta”.  Tårtkvinnan,  Irene Matkowitzc, fick ju ”smaka sin egen medicin”. Det uppskattades inte.

I TV4-studion hade hon talat om att det var ”bara marsipan och grädde”. Nu lät det helt annorlunda. Enligt uppgift polisanmälde hon Nordisk ungdom för tårtningen av henne.

Jag kan inte känna sympati för åtgärder som kränker andra människor, så ej heller här. Inte desto mindre ger det inträffade ett kvitto på hur extremister som Irene Matkowitzc tänker.

Samma handling som de först hyllar kan de nästa gång fördöma. Allt beror på vem som utövar handlingen och vem som drabbas. Man mäter med olika mått.

Antag att människor med det tankesättet skulle förfoga över kärnvapen.

Åtminstone nio länder har nu kärnvapen:

USA 1945

Ryssland/Sovjetunionen 1949


Storbritannien 1952

Frankrike 1960

Kina 1964


Indien 1974


Pakistan 1998

Nordkorea 2006


Israel.

Under Kubakrisen 1962 var kärnvapen mycket nära att komma till användning. Det fanns personer i USA:s högsta militärledning som förordade att USA skulle slå till med kärnvapen mot Sovjetunionen, i ett förstaslag.

rp

Richard Perle, biträdande försvarsminister hos Ronald Reagan och medlem i JINSA, (‪Jewish Institute for National Security Affairs‬) har därefter uttalat:

”Vad som skulle hända vid en faktisk kärnvapenduell har alltid bekymrat mig mindre än kärnvapenbalansens återverkningar på vår riskvilja i lokala situationer.”

Den israeliske historikern Martin Karfeld har uttryck sig nog så hotfullt, om att Israel i kärnvapenattacker kan utplåna Europa. Bloggaren Pamela Geller har varit inne på samma spår.

Så tanken är tydligen inte otänkbar, att verkligen använda dessa vapen. Mot oss.

Israels verkliga agerande är heller inte direkt lugnande:

• angreppet på grannländerna 1967

• angreppet på USS Liberty 1967

• ockuperandet av hela Västbanken och bosättningarna, i strid mot idel FN-resolutioner.

gaza
• användandet av fosforbomber i Gaza 2009

• rutinmässiga avrättningar av motståndare, med högteknologi

• insisterande på att USA ska även militärt angripa Iran, och nu

avfärdandet av USA:s uppgörelse med Iran.

Sammantaget gör detta att jag betraktar Israel, med sin hökregim,  som det värsta hotet mot världsfreden.

Har vi nu en falseflag-operation att vänta, som förevändning för ett angrepp på Iran?

bn

PS

”Är man antisemit om man är anti-Israel?”, frågar artisten Daniel Monserrat. Jag vill gå steget längre och fråga: ”Är man antisemit om man är anti-Netanyahu?”

atomhot
Läs mer:

Chicken Race

MAD

Pengar mot fred

Tabloiden fixad

tabvinjett

Tidigare utlagda pdf-filer för vår-tabloiden visade sig ju inte hålla måttet. Nu har bristerna förhoppningsvis åtgärdats.

Kolla själv här:

sidan 1

sidan 2

sidan 3

sidan 4

sidan 5

sidan 6

sidan 7

sidan 8

Där finns förmodligen en del skrivfel, som jag tappat förmågan att själv upptäcka. Meddela mig gärna de skrivfel som du hittar! (jan.milld@telia.com)

I övrigt fortsätter det att ticka in pengar för vårtabloiden, så ekonomiskt är den snart i hamn (allt vi får över ska bli grundplåt till val-tabloiden).

Den stora utmaningen ligger i att få fram många nya utdelare, framförallt i Stockholmsregionen och Skåne.

Ekonomiskt har vi inga problem att satsa på en upplagan 100.000 exemplar – däremot har vi än så länge inte utdelare för en satsning på mer än 50.000 ex.

Innan tabloiden ska ut har vi foldern ”Lägg om kursen!”, som förhoppningsvis ska ha kommit från tryckeriet före jul.

Nu börjar det också strömma in medlemsavgifter till OPINIONSBILDARNA. Många som betalt har dock glömt att ange namn och adress, så kom det ihåg!

Medlemsavgiften till OB är 200 kr – plusgiro 688455-5.

Det är ju sent på året nu, så inbetalda avgifter före nyår får rimligen räknas som gällande för år 2014.

PS

Jag hade just en mejl-kontakt med Julia Caesar.

Hennes omdöme om vårtabloiden:

jckom

PPS

Se även denna kommentar, från en NyT-läsare.

tummen

Vem vill arbeta?

Välfärdsstatens fundament är att det finns en arbetsmoral, att de flesta vill arbeta och ”göra rätt för sig”. Kan den arbetsmoralen längre tas för given?

Som ett tankepåbud från de politiskt korrekta utgår att vi måste förutsätta att alla människor i Sverige – även invandrade från fattiga länder, både kvinnor och män – inget hellre vill än att genom eget arbete försörja sig själva.

När det sedan visar sig att bidragsberoendet är högt och självförsörjningsgraden låg bland dem som invandrat från Afrika och Västasien läggs skulden på det svenska samhället, som ”inte släpper in dem”.

För att kompensera och göra det mer lönsamt för företag att anställa individer ur dessa grupper erbjuds diverse avdrag, bidrag och förmåner vid sådana anställningar. Därigenom ”hyfsas” statistiken, men till en kostnad för skattebetalarna.

a) Min första misstanke är att den låga självförsörjningsgraden bland nämnda invandrargrupper bottnar i att de saknar kunskaper och färdigheter som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden.

b) Min andra misstanke är att många kommer från kulturer utan en arbetsmoral, liknande den svenska.

c) Min tredje misstanke är att det inte lönar sig för dem att arbeta. Det generösa bidragssystemet gör att de med sina stora familjer ofta når högre inkomster utan att arbeta.

d) Till detta kommer en fjärde misstanke, nämligen att mycket av detta gäller även för unga svenskar.

e) Och en femte misstanke, nämligen att många svenskar överhuvudtaget ”kroknar”, när de förstår hur bidragssystemet missbrukas av de nyanlända och hur ”eliten” skor sig genom oskäliga bonusar, fallskärmar och fantasilöner.

Varför själv anstränga sig, om andra inte gör det?

neuding
Dessa reflexioner väcktes hos mig efter läsningen av en intervju med Niall Ferguson i Neo nr 5/13, gjord av Paulina Neuding.

Den sammanfattas med följande ord:

”Vi håller på att skapa en permanent klass av människor som aldrig kommer att kunna försörja sig. Städerna hotar att explodera i våld. Och alldeles för få vågar prata om problemen.”

ferguson

”…den absolut största svårigheten de skandinaviska länderna står inför, är den totalt misslyckade integrationen av invandrare.
 
– Och detta är ett så katastrofalt misslyckande att det inte bara kan betraktas som ett sidospår. Det är en central utmaning för den skandinaviska välfärdsmodellen. Detta riskerar att utvecklas till en verklig kris, till och med ett hot mot stabiliteten i ett land som Sverige.”

Utgående från Fergusons book ”Civilization, the West and the Rest” frågar Neuding:

”- Så vilka är dessa sex idéer som du menar ligger till grund för västerlandets välstånd? Som du kallar killer apps i boken?

 

NF: – De saker som jag föreslår är – för det första: idén om konkurrens. Att konkurrens betraktades som legitimt både inom politik och ekonomi. Det faktum att man inte strävade efter monolitisk enighet. För det andra: den vetenskapliga revolutionen, där Sverige hade en viss roll. Den inträffade ingen annanstans. För det tredje: idén om att staten styrs av lagar, och en lagstiftning baserad på äganderätten. Mycket viktigt. Fyra: modern medicin, som är ett distinkt västerländskt fenomen. Fem: konsumtionssamhället. Utan det finns det ingen anledning att genomföra en industriell revolution. Och till sist: arbetsmoral. Det som Max Weber för hundra år sedan trodde enbart existerade i länder som Sverige och Tyskland, protestantiska länder. Men som faktiskt visade sig vara universellt.

 

– Så dessa sex faktorer som låg till grund för civilisationen kom från västerlandet. De förekom egentligen inte i någon annan del av världen tidigare. Och i vår egen tid har andra civilisationer ‘laddat ned våra appar’.”

 

PN: -Tror du att en välfärdsstat som den svenska kan underminera dessa appar? Arbetsmoralen till exempel?

 

NF: – Absolut. Välfärdsstaten föddes ur de bästa intentioner. Idén att ge människor trygghet från vaggan till graven är väldigt tilltalande, till och med beundransvärd. Men, konsekvenserna av att skapa social trygghet – bokstavligen trygghet – har varit långt värre än välfärdsstatens arkitekter på 40- och 50-talet hade kunnat föreställa sig.

– Till exempel: När du börjar betala människor för att inte arbeta, så skapar du en arbetslöshetsklass. Man tappar snabbt incitamenten att bli anställningsbar, vilket man för vidare till sina barn. Man skapar en beroendekultur. Det har hänt runt om i Europa.”

Niall Ferguson konstaterar också att sjukskrivningarna ökar i Sverige och andra västländer: ”en allt friskare befolkning … får allt mer sjukpenning.”

neologga

Ferguson ser allvarliga problem med den förda invandringspolitiken:

”Problemet med Europa är att man inte kan hantera och integrera invandrare. Och det här misslyckandet kommer att ha katastrofala följder framöver, utan tvivel. Jag tror inte det finns något som oroar mig mer. ”
 
”- Jag skulle i korthet beskriva det som ett problem med våld. Risken finns att vi kommer att se konflikter mellan etniska grupper.  Vi skapar multietniska städer i multikulturalismens namn, och i takt med att dessa städer får större problem med sin ekonomi blir klyftorna djupare. Och här finns en risk att alienerade och delvis radikaliserade andra och tredje generationens invandrare kommer i konflikt med en utsatt vit underklass.”
 
”- Det som är verkligt häpnadsväckande för mig är hur oförmögen den europeiska eliten är att hantera detta. Och de ursinniga försöken att stigmatisera dem som försöker ta upp problemet. De blir utpekade som islamofober eller rasister…

…ämnet är för viktigt för att ignoreras av etablissemanget och förpassas till de marginaliserade. Jag tror att om den etablerade makten inte vill diskutera ett ämne och överger debatten, så göder det extremism och våld.

En särskild aspekt av våra välfärdssystem är, menar Ferguson, att de bygger på att arbetskraften är socialt homogen:

”Det är väldigt svårt att få det att fungera om man har en stor grupp människor från andra länder som inte tänker på samma sätt.”
 
”Om man vill ha en välfärdsstat, med höga nivåer av omfördelning av resurser och social solidaritet, behöver man kanske hålla andra ute. Det är den japanska policyn. Det kanske är det som Skandinavien borde ha gjort. Kanske är hela strategin bakom att öppna dörrarna för asylsökande det enskilt största misstaget i Skandinaviens moderna historia.”
 
”- Först misskrediterar man sin egen civilisation och får folk att inte tro på något alls, sedan låter man islamisterna rekrytera. Jag tror att bristen på självförtroende hos europeiska intellektuella visar på vår dekadens. Det dåliga självförtroendet, oviljan att erkänna att det finns saker som är bra med västvärlden, vår tendens att utplåna oss själva och inte stå upp för att vi har något värde.”

westrest
Fergusons slutsatser borde även svenska journalister ha kunnat komma fram till. De kan väl innerst inne inte vara helt dumma – Journalisthögskolan sållar ju bland gräddan av svenska studenter.

Förklaringen till situationen är uppenbar: inom den svenska journalistkåren råder en politisk korrekthet, som påbjuder en form av fördumning.

Läs mer

Aktuell statistik (Tino Sanandaji)

Knäck järnnöten!

jarnnot

Här kommer en uppgift för alla läsare, en hård ”nöt” att knäcka.
Det handlar om tre incidenter med järnrör.

jarnror
Järnrörsincident 1
Tidpunkt: den 30 augusti 1997
Plats: Södermalm i Stockholm
Offer: fyra unga sverigedemokrater
Förövare: ett gäng på ett 20-tal maskerade AFA-iter, beväpnade med olika slags föremål att slå med, däribland järnrör
Skador: blodsutgjutelse och bulnader, möjligen även knäckta ben – de angripna fick föras till sjukhus.

jarnror
Järnrörsincident 2
Tidpunkt: Norrmalm i Stockholm
Plats: en kväll i juni 2010
Offer: inget, då järnrören aldrig kom till användning (det fanns inte ens någon avsikt att använda dem, man bara höll i rören en stund och hamnade på bild)
Förövare: tre unga sverigedemokrater
Skador: inga

jarnror

Järnrörsincident 3

Tidpunkt: den 2 november 2013

Plats: Ljungsbro i Östergötland
Offer: tre personer, en 15-årig pojke, en 57-årig kvinna och en 55-årig man
Förövare: en 33-åring, försedd med järnrör
Skador: pojken och kvinnan avled, mannen blev skadad och måste föras till sjukhus.

jarnnot

En av dessa tre järnrörsincidenter fick stor uppmärksamhet i massmedia och gavs beteckningen ”järnrörsskandalen”.

Uppgift: gissa vilken av tre ovan beskrivna incidenter som fick denna uppmärksamhet! Rätt svar kommer att meddelas nästa helg.

Medan alla grunnar på det rätta svaret, här en ny kortfilm, ur en TV4-debatt den 25 november 2013 där Richard Jomshof företräder Sverigedemokraterna.

Tema: NOLLRASISM, utrensningar och renhållning.

Läs mer:

Järnnöten knäckt!

Nolltolerans mot vad?

Omogen defensiv

Ny stormaktstid

c12
Den svenska stormaktstiden kan väl räknas från 1617 till 1709/1721, från freden i Stolbova till nederlaget vid Poltava/freden i Nystad. En period på ca ett sekel, en period som tog slut för ca tre sekler sedan.

Vad Sverige nu upplever är – om vi får tro de politiskt korrekta – en ny stormaktstid. Nu gäller det dock inte militär makt och territorier. Nej, nu gäller det moral och värdegrund. Som Carl Bildt uttryckt saken:  Sverige är en humanitär stormakt.

cbstor
1.

Vad vår utrikesminister därvid syftar på är generositet beträffande internationellt bistånd.

”Sverige är en humanitär stormakt. Under 2012 var vi världens tredje största nationella humanitära biståndsgivare och finansierade humanitära insatser med mer än fem miljarder kronor. ”

2.

Fem miljarder blir dock ”småpotatis”, om man jämför med bidragsinvandringen. Den kostar 100, 200 eller kanske 300 miljarder kronor om året, beroende på vad man räknar in, dvs hur även indirekta kostnader bedöms.

cbroder

3.

Ett tredje viktigt frontavsnitt i vår nya stormaktssträvan blir mästrandet av andra länder och folk, moraliserandet gentemot dem som inte når upp till av svenska politiker och massmedia anbefallda godhetsnivåer.

I en Milltsagt-kolumn år 2000 föreslog jag – under rubriken ”Frys ut omvärlden!”  – att Sverige skulle sätta press på omvärlden, för att få den att skärpa sig.

Några citat:

”Det var efter den stora Stockholmskonferensen om Förintelsen som s-maskineriet över hela EU rasslade igång och bojkotten mot Österrike sjösattes.”

”Nu ska denna aktion avblåsas, men nya demokrati-fall tycks vara på väg. I vårt grannland Norge har Fremskrittspartiet och Carl I Hagen blivit störst, …”

”Sedan har vi Danmark. Där har Danskt Folkeparti och Pia Kjærsgaard skördat stora framgångar.”

”För att inte tala om Finland! … har finländsk invandringspolitik från första början varit stram.”

”Island inte att förglömma. Hur många invandrare finns där?”

”Den svenska regeringens nya bojkott måste således omfatta hela övriga Norden. Isolera och frys ut – sänd signaler och lär dem en läxa!

MEN FRÅGAN ÄR om det i längden kan stanna vid detta.
I den andra alprepubliken, Schweiz, är situationen mycket snarlik den österrikiska.”

”Söder om Schweiz ligger Italien. Där har ‘nyfascistiska’ partier länge varit stora, de har t.o.m. varit i regeringsställning.

”Väster om Italien ligger Frankrike. Där har Nationella Fronten…”

”Norr om Frankrike ligger Belgien. Där har Vlaams Blok en stark ställning.”

”I Storbritannien förs en debatt om invandringen som i Sverige ofelbart skulle klassas som ‘höger om höger’.”

”I Tyskland har också signalerats uppstramningar..”

”Sedan har vi Östeuropa.”

”Så den svenska bojkotten kanske måste få en stor omfattning – i den bemärkelsen att många länder kommer att drabbas av den.

Men, som Jesus Alcala så träffande konstaterade i en radiodebatt i början av 90-talet, viktigare än vår materiella välfärd är vår moral.”

sveropa
Det här skrevs alltså – raljerande – för 13 år sedan. Idag kan ungefär detsamma skrivas på fullt allvar.

Robsten skriver, under rubriken ”Sverige står ensamt och isolerat”:

” Vi har … sett en avgörande politisk förändring i vårt land. En förändring där det är helt ok att döma ut ett helt grannland med ord som ‘genomruttet’, ‘skit’, ‘extremhöger’, ‘fan inte bättre än någon annan’ och ‘bortskämda ungdomen som inte vill jobba’.”

”Andra exempel på när vi dömt ut våra grannländer är när Lena Sundström och en stor del av vår kulturella och mediala elit dömde ut Danmark då Dansk Folkeparti (DF) fick sitt genombrott i Dansk politik. Det som verkade smärta mest var att övriga partier samarbetade med DF. En journalist skrev t.o.m. i en krönika att vi borde spränga Öresundsbron, efter att DF kom in i regeringen.”

”Finland har också fått sina väl valda drapor efter att de finska riksdagspartierna samarbetat med och betraktat Sannfinländarna som vilket parti som helst, dessutom med orden ‘här har vi demokrati’. Island har klarat sig från att göras ned i svensk media, främst beroende på bristande rapportering. ”

”Den svenska medie- och kultureliten har klagat på nästan samtliga av våra nordiska grannländer, samt ett antal europeiska länder. Det har skett med oerhört grova tillmälen från en självförhärligande position. Samtidigt som man berömmer sig för ‘tolerans’ och ‘öppenhet’ accepterar man inte ens hur grannfolken röstar och vilka man i dessa länder samarbetar med. Våra eliter och politiker möter ingen förståelse från sina broderpartier varken i Finland, Danmark eller Norge. Det är det svenska politiska klimatet som sticker ut, det är vi som är gökungen, det är vi som har ett extremt politiskt klimat.”    

Sverige blir alltmer, genom sin pk-fundamentalism, en hela världens driftskucku – se början av denna film.

4.

Denna totala självgodhet, förvissningen om att

a) världen består av svart och vitt, onda och goda

b) Sverige tillhör de goda (tillsammans med USA och NATO)

skapar förutsättningar även för en krigisk hållning.

nato99

•  Anna Lind ville, när det begav sig, se Belgrad flygbombat

•  trupper till Afghanistan började Sverige sända år 2002

•  många svenskar applåderade NATO-angreppet på Libyen år 2011

•  DN:s Peter Wolodarski har i år pläderat för bombning även av Syrien.

Ur Fria Tider:

”Svenskar är västvärldens mest Nato-lojala folk, visar studien Transatlantic Trends som undersöker utrikespolitiska attityder. Fler svenskar stöder USA:s invasioner i Irak, Libyen och Afghanistan – samt en kommande eventuell invasion i Syrien – än någon annan befolkning inklusive USA:s egen.
Ingen annanstans hittar man ett så stort stöd för Irakkriget, Libyenkriget och kriget mot talibanerna i Afghanistan som i Sverige.”

afghswe
5.

Till detta kommer ett femte moment, också i kölvattnet på den egna förträffligheten.

Det är trampandet på meningsmotståndare, censurerandet av kritik. Etiketterande och förtal av andra människor fungerar ju bäst när de angripna inte får komma till tals.

I Sverige har detta pågått så länge att det blivit till en normalitet. Både de som bedriver förtalet och de som drabbas har vant sig.

När svensk pk-kritik nu riktat sig mot etablerade personer i våra grannländer och dessa vill få chans att försvara sig ställs detta i blixtbelysning: också de förvägras genmälesrätt!

gk

Ett exempel är DN:s vägran att låta den norska ekonomen och politikern Kristin Clemets svara på Henrik Arnstads angrepp mot Norge.

Ur en synpunkt sett kan jag förstå Dagens Nyheter. Om pk-texterna får mötas av verklig kritik,  då blir det som att sticka hål på en ballong. Detta gäller vare sig kritiken kommer från svenskar eller andra skandinaver.

Det här är också förklaringen till kampanjandet mot ”näthatet”. Man fruktar alternativa media.

Vilket bekräftats genom kulturministerns ambitioner att stoppa presstöd till Nya Tider. Den är ju ”antidemokratisk”

lorwell

Läs mer

http://www.bgf.nu/fiin/fiin-2001-6-danskhatet.htm

http://snaphanen.dk/2013/09/14/ondska-forkladd-till-godhet/

http://www.janmilld.se/millt/v5.html
https://janmilld.wordpress.com/2012/01/04/sverige-ater-i-krig/
https://janmilld.wordpress.com/2011/08/22/pa-nato-menyn/