• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Schizofren vithet

majsl
”Att dela in människor efter hudfärg, religion eller något annat är så lågt man kan sjunka. Vi måste prata klartext: Sverigedemokraterna härstammar i rakt nedstigande led från nazistiska och rasistiska organisationer och partier.”

Så sade Stefan Löfvén i ett förstamajtal 2010.

Sedan blev Löfvén partiledare (S) och slog i en TV-debatt fast:

”Det finns inte vi och dom!”

pb

”Människan har inga raser, biologiskt sett”.

Det har SD-K-redaktören Paula Bieler konstaterat.

Möjligen hade hon då läst i Wikipedia: ”Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt.”

• Svenskar finns inte.  Alternativt är  alla människor svenskar, så snart de satt sin fot på svensk mark.

• Inte heller finns vita människor. Bara en social konstruktion, kantänka, precis som kön är det.

DESSA NYA KUNSKAPSRÖN hindrar dock inte att det finns en kategori av människor som har en särskild anledning att skämmas och känna skuld.

Och det är just vita människor.

Kring detta resonerar Jared Taylor från American Renaissance i denna film, försedd med svensk textning.

Martin Luther King argumenterade att ingen skulle dömas efter sin hudfärg – alla skulle bedömas lika, ges samma chanser.

Martin Luther King

Detta har sedan glidit över i sin motsats, under godhetens baner.

Vi har fått ”positiv särbehandling”.

Läs mer

Etnisk särbehandling

Folkhemmets balkanisering

När lika möjligheter blev 50/50

Vit skuld

Svart eller vit makt?

Ministerstyre?

svdll

Wikipedia:

”Ministerstyre är en term som innebär att en minister i vissa länder har rätt att detaljstyra den del av förvaltningen som lyder under ministern, ungefär som en verkställande direktör i ett företag. När ministerstyre råder är ministern den som har det yttersta ansvaret för alla beslut och handlingar som företas inom sitt departement eller ministerium (ministerförvaltning) inför den lagstiftande församlingen, regeringschefen eller statschefen; till exempel kan en minister gå in i enskilda ärenden, åsidosätta underlydande tjänstemän och fatta slutgiltiga beslut.

I länder som Danmark, Norge, Storbritannien och USA råder ministerstyre och detta är vanligt förekommande i de flesta länder. Finland och Sverige har dock regler som förhindrar ministerstyre i enskilda ärenden…”

Den 26/9 2013 har kulturminister Lena Liljeroth en artikel på SVT Debatt med rubriken ”Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd”. 

Av bildtext framgår att artikeln har sin udd i ett konkret fall för presstödsnämnden: ”Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför beslutet om presstöd till högerextrema Nya tider:”

Ingress:

”PRESSTÖDET Rätten att yttra alla typer av budskap, även antidemokratiska, skyddas i grundlagen. Men att få presstöd är ingen rättighet som tillkommer samtliga tidningar. Min uppfattning är klar: Skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden. Det skriver kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför Presstödsnämndens beslut om presstöd till högerextrema Nya tider.”

1984ll

Kärnan i ministerns resonemang är att på orwellskt manér vända ut och in på begreppen. Hon vill, beträffande presstöd, se en ”demokratiparagraf” införd.

• Denna nya paragraf skulle stoppa stöd åt tidningar som ”Nya Tider” och ”Nationell Idag”.

• Redan innan ”demokratiparagrafen”  är på plats vill hon stoppa det nu aktuella presstödet till ”Nya Tider”.

Ministerns definition på ”demokrat” är uppenbarligen densamma som vi lärt oss känna igen från politiskt korrekt håll: någon som i olika frågor tycker som makthavarna gör.

Det är en ny definition på demokrati, vill jag påstå, jämfört med den som fram till nyligen varit gängse:

A. Folkstyre

B. Demokratiska fri- och rättigheter – däribland informations-, mötes- och yttrandefrihet.

inv

Liljeroth skriver:

– ”alla människor är lika värda och att ingen ska diskrimineras på grund av sin religion, sitt etniska ursprung eller av annat skäl”

– ”Skattemedel ska inte användas för att sända budskapet att människors värde beror på var jag kommer ifrån”

– ”Sverige ska vara ett tolerant och humant land,.. I detta ligger acceptansen för att vi är olika.”

Mer konkret, vad är det som Liljeroth här vill få sagt?

• Är det att den som förespråkar en reglering och begränsning av invandringen därmed inte är att betrakta som demokrat?

• Får vi inte säga nej till någon ansökan om PUT?

• Ska varje människa på Jorden i princip ha rätt att bo i Sverige och bli försörjd av det svenska samhället?

Med tanke på regeringens utvidgning av illegala invandrares (”papperslösas”) sociala rättigheter blir den tolkningen tyvärr inte långsökt!

Rör sig Lena Liljeroth då med en rimlig demokratidefinition?

Jag kan inte finna det!

skarm

PÅ EN PUNKT HAR LILJEROTH RÄTT: varje publikation kan inte få presstöd. I botten måste finnas både objektiva kriterier och någon form av kvalitetskrav. Detta gör dock inte att man kan bortse från presstödets grundläggande syfte.

Syftet med presstödet är att befrämja en åsiktsmässig mångfald i utbudet av dagstidningar och tidskrifter.

Jag vill påstå att det behovet är uppenbart, för att inte säga skriande!

jstup

Just den situationen utgör också bakgrund till att Nya Tider startades. NT tillkom för att erbjuda ett alternativ till den ofta mycket ensidiga bild som presenteras i övriga media.

Om detta vittnar redan inramningen av ministerns artikel på SVT. Som en ”saklig information” förmedlas påståendet att Nya Tider är ”högerextrem”.

Jag tillhör dem som under lång tid (utan gensvar) har efterlyst definitioner på de begrepp som så flitigt används i massmedia:

– vad lägger man in i begrepp som ”höger” respektive ”vänster”?

– vad gör en åsikt ”extrem”?

jmsv

Som återkommande skribent i Nya Tider blir förmodligen även jag klassificerad som ”högerextrem” – en intressant politisk resa, då jag har samma politiska grundvärderingar idag som på 60-talet, då jag som ung SSU:are var ”vänsterradikal”!

Konkret gäller det framförallt tre områden:

1. FRED-SÄKERHET
Sverige ska stå utanför NATO, vi ska arbeta för internationell nedrustning och vi ska reagera på stormaktsövergrepp.  Angrepp som det på Libyen 2011 och Syrien idag måste fördömas!

2. EKONOMI-MAKT
Bank- och penningväsende måste ställas under demokratisk kontroll, makt- och inkomstklyftor måste minska.

3. TRYGGHET-RÄTTVISA
Medborgarna måste få leva i trygghet, socialt och fysiskt. Diskriminering och orättvisor måste bekämpas.

Den förda invandringspolitiken får påtagliga negativa konsekvenser beträffande punkt 3.

nt1

Allt det här är områden som Nya Tider tar upp – på ett mycket bra sätt.

Det kan envar konstatera, genom att ta en prenumeration och läsa tidningen.

545 kr – bankgiro 108 – 0357.

PS

Enda skälet till att ha ett presstöd är att det kan bidraga till en bättre åsiktsmässig mångfald. Fungerar det inte så, då bortfaller grunden för ett fortsatt presstöd. Då kan vi lika gärna spara en dryg halv miljard av skattemedel.

Läs mer

Abdikerad vänster

FIIN-effekten

Global research – Libya

Kriget i Syrien som talande exempel!

SR om presstöd åt dissidenter

Andra röster om kulturministerns utspel

Avpixlat

Bojkotta gammelmedia

Fria Tider

Petterssons blogg

Realisten (1)

Realisten (2)

Robsten

Sockerbitar

Tanja Bergkvist

Värmlandsgruppen

När är botten nådd?

svbotten

Skånska Dagbladet, den 23/9 2013:

”Polisens kartläggning av romer i Sverige är upprörande och oförsvarbar. Det förklarade integrationsminister Erik Ullenhag på en presskonferens under måndagen.”

”– Jag trodde att det var helt otänkbart att något sådant skulle förekomma i Sverige i dag. Det är olagligt med registrering på etnisk grund. Det är dessutom inte är värdigt ett rättssamhälle att hamna i situationer där vi delar in människor efter etnicitet och det är det som nu sker. Det är för tidigt att säga hur omfattande den här registreringen har varit men vi vet att det har hänt, förklarar Erik Ullenhag.Integrationsministern förutsätter att polisen går till botten med det som hänt…”

Ja, när har Sverige nått en botten – intellektuellt, politiskt och ekonomiskt?

Många med mig, som engagerade sig mot den förda invandringspolitiken i början av 1990-talet, kunde då knappast föreställa sig att det skulle kunna gå så långt som det nu gjort i vårt land!

Nu är det naturligtvis inte detta som integrationsminister Erik Ullenhag syftar på. Bakom hans uttalande ligger en förutsättning att polisens registrering av romer gjorts utifrån att de är romer, inte utifrån att där finns nätverk av brottslighet.

Justitieminister Beatrice Ask går på i samma stil. Hon är arg på polisen och ber romer om ursäkt. Även hon är redan klar med sin dom över polisens agerande, innan saken har närmare utretts.

ursakt

Julia Caesar raljerar:

”PK-eliten har julafton en hel vecka

Alla media hakar på DN:s drev. Det här köttbenet ska tuggas till sista gnuttan benmärg är avgnagd. Att alla som bor i Sverige är registrerade innan vi ens föds spelar ingen roll. Det som gäller alla andra får inte gälla romer, då är det diskriminering och rasism. Rikspolischefen Bengt Svensson säljer omedelbart ut sina underlydande och påstår att detta har han inte känt till, och ett sådant register är naturligtvis totalt förkastligt.

Justitieminister Beatrice Ask (m) krälar i stoftet, faller på knä och ber landets alla romer om ursäkt – innan hon ens har satt sig in i saken eller tagit reda på om det finns någon anledning till ursäkter. Hysterin är total. De romska kränkthetsarméerna mobiliserar till siste man. PK-eliten har julafton en hel vecka. Här kom den äntligen, den slutgiltiga bekräftelsen på att svenskar är rasister och poliser de värsta rassesvinen. Var det inte det vi alltid har trott?”

VILL MAN bekämpa brottslighet blir det rimligen ändamålsenligt att kartlägga brottslingar och deras kontakter. Sker detta, då blir ett resultat beträffande kriminella romer, att andra romer kommer med i kartläggningen. Detta redan därför att andra romer finns med i deras umgängeskrets. I vissa fall kan även andra romer vara kriminella, i andra fall är detta ändå en viss sannolikhet eller risk. Även icke-kriminella romer kan då komma med i ett register, men det är inte detsamma som att de drabbas av rättsliga åtgärder.

Registret blir ett redskap för polisen om var de ska prioritera sin spaning, det ökar möjligheterna till effektivitet, med begränsade resurser. Lätt att ha förståelse för från skattebetalare som vill se resultat i polisarbetet och från medborgare som vill slippa att bli brottsoffer.

euliv

En invändning som också rikspolischefen Bengt Svensson hade är att även barn kommit med i polisens register. Det är inte en invändning som jag kan dela! Flera faktorer kan göra det rationellt att där få med också barn.

1.  Även barn kan ägna sig åt brottslighet. Det framgår t ex av denna film, 2 minuter in:

Det framgår troligen också av en inlåst BRÅ-utredning.

Petterssons blogg citerar Jerzy Sarnecki:

”Företrädarna för Romerna och socialtjänsten var mycket bekymrade för sina ungdomar. Det ville göra en undersökning. Jag tyckte att det var en bra ide. Projektet startade i samarbete med dessa grupper och vi började få data. Men BRÅ:s styrelse ansåg att det var olämpligt och lade ner undersökningen. Data låstes i ett kassaskåp utan att bearbetas. Jag antar att de ligger fortfarande där.”

2.  Prognosen för romska barn att bli brottslingar i vuxen ålder är ofta hög.

3. Barn används ibland för bidragsbedrägerier, detta gäller inte minst romer.

4. Bilar, telefoner och annan egendom kan eventuellt ha skrivits på barn.

zbarn
Punkt 2 kan möjligen få många att studsa till. Blir inte det cyniskt, att ge upp hoppet om romska barn?

Kanske det, men hur då agera för att ge dem en bättre framtid, och vilka har där det främsta ansvaret? Naturligtvis andra romer, framförallt deras egna föräldrar och nära släktingar.

Kriminella romer är inte den enda problemgruppen i sammanhanget. Dit hör också iofs laglydiga romer, men som indirekt solidariserar sig med de kriminella romerna.  Grunden till registreringen är ju en utbredd brottslighet bland romer, med många brottsoffer. Där ligger det grundläggande problemet!

I dagarna kan vi bevittna hur denna sjuka hållning tar sig uttryck i det helt onyanserade skallet mot polisen, där man  jämför med Hitler och kräver skadestånd. (Romska ungdomsförbundet krävde en kvarts miljon kr till varje icke-kriminell rom som polisen registrerat – vilken skada hade dessa romer åsamkats genom att finnas med i registret?)

Här finns alltså två problemgrupper av romer – det kriminella och de lättkränkta.

Till detta kommer en tredje problemgrupp. Det är en kategori av svenskar, de som deltar i hetsen mot polisen. Profiler i det sammanhanget är Reinfeldt-ministrar som Erik Ullenhag och Beatrice Ask.

Formellt vill även regeringen bekämpa brottslighet, den satsar ju miljarder på polisens verksamhet. Men om man sedan bakbinder poliserna – blir inte det som att kasta pengarna i sjön?

isjon

PS

Karl-Olov Arnsberg, som under många år forskat kring zigenare, blir inte tillfrågad om att uttala sig i massmedia. Julia Caesar förmedlar dock detta:

“Journalister på etablerade media frågar inte mig därför att de vet att jag säger ‘fel saker’. Bättre att ringa upp Rosa Taikon som är 87 år, bor i Härjedalen och inte har levt ett vanligt romskt liv sedan hon var barn, och knappt då heller. Det viktiga är att hon säger det som journalisterna vill ha sagt.”

arnstberg

De synpunkter från professor Karl-Olov Arnstberg som PK-media inte vill höra kommer istället här:

1. Det register som utlöste drevet är ett kriminalregister och har ingenting att göra med tyskt 1930-tal eller utrotning.


2. Det finns flera skäl att hålla rätt på barnen eftersom kriminaliteten dels är familjebaserad, dels snarare beundrad än kritiserad internt bland romer.


3. Går man igenom kommunala och statliga insatser för romer under de senaste femtio åren, så kommer man att upptäcka att ingen annan grupp har fått så mycket positiv särbehandling som denna.


4. Svenska journalister är inte intresserade av annan information om romerna än att de är förtryckta och kränkta.


5. Genom att berätta fel story om romerna så bäddar man för att romer kan fortsätta att kvittera ut ersättningar från samhället och har lättare för att hitta naiva svenskar att blåsa.


6. Journalisterna har att välja mellan att solidarisera sig med en etnisk grupp med en parasitär försörjningsnisch och att solidarisera sig med det samhälle och den skattebetalande befolkning som inte bara försörjer dem utan också ger dem ett bra samhälle att leva i. Har de någon gång tänkt tanken att det var romer som skulle ordna samhället för dem? Tror de att Sverige skulle bli ett bättre samhälle då?


7. Ingen journalist har kunnat visa att dessa register i något sammanhang använts för att kränka romer.


Sammanfattningsvis, skriver Arnstberg:

“Genom att inte vilja söka annan kunskap än den som visar att svenskarna och svenska myndigheter, i synnerhet svensk politik, kränker romer, demonstrerar journalisterna sin kunskapsfientlighet och sin trolöshet mot det samhälle och folk de tillhör. När jag ovan skrev att romer har en parasitär försörjningsnisch så är det något jag både vet och kan leva med.”

Läs mer

Andra register (1)

Andra register (2)

Andra register (3)

Det ”bidde en tumme”

Etablissemangets hybris i belyst glasmonter

K O Arnstberg om svenska journalister

Romer tvingar sina barn att stjäla

Två filmer om brottsbekämpning

För fyra år sedan gjorde jag denna film om brottsbekämpning:

Nu har jag fått fram ytterligare en film om detta, utifrån det DN-initierade mediadrevet mot svensk polis, för dess försök att bekämpa zigansk brottslighet:

Komplettering till filmen – Peter Springare i SR Studio Ett den 25/9 2013:
” Vartenda polisdistrikt arbetar med såna här register, och det vet rikspolischef Bengt Svensson mycket väl. Inom svensk polis jobbar vi underrättelsebaserat, och det innebär att vi kartlägger och registrerar kriminella och deras nätverk. Det har vi lagstöd för att göra. Etnisk registrering förekommer inte, inte ens tendenser till det.

När Bengt Svensson utgår ifrån att Malmöpolisen bryter mot gällande lag visar han att han saknar förtroende för dem. Dessutom ger han näring åt spekulationer där polisen pekas ut som rasbiologer och att vi diskriminerar romer.”

springare

Just efter att ha gjort denna nya film fick jag del av vad Petterssons blogg skriver – ytterligare en faktor som gör det relevant att få med även barn i denna typ av kartläggningar:

Petterssons:

”Kriminella har telefoner i barnens namn, undgår avlyssning

Stockholmspolisen byggde upp ett omfattande register över kriminella i Södertälje för att bekämpa det så kallade Södertäljenätverket. Även i det registret finns flera barn inskrivna, säger Gunnar Appelgren, chef på roteln för grov organiserad brottslighet. Enligt honom var det nödvändigt för att kunna se kopplingar mellan ogifta föräldrar och när kriminella skrev telefonabonnemang till sina barn.

Nyheten rapporteras förstås med anknytning till den infekterade debatten om Skåne-polisens register över romer.”

psontel

Läs mer:

Media och journalister kartlägger

Svenska elitens hybris

Åkesson och brottsbekämpningen

ja

I min bloggtext  ”Agendasättare” den 24/9 skrev jag:

”Som chefredaktör på Dagens Nyheter kan Wolodarski påräkna uppbackning från övriga massmedia. I dagarna har DN kommit med ett ‘avslöjande’ om polisregister kring romer.

Vips blir detta toppnyhet i TV-nyheterna, som kan tala om en ‘skandal’, som ‘växer’. Växer gör den t ex genom att kvällstidningarna får uttalanden av statsministern, som är upprörd. Så gott som varje parti skickar fram företrädare som uttalar sig, alla i samma riktning.”

När jag skrev ”så gott som varje parti”, tog jag för givet att Sverigedemokraterna inte skulle komma att  räknas dit, genom att också de falla in i pk-kören.

Nu visar det sig, att de tydligen gör just det!

Ur Aftonbladet, den 25/9 2013:

Jimmie Åkesson, SD:s partiledare, kallar polisens register för ‘förkastligt’. I en skriven kommentar säger han:‘Det är min bestämda uppfattning att det är förkastligt om polisen för register över människor som inte är misstänkta eller dömda för lagöverträdelser, särskilt om det handlar om barn. Om detta dessutom sker med utgångspunkt i människors släktband är det än mer beklagansvärt. Polisen är en av de viktigaste myndigheter vi har och det är av yttersta vikt att de har medborgarnas förtroende, därför är uppgifterna om registret olyckliga i dubbel bemärkelse.'”

Är detta verkligen allt som SD-ledaren har att säga i denna fråga?

Finns det ändå inte ett problem för polisen att försöka hantera, med romer och brottslighet?

I media kan man ju bli klippt, så att allt viktigt inte kommer med. Jag har därför letat på SD-webben för att hitta en komplettering, men utan resultat.

Åkesson talar här om ha ”medborgarnas förtroende”, men handlar det här inte i praktiken främst om att ha ”journalisternas förtroende”?

I sitt uttalande säger han också: ”…förkastligt om polisen för register.., särskilt om det handlar om barn.”

Kan det inte finnas sakliga skäl att när det gäller romer få med även barn?

romer
Från Pettersons blogg:

”Metoden för att göra ‘falska barn’ som avslöjades var relativt enkel och genial:

    1.    En gravid kvinna går till flera läkare i olika kvinnors namn och kvinnorna blir då registrerade som gravida.

    2.    När så barnet föds så lånar de andra kvinnorna barnet. Sedan går de till myndigheterna och säger att förlossningen skedde hemma.

    3.    Då blir samma barn registrerat på flera olika kvinnor och barnet får flera personnummer i det nationella registret.– Det här kan användas för att få bidrag i olika system, säger avdelningschefen Magne Fladby på departementet för arbetsmarknadsfrågor och social välfärd.74 identiteter har nu raderats i det nationella registret för försäkringsbedrägeri. Barnen fanns bara på pappret. De falska ‘föräldrarna’ har fått över en miljon kronor i olika bidrag. Några av barnen hade funnits på papperet sedan 1995.”

”Hittills har 15 personer dömts till 15 miljoner kronor i försäkringsbedrägeri.”

När barnen sedan ska börja skolan är många kanske ”försvunna”…

På spanska finns ett särskilt uttryck ”hacerse el sueco”  = ”spela svensk” = ”spela dum”.

Läs mer:

Inkompetenta biluthyrare

Kosmopoliter

Reflektioner kring polisregister

Romer tvingar sina barn att stjäla