• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Är svenska partier som ett FISKSTIM?

DENNA ARTIKEL PLANERAS FÖR NÄSTA TABLOID

fiskstim
Kännetecknande för ett fiskstim är ju att fiskarna i stimmet håller sig tätt intill varandra och att de alla rör sig i samma riktning. Stimmet kan ändra riktning, men när det sker, så sker det snabbt.  Plötsligt ändrar alla fiskarna riktning, samtidigt.

Detta kan illustreras med de svenska riksdagspartiernas hållning i invandringsfrågan. Där har Sverige gått från en partipolitisk enighet till en annan, med plötsligt en omsvängningen som blev total.

Ur avhandlingen ”Jämlikhet och valfrihet” av Lars-Erik Hansen:

”I början av 20-talet beslöt riksdagen med överväldigande majoritet att inrätta ett statens rasbiologiska institut.”

”På 1920- och 30-talen talades det ofta om att ’skydda den svenska folkstammens renhet’ – och detta alls inte bara bland ’nazister’ eller ’högerextremistiska nationalister’ utan i alla etablerade politiska grupperingar…”

Ur proposition 98 från 1927:

”Uteslutet är emellertid ej, att främlingsströmmen, om den lämnas obehindrad, kan taga den omfattning, att den å vissa orter kunna inverka störande på bostadsmarknaden. Vid frågans behandling lärer därför bostadssynpunkter ej alldeles få lämnas ur räkningen. Även bostadstillgången bör uppenbarligen i första hand förbehållas landets egna invånare.”

”Även ur säkerhets- och ordningssynpunkt måste man räkna med allehanda svårigheter till följd av en ökad invandring. Det är allmänt känt, att brottsligheten å den europeiska kontinenten är väsentligt större nu än före kriget. Anledning saknas alltså icke till antagande, att ett ökat antal kriminellt betonade individer kan komma att söka sig till Sverige.”

”Under senaste tiden har ytterligare en synpunkt vunnit allt större beaktande i åtskilliga länder, nämligen rassynpunkten. De stora svårigheter, som länder med blandade folkelement hava att bekämpa, hava i hög grad aktualiserat detta spörsmål. Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas.”

”Otvivelaktigen kan en bosättning i mer betydande omfattning här i landet av invandrare, tillhörande folkslag, som äro oss till rasen mycket skilda, lända oss till skada.”

Riksdagen hade hösten 1968 att ta ställning till två propositioner om invandringen, en av den var proposition 142.

Ur Proposition 142:

”I ärende om uppehållstillstånd prövas inte bara utlänningens möjligheter att försörja sig här utan också hans personliga förhållanden i övrigt, bl.a. hans vilja att göra rätt för sig, hans möjligheter att anpassa sig i samhället och hans pålitlighet från säkerhetssynpunkt.

Sålunda vägras utlänning i regel tillstånd, om han visat sig arbetsovillig eller inte låtit anpassa sig till förhållandena här eller bedöms vara säkerhetsrisk.”

Proposition 142 redovisade även den då gällande utlänningslagstiftningen, från 1954. Beträffande utvisning skrevs i lagen:

”Utlänning kan enligt 29 paragrafen UtlL, utvisas om han1. yrkesmässigt bedriver otukt eller eljest underlåter att efter förmåga söka försörja sig ärligt.2. är hemfallen åt alkoholmissbruk och till följd därav är farlig för annans personliga säkerhet eller för ett grovt störande levnadssätt.3. av tredska eller uppenbar vårdslöshet gång efter annan undandrar sig att uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna eller mot enskild person.4. under loppet av de senast förflutna fem åren blivit dömd utomlands för svårare brott eller utomlands avtjänat straff för sådant brott och det kan befaras att han kommer att fortsätta brottslig verksamhet här.”

”Jämlikhet och valfrihet”:

”Under efterkrigstiden hade … positiva föreställningar om den traditionellt relativt homogena svenska nationalstaten upplösts, vilket måste betraktas som en långtgående och genomgripande värdeförskjutning.”

”Ideologiskt, till själva sina grundläggande idéer (konservatism, liberalism, socialism) krävde inget parti före 1960-talet den invandrings- och invandrarpolitik som alla de (dåvarande) fem riksdagspartierna från vänster till höger beslutade om 1975/76.”

Svensk invandrings- och flyktingpolitk har utvecklats till att konsekvent bli extrem och bakom denna extremism har funnits en partipolitisk enighet.

Dokumentlöshet har successivt kommit att accepteras.  År 1989 saknade 72% av de asylsökande id-handlingar, år 2012 rörde det sig om 95% eller mer.

Tanken med Genevekonventionen – om att söka skydd i närmaste konventionsland – har förfuskats bristande kontroller.

De utlänningar som stannar kvar i strid mot svenska myndigheters beslut kallas ”papperslösa” av de politiskt korrekta i massmedia och partipolitik.

Detta har följts av regler som ger dem tillgång till såväl ekonomiska bidrag som skolgång, nu även fri sjukvård och tandvård.

Sveriges politik är extrem jämfört med de flesta andra västländers.

EXTREMISMEN gäller antalet uppehållstillstånd.

EXTREMISMEN gäller även den ekonomiska generositeten.

• Före mitten av 1900-talet tillföll sociala förmåner endast svenska medborgare.

• Sedan ändrades detta till att omfatta alla med  uppehållstillstånd.

• Nu vidgas detta till även ”papperslösa” (dvs utlänningar som illegalt är i Sverige).

”Jämlikhet och valfrihet”:

”Konkret menade kommittén att i stort sett alla socialförsäkringsförmåner som omfattade svenskar också skulle inkludera invandrare.”

SOU 1967:18:

”De sociala förmånerna i Sverige var för inte så lång tid sedan nästan helt förbehållna svenska medborgare… Efter hand har emellertid ägt rum en genomgripande utveckling mot en ökad likställighet mellan utlänningar och svenska medborgare på de sociala förmånernas område.

De reformer, som hittills genomförts, har främst inneburit att en rad betydelsefulla förmåner… gjorts tillgängliga för alla utlänningar,.. barnbidrag, studiesociala förmåner, förmåner från försäkringen för tilläggspension, sjuk-, yrkesskade- och arbetslöshetsförsäkringarna samt arbetslöshetshjälp och socialhjälp.”

”… må nämnas att Sverige under de två senaste årtiondena – utan villkor om ömsesidighet – gjort flertalet sociala förmåner tillgängliga för utlänningar.”

”Jämlikhet och valfrihet’:

”Socialt genom det svenska välfärdssystemet skulle samhället garantera alla i Sverige en adekvat utbildning, god bostadsstandard, hälso- och sjukvård, värdebeständiga pensioner, ersättning för inkomstbortfall och rehabilitering vid sjukdom och särskilt stöd till barnfamiljer. Detta oavsett social eller etnisk bakgrund.

Denna universalism skiljer sig från den tidigare folkhemsvisionen. När Per-Albin Hansson menade att Sverige skulle bli ett folkhem syftade han framför allt på alla svenska medborgare,..”

pahsv
EXTREMISMEN gäller även synen på vilka som Sverige har ett ansvar för. Tidigare gällde det personer i behov av skydd, nu gäller det personer som ”söker ett bättre liv”.

Nu propageras för att vårt ansvar ska omfatta envar som satt sin fot på svensk mark, för en total global allemansrätt till Sverige.

Bilden nedan speglar Migrationsverkets officiella syn på den nu pågående invandringen:

migverk

Hjälp till att göra 2014 års tabloid möjlig!

Anmäl dig som utdelare – lägg ett tryckbidrag!

Så här ska framsidan till nästa tabloid se ut:

1

Läs mer om extremismen:

Välfärdslandet och gränserna

Bärplockare

Far och son halvt ihjälslagna av zigenska bärplockare