• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 14: Järvenpääs teser

4MP859 Digital Camera

Avsnitt 14 i grundkursens kapitel 3:

Några särskilt centrala tankegångar hos John Järvenpää i hans bok ”Politisk korrekthet”.

jjbok2

”Allt detta mynnar ut i dikotomiseringen, som kan ses som själva grunden i pk-fenomenet.”

”Termen dikotomisering använder jag som en samlande beteckning för just den nämnda förenklade indelningen av den sociala världen, dess begrepp, åsikter och individer i gott och ont, svart och vitt, sant och falskt osv.”

Moralisering, associering, positionerna, personangrepp och begreppsmissbruk ingår alltså i den politiska korrekthetens metod…. Effekten av detta blir allt mindre utrymme för själva sakfrågorna. Debatten stryps. Tabun skapas.

Det nämnda samspelet leder vidare till att ett socialt tryck skapas. Om den politiska korrektheten har etablerats på högsta politiska nivå påverkas alla människor i ett samhälle av detta tryck.”

”Denna påverkan får två konsekvenser. • Den ena är att resonabla och demokratiska personer förvärvar odemokratiska attityder, vilket gäller från gräsrotsnivå upp till högsta politiska nivå.

• Det andra är att flertalet människor inte orkar eller vågar engagera sig i frågan pga det politiskt korrekta trycket…

En allt-eller-inget-attityd frodas, där man förväntas vara antingen med eller mot, vän eller fiende.”

”Den tyska statsvetaren…Noelle-Neumann (1984) konstaterar att massmedia påverkar inte bara vad som sägs utan även om hur människor pratar om vissa ämnen. Om några åsikter om vissa företeelser inte upprätthålls av medierna blir följden att diskussioner om dem till slut så att säga upphör. De blir till icke-åsikter…”

”… medborgarna socialiseras till att ‘lära sig’ att känna av vilka åsikter som kan eller får föras fram i diskussionen. Med denna inlärning följer insikten att man får räkna med svårigheter om man kommer med en avvikande åsikt.”

”Utstött vill ingen bli… Önskan att bli bekräftad är enligt min uppfattning en mycket viktig förklaring till varför den politiskt korrekta åsikten – som kan vara hur oförnuftig som helst – kan stå stark i ett samhälle.”

”Huvudpoängen med denna utläggning är, att när en idé etableras som överideologi, får det en rad effekter. Åsiktslikriktning och dikotomisering är sådana effekter, vilka i sig leder till många andra negativa effekter. Bland dessa märks sådant som att politikerna upphör att vara åsiktsrepresentativa inför sina väljare, att de agerar elitistiskt och antar en negativ syn på yttrandefrihet och debatt.

På så sätt förhindras också lösningar på problemen.”

jj 

DISKUTERA:


Vad menar Järvenpää med ”dikotomisering”?