• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 6: Rasism

Grundkursens kapitel 3, avsnitt 6:

När kom ”rasismen” till Sverige?

Det måste ha varit efter 1965, då statsminister Tage Erlander fällde sitt uttalande:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

erlander2

Redan i slutet av 60-talet förutsåg man att den förda invandringspolitiken skulle kunna komma att leda till motsättningar. En FN-resolution från 1965 ledde i Sverige till en statlig utredning – SOU 1968:68, ”Lagstiftning mot rasdiskriminering”. Denna resulterade i en regeringsproposition och riksdagsbeslut.

Ur SOU 1968:68:

”…frågan om i vilken utsträckning åtgärder nu bör vidtas på nyssnämnda områden av samhällslivet får bedömas med utgångspunkt från dels den omständigheten att vissa, om än relativt fåtaliga, uttryck för rasdiskriminering redan visat sig i vårt land, dels det förhållandet att det med hänsyn till möjligheten av en fortsatt invandring finns risk för skärpta motsättningar i framtiden, och dels intresset av att Sverige kan ratificera konventionen.”

”…har man att beakta inte bara de förhållanden som för närvarande råder. Man måste även söka bedöma hur utvecklingen framdeles kan tänkas komma att gestalta sig… inte bortse från risken för att i framtiden även svårartade former av rasdiskriminering följer i en fortsatt invandrings spår, om ej motåtgärder i tid vidtas.”

”…invandrare kommer i allt större utsträckning från avlägsna länder med en befolkning av ett helt annat ursprung och en helt annan tradition än vår. Det kan inte uteslutas, att ras- och andra minoritetsproblem av en typ som idag är okända i vårt land kan dyka upp och utvecklas i allvarlig riktning om inte vakthållningen mot fördomarna är god…”

”Vid sidan av olika sanktionsformer utgör allmän upplysningsverksamhet i undervisningsanstalter, press, radio, television m.m. ett medel mot rasfördomar…”

Antirasismen hade dock funnits på dagordningen redan tidigare.

Ur skriften ”Jämlikhet och valfrihet”:

”I Sverige lagstiftade …ledande politiker mot rasism 1948 och opinionsbildningen mot nazism och rasism blev omfattande.”

”Under efterkrigstiden hade riksdagen vid flera tillfällen lagstiftat mot rasdiskriminering. Detta arbete accelererade emellertid i mitten av 1970-talet och då infördes således bestämmelser i grundlagen mot rasism.”

Men vad är ”rasism”?

Där har gränserna varit flytande!

Anmärkningsvärt, kan tyckas, mot bakgrund av att ”rasism” anses vara ett så allvarligt fenomen och dessutom så utbredd.

Ur ”Politisk korrekthet”, Järvenpää 2006:

”Avsaknaden av en enhetlig definition av rasismbegreppet är mycket viktig för att kunna driva samhället i mångkulturell riktning. Att det är odefinierat och luddigt genererar ett samhällsklimat där, om inte det kritiska tänkandet, så i vart fall det kritiska och öppna samtalet hämmas.”

Osäkerheten fyller dock en funktion. Dels kan begreppet då i praktiken användas mot allt som man ogillar. Dels tvingas den som vill vara ”på den säkra sidan” mot att bli kallad ”rasist” att s.a.s. hålla säkerhetsmarginaler.

Den rimliga innebörden av ”rasism” blir väl att hysa en negativ hållning till personer av annan ras, och att med den utgångspunkten negativt särbehandla dessa, eller förespråka sådan särbehandling.


Betecknande är begreppet ”omvänd rasism”!

Hur kan rasism vara annat än bara rasism? Det här begreppet om ”omvändhet” avslöjar hur begreppet hela tiden haft en inbyggd rasistisk udd, mot människor med vit hudfärg.

För att ingen ska slippa igenom maskorna i pk-nätet har begreppet kompletterats med bl.a. ”kulturrasism”.

Särskilt farlig är den ”dolda rasism” som företräds av Blågula frågor, enligt Ana-Maria Narti, riksdagsledamot (fp)…

narti2

Ur ”Politisk korrekthet”:

”Utvecklandet av diverse rasismtermer visar ett slags förskjutning från rasism som ett väl avgränsat och strikt definierat fenomen till att omfatta en rad ej närmare besläktade företeelser. Detta begreppsmissbruk bör förstås som ett led i skapandet av den ideologiska hegemoni som Friedman talar om.”

I princip kan det finnas tre nivåer av ”rasism”:

1.

Redan föreställningen att det överhuvudtaget finns olika människoraser. Mot detta vänder sig Wikipedia:

”Antropologiskt råder konsensus att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är en ovetenskaplig verksamhet. En studie har dock visat att ungefär hälften antropologer vid tillfrågade universitetsfakulteter accepterar rasbegreppet inom arten Homo sapiens.

Sociologisk forskning har visat, att fördomsfyllda historiska föreställningar om existens av ‘raser’ bland människor, kan få konsekvenser för individers liv genom såväl privilegier som exkludering och diskriminering. ‘Ras’ betraktas idag inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap som en social konstruktion…”

Till detta synsätt ansluter sig Paula Bieler, nu redaktör för SD-Kuriren. På Newsmill skrev hon: ”Svenskar är inte en ‘ras’ (människan har inga raser, biologiskt sätt) så argument om utseende går jag inte med på.”

I förlängningen kan här ifrågasättas att vi svenskar finns som ett folk. Oppositionsledare Stefan Löfvén har betonat att det inte finns ”vi och dom”.

2.

Föreställningen att det finns olika människoraser och att rasblandning bör undvikas, för att värna en mänsklig mångfald, långsiktigt och globalt. Etnopluralismen – som har amerikanen Richard McCulloch som uttolkare, företräds i Sverige av ND.

3.

Föreställningen att det finns människoraser, där vissa är överlägsna andra och i kraft av denna överlägsenhet har moralisk rätt att förtrycka, förslava och utrota de andra. Herrefolkeri.

Här kan noteras att staten Israel är en stat särskilt för judar och att höga murar där ska motverka att Israel blir mångkulturellt. Inte desto mindre propagerar inflytelserika judiska opinionsbildare för att Sverige och andra västländer ska vara mångkulturella.

Ur ”Politisk korrekthet”:

”Medan Israel definierar sig som en strikt judisk stat och motsätter sig invandring av icke-judar, ska USA och Europas länder förvandlas till mångkulturella samhällen, en process som särskilt i USA starkt har understötts av amerikanska judar (MacDonald 2002, kapitel 7; MacDonald menar att judenheten generellt sett tenderar att alltmer motsätta sig blandäktenskap mellan judar och icke-judar).”

DISKUTERA:

Finns det olika hundraser?

Varför är frågan om människoraser kontroversiell bland antropologer?

Hur känna igen dold rasism?