• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Är svenska partier som ett FISKSTIM?

DENNA ARTIKEL PLANERAS FÖR NÄSTA TABLOID

fiskstim
Kännetecknande för ett fiskstim är ju att fiskarna i stimmet håller sig tätt intill varandra och att de alla rör sig i samma riktning. Stimmet kan ändra riktning, men när det sker, så sker det snabbt.  Plötsligt ändrar alla fiskarna riktning, samtidigt.

Detta kan illustreras med de svenska riksdagspartiernas hållning i invandringsfrågan. Där har Sverige gått från en partipolitisk enighet till en annan, med plötsligt en omsvängningen som blev total.

Ur avhandlingen ”Jämlikhet och valfrihet” av Lars-Erik Hansen:

”I början av 20-talet beslöt riksdagen med överväldigande majoritet att inrätta ett statens rasbiologiska institut.”

”På 1920- och 30-talen talades det ofta om att ’skydda den svenska folkstammens renhet’ – och detta alls inte bara bland ’nazister’ eller ’högerextremistiska nationalister’ utan i alla etablerade politiska grupperingar…”

Ur proposition 98 från 1927:

”Uteslutet är emellertid ej, att främlingsströmmen, om den lämnas obehindrad, kan taga den omfattning, att den å vissa orter kunna inverka störande på bostadsmarknaden. Vid frågans behandling lärer därför bostadssynpunkter ej alldeles få lämnas ur räkningen. Även bostadstillgången bör uppenbarligen i första hand förbehållas landets egna invånare.”

”Även ur säkerhets- och ordningssynpunkt måste man räkna med allehanda svårigheter till följd av en ökad invandring. Det är allmänt känt, att brottsligheten å den europeiska kontinenten är väsentligt större nu än före kriget. Anledning saknas alltså icke till antagande, att ett ökat antal kriminellt betonade individer kan komma att söka sig till Sverige.”

”Under senaste tiden har ytterligare en synpunkt vunnit allt större beaktande i åtskilliga länder, nämligen rassynpunkten. De stora svårigheter, som länder med blandade folkelement hava att bekämpa, hava i hög grad aktualiserat detta spörsmål. Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas.”

”Otvivelaktigen kan en bosättning i mer betydande omfattning här i landet av invandrare, tillhörande folkslag, som äro oss till rasen mycket skilda, lända oss till skada.”

Riksdagen hade hösten 1968 att ta ställning till två propositioner om invandringen, en av den var proposition 142.

Ur Proposition 142:

”I ärende om uppehållstillstånd prövas inte bara utlänningens möjligheter att försörja sig här utan också hans personliga förhållanden i övrigt, bl.a. hans vilja att göra rätt för sig, hans möjligheter att anpassa sig i samhället och hans pålitlighet från säkerhetssynpunkt.

Sålunda vägras utlänning i regel tillstånd, om han visat sig arbetsovillig eller inte låtit anpassa sig till förhållandena här eller bedöms vara säkerhetsrisk.”

Proposition 142 redovisade även den då gällande utlänningslagstiftningen, från 1954. Beträffande utvisning skrevs i lagen:

”Utlänning kan enligt 29 paragrafen UtlL, utvisas om han1. yrkesmässigt bedriver otukt eller eljest underlåter att efter förmåga söka försörja sig ärligt.2. är hemfallen åt alkoholmissbruk och till följd därav är farlig för annans personliga säkerhet eller för ett grovt störande levnadssätt.3. av tredska eller uppenbar vårdslöshet gång efter annan undandrar sig att uppfylla sina förpliktelser mot det allmänna eller mot enskild person.4. under loppet av de senast förflutna fem åren blivit dömd utomlands för svårare brott eller utomlands avtjänat straff för sådant brott och det kan befaras att han kommer att fortsätta brottslig verksamhet här.”

”Jämlikhet och valfrihet”:

”Under efterkrigstiden hade … positiva föreställningar om den traditionellt relativt homogena svenska nationalstaten upplösts, vilket måste betraktas som en långtgående och genomgripande värdeförskjutning.”

”Ideologiskt, till själva sina grundläggande idéer (konservatism, liberalism, socialism) krävde inget parti före 1960-talet den invandrings- och invandrarpolitik som alla de (dåvarande) fem riksdagspartierna från vänster till höger beslutade om 1975/76.”

Svensk invandrings- och flyktingpolitk har utvecklats till att konsekvent bli extrem och bakom denna extremism har funnits en partipolitisk enighet.

Dokumentlöshet har successivt kommit att accepteras.  År 1989 saknade 72% av de asylsökande id-handlingar, år 2012 rörde det sig om 95% eller mer.

Tanken med Genevekonventionen – om att söka skydd i närmaste konventionsland – har förfuskats bristande kontroller.

De utlänningar som stannar kvar i strid mot svenska myndigheters beslut kallas ”papperslösa” av de politiskt korrekta i massmedia och partipolitik.

Detta har följts av regler som ger dem tillgång till såväl ekonomiska bidrag som skolgång, nu även fri sjukvård och tandvård.

Sveriges politik är extrem jämfört med de flesta andra västländers.

EXTREMISMEN gäller antalet uppehållstillstånd.

EXTREMISMEN gäller även den ekonomiska generositeten.

• Före mitten av 1900-talet tillföll sociala förmåner endast svenska medborgare.

• Sedan ändrades detta till att omfatta alla med  uppehållstillstånd.

• Nu vidgas detta till även ”papperslösa” (dvs utlänningar som illegalt är i Sverige).

”Jämlikhet och valfrihet”:

”Konkret menade kommittén att i stort sett alla socialförsäkringsförmåner som omfattade svenskar också skulle inkludera invandrare.”

SOU 1967:18:

”De sociala förmånerna i Sverige var för inte så lång tid sedan nästan helt förbehållna svenska medborgare… Efter hand har emellertid ägt rum en genomgripande utveckling mot en ökad likställighet mellan utlänningar och svenska medborgare på de sociala förmånernas område.

De reformer, som hittills genomförts, har främst inneburit att en rad betydelsefulla förmåner… gjorts tillgängliga för alla utlänningar,.. barnbidrag, studiesociala förmåner, förmåner från försäkringen för tilläggspension, sjuk-, yrkesskade- och arbetslöshetsförsäkringarna samt arbetslöshetshjälp och socialhjälp.”

”… må nämnas att Sverige under de två senaste årtiondena – utan villkor om ömsesidighet – gjort flertalet sociala förmåner tillgängliga för utlänningar.”

”Jämlikhet och valfrihet’:

”Socialt genom det svenska välfärdssystemet skulle samhället garantera alla i Sverige en adekvat utbildning, god bostadsstandard, hälso- och sjukvård, värdebeständiga pensioner, ersättning för inkomstbortfall och rehabilitering vid sjukdom och särskilt stöd till barnfamiljer. Detta oavsett social eller etnisk bakgrund.

Denna universalism skiljer sig från den tidigare folkhemsvisionen. När Per-Albin Hansson menade att Sverige skulle bli ett folkhem syftade han framför allt på alla svenska medborgare,..”

pahsv
EXTREMISMEN gäller även synen på vilka som Sverige har ett ansvar för. Tidigare gällde det personer i behov av skydd, nu gäller det personer som ”söker ett bättre liv”.

Nu propageras för att vårt ansvar ska omfatta envar som satt sin fot på svensk mark, för en total global allemansrätt till Sverige.

Bilden nedan speglar Migrationsverkets officiella syn på den nu pågående invandringen:

migverk

Hjälp till att göra 2014 års tabloid möjlig!

Anmäl dig som utdelare – lägg ett tryckbidrag!

Så här ska framsidan till nästa tabloid se ut:

1

Läs mer om extremismen:

Välfärdslandet och gränserna

Bärplockare

Far och son halvt ihjälslagna av zigenska bärplockare

Stolpe ut

Häromdagen skrev jag om stolpskottet på Skolinspektionen, Ann-Marie Begler. Chefen som är tidsenlig – förmodligen även rumsren.

stolpskott

Nu ska jag skriva om ett annat stolpskott, nämligen Angeles Bermudez-Svanqvist – generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Det är något stilenligt, ja nästan litet charmigt, över hennes sorti. Trots att hela styrelsen tydligt uttryckt sitt misstroende mot henne insisterar hon på att få sitta kvar. Hon vägrar att avgå med mindre än att regeringen direkt ger henne sparken.

abs

Till bilden hör, förutom ineffektivitet i myndighetens verksamhet, att Bermudez har en lång ekonomisk ”meritlista”.

• För ett drygt år lyckades hon på sin mobil fixa en telefonräkning på  310.000 kr.

•  2006 sparkades hon från en befattning som stadsdirektör i Södertälje, men fick med sig 900.000 kr i avgångsvederlag.

•  Som chef på Arbetsförmedlingen har hon handplockat gamla kollegor till befattningar med miljonlöner.

nepo

•  Hon har skaffat dyr tjänstebil med privatchaufför.

•  Hon har hållit föreläsningar om ledarskap på arbetstid för upp till 40.000 kr per föreläsning.

• Hon har själv en månadslön på 140.000 kr , vilken hon varit missnöjd med, eftersom hon med denna kommer bara på andra plats bland landets generaldirektörer.

flaxivag
Bermudez intar en hållning till skattemedel nästan i stil med Amina EksCentrum mot rasism. Eller Andreas Carlgren med sin tevagn.

Arbetsförmedlingens egna anställda har givit Bermudez underbetyg i personalenkäter. Hon har också kritiserats av Riksrevisionen.

Vilket inte hindrat samma Bermudez från att år 1999 utses till årets chef av tidningen Chef och att år 2009  utses till årets myndighetschef  av Veckans Affärer. Statsminister Fredrik Reinfeldt lär också ha uttryckt sin uppskattning av henne.

Vad som framförallt gör Bermudez till ett stolpskott är nog politiskt korrekta ställningstaganden om invandringen. Trots den höga arbetslösheten i Sverige har hon pläderat för ökad arbetskraftsinvandring.

Hon av alla – med sitt särskilda ansvar för att människor i Sverige kommer i arbete!

diskr

Ur artikel i Nationell Idag:

”Du talar om att arbetskraftsinvandring är nödvändig. Men varför kan inte de arbetslösa invandrare vi [redan] har i Sverige ta jobben?

– Vi måste tala klarspråk – vi har en diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige. Det är därför 200 000 utrikes födda står utanför.”

Bermudez-förklaringen är förvisso politiskt korrekt, men hur kan hon veta att den stämmer med verkligheten?

Vad vi vet är att skolan misslyckas med att ge eleverna nödvändiga kunskaper och färdigheter för arbetslivet, detta gäller i synnerhet elever med utländsk bakgrund.

Utrikes födda har naturligtvis sämre kunskaper i svenska, de saknar ofta yrkeskunskaper av relevans för svensk arbetsmarknad och det generösa bidragsystemet kan ge dem svag motivation ett ens vilja få ett arbete.

Allt detta borde naturligtvis en generaldirektör för Arbetsförmedlingen känna till, oavsett lönenivå!

Och hur blir det med logiken:

Om det ändå skulle vara som Bermudez hävdar – att utrikes födda inte kunnat få arbete i Sverige pga diskriminering – vad säger att nya utlänningar kommer att bli mindre diskriminerade?

Det blev en ny kortfilm också, kunde inte hålla mig:

Ska fördomar tolereras?

Ur debattinlägg från regeringsnivå:

”Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle som kännetecknas av respekten för demokrati, rättsstaten, jämställdhet och mänskliga fri- och rättigheter. Det är detta som är den gemensamma basen i det svenska samhället, den gemensamma värdegrunden.”

toleransen
Det måste uppfattas ligga i linje med denna målsättning när alla tredjeklassare i svenska skolor nu genom ”Teskedsorden” erbjuds varsitt gratis exemplar av boken ”VEM ÄR DU? – en bok om tolerans”, skriven av Pernilla Stalfelt, utgiven av Rabén & Sjögren.

Jag blev så nyfiken, att jag köpte ett exemplar av denna bok (105 kr på Bokus). Tankade även ned en lärarhandledning från webben.

Varför tillkom denna bok?

Spontant skulle man ju kunna ana att bakom den ligger en ambition att påverka eleverna i en bestämd riktning, få dem att tänka på ett visst sätt.

sandkorn
Men så läser jag på sidan 5: ”Man kanske tänker helt olika också. Det finns miljarder olika sätt att tänka… Lika många sätt som det är sandkorn i denna burk? Kanske fler? Som en hel strand! Det finns 7 miljarder människor på jorden. Tänk om alla tänker olika!”

Detta väcker ju frågor, i varje fall i min skalle: är det ett önskvärt tillstånd, att det finns så många olika sätt att tänka? Eller ska man sträva efter ett större mått av samsyn?

Och är inte det själva syftet med boken, att åstadkomma just detta?

Detta påminner om ett dilemma som Tanja Bergkvist skrivit om på sin blogg:

”Läser man diverse styrdokument som exempelvis det obligatoriska skolväsendets läroplan får man intrycket att den demokratiska värdegrunden innebär att man ska respektera olikheter i människors uppfattningar, synsätt och värderingar  – dvs människors olika värdegrunder.

Så en konkretisering av innebörden av såväl den demokratiska som den gemensamma värdegrunden med de grundläggande värderingar som det är skolans demokratiska uppdrag att förmedla är välkommen.  Tills vidare tolkar jag den demokratiska värdegrunden som att man ska acceptera att människor har skilda värdegrunder.”

Inför den fortsatta läsningen av ”Vem är du?” får jag tillstå en viss fördomsfullhet från min egen sida. Jag förväntade mig att mötas av diverse politiskt korrekta förnumstigheter.

Kommen en bit in i boken kom dessa fördomar rejält på skam. För vad finner jag väl där, om inte denna bild:

sack

Adressen är tydlig: kvinnor som döljer ansiktet, kvinnor i burka. Och liknelsen med potatissäck! Är inte det i själva verket grovt kränkande?

Bilden skulle kunna förtydligas så här:

spoktrion

Nåväl, som helhet får boken ändå sägas svara mot ganska högt ställda förväntningar om politisk korrekthet. Inte bara genom vad som skrivs, utan lika mycket genom vad som inte skrivs.

Ett centralt begrepp är, som framgår av titeln, ”tolerans”. På ett ställe definieras det så här: ”Tolerera = lyssna, vara schysst, finna sig i, tåla andras egenheter och sätt att bete sig”.

Vad som inte behandlas är behovet av en gemensam moral och normer, gällande lika för alla. Sådant som alla bör vara intoleranta mot.

Eller…?

På ett annat ställe i boken ges faktiskt denna definition av tolerans: ”förmåga att respektera och tåla det som är,.. det som inte skadar mig”.

Det är ju exakt vad mångkulturen gör – den skadar oss! Men något säger mig att Pernilla Stalfelt och Teskedsorden inte menar att vi ska vara intoleranta mot mångkulturen.

Däremot finns det ett fenomen, mot vilket intolerans uppenbart ska gälla. Det är fördomar.

Om begreppet ”fördom” har boken detta att säga: ”Man har tänkt och gjort en dom på förhand, precis som en domare som har bestämt sig. En fördom kan vara till exempel så här… Man tror och tänker något som man inte riktigt vet eller har tagit reda på. Man har bestämt sig för något som kanske inte är sant.
Är man beredd att ändra sig?”

Men fram tills dess att man vet vem man har att göra med kanske det kan vara klokt med en viss försiktighet och avvaktande hållning? Priset kan annars bli högt, som en del unga svenskor och svenskar fått erfara. Alla andra människor är inte snälla. Det finns som sagt olika sätt att tänka.

Beträffande fördomar skulle jag personligen kunna känna mig träffad. På 1980-talet var jag ju övertygad om att det inte fanns någon överrepresentation i bidragsberoende eller brottslighet bland invandrare i Sverige, att de som hyste den uppfattningen var fördomsfulla.

Sedan ändrade jag mig, när jag insett att jag där haft fel. Dvs det var jag själv som varit fördomsfull.

Nu menar denna bok förmodligen något annat, nämligen ”fördom” i sin politiskt korrekta innebörd: en icke-önskvärd uppfattning om verkligheten, även om denna uppfattning stämmer med hur det faktiskt är.

Icke-önskvärda är alla fakta som problematiserar invandringen och kan ställa den förda invandringspolitiken i dålig dager.

lh
I lärarhandledningen står att läsa:

”Syftet med boken Vem är du? är att skapa diskussion kring begreppet tolerans i åldersgruppen 9–10-åringar, i skolan och i hemmen och att på sikt göra skillnad i barns attityder till varandra och skapa ett humanare, mer tolerant samhälle.

Boken skickas ut till alla barn i årskurs 3 i Sverige i september 2012. Avsändare är Teskedsorden som tillsammans med bokförlaget Rabén & Sjögren gett Pernilla Stalfelt uppdraget att skriva och illustrera en bok i ämnet tolerans.”

fanatism

Teskedsorden riktar också sin udd mot ”fanatism”.

Kan det vara så att i begreppet ”fanatism” läggs att engagera sig mot de mångkulturella galenskaper som växer i vårt samhälle, att försöka organisera ett motstånd mot samhällsupplösningen?

Jag fäster mig vid dessa rader på Teskedsordens webbsida:

”I en enkät som Teskedsorden nyligen genomfört bland ett antal lågstadielärare framkom att mer än 90 procent av lärarna upplever intolerans mellan eleverna, där rasism var den vanligast förekommande orsaken.”

”Stort behov av att arbeta med tolerans i skolorna”, blir webbsidans slutsats.

En alternativ slutsats hade kunnat bli att den förda invandringspolitiken gått in i väggen, och nu behöver läggas om.

inivaggen1

Röster om skolan

På många webbsidor förekommer nu inlägg om den svenska skolan. Av naturliga skäl: dels har skolan en central betydelse för vårt samhälles framtid, dels är utförsåket för den svenska skolan mer än tydligt.

Överens är de flesta om lägesbeskrivningen i stort:

• eleverna når inte kunskapsmål, vilket får till följd att de som lämnar grundskolan dåligt klarar gymnasiestudier och de som lämnar gymnasiet dåligt klarar högskolestudier.

• det saknas disciplin och arbetsro i skolan

• det förekommer en betygsinflation, en tendens att betrakta godkänt som en mänsklig rättighet.

• kanske kan många också instämma i att skolans ledning på riksnivå är tidsenlig.

Låt mig här citera några skribenter:

Peter Harold, den 19/8 -13:

”Två veckors högintensiv ”introduktion” är vad som behövs för att svenska universitetselever skall lära sig kunna bedriva akademiska studier. Detta enligt någon ung dam som fick förklara i radion i morse hur man borde hantera den kris som uppstått i svenska högskolor och universitet nu när allt fler elever söker sig dit utan att ha ens erforderliga grundkunskaper i svenska språket i tal och skrift, än mindre en utvecklad studieteknik. Två veckors högintensiv introduktion skall kompensera för att elever lämnar det tioåriga högstadiet utan att kunna läsa och skriva, och passerat gymnasiets tre- och fyraåriga program utan att ha lärt sig hur man pluggar…”

 ”‘Alla kan’ och ‘alla är lika värda’ omvandlas på något absurt sätt till en mänsklig rättighet att få bra betyg utan motsvarande prestation; eller att om man inte får bra betyg så är det skolans/samhällets fel, och att kunskap är något som fastnar automatiskt bara vi dyker upp på lektionerna. Surprise, inlärning fungerar inte så för de flesta. Repetition är inlärningens moder. Och faster. Gammelfaster.”

”Bäst är om vaktmästarna arbetar två och två och ronderar från var sin ända av korridorerna. Att ta bort klotter och avbryta bråk är en försenad insats; det är klottrarna och orosmakarna som skall bort.”

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji på DN Debatt den 6/7 -13:

”Vi misstänker att det finns ytterligare en bidragande förklaring till ungdomsarbetslösheten utöver bristfällig kunskapsnivå, nämligen bristande inlärning av ”mjuka” kompetenser.

Forskningen har de senaste åren alltmer uppmärksammat så kallade icke-kognitiva färdigheter såsom självdisciplin, social kompetens, motivation, arbetsmoral, uthållighet, pålitlighet, punktlighet och emotionell stabilitet.”

Tanja Bergkvist noterar hur lika möjligheter förvandlats till rätt till lika resultat:

”…i prop 2005/06:155 står att läsa: ”Maktbegreppet är centralt i jämställdhetspolitiken och bör därför uttryckas explicit i det övergripande målet. Ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.” Observera – ska ha ”samma förmåga”, och inte längre bara ”samma möjlighet” – man skiljer också i klartext på dessa två som framgår ovan. Kan man verkligen lagstifta om samma förmåga?

Och vidare: ”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle”. Där har vi det alltså – vilket resultat som ska nås är det centrala – nämligen en 50/50-fördelning inom varje yrke, på varje arbetsplats, i det privata hushållsarbetet osv. Alltså:  män och kvinnor ska inte längre bara ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter utan också samma (lagstadgade) förmåga – och detta ska vidare leda till ett jämnt utfall på 50/50.”

Krister Renard, på Gluefox:

”Försöker man plocka ut själva kontentan av de idéer som ligger bakom svenska skolan, så kan detta sammanfattas i några punkter:
 
    1. Alla människor föds lika begåvade.
 
    2. Skillnader mellan människor beror enbart på uppfostran.
 
    3. Alla människor är goda, innerst inne.
 
    4. Uppfostran skall vara fri (dvs fri från uppfostran i praktiken)
 
    5. Unga människor skall ha friheten att förstöra sin egen framtid (i praktiken blir det så när man tillåter ungdomar att fatta beslut de inte är mogna att fatta — t ex accepterar att elever skolkar flera dagar i veckan, att de saboterar lektioner, etc, etc).
 
1. och 2. medför att alla elever skall få samma undervisning under skoltiden. 3, 4 och 5 leder till att skolan inte får använda tvångsåtgärder, utan man skall vädja till problemeleverna att de skall sköta sig. Väljer dessa, trots skolans och lärarnas böner, att inte sköta sig, ja då får de väl förstöra undervisningen för de studiemotiverade eleverna, tycks vara kontentan.”

”Men varför talas det aldrig om hur man skall hjälpa de mest begåvade eleverna för att utvecklas maximalt. Har inte de också rätt att få stimulans i skolan?! I stället håller man dessa elever nere, så att de inte skall sticka upp.”

”Ordet ‘disciplin’ är för de intellektuella i Sverige ett rött skynke. Man börjar omedelbart tugga fradga så fort man hör detta ord. Ordet kommer från latinets ‘discere’ som betyder ‘att lära sig’. Disciplin är således helt enkelt den ordning som är nödvändig för att man skall kunna lära sig något.”

” 7. Skolan måste ha nolltolerans. Man måste beivra även mindre förseelser som sen ankomst, att man inte har böcker med sig etc. Uppförande- och ordningsbetygen bör återinföras och finnas med på studentbetyget. Även antalet lektioner med ogiltig frånvaro bör finnas med på studentbetyget. Jag kan garantera att många arbetsgivare då kommer att kräva att få se studentbetyget hos de arbetssökande. Stor olovlig frånvaro säger säkert en hel del om hur en blivande arbetstagare kommer att passa tider etc.”

”Skolverkets förföljelser av de kristna friskolorna i Sverige, verkar i ljuset av ovanstående fullständigt absurda. På dessa skolor har man precis det som de flesta föräldrar längtar efter för sina barn. Det verkar som Skolverkets ledning tycks tro att det är de kristna friskolorna som är problemet i samhället. Upp- och nedvända världen kan man säga. Hur skulle stängandet av alla kristna skolor kunna skapa en bättre kommunal skola? Kanske är det i stället så att den kommunala skolan har något att lära av de kristna skolorna. T ex att moral och etik är synnerligen viktiga frågor för unga människor. Att unga människor behöver något att tro på. Att tron på absolut rätt och absolut fel är något som hjälper ungdomar. Skolverket uppvisar en anmärkningsvärd oduglighet, enligt min mening, och borde snarast läggas ner, för att sedan ersättas av en myndighet, där man anställer de duktigaste lärarna för att forma den svenska skolan.
 
De politruker och politiska ideologer som idag tycks bestämma riktlinjerna på Skolverket, och som ligger bakom dagens svenska skola, borde snarast försvinna ut i glömskans hav.”

Låt mig avslutningsvis konstatera att skoluniform är vanligt i många länder. I Sverige kan det låta provocerande att ens nämna ordet. Det visar, menar jag, på behovet.

Skoluniform kan bli till en kraftfull markering av att skolgången rymmer ett åtagande, att vi skattebetalare förväntar oss något tillbaka. Skolan är en arbetsplats.

kubacam

Läs mer:

Blågula frågor om skolan

Finländsk skola – Wager

Lägg ned skolan!

Rapport från en snällistisk skola

Skola för någon?

Studenter kan inte svenska

Tidsenlig chef

Mer finns att säga om Expo, men det känns angeläget att få sticka emellan med denna text, om Ann-Marie Begler och vad hon representerar.

amb
Wikipedia:
”Ann-Marie Begler, född 21 april 1954 i Stockholm, är generaldirektör för Skolinspektionen. Hon tillträdde den 1 oktober 2008. Myndigheten kom till genom en omorganisation av myndighetsstrukturen inom utbildningsområdet. En del av Skolverkets uppgifter överfördes till den nybildade myndigheten. Tidigare har Begler varit överdirektör vid Socialstyrelsen, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet och överdirektör vid Rikspolisstyrelsen. Ann-Marie Begler är utbildad socionom och har också arbetat inom Stockholms socialförvaltning.”

Nu är Ann-Marie Begler alltså inne på sitt fjärde tunga byråkratuppdrag.  Och har i dagarna blivit uppmärksammad för ett uttalande kring friskolor:

”Förutom att undersöka friskolornas pedagogik, lärartäthet och elevunderlag bör föräldrarna också kolla boksluten för att kontrollera friskolornas ekonomi”

Som hon ser det är det något som följer med marknadsekonomi: ”som konsument måste man vara observant när det är en marknad”!

Samma Begler har också sagt att Skolinspektionen saknar kompetens för att göra analyser om friskolornas driftsformer. Så vad myndigheterna inte klarar av, det ska tydligen enskilda föräldrar förväntas klara.

jb

Som GD för Skolinspektionen, var det Begler som låg bakom kritiken mot friskolan Maria Elementär? En kritik som gick ut på att den var ”otidsenlig”.

Fria Tider den 25/6 – 13:
”Ordning och reda på skolan – då hotar Skolinspektionen med vite
Den ansedda friskolan Maria Elementar på Södermalm i Stockholm har bland de bästa resultaten i landet. Men nu kan skolan tvingas böta 1,2 miljoner kronor efter kritik från Skolinspektionen, eftersom myndigheten menar att undervisningen präglas av ett ‘otidsenligt’ och ‘auktoritärt förhållningssätt’ som inte lever upp till moderna vänsterideal.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att det finns en ‘gammaldags syn’ på lärande och auktoritet på skolan. ”

”Bristerna inom dessa områden bottnar enligt Skolinspektionens uppfattning delvis i ‘den otidsenliga kunskapssyn och det auktoritära förhållningssätt som Skolinspektionen beskrivit i sitt tidigare beslut och som fortfarande ger avtryck i skolan’, skriver inspektionen.

Under de senaste åren har hundra procent av eleverna gått ut årskurs nio med behörighet till gymnasiet och medelbetyget ligger långt över riksgenomsnittet i Sverige. Nu hotar Skolinspektionen med vite och kan slutligen dra in tillståndet för verksamhet om inte saker förändras.”

”Skolan har fram till den 18 september på sig att modernisera sin ‘otidsenliga kunskapssyn’, enligt beslutet.”

Ann-Marie Begler är ett för mig redan tidigare bekant namn. Som BRÅ-företrädare skrev hon på DN Debatt om ungdomsrånen:

”den allvarligaste konsekvensen av ungdomsrånen kan bli en alltmer invandrarfientlig inställning i ungdomsgenerationen, en grogrund för ökad vardagsrasism”.

Alltså: att något negativt faktiskt hänt och fortsätter att hända svenska ungdomar väger för henne lätt, jämfört med risken för att något negativt skulle hända invandrarungdomar.

Min reflexion utifrån fallet Begler blir:

hur kan ett sådant stolpskott hamna på ständigt nya nyckelpositioner i den svenska byråkratin? Vad är det som kvalificerat henne?

Där har jag en teori:

hon är införstådd med alla de pk-begrepp, som ger pluspoäng. Hon har, när hon öppnat munnen, givit uttryck för den rätta ”värdegrunden”. Hon är s.a.s. tidsenlig.

Men vad döljer sig bakom pk-pratet, annat än ett folkförakt och en svenskfientlighet ? Det senaste uttalandet om friskolor och föräldrars ansvar har något gemensamt med det tidigare uttalandet om risken för invandrarfientlighet.

Det är att Beglar sparkar nedåt och har rangordningen i ryggmärgen:

• Föräldrar står lägre än myndigheter.
• Svenskar står lägre än invandrare.

shit
 PS

Mycket mer finns att säga om skolan.

Bloggen Gluefox skriver bl.a:

”Att så totalt och respektlöst bortse från tidigare erfarenheter, och tro sig, genom att införa helt nya och nästan oprövade metoder, kunna skapa något bättre, tyder på en megalomanisk självöverskattning. I själva verket innebär den nya skolan en ansvarslös lek med ett helt lands välfärd och med unga människors framtid.

Personligen anser jag från djupet av mitt hjärta, att de som har ansvaret för dagens svenska skola borde ställas inför rätta, anklagade för landsförräderi alternativt brott mot mänskligheten (jag skämtar faktiskt inte)! De har orsakat Sverige och svenska folket ofantligt mycket större skada än vad t ex den ryske storspionen Stig Wennerström någonsin gjorde”.

Till denna innehållsrika och inspirerande text om skolan hoppas jag kunna återkomma!

 

Läs mer:

Tidsenligt på universitet