• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Opinion om invandring

På uppdrag av en av mina bloggläsare har SKOP gjort en undersökning kring  svensk opinion om invandringen. Frågan löd: ”Anser du att Sverige har tagit emot för många invandrare?”

Här kan jag iofs själv känna en reservation. Vad jag själv vänder mig mot är inte invandring i allmänhet utan probleminvandring: alla på bidrag levande somalier. Alla från Afrika och Västasien, med överrepresentation i våldsbrottslighet. Invandring av andra västeuropér är mindre problematisk än fjärrinvandring av hederskulturister.

Men ska en SKOP-undersökning inte kosta alltför mycket och ska det inte göras alltför komplicerat för de tillfrågade får det väl bli en enkel fråga som den här ställda.

Vilket resultat hade jag kunnat gissa på?

Jo, att

• en viss majoritet skulle svara ja, dvs anse att Sverige nu tagit emot för många invandrare.

• att den opinionen skulle vara större för män än kvinnor.

• större för äldre än för yngre

• större för personer med lägre utbildning och inkomster.

1054 personer bosatta i Sverige i åldern 18 till 84 år har besvarat frågorna, den 26/3 – 8/4.

77% svarade. Ett bortfall på nära en fjärdedel är ganska högt. Så här blev resultatet vad gäller utbildning:

scop1 Mycket markanta skillnader, alltså! Här kan jag se två olika typer av förklaringar.

A.

Frågan var brutalt ställd, vilket särskilt stötte bort intellektuella. Hade frågan formulerats t ex ”Anser du att den mängd invandrare som sökt sig till just Sverige skulle kunna betecknas vara något i överkant?” skulle skillnaden nog blivit mindre.

B.

1. Högutbildade har i snitt högre inkomst och bor bättre – på tryggare avstånd från ”utsatta områden”. Då blir det lättare att vara generös.

2. Med hög utbildning följer att man ofta blivit mer utsatt för åsiktsmässig drill och indoktrinering.

Kanske visar man också större mottaglighet för massmedias propagandister.

x

Överraskande var att skillnaden mellan män och kvinnor var så liten – 50%  respektive 47% ja.

Också överraskande för mig var de så tydliga ålderskillnaderna. För gruppen 75 år och äldre blev det 59% ja, och för gruppen 35-54 år blev siffran 44%.

Här kan jag se två förklaringar: dels har äldre ett annat Sverige att jämföra med, dels har de yngre blivit utsatta för en mer intensiv indoktrinering genom skolsystem och barn-TV-program.

Det visade sig också skilja på storstadsområden respektive icke storstad: 43% respektive 52%.

Beträffande partisympatier blev bilden denna:

scop2 För SD och Mp var det ju vad man kunnat förvänta sig. Mest intressant tycker jag är, mot bakgrund av (M)-regeringens  politik och nära Mp-samarbete, att en klar majoritet av Moderaternas väljare svarade ja.

Tobias Billström borde ha kunnat visa mer råg i ryggen!

Ja-svaren på frågan om Sverige tagit emot för många invandrare kan också tolkas radikalt. Där ligger ju en logik att politiken bör helt läggas om, så att det
a) blir stopp för ytterligare invandring till Sverige
b) sker en återvandring.

Undersökningen som helhet blir, som jag ser det, ytterligare ett argument för att svenska folket nu måste få rösta om den fortsatta invandringspolitiken. Förutsatt att båda sidor får samma möjligheter att göra sig hörda och det finns bara två svarsalternativ blir ju detta den ultimata opinionsmätningen!

omrostning