• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

SvP-intervju

bgfmic

Blågula frågor har just gjort en intervju med Stefan Jacobsson, ordförande för SvP – Svenskarnas parti. Några utdrag ur denna BGF-intervju:

sj
5. Makten i Sverige ska innehas av svenskar, anser SvP. Om jag förstått SvP rätt avses därmed svenska medborgare. Vilket gör det viktigt vilka som ska kunna få svenska medborgarskap. Vilka ska där vara kriterierna, enligt SvP?

– En svensk anser vi skall definieras som en som tillhör samma folkslag som svenskarna och har en övervägande svensk identitet. De som inte faller inom ramen för detta är inte att definiera som svenskar, dvs de är icke-svenskar.

Vi anser även att en person som tillhör samma folkslag som svenskarna, så som t ex norrmän eller engelsmän generellt gör, kan bli svenskar om de flyttar till Sverige och till slut utvecklar en övervägande svensk identitet genom att prata svenska och så vidare.

dnpw

6. Peter Wolodarski på DN vill ju ge rösträtt åt ”papperslösa”. Jag har skrivit en del om agendajudar på min blogg. Ser du deras strävanden och inflytande som ett problem?

– Det är inte bara ett problem, utan ett riktigt stort sådant. Många kanske skrattar bort uttalanden likt ovan nämnda, men när man känner till den debatt och lobbyverksamhet som föranledde det ödesdigra beslutet 1975, när Sveriges riksdag klubbade igenom att Sverige skulle bli en mångkultur, så vet man att sådana här befängda uttalanden kan få allvarliga konsekvenser på sikt.

Det står utom allt rimligt tvivel att inflytelserika icke-svenskar som exempelvis Peter Wolodarski inte ser till det svenska folkets intressen i första hand, utan att de propagerar utifrån sin egna etniska lojalitet och använder därmed sitt inflytande över massmedia och inom politiken på ett sätt som inte gagnar svenskarna.

Därför är det viktigt att endast svenskar skall företräda, leda och styra Sverige så att våra intressen kan tas tillvara i högre grad.

7. SvP vill sätta svenska intressen i fokus.  Vad betyder det konkret för invandrings- och flyktingpolitiken?

– Det svenska folkets yttersta intresse är dess fortlevnad. För att säkerställa det kommer det att krävas stora förändringar i den ansvarslösa invandrings- och flyktingpolitik som förs idag.

Det första som kommer att ske är att vi sätter stopp för fortsatt massinvandring och börjar utvisa de invandrare som har begått brott i Sverige eller befinner sig här illegalt.

staty
10. Är SvP ett antiimperialistiskt parti?

– I första hand är vi ett parti som sätter det svenska folkets välmående och framtid i första rummet. Det är de frågorna som vi prioriterar och lägger vårt fokus på. Men självklart är vi emot den imperialism som vi kan se med bland annat USA:s invasioner i exempelvis Irak och
Afghanistan, och med Israels förtryck av palestinierna, även om vi i dagsläget inte har möjlighet att lägga någon större energi vid de frågorna.

Förutom det mänskliga lidandet imperialismen medför så finns direkta negativa följder för svenskarna av den eftersom vi får fler invandrare till Sverige, och principiellt så stödjer vi givetvis folks rätt till suveränitet i sina egna länder.

Eftersom vi tar ställning mot imperialistiskt agerande som sådant går det självklart att se SvP som ett antiimperialistiskt parti, även om vi fokuserar på att lösa problemen på hemmaplan.

13. Misslyckandet för vår nuvarande parlamentarism och vårt
nuvarande partisystem är uppenbart. Svenska intressen värnas inte.

SD har gjort detta än tydligare – på nolltid rutschar man utför. Men vad är alternativet? Behöver Sverige mer av demokrati eller mindre av demokrati?

– Vi behöver mer av de värden som många förknippar demokrati med, där yttrandefriheten kanske är det mest talande exemplet och som nu
inskränks allt mer för varje år.

Jag tror dock inte att det finns ett så enkelt svar som antingen mer
eller mindre demokrati, inte minst då begreppet som sådant används på ett sätt så att det kan betyda i princip vad som helst.

Jag anser att vi måste börja med att överhuvudtaget diskutera problemen som finns med det nuvarande statsskicket. Detta är något som inte är politiskt korrekt idag, utan demokratibegreppet har blivit en av vår tids heliga kor, något som helt enkelt inte får
ifrågasättas.

Ett styrelseskick måste kontinuerligt tillåtas att förbättras och
effektiviseras, så att det hela tiden kan möta dagens utmaningar. Det är viktigt att det är konstitutionellt reglerat där grundprincipen måste vara att systemet skall vara till gagn för svenskarna, såväl långsiktigt som kortsiktigt. Därtill bör det finnas oberoende kontrollorgan som bevakar makten för att se efter så att makthavarna faktiskt arbetar för folkets intressen.

För mig betyder demokrati folkstyre eller folkmakt. Och jag ser Schweiz, med dess folkomröstningar och lokala inflytande, som ett föredöme. Vad säger du om det?

– På lokalnivå anser jag absolut att man i högre grad skulle kunna
använda sig av folkomröstningar och skapa bättre förutsättningar för folkligt inflytande. Överlag anser jag att beslut skall kunna tas så
nära som möjligt de som besluten berör, när de rätta förutsättningarna finns för det.

Jag tror dock inte att vi enbart genom att införa fler folkomröstningar skulle lösa problemen, eftersom det även förutsätter till exempel goda möjligheter att få ut objektiv information om den aktuella frågan, och att den dessutom inte är så komplex att det krävs expertis.

Ta bara omröstningen om EU som ett exempel, vilket ödesdigert beslut det har visat sig vara, eller när man val efter val faktiskt röstar in partier i de beslutande parlamenten som direkt motverkar svenskarnas välmående och framtid. Det som är absolut viktigast, oavsett hur ett beslut kommer till stånd, är att det skall gynna det svenska folket. Det måste vara statsapparatens uppgift att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom, och makten i ett sunt samhälle ska givetvis ligga i folkets händer på så sätt att folket ska kunna avsätta styret.

Ledare ska vara avsättbara?  

Makt ska balanseras av annan makt?

Ansvar ska kunna utkrävas?  

Yttrandefrihet ska tillkomma även meningsmotståndare?

– Ja, självklart skall de som styr ett land kunna avsättas. Det skall
som jag tidigare nämnt finnas ett oberoende kontrollorgan som
kontrollerar att de politiska besluten som genomförs gynnar folket.

Det är ett stort problem idag att man inte kan utkräva ansvar av
riksdagspolitiker som gör sig skyldiga till beslut som går stick i stäv
med folkets intressen. Det går inte ens att utkräva ansvar eller döma
dem när de begår något rent brottsligt eftersom de åtnjuter immunitet. Detta är ren skandal och sänder signaler om att det är okej för makten att bete sig hur som helst. Att vara med och förvalta och driva ett land måste tas för vad det är, något av det mest betydelsefulla man kan göra, och missköter man det, så att det i sin tur drabbar det egna folket så måste man självklart kunna ställas till svars för det.

Vi skall ha ett öppet samhälle, där medborgarna har insyn i de beslut
som tas. Men jag vill inte påstå att makt skall balanseras av annan
makt, för det är det svenska folket som skall ha makten i Sverige, inga
andra. Sedan 1800-talet har man ju talat om massmedia som den tredje statsmakten, och jag anser att tanken är god med att några utomstående granskar maktens förehavande. Problemet idag är att den massmediala makten har växt sig så stor, riksdagsledamöterna är helt beroende av den och den ägs till stor del av intressen som går stick i stäv med det svenska folkets, vilket gör att istället för att granska så påverkar man opinionen efter sin egen agenda.

Yttrandefriheten är något som skall värderas högt och självklart skall
den gälla även för meningsmotståndare. Jag tycker att vår vidareutveckling av de politiska punkterna beskriver vår syn väldigt
bra, Yttrandefrihet är en förutsättning för ett fritt och
framåtskridande politiskt klimat. Yttrandefriheten skall däremot inte
blandas samman med frihet att förtala individer, avslöja
statshemligheter eller fara med osanning. Yttrandefrihet behövs för att ett land skall kunna utvecklas”.

sjtalare

Intervjun i sin helhet, med Stefan Jacobsson, kan läsas här.