• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kapat parti

tigare
”Grundkurs för Sverigedemokrater” från 2004 gav uttryck för en vision om hur det invandringskritiska och nationella partiet skulle fungera. Ur kapitel 7, ”Visioner och grundvärderingar”:

”…Förutsatt att människor har ansvarskänsla och samhällsengagemang, självkänsla och integritet, kan det fungera. En självklar strävan från Sverigedemokraterna blir därför att medverka till ett samhällsklimat, där dessa dygder kan utvecklas,..”

”Här handlar det om intellektualism och om människosyn.

Med ett intellektuellt förhållningssätt avses att man bemödar sig om att vara rationell och sanningssökande. Man söker relevanta fakta, och tar hänsyn till sådana fakta.

I diskussioner tar man fasta på en motståndares starkaste argument, inte de svagaste. Man kan både ta och ge kritik. Och när man ger kritik är den saklig, dvs den bygger inte på personangrepp. Man söker dialog med meningsmotståndare.

Man är också beredd att revidera sin egen uppfattning inför nya fakta eller argument. Man begär inte att kartan ska vara överordnad terrängen.

Man förmår skilja på deskriptiva och normativa utsagor. Man fördömer inte budbäraren, om denne kommer med ‘dåliga nyheter’, och pekar på problem. Lika litet som man sparkar meteorologer, när de givit prognoser om dåligt väder.

Detta kan låta så självklart att det inte ska behöva påpekas, men tyvärr ger den politiska debatten om invandringen alltsedan 1980-talet ett massivt prov på hur man använder kränkande tillmälen istället för att debattera i sak.

Samma kretsar som gärna använder tillmälen och skyr en debatt i sak gör anspråk på att själva sitta inne med en särskilt fin människosyn. Klart är att deras människosyn skiljer sig från den vi sverigedemokrater hyllar!

Centralt i vår människosyn är respekt. En grundläggande respekt ska tillkomma varje människa. Därutöver ska man ha rätt att bli bedömd efter vad man säger, gör och är. Envar måste ges chanser. Verklig respekt kan inte vinnas genom att andra människor känner rädsla för repressalier eller fjäskar för att vinna egna fördelar. Nej, en sund respekt vinns genom ett föredömligt agerande.”

gk-hjartat

Kapitel 7 citerar ur ett debattinlägg i radions ”Klarspråk”:

”… det gäller att ‘hålla rent’, och då kan man inte debattera med Sverigedemokrater.

Vad är det för en människosyn som ligger bakom denna hållning?

”Hålla rent”. Meningsmotståndare är alltså att betrakta som någon slags ohyra, som smuts . Det ligger i och för sig i linje med invektiv som förekommit, då invandringskritiker kallats för löss, extremister och svin.

Vad är det som ger denna orenhet?”

”Den som pläderar för att ‘hålla rent’ måste rimligen vara en människa som själv är ovanligt ren. Den som upprörs över andras människosyn måste rimligen själv ha en väldig fin människosyn.

Men vad denna förträfflighet och egenrättfärdighet i praktiken leder till är en monstrifiering av meningsmotståndare, med en polarisering som inbjuder till övergrepp. Samtidigt blockerar det alltså en debatt i sak.”

gk-hjartat
Kapitlet citerar även ur BGF-boken ”Försvara demokratin!”, avsnittet ”Två människosyner”:

”De gränslösas människosyn framgår kanske tydligast i tidskriften Expo…”

”… det finns vissa människor som är onda. Naturligtvis försöker dessa efter bästa förmåga att dölja denna sin ondska – kanske tror de t.o.m. uppriktigt själva, att de inte skulle vara onda. Den gode demokratens uppgift blir att avslöja det verkliga förhållandet.

Skulle offret ifråga faktiskt har sagt något mindre lyckat, då naglar man givetvis fast vederbörande vid denna formulering. Men finns inget sådant uttalande kan man vinkla och tolka, så det passar in. Finns inte ens detta kan man ändå drämma till med lämplig etikett. Vad ‘kommunist’ var för McCarthy är ‘rasist’ för Expo.

En annan metod är ‘guilt-by-association’, som förekommer på två sätt. Ett sätt är att märka ord och utnyttja ords laddningar, för att ge associationer till en individ, grupp eller riktning, som redan är ‘märkt’… Ett annat sätt är att påtala eller påskina någon form av samröre mellan offret och redan märkta:

Har offret läst en olämplig bok eller tidskrift? Har en av offret skriven artikel fått applåder från fel håll? Har offret någon gång talat i telefon med, fått brev från eller rentav träffat någon som redan är märkt? Eller någon, som i sin tur träffat någon…”

”Nej, ändamålet är att skrämma vederbörande till tystnad och att avhålla andra från kontakt med vederbörande. Alla ska vara rädda för alla, människor ska isoleras från varandra. Då blir de inte så ‘farliga’.”

”Mot detta kan ställas den demokratiska människosynen. … Det är inte genom straff, skräck och skuld, som människor utvecklas positivt – utan genom att de möts med respekt. ..

Varje människa har rätt att bli tagen på allvar. Dvs gör man fel, säger man fel, har man fel – då ska man mötas med kritik, som är saklig.”

”Det innebär heller inte att visa en annan människa respekt, om man avfärdar henne genom stämplar och etiketter, inte lyssnar på vad hon har att säga.

Varje människa måste dessutom ha rätt att ändra ståndpunkter, ges chansen att utvecklas. Dialog är nödvändig. Alla måste få komma till tals, och alla har själva något att lära. Man ska försöka locka fram varandras bästa sidor, inte de sämsta.”

”Vår vision är villkor som låter människor växa och bli starka. Då får vi också ett starkt samhälle och en stark nation.”

gk-hjartat

Det blev många citat, men de får ju sin relevans mot bakgrunden av utvecklingen inom SD år 2013. Här ligger kanske också förklaringen till att detta studiematerial nu gömts undan. Det ger uttryck för en helt annan partisyn än den som nu praktiseras av SD-ledningen.

För vart leder denna ”nolltolerans” mot en inte närmare definierad ”rasism”? Vad medför allt uteslutande av partimedlemmar och alla instruktioner om vad man inte får säga, tycka eller känna?

Jo, till ett klimat av rädsla, till en kultur av tystnad. Raka motsatsen till det som grundkursen pläderade för!

Denna linje är oklok såväl politiskt/principiellt som taktiskt:

• Efter Expressens släppande av den s.k. järnrörsfilmen växte SD i storlek, i opinionsmätning efter opinionsmätning. Mediadrevet var verkningslöst.

• Efter SD-ledningens excesser i uteslutande och räfster efter närmast stalinistisk modell minskar SD i storlek, i opinionsmätning efter opinionsmätning. Partiet håller på att förlora sina egna kärnväljare.

stalin

Egentligen föga överraskande: när partiet överger sina väljare, då svarar väljarna med att överge partiet.

Sammanhängande med denna partikultur är en annan tung aspekt, som förtjänar att lyftas fram. Det är sekterismen och den ineffektivisering av det politiska arbetet som denna resulterar i.

Min vision är att det ska växa fram en sverigevänlig rörelse. Denna kan bestå av olika organisationer och individer:
• partier och tidningar,
• radioproducenter och filmmakare,
• initiativtagare till namninsamlingar och manifestationer,
• framställare av flygblad och tabloider.

Vi ska, utifrån en gemensam nämnare av sverigevänlighet,  kunna rymma allehanda nyanser av  åsikter, men dessa skillnader ska inte hindra oss från att kunna samverka. I varje fall ska vi inte aktivt motarbeta varandra! Det gäller att tillsammans genomdriva en radikal kursomläggning av invandringspolitiken!

Men vad gör nuvarande SD-ledning? Man vill hindra sina medlemmar att prenumerera på alternativa media eller manifestera mot svenskfientligheten, man har motverkat deltagande i arbetet med tabloiderna. Det  tydligaste exemplet i raden var nog SD-Kurirens vägran att ta in en betald annons för vitboken.

inmalad
Situationen ger utrymme för två olika tolkningar:

A.
Det ingick från början i en plan från ”de fyras gäng” att kapa Sverigedemokraterna och göra partiet till något helt annan än det var, att använda det som instrument för personlig vinning.

B.
Det bara blev så. Under resans gång förändrades dessa ungdomar, genom inverkan av dels köttgrytorna, dels den pk-propaganda som de dagligen utsattes för.

Jag kan inte bedöma vilkendera, och det spelar kanske ingen roll. I sak är ändå SD ett nu KAPAT PARTI.

tradet
Till det positiva hör trots allt att SD uppfyllt en historisk mission. Inte bara genom att komma över 4%-spärren och ta sig in i riksdagen, utan framförallt mentalt. Detta så  svartmålade parti har visat sig bestå av vanliga människor. Därigenom har pk-propagandan avslöjats i sin lögnaktighet.

Marken har därmed förberetts för ett fortsatt arbete. SD-ledningens agerande lämnar samtidigt plats för nya partier med sverigevänlig inriktning.

SD-erfarenheten kan dessutom ge viktiga lärdomar, t ex om behovet av en medlemsskolning och tolerans mot oliktänkande.

utsparkmf

Läs mer:

SD-kritik

Åtgärdsmanifestet