• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

Kursomläggning nu!

Namninsamlingen för folkomröstning om invandringspolitiken är ju medvetet stramt hållet, för att man i princip ska kunna ställa sig bakom kravet om omröstning, oavsett var man själv står i sakfrågan:

”Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia.

Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition.

Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:
•  Den demografiska förändringen syns i gatubilden
•  Den återspeglas också i statistik-diagram
•  Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.

Sverige ha blivit ‘ett mångkulturellt samhälle’.

Oavsett man finner detta bra eller dåligt kan man vara demokrat:

NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ:

• JA till en kursomläggning – där svenska intressen sätts i förgrunden.
• NEJ till en kursomläggning – fortsättning av den hittills förda invandringspolitiken.”

Petionen.

Listor att printa ut.

Mer än 1.000 underskrifter på webb-petionen har vi i april 2013.

Många har känt behov av att säga något mer än vad som sägs i uppropstexten, säga något även i sakfrågan.
rostning
Kan denna text där vara svaret?

BYT FÄRDRIKTNING!

Svensk invandrings- och flyktingpolitik har havererat:

• Å 2012 var ett rekordår, med 111.000 uppehållstillstånd. Jämfört med andra västländer har Sverige en väsentligt större  invandring.

• Bara en minoritet av dem som blir kvar i Sverige efter att ha sökt asyl är flyktingar, med konstaterade skyddsbehov.  95% av de asylsökande vill inte/kan inte styrka sin identitet.

• Även de som fått avslag på sin asylansökan eller ens sökt uppehållstillstånd stannar kvar i Sverige. I massmedia kallas de ”papperslösa” och de  åtnjuter sociala förmåner som bidrag, skolgång och sjukvård.

• De flesta utlänningar som får uppehållstillstånd i Sverige är anhöriginvandrade. En ständigt ökande grupp är anknytningar, dvs personer som hämtas hit via äktenskap som ingås i flyktingens/invandrarens hemland. Till skillnad från andra länder ställer Sverige inga krav på att invandrare som tar hit anhöriga  kan försörja dem.

• Arbetskraftsinvandringen har till stor del gällt okvalificerad arbetskraft, där arbetslösheten redan är hög i Sverige.

• Inga obligatoriska hälsokontroller görs av dem som får stanna i Sverige.

• Inga åldersbestämningar görs av unga asylsökande, de som i propagandan benämns ”ensamkommande flyktingbarn”.

• Andelen icke förvärvsarbetande bland svenskar i åldrarna 20-65 år var år 2011 ca 15 procent. För utomeuropeiska invandrare var andelen 50 procent.
Inte ens efter 15 år i Sverige är den större andelen av invandrarna från Balkan självförsörjande.

• Utrikes födda utgör 11% av Sveriges befolkning, men konsumerar 60% av kommunernas försörjningsstöd.

• Unga asylsökande kan kosta 6.000 kr/dygn eller mer.

• Invandringens  nettokostnader, d v s svenska skattebetalares del av finansieringen, uppgår till mer än 100 miljarder kr/år.

wws
Vi kräver att svensk invandrings- och flyktingpolitik läggs om:

• behandling av asylansökan endast  för personer som visar upp sina pass och resehandlingar vid gränsen.

• tillfälliga, inte permanenta, uppehållstillstånd ska vara regel

• omedelbart verkställande av utvisning  av personer utan uppehållstillstånd i Sverige

• sjukdom eller ekonomisk/social misär ska inte vara grund för uppehållstillstånd i Sverige

• försörjningsansvar för den som tar hit anhöriga

• obligatoriska hälsokontroller inför ansökan om uppehållstillstånd i Sverige

stop

Läs mer:

33 punkter

Annonser

10 svar

 1. Frågan är om svenskarna förtjänar att vara ett självständigt folk i ett självständigt land. De har inte tidigare reagerat inför massinvandringen. Visserligen hade vi ett invandringskritiskt parti som hette Nydemokrati. Många vill ge dessa skulden för att motståndet mot migrationspolitiken havererade i mitten på nittiotalet. Men sanningen är att även om de splittrades av inre konflikter, så hade detta inte hindrat att man fortsatt hade röstat på dem i 1994 årsval. Nu fick man lämna Riksdagen och motståndet mot den förda migrationspolitiken tappade fart och upphörde i realiteten i ett ögonblick när det som mest behövdes. Men faktum är att Svenskarna inte förtjänar bättre. Man förtjänar bara sitt land så länge man är i stånd att försvara detsamma. Detta är en naturlag. Man kan skapa vilka lagar eller konventioner bäst man vill, men finns inte viljestyrkan eller motståndskraften i folkdjupet, så år ens destination att gå under. Europa står inför historiska omvälvningar. Detta är historiskt sett inget nytt. Men det är kanske och kommer att bli en överraskning för somliga.

 2. En folkomröstning om invandringen i Sverige kommer att innebära att alla i Sverige inkomna kan rösta, alltså även närmare 1,5 miljoner utlänningar. Det är knappast en bra förutsättning för svenskarnas del.
  Pengamakten, medierna och de etablerade politikerna (Inklusive sd) kommer att motverka en riktig konsekvent politik på alla sätt och vis.
  Även om en majoritet mot invandringen skulle uppnås på något otroligt sätt så kommer de som ska förverkliga beslutet att snurra till det och smula sönder allt i alla fall. Vårt folk har inga representanter som kan fullfölja det hela i parlamenten. Man kommer likt sd att kringå problemen och neutralisera viljeinriktningen. Vem kan tro något annat?
  Och, om det troliga sker, att endast en invandringskritisk minoritet får kanske 30% så kommer frågan, ska detta ”demokratiska” beslut då respekteras? Resultatet av kampanjen kommer bara att sprida parlamentariska illusioner och moraliskt sett vara kontraproduktivt.
  Idag finns ingen verklig svensk, samordnad, folkrörelse som kan utgöra en bred bas för svenska intressen. Det finns inte heller några parlamentariska ”bekväma genvägar” för att åstadkomma förändringar.
  Utan ett verkligt svenskt parti, utan en verklig svensk folkrörelse som organiserar de svenska massorna så kommer vi ingenstans.
  Vi måste samlas kring ett helhetsprogram och presentera en vision om ett fritt och socialt tryggt Sverige. Utan riktiga analyser kommer vi bara att famla mot den globala maktens följdverkningar.
  Denna nya ”nisch” som innebär krav på en folkomröstning är måhända ett försök att beträda en väg som slipper beröra det verkliga behov det svenska folket har idag, ett verkligt nationalistiskt parti som går i spetsen för en bred folkrörelse och konfronterar de verkliga makthavarna som knappast befinner sig i det svenska riksdagshuset.
  Vad svenskarna behöver nu är samordning, organisering och en aktiv folkrörelse. Det finns inga genvägar, de blir allt senvägar!

  • Kan nog hålla med dig om det där sista, Jörgen: det finns inga genvägar.

   Hur man än vänder sig har man s.a.s. ändan bak. Det går inte att trolla bort att vi har starka motståndare, med ett enormt mediaövertag. Det går inte att tänka bort det faktum att de flesta svenskar påverkats av decenniers indoktrinering.

   Frågan är hur man ska lyckas åstadkomma en spricka i muren, en öppning som kommer förbi all likgiltighet, rädsla och okunnighet. Jag vill ogärna säga något negativt om vare sig SvP eller andra som försöker åstadkomma en förändring, men för min del är det namninsamlingen och en ny tabloid som nu står på dagordningen. Siktar även på intervjuer med företrädare för såväl SvP som De Fria.

   I grunden handlar det om att försvara vad som är vårt. ETT REVIR SOM INTE FÖRSVARAS KOMMER ATT FÖRLORAS!

   • Din slutkläm ovan Milld om att försvara reviret får mig att undra: HUR HAR DU TÄNKT ATT DET SKALL GÅ TILL? Prata och skriva eller folkomrösta går ju an? Eller måste det till ett krigstillstånd, eller mera inlindat uttryckt: Ett UNDANTAGSTILLSTÅND för att förändring skall kunna nås? Gränser ändras inte utan krig som bekant? Och för det krävs vapen. Min fråga gäller även Kromann.

  • För att förklara det jag menar ska jag ta ett exempel från din politiska bakgrund. I Ryssland 1917 kunde bolsjevikerna ha ställt upp dessa tre mål: Upphävandet av det privata ägandet av jorden, rivandet av kyrkor, fred. De valde freden och vann makten.
   Du listar tre frågor: EU, den globala finansdiktaturen, den nationella överlevnaden. Låt oss lära av bolsjevikerna och koncentrera oss på den fråga som är viktigast och som dessutom är möjlig att vinna; den nationella överlevnaden. Det är inte nödvändigt att gå ur EU och förstatliga bankerna för att stoppa massinvandringen och överleva som nation.
   Kriget mot Sverige och svenskarna har pågått i 50 år och är till stora delar redan förlorat. Vi måste kraftsamla nu och använda de medel som nu står till förfogande. När huset står i ljusan låga är inte tid att starta en insamling till en ny brandbil, man får skynda och använda spannar och kastruller för att rädda vad som räddas kan.
   En namninsamling på nätet, om det är möjligt, som ger 30-60% stöd för att stoppa invandringen skulle vara en opinionsyttring omöjlig att ignorera. Det skulle dessutom ge råg i svenska ryggar och få folk att våga säga sin mening. En drastisk ändring av invandringspolitiken skulle kunna uppnås inom ett till två år.

 3. Jern&Betong! Jag lyssnar till dina ord och betänker dem noga. Men jag anser att du har fel!

  För mig är det en helt och fullt nödvändig sanning att svenskarna främst måste ha en stark intresseorganisation, ett sant svenskt parti och en bred folkrörelse för fortsatt svensk existens och svenskt framtida välstånd.

  Du har nog tyvärr väldigt fel är du påstår följande:
  ”Det är inte nödvändigt att gå ur EU och förstatliga bankerna för att stoppa massinvandringen och överleva som nation.”

  Jo, det är nödvändigt! Vi måste återta den nationella kontrollen över vårt territorium, vårt eget fosterland. Vi måste frigöra oss politiskt och ekonomiskt.

  Det ingår i vår nödvändiga frihetsprocess att Sverige lämnar EU med dess diktatpolitik och överstatlighet. Det är nödvändigt att bedriva en nationell frihetskamp mot både politisk och ekonomisk kontroll som idag binder oss till händer och fötter.

  Vår kamp måste förenas med andra europeiska folks kamp för att därmed uppnå en samlad styrka som förmår folken att samverka.

  Det går aldrig att förändra svenskarnas situation inom ramen för det rådande systemet där Sverige numera utgör ett kolonialt område, det är en ytterst farlig illusion att tro det.

  Vi kan delta i valen och vi kan ställa krav på makthavarna men ytterst är det vår utomparlamentariska massförankring och revolutionära styrka som kommer att fälla avgörandet för svenskarnas framtid.

  Endast en bred svensk folkrörelse och ett konsekvent, etniskt medvetet och socialt ansvarstagande nationalistiskt parti kan klara av denna ödeskamp!

  • Metoden att samla alla krafter som är möjliga för att uppnå avgörande mål är vägen till framgång och du ska få det ultimata beviset för detta är sant. Den folkgrupp som planlade och organiserade Oktoberrevolutionen är trots sitt lilla antal i ledningen för hela Västvärlden. De har ett strategiskt mål men på vägen dit ingår de allianser med vem det vara månde för att uppnå delmål. Dvs de har en taktik för att uppnå det strategiska målet.
   För att leva säkert i våra länder tog de över eller gick i allians med de rörelser som behövdes för att krossa oss etniskt och kulturellt. Det blev kvinno-, homo-, medborgarrätts- och fredsrörelserna bl a. Men de tappade aldrig fokus på att uppnå och behålla herraväldet. Deras verktyg blev bara nyttiga idioter, vilket för övrigt är ett uttryck som bolsjevikerna myntade.
   Samma gäller inom krigskonsten. Där samlar man överlägsna krafter och går till strid när man bedömer att man kommer att vinna.
   Finland har ingen massinvandring trots att de är med i EU och inte har förstatligat bankerna.

 4. Svar till Bengt Lundström:
  På individnivå är opinionsarbete, i rätt riktning, att försvara reviret.
  Där kan ingå både namninsamlinger, distribution av tabloider och demonstrationer.

  Som nation erbjuder Finland ett bra exempel på revirförsvar.

 5. Milld!
  Du har sedan många år upplyst oss övriga om vad som är på väg att gå åt H-E i Sverige. Och det har Du min och många andras tacksamhet för. Men tror Du verkligen att någon förändring går att uppnå ifall man bara snackar & backar? Du ser ju vad som är på gång? / Finländare

  • Jag ser ingen annan väg än att använda ord och att försöka organisera svenskarna i gemensamma aktioner. Mitt närmaste försök till bidrag blir namninsamlingen och en ny tabloid.

   Det är starka krafter som vi har emot oss, och jag kan tyvärr inte – lika litet som någon annan – garantera att vårt motståndsarbete kommer att krönas med framgång.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: