• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kursomläggning nu!

Namninsamlingen för folkomröstning om invandringspolitiken är ju medvetet stramt hållet, för att man i princip ska kunna ställa sig bakom kravet om omröstning, oavsett var man själv står i sakfrågan:

”Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia.

Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition.

Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:
•  Den demografiska förändringen syns i gatubilden
•  Den återspeglas också i statistik-diagram
•  Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.

Sverige ha blivit ‘ett mångkulturellt samhälle’.

Oavsett man finner detta bra eller dåligt kan man vara demokrat:

NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ:

• JA till en kursomläggning – där svenska intressen sätts i förgrunden.
• NEJ till en kursomläggning – fortsättning av den hittills förda invandringspolitiken.”

Petionen.

Listor att printa ut.

Mer än 1.000 underskrifter på webb-petionen har vi i april 2013.

Många har känt behov av att säga något mer än vad som sägs i uppropstexten, säga något även i sakfrågan.
rostning
Kan denna text där vara svaret?

BYT FÄRDRIKTNING!

Svensk invandrings- och flyktingpolitik har havererat:

• Å 2012 var ett rekordår, med 111.000 uppehållstillstånd. Jämfört med andra västländer har Sverige en väsentligt större  invandring.

• Bara en minoritet av dem som blir kvar i Sverige efter att ha sökt asyl är flyktingar, med konstaterade skyddsbehov.  95% av de asylsökande vill inte/kan inte styrka sin identitet.

• Även de som fått avslag på sin asylansökan eller ens sökt uppehållstillstånd stannar kvar i Sverige. I massmedia kallas de ”papperslösa” och de  åtnjuter sociala förmåner som bidrag, skolgång och sjukvård.

• De flesta utlänningar som får uppehållstillstånd i Sverige är anhöriginvandrade. En ständigt ökande grupp är anknytningar, dvs personer som hämtas hit via äktenskap som ingås i flyktingens/invandrarens hemland. Till skillnad från andra länder ställer Sverige inga krav på att invandrare som tar hit anhöriga  kan försörja dem.

• Arbetskraftsinvandringen har till stor del gällt okvalificerad arbetskraft, där arbetslösheten redan är hög i Sverige.

• Inga obligatoriska hälsokontroller görs av dem som får stanna i Sverige.

• Inga åldersbestämningar görs av unga asylsökande, de som i propagandan benämns ”ensamkommande flyktingbarn”.

• Andelen icke förvärvsarbetande bland svenskar i åldrarna 20-65 år var år 2011 ca 15 procent. För utomeuropeiska invandrare var andelen 50 procent.
Inte ens efter 15 år i Sverige är den större andelen av invandrarna från Balkan självförsörjande.

• Utrikes födda utgör 11% av Sveriges befolkning, men konsumerar 60% av kommunernas försörjningsstöd.

• Unga asylsökande kan kosta 6.000 kr/dygn eller mer.

• Invandringens  nettokostnader, d v s svenska skattebetalares del av finansieringen, uppgår till mer än 100 miljarder kr/år.

wws
Vi kräver att svensk invandrings- och flyktingpolitik läggs om:

• behandling av asylansökan endast  för personer som visar upp sina pass och resehandlingar vid gränsen.

• tillfälliga, inte permanenta, uppehållstillstånd ska vara regel

• omedelbart verkställande av utvisning  av personer utan uppehållstillstånd i Sverige

• sjukdom eller ekonomisk/social misär ska inte vara grund för uppehållstillstånd i Sverige

• försörjningsansvar för den som tar hit anhöriga

• obligatoriska hälsokontroller inför ansökan om uppehållstillstånd i Sverige

stop

Läs mer:

33 punkter