• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Stark bok om sionismen

lwbok1
Här kommer en recension av Lasse Wilhelmsons bok. På tiden – boken utgavs ju redan 2009.

Titeln är Är världen upp och ned?” ”Artiklar i urval om Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen.”

Det ligger i sakens natur, med ett antal olika artiklar, att det kan bli en del upprepningar. I gengäld blir boken så mycket mer lättläst.

Två moment i Lasse Wilhelmsons bakgrund förklarar hans fokus på Palestinafrågan:

”För det första har jag en judisk släktbakgrund på min mors sida, vilket satte sin prägel på min tidiga uppväxt under 1940-talet…

För det andra hade jag ju tidigare arbetat mycket med antiimperialistiskt arbete för  Vietnam.”

I själva verket satt LW på 1960-talet i ledningen för DFFG, FNL-grupperna i Sverige.

fnl

Bokens artiklar speglar en ”inre resa” och en avprogrammering av LW:s judiska identitet till en ”oberoende humanism” och ett sanningssökande ”med sikte på att befria människans tänkande, avseende låsta tankesystem och tabun…”

LW noterar ”två grundläggande regler”, för dem som vill styra vårt tänkande:

1. Skapa kollektiv kunskap om det perspektiv som du vill att gruppen ska omfatta genom att ensidigt upplysa om detta och undanhålla konkurrerande perspektiv. I vissa sammanhang kallas detta för propaganda och indoktrinering.

2. Isolera de personer eller grupper som företräder konkurrerande perspektiv och begränsa deras möjligheter att komma till tals med andra. I vissa sammanhang kallas detta för förföljelse av oliktänkande eller åsiktsförtryck.”

Boken spänner över en åttaårsperiod med stora förändringar i världen efter WTC-dådet 2001 och påföljande USA-ockupationer av andra länder. En period av ökat israeliskt inflytande över USA:s utrikespolitik. Lasse Wilhelmson använder begreppet ”USrael” för att fånga detta. Flera gånger återkommer han till ”Israels massaker i Gaza kring nyåret 2009”.

2kors

”Än idag saknar Israel en författning och fastslagna gränser, vilket är helt i överensstämmelse med sionismens krav på ytterligare expansion.”

Israeliska politiker för ofta fram krav om att Israel ska erkännas som en ”judisk stat”. LW:
”Vad skulle vi ha sagt, om Sydafrikas premiärministrar på samma sätt krävt erkännande av Sydafrika som en ‘vit och demokratiskt stat’…”

LW talar om en israelisk apartheid:

”Det är en utbredd myt att Israel är en vanlig demokrati. I Israel år 2003 gäller bland annat att:

– Judar utanför Israel har rätt att omedelbart invandra och bli israeliska medborgare, medan cirka 800.000 fördrivna palestinier förvägras rätten att återvända till sina hem.”

”- Judar i Israel kan inte gifta sig med icke-judar.

– Israeliska ID-kort visar om innehavaren är jude eller icke-jude.

– Arabiska israeler får inte göra värnplikt (med få undantag), vilket medför diskriminering avseende sociala förmåner, studier mm.”

palestina

Territoriellt trängs palestinierna alltmer undan:

”Israel utropades ensidigt 1948, på ett område som geografiskt kom att motsvara 78 procent av hela Palestina. En avsevärd utökning av FN:s delningsplan som erbjöd judarna 55 procent. Idag har Israel lagt beslag på över 90 procent av ursprungliga Palestina och ockuperar resten.”

Med palestinska enklaver, inringade av Muren, genomkorsade av motorvägar, militära kontroller och judiska bosättningar.

muren
”Ingen annan stat har totalt sett ignorerat så många FN-resolutioner som Israel.”

Den ideologiska grundaren av sionismen var Moses Hess, tidig vän till Karl Marx:

”Hess åsikter om den ‘rena judiska rasen’ är synonyma med Hitlers resonemang om den ‘rena ariska rasen’.”

Med sionismen har följt en fientlighet gentemot icke-judar och en syn på judar som ett av Gud utvalt folk:

”Enligt Halakha, den klassiska judendomens rättssystem, omfattar till exempel ‘barmhärtighet mot andra’ endast judar. Icke-judar ses inte som riktiga människor. Synen på mord eller vållande till annans död är förmildrande när det utförs av judar på icke-judar.”

Ett för svensk del näraliggande exempel blir här mordet på Folke Bernadotte 1948.

”Israels statsterrorism, markstöld, ockupation, husrivningar, murbygge mm, inklusive så kallade utomrättsliga avrättningar (lönnmord), ses som lagligt försvar av nationen…”

lw
”Att kritisera Israels ‘misstag’ går an. Men att ifrågasätta Israel som Judisk stat vars rasistiska apartheidsystem gör icke-judar till andra klassens medborgare – det går inte an.”

Just detta är ändå vad Lasse Wilhelmson gör.

Han förkastar tanken på en tvåstatslösning, då denna inte medger ett återvändande för de många palestinier som fördrivits från sina hem. LW:s linje är istället en gemensam, demokratisk, stat för såväl judar som palestinier.

Inte populärt bland sionister. Liktydigt med att ”förinta Israel”.

LW är således stämplad som en ”ökänd antisemit”. Själv skulle han förmodligen säga att han är kritiker av filosemitismen (mer om detta i en kommande intervju med LW här på bloggen).

Anklagelser som ”antisemitism” kommer ju direkt, och mot envar som anför kritik av Israel eller användningen av judisk makt. Utan saklig grund, menar LW:

”Antisemitism är praktiskt taget obefintlig, om man avser rasistiskt grundat judehat. Däremot riskerar det politiskt grundade judehatet att öka på grund av Israels politik.”

netcongress

Åter till ”USrael” och de neoconservativas inflytande  i USA – det som nu sker i  Syrien var sedan länge planerat:

”Ett viktigt centralt dokument är ‘Clean Break’ som överlämnades av neocons till Israels dåvarande premiärminister Netanyahu 1996. Där sägs att målet bland annat är att slå sönder Irak och neutralisera Syrien. En fredsprocess sägs undergräva Israels legitimitet…”

LW citerar Israel Shahak:
”Idén att alla arabstater måste brytas ner av Israel, i små enheter, framträder oupphörligt i Israels strategiska tänkande…”

Drivkraften bakom USA:s ockupation av Irak är, som LW ser det, israeliska intressen, snarare än olja.

Efter intagandet av Bagdad hävdade den israeliske s-ledaren Shimon Peres att ”nu måste ‘vi’ gå vidare och ta Teheran”.

irakkrig
LW förmedlar en annan bild av vad som i Irak av svenska massmedia rapporterats som ”islamistisk terrorism”. Med intresse av att splittra motståndet mot ockupationen och samtidigt försvaga landet hade mer än 500 vetenskapsmän och professorer mördats under en halvårsperiod – av Mossad/CIA. ”Det har skett med mindre sprängladdningar mot de som vägrat samarbeta med ockupationsmakten.”

För att knyta an till bokens titel. På vad sätt kan sägas att ”världen är upp och ned”?

lwbok2
Kampen mot terrorismen’ har redan fått långtgående konsekvenser, även för oss i Sverige. Omläggningen av det svenska försvaret har påskyndats från att vara ett ‘sega-gubben-försvar’, till att alltmer bli en yrkesarmé för internationella insatser inom ramen för USA:s dominans… och traditionellt solidaritetsarbete med folk som försvarar sig mot ockupation kan idag klassas som terrorism.”

En ny mentalitet har vuxit fram, som legitimerar både ”preventiva krig i demokratins tjänst” och övergrepp mot misstänkta ”terrorister”:

”Ja, för vår egen säkerhet samtycker vi även till att minska våra egna demokratiska fri- och rättigheter, som ett nödvändigt ont, i denna ädla kamp för mänskligheten. Så låter den upp och ner vända moralen… en rasistisk stammentalitet för de utvalda.”

dacapo

Köp boken genom att betala 150 kr (inkl porto) till Lasse Wilhelmsons konto på Nordea, 32665132060 (de fyra första siffrorna är clearingnr. för Nordea), och ange hela ditt namn på meddelandet.

Skicka därefter ett mail till lassewilhelmson@bredband.net med ditt namn, postadress och telefonnummer.