• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Reflexioner kring C-programmet

Förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet har redan väckt mycket debatt. Förslagets huvudförfattare – Per Ankersjö, borgarråd i Stockholm – har betonat att det rör sig om visioner, inte ett handlingsprogram. Här  några reflexioner, utifrån delar av c-visionerna.

Strukturen på C-förslaget är denna:

c-struktur2

C-förslaget i sin helhet kan tankas ned här.

Om skisserande av visioner ska ha någon mening måste de ändå ha anknytning till verkligheten – å ena sidan ta sin avstamp i existerande problem, å andra sidan ta hänsyn till vad som är genomförbart.  Politik blir en avvägning mellan det önskvärda och det möjliga. Där måste träffas val beträffande målkonflikter. Det handlar också om på vems sida man ska ställa sig, vilka intressen som ska prioriteras.

Kastar man helt loss från verkligheten, för att bara hänge sig åt värdeladdade begrepp, då kan visioner lätt urarta till en tävlan om bara vem/vilka som drömmer vackrast, som säger sig hoppas bäst och önskar mest väl åt flest.

Ur programförslagets inledning:

”Centerpartiet är en frihetsrörelse. Vi tar vår utgångspunkt i människovärdets okränkbarhet och varje människas rätt till självbestämmande.”

Min kommentar:

Hur rimmar detta med den enorma ökningen av våldsbrottsligheten i det svenska samhället, där vissa invandrargrupper är starkt överrepresenterade?

”Alla människors lika rätt och värde måste respekteras. Det gäller hela världen och även kommande generationer.”

Min kommentar:
”lika rätt” – ”hela världen”.

Den visionen lever Centern upp till redan idag. Som ingående i Alliansen ställer sig partiet bakom att Sverige ska ikläda sig ett socialt och ekonomiskt ansvar för även utlänningar som uppehåller sig illegalt i vårt land.

”Centerpartiet ser och tror på människans vilja, förmåga, kraft och rätt att forma sin egen tillvaro. ”

”Centerpartiets drömsamhälle skapas när enskilda människor ges plats att växa och förverkliga sina drömmar, utan att begränsas av trångsynthet, förmynderi och pekpinnar.”

Min kommentar:
Hur rimmar detta med försöken från centralmakten att trycka på enskilda kommuner en ”flyktingmottagning” mot kommuninvånarnas vilja?

vantan1

”Grundläggande vård, omsorg och utbildning är en rättighet och ett gemensamt ansvar.”

Min kommentar:
Denna rättighet urholkas nu genom sjukvård även till ”papperslösa” utlänningar. Det gör att resurserna inte räcker.  Köerna växer då och sjukvården blir en ”rättighet”, vårdgarantin (på 90 dagar) en ”garanti”, bara på pappret.

CLINIQUE - HOPITAL

”Demokrati är en nödvändighet för att människor ska kunna hävda sin rätt. Centerpartiet strävar efter en decentraliserad demokrati där makten utgår från den enskilda människan.”

harvande

Min kommentar:
– Tillhör jorden ändå den som plöjt och harvat år efter år?

– Kan folkomröstningen i Sjöbo kommun 1988 ses som ett föredöme?

– Borde en motsvarande folkomröstning om invandringspolitiken nu hållas på nationell nivå?

folkomrostning
”Vi tror på en levande debatt och det fria ordet som grund för ett samhällsklimat där människor kan göra sin röst hörd och påverka sin vardag.”

Min kommentar:
Varför gjorde sig Centern av med sin egen press?

Behövdes inte den för att kunna ”göra sin röst hörd”?

I dagens läge – välkomnar Centern nya medier, som Dispatch International och Fria Tider?

”Vår politik bygger på hållbarhet. En hållbar politik är långsiktig, bygger på människors drivkrafter och utgår från verklighetens begränsningar.”

Min kommentar:
Hur stor kan Sveriges befolkning bli utan att strida mot denna målsättning om hållbarhet?

40

Läs även:

Visioner eller hallucinationer?