• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Judiskt inflytande (3)

ji-boken
I denna tredje bloggtext utifrån Kevin MacDonalds nya bok ska jag främst fokusera på:

• Situationen i Sverige

Mac Donald skriver:
”Hur kan en så liten minoritet nå sådana väldiga effekter på Västerlandets historia?…Den första uppsatsen i serien ger en introduktion till den judiska etnocentrismen och andra bakgrundsegenskaper, som är av betydelse för judars framgång.

Den andra uppsatsen dryftar sionismen som skolexemplet på judisk etnocentrism på 1900-talet och ett exempel på en synnerligen inflytelserik judisk intellektuell och politisk rörelse. En vidare avsikt med serien uppsatser är att diskutera en allmän iakttagelse ifråga om den judiska historien: att i det långa loppet vinner de extremare elementen av den judiska gemenskapen och bestämmer hela gruppens riktning.    

Den tredje och sista uppsatsen skall dryfta neokonservatismen som en judisk intellektuell och politisk rörelse.”
 
”De fyra bakgrundsegenskaperna …är etnocentrism, intelligens, psykologisk intensitet och aggressivitet. Dessa egenskaper ses som grundläggande för den judiska framgången i att bilda fokuserade, effektiva grupper som kan påverka den politiska processen och den vidare kulturen.”

judaricentrum
”Den vidare kulturen” – det ger mig associationer till exempelvis det öde som Mikael Jalvings bok om Sverige har rönt. I Danmark kunde den komma ut, med sitt egentliga namn, ”Absolut Sverige – en resa i tystnadens rike”. Inte i Sverige.

jalvingx2
Ett stort svenskt förlag ville översätta och ge ut boken – men ångrade sig efter två veckor. Först nu kommer den på svenska, med en ny, lite nedtonad titel: ‘Absolut Sverige – ett land i förändring’. Det har dock varit oklart vem som skulle distribuera den svenska upplagan – den tilltänkta distributören Recito förlag skickade plötsligt följande mejl till Mikael Jalvings förlag:

”Tyvärr måste jag meddela att vi beslutat inte distribuera boken då det sätter oss i en situation vi inte känner oss bekväma med. ”

Därefter har en distribution ändå kunnat ordnas av boken, genom andra kanaler.

stiegl Omvänt kan andra böcker, om än kanske mediokra,  matchas fram över hela världen.

radio
Ett kulturellt inflytande kan spåras även beträffande musikutbudet i Sveriges Radio.  Varenda svensk artist ska nu vara ”internationell” och sjunga på engelska.

mr
Vill man som radiolyssnare ta del av svensk musik, då måste man gå upp tidigt på lördagsmorgonen (da Capo i P4).

MacDonald :
”Judar har en mycket stor närvaro i medierna som ägare, producenter och redaktörer – en långt större sådan än någon annan urskiljbar grupp.”

bonniers
Även i Sverige är det judiska inflytandet stort, särskilt inom mediasektorn – tag bara familjen Bonnier! (bra betalt för vissa)

MacDonald :
”Med tanke på att extrem etnocentrism fortsätter att genomsyra alla delar av den organiserade judiska gemenskapen skall förespråkandet an européernas avetnisering – en vanlig åsikt i de rörelser jag dryftat i Kritikkulturen – bäst ses som ett strategiskt drag riktat mot de folk man betraktar som historiska fiender.”

schwarz Den svenska mångkulturens fader, David Schwarz, fick på 1960-talet en katapultstart genom generöst tilltaget utrymme i Dagens Nyheter.  Den tidningsdebatt som kom igång fick direkt politiskt genomslag:

Vitboken:
Det var år 1965, året efter DN-debatten, som några politiker tog upp ‘invandrarfrågan’ i Sveriges riksdag. I deras motioner framhölls vikten av en ‘ömsesidig anpassning’.

Året därpå, 1966, tillsatte regeringen en ‘Arbetsgrupp för invandrarfrågor’, med den i Kina stationerade ambassadören Kjell Öberg som ordförande och Inga Gottfarb som expert.”

Judar dominerade ”invandrardebatten” i Sverige.

Se vidare vitboken här och här.

Ur boken ”Hur Sverige blev en mångkultur”:
… judar inte bara var den minoritetsgrupp som deltog mest aktivt i debatten, utan den grupp som deltog mest aktivt av alla grupper. Detta är i synnerhet anmärkningsvärt då judar endast utgjorde någon promille av befolkningen i Sverige, och var den minsta av de etablerade minoriteterna.”

”Hela 13 av 17 tidningsdebatter under den kritiska perioden 1964-68 initierades av judar, samtliga till stöd för införandet av mångkultur.”
60-debattÄven på 1990-talet var det påtagligt hur Dagens Nyheter främst gav utrymme åt förespråkare av massinvandring och mångkultur.  Slagsidan i debatten blev total.

90-debattOch slagsidan var ingen tillfällighet, bakom den fanns en uttalad målinriktning.

1998, intervjuades David Goldman från ”Hatewatch” i tidskriften Arena och förklarade:

”- Vårt mål är… att ringa in och marginalisera extremister, hålla dem borta från det legitima politiska samtalet.”

Ger Bonniers ekonomiskt stöd till Expo?  Svar: ja.

elogo
Och vilken svensk har fått en guldklocka av Goldman-Sachs?

guldgossen

Hur skapades detta starka judiska inflytande i Sverige? Det har, precis som i USA, handlat om egenskaper som hög intelligens, stark gruppsammanhållning och påstridighet.

MacDonald:
”Judiska befolkningar har alltid haft en oerhörd påverkan på de samhällen de bor i på grund av flera egenskaper, som är centrala för judendomen som en gruppevolutionär strategi. Först och främst är judar etnocentriska och kan samarbeta i väl organiserade, sammanhållna och effektiva grupper.”

mediadiktatur

”…Jag skall dryfta även två andra egenskaper, som blivit mindre beaktade: den psykologiska intensiteten och aggressiviteten.”

leifs

fortsättning följer