• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Judiskt inflytande (2)

ji-boken

I denna andra bloggtext utifrån Kevin MacDonalds bok
”Att förstå det judiska inflytandet” ska jag främst fokusera på:

• Situationen i USA

netcongresspal
Det är ett nu ovedersägligt faktum, att i USA finns judiska lobbygrupper med ett otroligt starkt inflytande. Detta blev helt uppenbart våren 2011, när Israels premiärminister talade inför USA-kongressen. Han lade ut texten om hur hela Västbanken tillhör och ska fortsätta tillhöra Israel, varpå det blev 29 stående ovationer, som i den mest totalitära diktatur.
A
I USA blir ingen kongressledamot omvald efter att ha ådragit sig missnöje från AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee) eller liknande judiska lobbygrupper. Utifrån den insikten uppträder ”de folkvalda”, lydigt applåderande som på beställning.

MacDonald citerar presidentkandidaten Adlai Stevenson:

”Det finns en med skrämseltaktik arbetande aktivistisk minoritet av amerikanska judar som stöder den israeliska regeringens beslut, vare sig dessa är riktiga eller felaktiga. De gör detta mycket högröstat och mycket aggressivt, varvid de skrämmer andra, så att det blir deras röst – trots att det är en minoritet – som hörs i den amerikanska politiken. Men den är ändå mycket mer högljudd i Förenta staterna än i Israel. Med andra ord har man en mycket starkare, mycket mer högröstad avvikande åsikt i Israel än inom det judiska samfundet i Förenta staterna. Israels premiärminister har ett långt större inflytande över den amerikanska utrikespolitiken i Mellanöstern än allmänt sett över sin egen regering.

Det judiska inflytandet har framförallt haft betydelse för den amerikanska

a) mellanösternpolitiken

b) invandringspolitiken

iuflagga
MacDonald:
”…de har varit drivande krafter i den kulturella och etniska revolution som inleddes i Förenta staterna efter 1965 och vari förordandet av icke-vit massinvandring till europeiska och av européer befolkade länder ingått.”

massinvandring
Vi invandringskritiker har ju kunnat notera, hur samma utveckling sker samtidigt i de flesta västländer: massinvandring och mångkultur. Någonstans verkar det finnas en gemensam ”styrhytt”.

Tj‰rnˆ1659 Har Kevin MacDonald här kommit denna styrhytt på spåren? Hans tes får ju stöd genom vad såväl den judiska lobbyisten Barbara Spectre som rabbinen Baruch Efrati har sagt – högt och tydligt.

muslimer
”…lika klandervärt att utestänga muslimer från att invandra till Amerika som att vilja utestänga katoliker eller judar.”

”När judar så lägger ihop föreställningen att ‘alla sociala fördomar och utestänganden potentiellt leder till Auschwitz’ med föreställningen att ‘all fördomsfullhet är odelbar’, måste de draga slutsatsen att vartenda utestängande av varenda grupp, oavsett hur främmande den kan vara för värdsamhället, är ett potentiellt Auschwitz.

Här har vi det alltså. Vi har nått in till själva kärnan i den judiska övertygelse som får judar att oförtrutet trycka på för massinvandring, även massinvandring av deras värsta dödsfiender. Enligt judars tänkesätt är det lika illa att utestänga judehatande muslimer från Amerika som att bereda vägen för en ny judisk Förintelse.”

”I den samtida världen är det organiserade amerikansk-judiska lobbygrupper och djupt engagerade judar inom Bush-administrationen och massmedierna, som ligger bakom den amerikanska proisraeliska utrikespolitiken, som leder till ett krig mot praktiskt taget hela arabvärlden.”

Paradoxalt kan synas, att verka för en sådan massinvandring av inte minst araber i kombination med denna arabfientliga utrikespolitik.

Paradoxalt blir det naturligtvis också genom att det i olika västländer blir en otryggare miljö  för judar genom islamiseringen.  Men här finns alltså en överordnad agenda, av samhällsomvandling.

aipac_rules

Hur gick det till att judiska grupper erövrade denna maktposition i USA, och därmed hela världen?

MacDonald:
”…är judar etnocentriska och kan samarbeta i väl organiserade, sammanhållna och effektiva grupper.”

I korthet handlar det om hög intelligens, långsiktigt arbete och stark gruppsammanhållning. Samt tillgång till enorma ekonomiska resurser.

När Björn Rosengren som svensk näringsminister såg till att slussa över 85 miljoner kronor av svenska skattemedel till Goldman Sachs var det bara som fickpengar i det större sammanhanget.

rosenguld
MacDonald:
”Gott och väl en tredjedel av alla amerikanska mångmiljonärer är judar.”

”År 1996 fanns det ungefär 300 rikstäckande judiska organisationer i Förenta staterna, och de hade en sammanlagd budget, som kan uppskattas till omkring 6 miljarder dollar – en större summa än bruttonationalprodukten för hälften av Förenta nationernas medlemsstater.”

goldman MacDonald:

”Viktig är även den höga intelligensen, som innefattar intelligensens användbarhet för att nå rikedom, framträdande positioner i medierna, framgång i den akademiska världen och på den juridiska banan. ”

intelligensen

”Den stora majoriteten av judarna i Förenta staterna är aschkenazijudar. Detta är en mycket intelligent grupp, med en genomsnittlig IQ på cirka 115 och en verbal IQ, som ligger avsevärt högre. Eftersom verbal IQ är den bästa förutsägaren av framgång i yrkeslivet och rörlighet uppåt i samtida samhällen, förvånar det inte att judar är en elitgrupp i Förenta staterna.”

obama-aipac

fortsättning följer