• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Folkets väl


Fortsatt genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti.

Punkt 3.

Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Utvecklat:

Mycket i det svenska samhället kan förbättras idag och därför är det oerhört viktigt att den politik som drivs gör det med tanken på vad som är det mest gynnsamma beslutet för svenskarna. Inte en krona av våra skattemedel skall slussas utomlands, till främmande etniska intressen, så länge det finns pensionärer och andra behövande i Sverige som inte får den vård de behöver på grund av att samhället ”inte har råd”.

Min kommentar:

Denna hållning kan jag bara dela: svenska skattemedel ska först gå till att täcka behov i Sverige, hos utsatta grupper av svenskar och till att utveckla vår ekonomi!


Punkt 4.

Sverige skall styras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt: Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar svenskarna. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar, och dess uppgift skall alltid vara att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom. Det styrande systemets ledord skall vara förbättring, utveckling och hela folkets väl.

Utvecklat:

Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig allt mer då dagens statsskick bygger på ansvarslöshet, egoism och folksplittring, vilket har möjliggjort inflytande för allehanda särintressen på bekostnad av allmänhetens dito. Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige.

Min kommentar:

För närvarande kännetecknas inte vårt  system av folkligt inflytande, det kännetecknas av motsatsen, och där ligger problemets kärna Det finns ett samband mellan inflytande och vems intressen den förda politiken gagnar.

Klart är att vårt nuvarande parlamentariska system har kört in i en återvändsgränd.

Anne-Marie Pålsson har pekat på partiernas toppstyrning och kidnappningen av riksdagen som ett problem. Denna toppstyrning möjliggörs genom auktoritär mentalitet och brist på medlemsaktivitet inom partierna.

Ledamotskap av riksdagen måste återgå till vad det en gång var: ett förtroendeuppdrag. Politikers groteskt tilltagna materiella förmåner måste upphöra.

Målinriktningen att politiska företrädare och myndighetspersoner ska tjäna folket och att hela folkets väl ska eftersträvas är helt riktig.


Punkt 7.

Åsikts- och yttrandefrihet: Alla frågor skall vara fria att diskutera i Sverige, forskningen skall vara fri och inskränkning av den personliga integriteten genom statlig övervakning av icke-kriminella medborgare skall ej tillåtas.

Utvecklat:

Yttrandefrihet är en förutsättning för ett fritt och framåtskridande politiskt klimat. Yttrandefriheten skall däremot inte blandas samman med frihet att förtala individer, avslöja statshemligheter eller fara med osanning. Yttrandefrihet behövs för att ett land skall kunna utvecklas. Religionsfriheten är även den en viktig del av åsikts- och yttrandefriheten. Religiösa frågor är privata angelägenheter och Svenskarnas parti är opartisk vad gäller alla politiskt irrelevanta, specifikt religiösa frågor.

Forskning i Sverige skall vara fri och ingen skall kunna avskedas eller på annat sätt belastas från statens sida till följd av forskning enligt vedertagna vetenskapliga metoder oavsett forskningsområde eller resultat. Generell övervakning av medborgarna skall inte tillåtas utan den personliga integriteten och friheten skall sättas högt.

Min kommentar:

Också här kan jag instämma. Yttrandefrihet måste finnas även för meningsmotståndare, annars finns den inte.

Vissa medborgare räds ej övervakning, då de känner sig ha ”rent mjöl i påsen”. Problem uppstår dock om övervakarna inte har ”rent mjöl i påsen”.


Punkt 5.

Sverige skall ha ett faktiskt självstyre: Gärna samarbeten med andra länder men inga avtal som innebär att överstatlighet accepteras.

Utvecklat:

Sverige skall vara ett fritt land med total suveränitet såväl militärt som ekonomiskt. Vi ser gärna fortsättningsvis att handelsavtal och andra samarbeten fria nationer emellan ingås i samförstånd och på för samtliga parter gynnsamma villkor. En mer självständig ekonomi måste samtidigt understödjas och ett svenskt privat företagande aktivt uppmuntras för att stärka Sverige och i största mån minska internationellt inflytande över den svenska ekonomin. Sverige skall förbli ekonomiskt stabilt även när andra ekonomier lider problem globalt.

Vi kan inte heller överge vår suveränitet genom att ingå i förbund eller organisationer som tillåter ett överstatligt styre vilket innebär att rådande medlemskap i sådana förbund eller organisationer måste omprövas för att skapa ett samarbete som är gynnsamt för Sverige samtidigt som vi behåller vårt självstyre.

Min kommentar:

Mycket bra! Konkret måste detta betyda:

• att Sverige lämnar Bryssel och i stället med EU har en sådan relation som Norge har, dvs att handeln finns kvar, men att rösträtten – som idag i praktiken ändå är nästintill obefintlig – försvinner.

• att Sverige avvecklar sitt samarbete med NATO.

• att Sverige klarar självförsörjning vad gäller livsmedel.