• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

 • Annonser

Svart eller vitt?


Som ingång till min genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti, låt mig citera Tage Erlander från 1965, refererande till raskravaller i USA:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Låt mig också utgå från den tidigare bloggtexten ”Nytt folk”. Klart är ju att makthavarna har en agenda, där svart är bättre än vitt och där svenska folket ska bytas ut.

Drygt 1% av Sveriges befolkning är nu afrikaner. Som BGF-sidan ”Projektet” påvisar försöker man ”bättra på” detta genom en målinriktad propaganda, där det i reklamen framställs som att närmare hälften av Sveriges befolkning har mörk hudfärg.

Dessutom finns en slagsida i TV:s barn- och ungdomsprogram, och även andra media: när några ska få uttala sig om något väljs vanligen barn med invandrarbakgrund. Mot detta reagerade vid ett tillfälle en kvinnlig moderatpolitiker i Södertälje. Hon saknade ”lintottar” i lokaltidningen, varpå hennes partiledning gick i taket.

Att tycka som hon var ”rasistiskt” och helt otillständigt, medan makthavarnas agenda var motsatsen.

MIN UTGÅNGSPUNKT är att det inte kan vara moraliskt sämre att verka för ett Sverige – som varit fallet genom seklerna – bestående av invånare med vit hudfärg än invånare med svart hudfärg.

Det finns redan en agenda med biologisk innebörd i en bestämd riktning.  Vi måste vara i vår fulla rätt att förkasta denna, och istället arbeta för en agenda i motsatt riktning!

Oavsett vilken av dessa två agendor vi väljer blir det viktigt att verka för en fredlig samhällsutveckling, där individer inte råkar illa ut.


Över till de första punkterna i SvP-programmet:

”Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen”, säger punkt 3,

”Sverige skall styras av svenskarna”, säger punkt 2, preciserat som att ”Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället”.

Denna punkt 2 vidareutvecklas:

Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. Detta i synnerhet i så viktiga sammanhang som de som har en betydande påverkan på vårt folks utveckling och samhällsbyggnad. Därför skall endast svenska medborgare tillåtas inneha positioner motsvarande dem i de tre statsmakterna riksdag, regering och massmedia. Inga icke-svenskar skall tillåtas att inifrån Sverige sitta på så betydande poster att de kan propagera utifrån en främmande etnisk lojalitet. Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana.”

Som ”svensk” definierar SvP den som har svenskt medborgarskap – vilket ställer i fokus kriterierna för att bevilja svenska medborgarskap. Om detta handlar punkt 1:

”Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

Denna punkt vidareutvecklas på följande sätt:

”Det svenska folkets yttersta intresse är dess fortlevnad.  Vårt folk, de etniska svenskarna, har i många generationer byggt Sverige med blod, svett och tårar. Våra förfäder har försvarat landet med sina liv för att kunna överlämna ett svenskt Sverige till sina barn. Nu är det vår tur att skapa ett Sverige där våra barn kan växa upp i trygghet och där svenskarna styr över sitt eget öde. Sverige behöver vara svenskt för att svenskarna skall kunna skapa sin egen kultur, sina egna seder och bruk samt fritt kunna välja vilka influenser som skall påverka eller berika Sverige från andra delar av världen.

För alla folks långsiktiga överlevnad krävs ett eget etniskt homogent livsrum, då det är ett generellt kriterium för överlevnad varför det knappast är något anmärkningsvärt att även svenskarna värnar sin egna fortlevnad. Svenskarnas parti förespråkar därför en avveckling av den mångkultur som genomsyrar dagens samhälle och som otvivelaktigt leder såväl svenskarna som det svenska samhället i fördärvet. Detta innebär att endast personer som är genetiskt lika svenskarna skall kunna få medborgarskap i Sverige för att kunna tas upp av samhället och bli en del av den svenska identiteten.


I Nationell Idag nr 24/2012 intervjuades Daniel Höglund, partiledare för SvP:

NI: – Vad anser du krävs för att man ska räknas som svensk?

DH: – Alla som föds i Sverige är givetvis inte svenskar, lika litet som att alla som föds i Kina nödvändigtvis är kineser, och det är Zlatan ett tydligt exempel på.

Utifrån punkt 1 i programmet frågar NI:‘Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.’ Kan t ex bulgarer, slaver, rumäner eller greker bli medborgare, enligt era kriterier?”

DH: – Vi är tydliga i vårt program för att andemeningen inte ska kunna korrumperas på samma sätt som i SD:s program, där det länge stått att de arbetar för ett etniskt homogent Sverige och nu förnekar att etnicitet även har med biologiska faktorer att göra. På grund av att det i många europeiska länder finns en stor variation där en del människor tillhör samma folkslag som svenskarna, medan andra inte gör det, så är det kortaste svaret att vi anser att ett medborgarskap ska baseras bland annat på biologiskt, men inte geografiskt, ursprung.

En människa som biologiskt tillhör samma folkslag som svenskarna, men bott hela sitt liv i t ex Bulgarien, Grekland eller Afrika för den delen, ska alltså kunna bli svensk, medan en person som tillhör ett annat folkslag, oavsett var personen tidigare bott, inte ska kunna vara svensk medborgare.

Biologiska kriterier ska alltså gälla för att kunna få svenskt medborgarskap. Hur ska det fungera i praktiken – hur fastställer man tillhörighet till den ena eller andra gruppen? Hur ska gränsdragningar göras?

Hur göra med fjärrinvandrade som redan fått svenska medborgarskap?
Ska barn till fjärrinvandrade, boende i Sverige, betraktas  som svenskar?

Bortsett från detta saknar jag YTTERLIGARE KRITERIER för beviljande av naturalisering:

viss tids boende i Sverige (10-12 år?)

kunskaper i svenska språket

kunskaper om svensk historia och kultur,  eventuellt kompletterad med IQ-test.

anslutning till vissa normer, (t ex om kvinnors rätt, om religionsfrihet samt yttrandefrihet)

självförsörjning

  sträng vandelsprövning (både regel och tillämpning)

inga dubbla medborgarskap!


Viktigast, och lättare genomförbart, är att påtagligt MINIMERA FORTSATT FJÄRRINVANDRING till Sverige.

Utan nya PUT i Sverige blir färre svenska medborgarskap aktuella.

– Asylinvandringen kan nedbringas radikalt genom att uppvisande av id-handlingar krävs för att en ansökan överhuvudtaget ska behandlas (som en gång s-regeringen med Maj-Lis Lööw som invandringsminister var inne på).

– Anhöriginvandringen kan också nedbringas radikalt, genom DNA-tester och åtgärder mot kusingiften, skenäktenskap o.dyl.

– Arbetskraftsinvandringen kan inskränkas genom krav på spetskompetens och kontroller mot missbruk.

– Invandringstrycket i allmänhet kan lättas genom mindre av pengaregn över nyanlända utlänningar.

En annan fråga kan bli: vilka maktpositioner ska förutsätta svenskt medborgarskap?
– statssekreterare?
– domare?
– diplomater?
– generaldirektörer?
– tidningsredaktörer?
– programledare i TV?

(Fortsättning följer)

Annonser

55 svar

 1. Sverige skall självklart styras av vita, etniska svenskar. INTE av invandrarna!!! Snart finns ingen plats för oss riktiga svenskar!! Mer än lovligt trött på allt detta dalt med invandrare. DE vill ju inte ta seden dit de kommer. Och… Sverige har alltid haft vit befolkning och så skall det förbli. Bevara Sverige Svenskt, tack!!
  Tack för en ypperligt bra blogg!

 2. Finns en hel del frågor här som är väl värda att diskutera. Faktum är att alla stora bolag i Sverige sedan länge är multinationella, och dom stora ägarna är amerikanska pensionsfonder. Styrelserna i dessa multinationella företagen tillsätts inte längre utav enbart rasrena svenskar utan av ägarna. Styrelsen utser VD och det behöver inte vara en rasren svensk, utan den som anses vara den mest kompetenta företagaren att leda företaget. Visserligen har Wallenbergarna en viss makt genom uppdelningen i A och B aktier, men hur länge håller det med att man kan kontrollera ett bolag med bara 5% av kapitalet. I framtiden, som ligger mycket nära kanske det fodras 20-25%.

 3. Det är alldeles utmärkt att Jan Milld ställer alla dessa frågor. Låt mig här beröra en del av frågorna till att börja med.

  ”Biologiska kriterier ska alltså gälla för att kunna få svenskt medborgarskap. Hur ska det fungera i praktiken – hur fastställer man tillhörighet till den ena eller andra gruppen? Hur ska gränsdragningar göras?
  Hur göra med fjärrinvandrade som redan fått svenska medborgarskap?
  Ska barn till fjärrinvandrade, boende i Sverige, betraktas som svenskar”?

  Mina personliga åsikter är på ett ungefär såhär:

  De biologiska kriterierna bör främst baseras på hur en människa ser ut och har för redovisad härkomst. Flera samverkande faktorer bör kunna bevisa en ungefärlig västerländsk, europeisk tillhörighet.

  När det gäller fjärrinvandrares medborgarskap så är dessa intyg inte legitimt seriösa under demokraturens envälde och ligger inte alls i svenskarnas intresse då de har delats ut likt konfetti utan krav på kvalitet, förpliktelser eller motprestationer.

  Barn eller barnbarn osv till fjärrinvandrarna är och förblir etniska främlingar med egna, oftast intakta hemländer, med egen hemspråksundervisning och med egna gator enligt egna utsagor i egna områden där polis och brandkår blir utsatta för stenkastning mm.
  Det är kolonisatörer och inga invandrare i traditionell mening.

  • Tack för dina synpunkter, Jörgen.

   Delar din syn på utdelade svenska pass och medborgarskap – det väger nu fjäderlätt.

   Och stenkastarna visar genom sitt handlande att de inte känner sig hemma i Sverige.

 4. Till att börja med kan man väl se till att alla de asylanter med anhöriga som fått medborgarskap och PUT börjar sändas hem igen. Det är ju inte meningen att värdlandet ska tvingas göra dem till permanenta medlemmar av ”stammen”.

  • Det bör vara inriktningen. Få asylanter har idag skyddsbehov, de flesta är inte längre flyktingar – då ska de återvända hem igen. Helt i linje med andemeningen i Genevekonventionen.

 5. Det är inget fel på att ha de åsikter som omfattar den synsätt som beskrivs av SvP, det kan man ha som enskild individ. Men eftersom så många anför andra skäl till varför de vill stoppa eller begränsa invandringen, ekonomiska, kulturella, principiella osv så låser sig SvP vid vad en liten minoritet av invandringskritikerna tycker och utesluter då i praktiken alla andra som vill minska eller stoppa invandringen av en hel rad andra orsaker. SvP kommer därför att sitta fast med sin snäva hållning och omöjliggöra en framgång av större slag. Jan Millds resonemang om att det behövs även ett tydligare alternativ är rätt tänkt. När ett parti som SD passerar 10 % finns det utrymme för det. Två invandringskritiska partier i riksdagen är ingen omöjlighet. Däremot ställer jag mig undrande till hur ett parti som fortfarande inte klivit in på den kommunalpolitiska arenan (bortsett från ett par mandat) väljer att sätta upp så snäva gränser för sin politik. Det hindrar bara fler från att vilja ansluta sig och därmed hämmas den egna politiska utvecklingen. Att värva enbart redan frälsta leder inte till de framgångar att parti behöver för att nå riksdagen. Att använda biologiska argument för att vinna väljare går knappast hem hos andra än en liten minoritet och om partiets sedan inte ens strävar efter att införa eller förbättra demokratin så är det nog andra alternativ man bör leta efter. SvP kan vara radikala utan att blanda in genetik. Men om Jan Millds analyser når fram och en mer verklighetsanpassad politik införs av SvP så finns en liten chans att de kan växa till 1 % om de sköter sina kort väl. Men jag tvivlar och har skäl att tvivla, även om jag också skulle glädjas åt att de gick framåt, dock under förutsättning att deras politik är anständigt och inte lika eftergiven som SD:s. Det finns dock mycket som talar emot SvP. inte minst värvningen av folk från renodlade nazistgrupper, så den uppenbara kopplingen till det som man säger sig ha lämnat finn ändå kvar. Jag tror mer på ett helt nytt fräscht politiskt alternativ,men det lyser än så länge med sin frånvaro. Så länge det gör det har SvP och ND monopol på att vara lite mer radikala än SD. Men deras litenhet säger också något om deras attraktionskraft. Den är hittills obetydlig.

  • Håller delvis med i analysen. Det finns dock inte plats för två invandringskritiska partier i riksdagen, även om så SD skulle få 25% av rösterna. I övriga europeiska parlament ser det lika dant ut. Endast ett parti kan företräda den invandringskritiska delen av befolkningen. Teorin om den vänlige pådrivaren tror jag inte på, VpK/SAP är ett exempel inom socialismen.

   SvP och ND bör snarast upplösas då dessa två partier utgör ett bekymmer och ett hinder för den invandringskritiska och nationalistiska diskursen.

   De svenska etniska nationalisterna har sedan nazismen (tack och lov) utrotades i Europa 1945, försökt vinna mark och de har inte kommit ett steg längre än några få platser i kommunalfullmäktige. SD däremot (förhoppningsvis) försöker att bli än mer liberala för att bli en del av ett nytt etablissemang, där medborgarskap definieras utifrån kultur, operationaliserat till värden, snarare än etnicitet (ras). På så sätt värnar SD om en civilisation av gemensamma värden, snarare än nihilistisk darwinism och etnisk separatism – och det mina vänner är ett framgångsrecept och den historielösa etniska nationella rörelsen till ett misslyckande.

   Är inte den svenska nationalistiska rörelsen ett skämt så säg?

   • Jo det finns plats för två invandringskritiska partier. Det har erfarenheterna från Central- och Sydeuropa visat. Det har hänt flera gånger att medlemmar i svagt invandringskritiska partier har brutit sig ur och bildat nya mer invandringskritiska partier (Österrike är ett bra exempel). Nästan varje gång har det mer invandringskritiska partiet sedan blivit starkare än det svagt invandringskritiska partiet. SD håller nu på att bli svaga (under Åkessons ”nolltolerans” rena åtlöjet). Det viktiga är de invandringskritiska blir i majoritet oavsett om de är ett eller två partier. Det är något väsentligt som du har missat när du inbillar dig att etnonationalister är nazister. Sverige har i praktiken varit ett etnonationalistiskt land i alla tider fram till ca 1975 och det är etnonationalismen som är det naturliga tillståndet för europas nationalstater fram till den tiden när den började luckras upp. Den har inget med nazismen att göra, mer än att nazisterna i Tyskland sög upp alla slags grupper i sin rörelse från vänster till höger, från konservativa till socialister. Att ens blanda in nazister i sammanhanget tjänar inget till eftersom nazismen är politisk död och de som är nazister idag är subkulturella element (ofta kriminella) som är så dumma att de tror att nazismen kan återuppstå. Visst SD är bra men räcker inte till och det är därför det behövs ett politiskt komplement som är radikalare och inte så rädda för att tala klarspråk.

  • Staffan, du anser att man som enskild kan ha de åsikter som SvP har. Men eftersom många ännu inte omfattar den biologiska/etniska betydelsen så menar du att den inte bör propageras av taktiska skäl. Jag vill inte på något vis ifrågasätta ditt ärliga uppsåt men däremot ditt resonemang.

   Den etniska frågan och kunskapen därom utgör den primära motivationen för svensk nationalism. Just det faktum att det svenska folket existerar, trängs undan och succesivt decimeras till en kommande försvinnande minoritet är själva grunden för vår kamp.

   Allt annat är beroende av denna fråga. Den svenska kulturen kan aldrig försvaras om inte den svenska etniciteten försvaras. Vår kultur kan endast bäras fram av svenskar. Vår ekonomi kan aldrig försvaras om den inte är just är vårt lands, svenskarnas lands, ekonomi vi talar om.

   Det är i högsta grad det svenska egenvärdet som ska betonas! Det är den svenska, etniska, rätten till den egna jorden och den egna, suveräna existensen fri från utländskt inkräktande som ska framföras.

   Denna kärnfråga kan verkligen motivera och mobilisera vårt folk som ingenting annat. Med denna princip som en levande politisk murbräcka kan all övrig politik motiveras.

   Utan denna princip finns endast identitetslösa statsfrågor kvar som då blir till allmänna problem på ett landområde som fortfarande kallas Sverige och som profillöst berör alla innevånare utan urskiljning. Det är där sd har hamnat idag och vi kan se hur snabbt politiken degenererats till ”öppen svenskhet” och allmänt urvattnad taktikpolitik.

   För andra folk är det oftast en självklarhet att vara stolt över sin ras, sitt folk och sin egen historia.

   Vi svenskar ska inte idka självförnekelse och egencensur utan tvärtom föra fram vårt folks egenvärde och moraliska rätt till Sverige i alla avseenden.

   Det innebär faktiskt, hör och häpna, en slags sekterism av värsta slag att inte ta fram just detta i ljuset. Hur vi sen på bästa sätt utformar denna politik är en annan sak som kräver sin speciella finslipning.

   • Ja, ja. Jag är också helt medveten om att den frågan är viktig, att de etniska svenskarna har rätt till sin existens och till sitt land är självklart, men det kan man förklara med andra argument än att använda sig av genetik (något som inte ens nazisterna använde sig av). Man når samma mål genom att hävda att Sverige är svenskarnas land och att man ska stoppa invandringen i första hand från mena-länder. Om man dessutom skapar en bra politik som ökar den svenska nativiteten så kan man vända utvecklingen. Först när man uppnår ett mål kan man går vidare till nästa mål. Att tro att man kan använda genetik som politisk plattform och med det vinna inträde i riksdagen eller en politisk majoritet där är mer än lovligt naivt. Då vet man ju inte hur vanliga människor fungerar. Om man inte har förmåga att tillämpa en viss diplomati eller intellektuellt finess utan måste hänvisa till genetik så är man en dålig politiker. Det är ju bara att framhålla att invandringen har gått överstyr, att den måste stoppas och att alla som bluffat sig in landet ska resa hem. Vinner man framgångar på det kan man sedan gå vidare om Sverige inte redan är helt förlorat, vilket det kan bli om man för så konstiga resonemang att man avskräcker invandringskritiker för att gå med. Om man är politiker måste man fatta att den genomsnittlige väljaren inte bryr sig politik, han vill leva i ett tryggt land och ha ett jobb etc. Det räcker med att erbjuda det så kan man vinna stora framgångar. Men om man vill försöka vinna välja med ett program som bara attraherar max 0,5 % av befolkningen så måste man ändra på något. Det finns ingen motsägelse i att vilja ha ett svenskt Sverige och anpassa politiken till ett klimat som gör det möjligt att vinna framgångar och inte bara drömma om något som inte är möjligt att uppnå om man låser sig vid genetiska eller biologiska frågor när det handlar om något så enkelt som att stoppa invandring från vissa länder, att inleda repatriering av i första hand mena-folk och sedan flertalet icke-vita. Att börja dra genetiska gränser där gränserna är svårtydda blir bar löjligt. Politik är mycket enklare att försvara än genetik som de flesta inte ens kan förstå och därför ännu mindre försvara. Det handlar om attitydförändringar och överlevnad, men inte om genetik utan om politik.

 6. SvP har fört fram olika anledningar till varför invandringen är skadlig, inte endast angett etniciteten som skäl. Dock är det en underlig utgångspunkt, att om bara pengar fanns, eller om det gick att tvångsassimilera folk, så skulle det mångetniska samhället inte vara en så dum idé. Sverige ska inte bara vara en allmän arbetsplats, eller företag, öppet för den som är redo att jobba och betala skatt. Bara för att man kan ”bidra till samhället” och ”sköta sig” är inte skäl till att få ett medborgarskap.
  Den etniska aspekten är den mest grundläggande och avgörande. Det tyckte jag även på den tiden jag var ”antirasist”, utan att jag visste om det. Munnen sade en sak, men när det var dags att flytta och jag letade efter ny bostad var områden med många invandrare uteslutna som alternativ. Jag reflekterade inte över detta, jag ifrågasatte det överhuvudtaget inte. Och detsamma gäller de allra flesta, vågar jag påstå. Undersökningar från olika svenska städer visar hur endast några få procent främlingar i området får svenskar att flytta därifrån. Ullenhag kommer inte att vilja ha sitt kontor i Rinkeby mer än en vecka, inte ens om SD får fria händer och lyckas mass-assimilera främlingarna. Om bara fler svenskar vaknar upp och slutar ljuga för sig själva och varandra kommer denna fråga succesivt bli mindre tabubelagd. Vi har blivit hjärntvättade under årtionden, men se bara hur snabbt det ändå lossnat de senaste åren.

 7. Jag anser även att de flesta medborgarskap skall dras in vilket nuvarande grundlag inte tillåter. Anser även att alla ointegrerbara rasfrämlingar skall repatrieras tillbaka till sina hemländer utan undantag. Att det senare inte kommer bli problemtfritt är väl antagligen att ta i i underkant. Dom kommer försöka klamra sig fast i Sverige med näbbar och klor. Dom kommer överklaga in absurdum men även använda våld för att avskräcka oss. Det gäller då att inte backa och fega ur. Det kommer sannolikt att behövas ett hårdhänt behandlande av dom som skall utvisas ur landet för all framtid. Men detta kommer vara nödvändigt för vår överlevnad som nation och folk. Ty vad är alternativet? Jo att vi blir ett rasblandat mörkare folk med helt ny kultur. Än mycket sämre sådan bör man kanske tillägga.

 8. Staffan, jag vill främst bemöta dig när det gäller dessa dina slutsatser:

  ”Att tro att man kan använda genetik som politisk plattform och med det vinna inträde i riksdagen eller en politisk majoritet där är mer än lovligt naivt. Då vet man ju inte hur vanliga människor fungerar. Om man inte har förmåga att tillämpa en viss diplomati eller intellektuellt finess utan måste hänvisa till genetik så är man en dålig politiker. Det är ju bara att framhålla att invandringen har gått överstyr, att den måste stoppas och att alla som bluffat sig in landet ska resa hem.”

  Mitt svar är att genetik är en vetenskap som inte alls bör förnekas i politiska sammanhang. För folkslag som nu hotas av fysisk utrotning med sofistikerade medel är kunskaperna därom av synnerligen stor vikt.

  Men du tenderar att i viss mån vulgarisera diskussionen genom att påstå att det är en slags intellektuell brist att ”man måste hänvisa till genetik”.
  Du menar att man då inte vet hur ”vanliga människor” fungerar osv.

  Jag vet hur ”vanliga människor” fortfarande mestadels fungerar, det kan jag lova dig. Jag vet också att det börjar koka över nu. Svenskarnas huvuddel ser fortfarande främst till sk dagsfrågor och de närliggande behoven. De röstar efter vad de tror sig tjäna mest på just inför det aktuella valet. De vill vara bekväma och litar på andra mer än på sig själva. De hoppas att saker och ting ska ordna sig. De är fördummade av flera årtiondens envetna falska propaganda och de är fångade i konsumtionssamhällets smala synfält. Men en positiv förändring är definitivt nu på gång.

  När massinvandringen började ta fart för flera årtionden sedan myntades begreppet ”svartskalle” som stod för en svensk reaktion mot annorlunda folkslag.
  Det var helt klart en genetisk/etnisk observation från ”vanliga” svenskar och således en naturlig folklig reaktion mot en synbar etnisk förändring och det behövdes inget nationellt parti som inspirationskälla för det omdömet.

  Så underskatta inte ”vanliga människor” för vi som är nationalister är vanliga människor från olika samhällsskikt som undan för undan kommit till insikt om vad nationalismen handlar om. Vi har inte kommit från Mars!

  Slutligen ställer du genetik i motsattsförhållande till politik vilket är lite märkligt då Sverige av idag verkligen uppvisar en skrämmande etnisk främlingsinvasion som alltså fler och fler svenskar nu börjar se som ett verkligt hot på många sätt. När gatorna mörknar alltmer fattar allt fler svenskar vad det handlar om.

  Svenskarna behöver åter känna sitt egenvärde, sin stolthet och självbevarelsedrift som det unika folk vi är!

  Och som moraliskt edsvurna vittnen till det politiska händelseförloppet ska vi säga sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen!

  Utifrån detta kan vi diskutera den konkreta utformningen av en allt mer utvecklad politik men ingenting bör sopas under mattan av taktiska skäl som får konsekvensen att vi fördummar istället för att fördjupa.

  • Väl talat! Jag tror det i mångt och mycket handlar om att visa vägen för svenskarna, att peka på och understryka saker som fullständigt gömts undan och blivit tabubelagda – att erbjuda en verklighetsförankring.
   Jag tror inte alls det behöver vara så svårt. SD:s framgångar har väldigt snabbt förändrat läget, vissa synsätt har blivit mer normaliserade och folk vågar nu sympatisera med det partiet, man vågar lägga sig på deras ”nivå”, och det känns förmodligen väldigt befriande. Folk har blivit uppmjukade, och är nu redo för att gräva vidare i sin ”invandringskritik”, bara några anger riktningen.

  • Jörgen. Man ska inte blanda ihop vetenskap med politik på det sättet. Visst ska politiker ta hänsyn till vetenskapliga landvinningar, men det är inte alltid man kan göra politik av dem och det är inte alltid det är lyckat att gör det eftersom det är lätt att dra fel slutsatser av forskningsresultat.

   Du skriver:

   ”För folkslag som nu hotas av fysisk utrotning med sofistikerade medel är kunskaperna därom av synnerligen stor vikt.”

   Det råder ingen brist på kunskap om genetik, däremot är forskningen om den under pågående och således finns inga slutgiltiga slutsatser man man kan överföra till ett partipolitisk program. Att förklara att svenskarna är utsatta för fysisk förintelse behöver man ingen genetiker för att förklara, det räcker med ögon, öron och slutledningsförmåga. Jag utgår från att du inte med genetikens hjälp av har för avsikt att förklara det heller. Var går i så fall den genetiska gränsen? Det blir absurt. Det räcker med andra faktorer och markörer för att upplysa eller förklara. De som inte vill se att vi hotas kommer inte att bli fler om du drar upp genetiska gränser mellan folk och individer när det räcker med att skapa en politik som uppnår det politiska syfte som de flesta av oss vill uppnå, att rädda Sverige.

   Jag vulgariserar ingen diskussion utan förklarar att om man inte kan övertyga människor med sakliga argument så kan man inte göra det med genetiska argument heller. De riskerar snarare att bli kontraproduktiva eftersom de flesta människor skiter våra genuppsättningar, men bryr som om vad de ser och hör och hur deras sinnen påverkas av det. Jovisst kan man säga att ord som ”blatte” och ”svartskalle” indikerar individer som är främmande, men är just det jag säger att med ögon och öron och våra sinnen kan vi definiera saker mycket bättre eftersom vi kan relatera till en verklighet. Att dra in genetik i det sammanhanget kommer aldrig att lyckas.

   Jag har inte satt genetik i motsatsförhållande till politik, men genetik hör hemma i naturvetenskapens område, vilken politiken befinner sig långt från. Att ta intryck av forskning och ibland översätta det till politik är en sak, men att sammanblanda genetik med politik och göra genetik av invandringspolitik kommer ingen att lyckas med. Hur har ni lyckats? Sitter ni i riksdagen? Hur många tusen medlemmar har ni vunnit på det? Sverige har tagit emot två miljoner invandrare på 30 år, hur syns det i SvP medlemsstatistik? Vad är vinsten med att dra in genetik och ifrågasätta riktig demokrati när det är mer och bättre demokrati vi behöver i Sverige.

   Jag vet att Sverige är utsatt för en främlingsinvasion, det vet också många andra svenskar utan att ens ha hört ordet genetik i dessa sammanhang.

   Det som är invandringsrelaterat behöver du inte förklara för mig, jag är väl medveten om att invandringsstopp och repatriering är hörnstenar i den politik som ska rädda oss. Jag vet också var gränserna ska gå och det finns nog lika många åsikter om det som det finns invandringskritiker. Alla har sina förslag och det är alla dessa som bör värvas, inte bara de som har förläst sig på genetik och tror att det löser alla problem.

   Du har trots att SvP använder genetik i sitt program inte försökt övertyga mig med genetikens saliggörande effekt. Istället har du som de flesta andra försökt förklara något jag redan vet, att Sverige och svenskarna är hotade. Det är ingen hemlighet och det behövs inga mätinstrument för att förstå det. Det räcker med en gnutta förnuft.

   Men innan det ens är möjligt att lösa några som helst invandringspolitiska problem måste man skaffa sig politiskt inflytande. Det gör man inte genom att skrämma bort folk.

   Om SvP nu är så säkra på att de gör rätt, varför har de inte nått längre? Varför har jag inte blivit övertygad trots att jag vill stoppa invandringen och bedriva en politik som är långt radikalare än SD:s? Är det ett pedagogisk problem, ett politisk eller något annat? Jag tror det beror på att jag uppfattar bristerna som väldigt stora. Men visst kan jag ha fel, jag reserverar mig för det.

   • Staffa, du påstår nu:

    ”Jag vulgariserar ingen diskussion utan förklarar att om man inte kan övertyga människor med sakliga argument så kan man inte göra det med genetiska argument heller.”

    Helt rätt i så fall men det ena utesluter inte det andra utan kompletterar snarare en helhetsbild.
    Man kan ju därför lika väl säga att om man kan övertyga människor med sakliga argument så kan man göra det med sakliga genetiska argument också eller hur?

    Jag anser att vetenskapen om den mänskliga tillvaron och det genetiska arvet verkligen är politik i allra högsta grad. Vad är inte politik när det gäller mänskliga samhällsfrågor?

    Just det faktum att raser och folkslag skiljer sig åt både till kropp och själ är en värdefull kunskap som manar till en kollektiv självbevarelsedrift och en nödvändig folkgemenskap för en fortsatt mänsklig existens.

    Denna kunskap är ju huvudanledningen till att vårt folk bör undvika en yttre påverkan som i allt för stor utsträckning hotar vår särart och evolutionära specifika utveckling.

    Vi måste skapa en förståelse för vår säregna tillvaro och det stora värdet av vårt folks fortsatta existens. Utifrån de olika hotbilder som finns i form av främlingsinvasion, nationell och ekonomisk fångenskap och ett numera ofritt fädernesland kan vi sammanlänkade de politiska kraven till en helhet som utmanar det nuvarande lydsamhället och förordar ett nytt.

    Eftersträvar vi en mycket långsiktig (evig) svensk överlevnad i en värld med många miljarder för oss etniska främlingar så är det en absolut nödvändighet att förklara varför det är så viktigt att vi bevarar Sverige svenskt.
    Det är inte bara för att vi talar samma språk och sjunger samma visor utan främst för att vi vill behålla våra gener utan och innan för att kunna förbli just sådana vi är.

    Du frågar:

    ”Var går i så fall den genetiska gränsen? Det blir absurt. Det räcker med andra faktorer och markörer för att upplysa eller förklara. De som inte vill se att vi hotas kommer inte att bli fler om du drar upp genetiska gränser mellan folk och individer när det räcker med att skapa en politik som uppnår det politiska syfte som de flesta av oss vill uppnå, att rädda Sverige.”

    Bara genom att rädda svenskarna kan vi rädda Sverige.
    Vi kan aldrig någonsin skapa en politik som uppnår det politiska överlevnadssyftet om vi inte motiverar rörelsen med en etnisk medvetenhet och stolthet. Om vi inte gör det kommer politiken att vara ständigt utan den mest väsentlig beståndsdelen och den nödvändiga drivkraften vilket osökt leder in på det lömska spår som nu sd följer rätt in i assimileringens och integrationens politiskt korrekta fälla som de kallar ”öppen svenskhet”.

    Programmet första punkt är därför det klara ställningstagande som måste finnas med om vi ska nå våra mål och jag tror inte alls att texten är avskräckande utan egentligen snarare ganska självklar.

    Svenskar och närstående folkslag kan vara medborgare i svenskarnas land. Andra kan bo och verka temporärt i Sverige som gästarbetare, forskare, studenter eller av andra godkända skäl utan problem men varför skulle de bli medborgare?

 9. Staffan, detta kan vara av visst intresse också med tanke på vad vi samtalar om: http://www.realisten.se/2012/11/28/gyllene-gryning-far-stod-av-var-attonde-grek/

  • Jag besvarar dig här istället för ovan eftersom det inte gick. Nu är du tillbaka till att diskutera invandringspolitik och säger ”Bara genom att rädda svenskarna kan vi rädda Sverige.” Men jag är ju medveten om att det behövs en radikal politik och har framhållit att invandringstopp och repatriering är ett måste. Att ta medborgskapet från många och skicka tillbaka dem är helt ok, liksom att av etiska skäl hindra vissa svenskar från att skaffa barn. Men du fortsätter att förklara det med invandringspolitiska argument och har fortfarande inte förklarat för mig var genetiken kommer in i bilden och varför den behövs. Uppenbarligen tycks inte du heller behöva den som argument när du torgför dina åsikter (som jag är principiellt överens med sig om) eftersom du ännu inte förklarat hur genetiken behövs i för att vinna anhängare till din sak. Jag hävdar att det är kontraproduktivt att använda den i debatten, du säger att det är bra att göra det, men likväl använder du inga sådana argument ens för att försöka övertyga mig. Mina frågor till dig tidigare om hur många tusen nya medlemmar SvP vunnit på det vore det alltså relevant att få svar på för att se om det är ett vinnande koncept att använda genetik i ett politiskt program, men du besvarade dem inte. Inte heller har du förklarat SvP:s ovilja att fördjupa demokratin. Hur många tusen nya anhängare vinner man på den inställningen? Är det inte lika bra att erkänna att SvP vinner endast på att vara politiskt radikala i invandringsfrågan, men att man endast vinner marginellt eftersom i övriga frågor (demokrati och genetik) skrämmer man bort fler potentiella anhängare än man vinner. Varför SvP väljer att rekrytera folk från den mest extrema nazistorganisationen som någonsin funnits i Sverige (och som leds av en person som är dömd dömd för grova brott, vilken även många anhängare är) har jag inte heller fått svar på. Tror ni att man vinner fler sympatisörer på det?

 10. Det finns så pass mycket hat skapat mot västvärlden, och särskilt mot blonda människor, så det är nog vanskligt att vilja försöka hävda några genetiska argument för att den vägen vilja försvara vita, utan att ådra sig om möjligt ännu mer hat.

  Att alla olika folkgrupperingar som finns runt jordklotet däremot har naturliga tendenser till att vilja självidentifiera sig med dem som liknar dem själva, det är ett mer sociologiskt och psykologiskt godtagbart argument, därför att det omfattar alla människor i lika hög grad, och är därför någonting som alla kan ha förståelse för, och kunna identifiera som någonting naturligt.

  Att vita i västvärlden i det massmediala rummet under i princip hela nittonhundratalet, och särskilt vita kvinnor, har porträtterats som nervvrak, galningar, vulgära, översexuella eller onda och elaka, det är en verklighet. Dessutom har många s.k. blonderade blondiner fått figurera som om de vore just nordiska, eller särskilt svenska, fastän långt ifrån alla verkligen har varit det. Det är en image som har producerats och lanserats i det massmediala rummet, inklusive reklamindustri och rockindustri osv.

  Att många nordiska unga flickor och kvinnor har påverkats av dessa förföriska förebilder, och att hela världen har en föreställning om den svenska synden, och den svenska sexiga blondinen, genom all denna förledande propaganda, är olyckligt. Men trots all denna propaganda finns det ändå ganska många sunda och kloka, sansade och ansvarsfulla flickor och kvinnor i det verkliga och vardagliga livet, som heller inte har några vulgära livsstilar. Oftast tack vare sunda, kloka och förståndiga mödrar, mostrar, fastrar, farmödrar och mormödrar.

  Den hatiska, anklagande och aggressiva feminismen har också på sitt sätt bidragit till en förledning av många unga flickor till att helt och hållet vilja avstå från att skaffa barn, för att istället satsa på en s.k. egen karriär, med påföljd att allt färre nordbor föder många barn. Att dessutom många unga flickor drabbas av konstant prestationsstress, eller tävlingsstress, med självskadebeteenden av olika slag, t ex självsvält, eller självskärningar osv., det är också en baksida av hela den uppskruvade pressen på att unga flickor skall tävla, konkurrera och prestera, som om de vore pojkar.

  Dessutom finns det förmodligen en hel del gifter i alla möjliga sammanhang, både medicinska sammanhang, men också i maten vi äter, i vatten och i möbler, kläder och i plast, samt i amalgamet och i allt möjligt, som påverkar folkgrupper på ett hormonellt plan, och även vad gäller fetma och andra fysiska och kanske också psykiska plan. Det kan i sin tur medföra ökade svårigheter att både bilda familjer och att kunna få barn på naturliga sätt. Om dessa hormonella och andra gifter är specifikt riktade till särskilda målgrupper, det är det svårt att veta, eller att verkligen kunna bevisa, men helt osannolikt är det nog inte.

  Med tanke på mänsklighetens historia av att använda sig av förgiftningar i olika krigssammanhang så är det nog ändå inte helt otänkbart.

 11. Varför var Ian Smith Rhodesia så mycket mer fel än Waberis Sverige. Principen var ju densamma.

 12. Staffan… Staffan… nu börjar du lämna sakdebatten med ett jättesprång typ detta:

  ”Är det inte lika bra att erkänna att SvP vinner endast på att vara politiskt radikala i invandringsfrågan, men att man endast vinner marginellt eftersom i övriga frågor (demokrati och genetik) skrämmer
  man bort fler potentiella anhängare än man vinner. Varför SvP väljer att rekrytera folk från den mest extrema nazistorganisationen som någonsin funnits i Sverige (och som leds av en person som är dömd dömd för grova brott, vilken även många anhängare är) har jag inte heller fått svar på. Tror ni att man vinner fler sympatisörer på det?”

  Nu har du lyft en ny fråga innan den gamla ens hunnit slutföras angående argumentation och slutsatser. Vår utgångspunkt var ju att diskutera SvP:s första punkt i det program som nu är i färd med att utvecklas. Du har haft invändningar mot att det bland annat står inskrivet följande:

  ”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

  Du vänder dig mot den genetiska sanning som säger svenskarna att de har ett fysiologiskt och mentalt arv att förvalta och försvara. Du anser att denna vetenskap inte har med politik att göra (?) och du anser att det är en onödig deklaration som endast skrämmer bort människor.

  Jag håller verkligen inte alls med dig om det. Tillsammans med en allsidig övrig politik är det ganska lätta att få svenskar att förstå att vi svenskar verkligen är ett folk med säregna egenskaper och ärftliga kvaliteter. I de flesta svenska familjer talas det om arvsanlag och om att vissa barn ärver vissa förmågor. Det är vad du kallar ”vanligt folk” som omfattar denna kunskap så SvP understryker endast denna sanning i folkomfattning med sin programförklaring.

  Nu lyfter du som sagt en ny fråga:

  ”Är det inte lika bra att erkänna att SvP vinner endast på att vara politiskt radikala i invandringsfrågan, men att man endast vinner marginellt eftersom i övriga frågor (demokrati och genetik) skrämmer man bort fler potentiella anhängare än man vinner. Varför SvP väljer att rekrytera folk från den mest extrema nazistorganisationen som någonsin funnits i Sverige (och som leds av en person som är dömd dömd för grova brott, vilken även många anhängare är) har jag inte heller fått svar på. Tror ni att man vinner fler sympatisörer på det?”

  Jag tror att du har markant fel där Staffan!

  SvP utvecklar nu tvärtom vad du påstår en mycket bred och allsidig politik där invandrarfrågan egentligen bara är en följdverkan av den övergripande överstatliga och globala politiken som uttrycks genom EU.diktaturen och främst genom den globala finansmaffian som via sina bankirer och börshajar dominerar världsekonomin av idag.

  Du har också helt fel när du påstår att SvP specifikt skulle ”rekrytera från den mest extrema nazistorganisationen” osv. Det är ju inte alls med sanningen överensstämmande.

  SvP är en suveränt skapad rörelse utifrån just det program som diskuteras här och nu. SvP organiserar svenskar utifrån detta program och om några har en en nationalsocialistisk bakgrund och några har en marxist-leninistisk, som i mitt fall , har ingen nutida betydelse vad gäller bedömningen av partiet. Det är väl enbart positivt om svenskar kan enas i en svensk, nationell rörelse?

  Kanske har du missuppfattat denna intressanta genomgång av SvP:s program och därför uppmanar jag dig att diskutera och eventuellt debattera med programmet som utgångspunkt. Jag har ingen susning om vem du är eller vilken bakgrund du har mer än att du benämner dig som ”Staffan”. Jag frågar varken efter din politiska bakgrund eller din nuvarande politiska hemvist. Jag lyssnar till dina åsikter och bemöter det jag anser är fel.

  Det är en konkret politik kring konkreta programpunkter vi bör diskutera här men i andra sammanhang diskuterar jag gärna mer ingående dina spekulationer rörande rekryteringen till SvP.

  Om vi nu försöker slutföra den första punkten i SvP:s program så anser jag att texten inte bara är sakligt riktig utan även politiskt nödvändig. Sålunda kopplar jag samman vetenskap med politik, något som du uppenbarligen inte kan förlika dig med.

  Du anser att man ska fiska i grumligt vatten (inte säga sanningen) medan jag anser att vetenskapen om den svenska existensen ska uttalas utan smygtaktik och andra sd-liknande eftergifter.

  Vad anser du nu om den första punkten? Du anser enligt egen utsago att texten i sig är bra men att den inte bör framföras av taktiska skäl. Jag anser tvärt emot, att just vårt svenska genetiska arv är högst väsentligt att belysa och sprida kännedom om. Det är själva hjärtat och pulsen i vår kamp. Allt annat är underordnat just denna motivation och grundläggande inspirationskälla.

  Det är just denna fråga som sd idag förnekar, förtränger och förvränger till fördel för ”den öppna svenskhetens” falsarium.

  Därför är programmets första punkt principiellt och politiskt en avgörande central proklamation och viljeinriktning för det svenska folkets fortsatta existens.

 13. Visst kan vi hoppa tillbaka till frågan om genetiken, trots att du inte besvarat min fråga om hur många nya anhängare SvP fått genom att just lyfta fram genetiken som en del i programmet eller frågan om demokrati.

  Jag tror fortfarande att det är den politiska ambitionen att vara mer radikal än SD som SvP vinner (marginellt) på, inte genom att göra politik av genetiken. Gick du själv med i SvP för att genetiken var en så viktigt fråga?

  Tillbaka till ämnet då. SvP säger att ”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

  För det första är meningen väldigt diffus. Kan du själv definiera exakt vilka som tillhör ”det västerländska genetiska och kulturella arvet”. Greker, italienare, valloner, galizier, kroater, letter, albaner, makedonier? Var går gränsen?

  Nästa fråga jag vill ha kännedom om är hur ni i SvP har mätt upp vilka som genetiskt tillhör ”det västerländska genetiska och kulturella arvet”. Är det med blodprov eller någon annan metod som man fastställer det? Det måste ju fastställas med någon metod, eller hur. Ingår samerna i ”det västerländska genetiska och kulturella arvet”?

  Jag utgår att ni har fastställt exakt var gränserna går, har ni inte gjort det så har ni ingen färdig politik utan bara en grumlig idé som baserar sig på politik och inte på genetik.

  Du säger:

  ”Du vänder dig mot den genetiska sanning som säger svenskarna att de har ett fysiologiskt och mentalt arv att förvalta och försvara.”

  Jag har aldrig sagt det. Var har jag sagt det? Du feltolkar eller tillskriver mig något jag inte har sagt. Jag är ytterst medveten om att raser och folk skiljer sig åt på många sätt och att vi människor när på en uppsättning gener som gör oss både olika och lika. Vi delar gener till nästan 99 % med schimpanser och till 99,9 % med människor av annan ras. Vilka genuppsättningar är det som inte ingår i ”det västerländska genetiska och kulturella arvet”. Det bör du kunna svara på. Om du inte kan det så är det fortfarande yttre faktorer som du bedömer och inte gener. (Se min fråga ovan om var gränsen går.)

  Du säger också: ” Du anser att denna vetenskap inte har med politik att göra (?) och du anser att det är en onödig deklaration som endast skrämmer bort människor.”

  SvP får göra vilka deklarationer de vill, jag bara framför min åsikt om att jag inte tror ett ögonblick på att blanda in genetik i politiken och blir mer och mer övertygad om att SvP aldrig kommer att kunna ge klara svar som attraherar särskilt stora väljargrupper.

  Du skriver:

  ”Tillsammans med en allsidig övrig politik är det ganska lätta att få svenskar att förstå att vi svenskar verkligen är ett folk med säregna egenskaper och ärftliga kvaliteter. I de flesta svenska familjer talas det om arvsanlag och om att vissa barn ärver vissa förmågor. Det är vad du kallar ”vanligt folk” som omfattar denna kunskap så SvP understryker endast denna sanning i folkomfattning med sin programförklaring.”

  Det är väl knappt någon idag som mosätter sig arvets men vad har det med den mening som vi diskuterar nu att göra. Att styra upp en politik som bibehåller ett folks kvaliteter är hur lätt som helst utan att blanda in genetik.

  På vilket sätt kommer genetiken in i bilden? Jag vet att två efterblivna personer inte bör skaffa barn, det behövs inga mätinstrument eller blodprov för at fatta det. Jag anser också att grovt kriminella inte bör få skaffa barn. Mördare och våldtäktsmän borde fysiskt kastreras så att de aldrig kan sätta barn till värden. Afrikaner och araber kan hjälpa tillbaka till sina hemländer och en del andra folk likaså, det behövs inga blodprov eller mätinstrumet för att identifiera dem. Så jag fattar inte var genetiken kommer in i bilden. Allt är ju solklart utan genetik.

  Du har ju tagit dig tid att skriva ett långt inlägg (vilket du ska ha en eloge för) men du har ändå inte övertygad mig. Snarare tvärtom. Ingenting i ditt inlägg innehöll genetiska argument (vilka gener som inte får komma till Sverige är alltså fortfarande oklart) utan det du håller dig till en politisk argumentation.

  Jag röstade på ND 2006 (och vet att du har varit en klippa där) om du vill veta var jag står politiskt. 2010 röstade jag inte alls. Vad jag ska rösta på nästa gång om jag ens ska rösta kan jag inte ens gissa idag. Precis som du är jag kritisk till ”den öppna svenskheten” som SD lanserat, men den kan kontras med ett klargörande om att man måste vara etniskt och kulturellt besläktad med nordvästeuropéer, nordbor eller svenskar (inte européer) om man ska få flytta hit, vilket inte bör vara självklart ens då. Vi måste istället satsa på att öka vår nativitet och det kan bara göras om man förmår den bildade medelklassen som har stabila familjer att skaffa ytterligare ett eller två barn. Då vet man att befolkningens kvalitet garanteras.

  Nu har du en del frågor att besvara.

 14. Staffan: ”Precis som du är jag kritisk till ”den öppna svenskheten” som SD lanserat, men den kan kontras med ett klargörande om att man måste vara etniskt och kulturellt besläktad med nordvästeuropéer, nordbor eller svenskar (inte européer) om man ska få flytta hit, vilket inte bör vara självklart ens då. Vi måste istället satsa på att öka vår nativitet och det kan bara göras om man förmår den bildade medelklassen som har stabila familjer att skaffa ytterligare ett eller två barn. Då vet man att befolkningens kvalitet garanteras.”

  Riktigt bra skrivit Staffan! Detta med ”västerländska genetiska arvet”, ”européer” osv är diffust som du säger. Hit kan ju allt ifrån nordmän, muslimska albaner, ryssar och andra slaviska folk, svartmuskiga italienare mfl räknas in. Det är inte önskvärt med invandring från dessa delar heller. Inte bara den utomeuropeiska invandringen som borde stoppas.

  SVPs program borde bli mer tydligt på den biten och just poängtera den svenska etnicitetens betydelse. Vi kan acceptera en liten invandring från nordvästeuropeiska/germanska/nordiska länder (om ens det som du skriver), men utöver det borde det inte tillåtas, eller åtminstone extremt restriktivt.

  Mvh Per

 15. Staffan, jag väljer av praktiska skäl att kommentera på detta sätt utifrån ditt senaste inlägg som här nedan citeras och bemöts. Observera att jag inte är någon officiell företrädare för SvP utan agerar som en enskild medlem vars tolkningar av ideologi och politik är av personlig karaktär vars inriktning förhoppningsvis inte är allt för vidlyftiga eller avvikande från andemeningen i programmet.

  Du skriver:
  Visst kan vi hoppa tillbaka till frågan om genetiken, trots att du inte besvarat min fråga om hur många nya anhängare SvP fått genom att just lyfta fram genetiken som en del i programmet eller frågan om demokrati.”

  Mitt svar:
  Din fråga är naturligtvis omöjlig att besvara eftersom SvP:s program är en helhet med många delfrågor och där första programpunkten är en del. Uppenbarligen attraherar politiken många nya medlemmar som nu sökt sig till rörelsen trots att mycket ännu befinner sig i sin linda och bör utvecklas betydligt mer.

  Du skriver: Jag tror fortfarande att det är den politiska ambitionen att vara mer radikal än SD som SvP vinner (marginellt) på, inte genom att göra politik av genetiken. Gick du själv med i SvP för att genetiken var en så viktigt fråga?”

  Mitt svar: Jag hade en grundläggande insikt om den etniska betydelsen och dess motivation för den nationella kampen innan jag anslöt mig till SvP. Genetik är ju en ärftlighetsbaserad kunskap som befäster den kännetecknande etniska betydelsen för ett speciellt folkslag. En rörelse som tydligt står för denna kunskap och politik fyller naturligtvis den roll som exempelvis tyvärr sd svikit vilket därför bevisligen har en avgörande stor betydelse i nationalistiska sammanhang.

  Du skriver: Tillbaka till ämnet då. SvP säger att ”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”
  För det första är meningen väldigt diffus. Kan du själv definiera exakt vilka som tillhör ”det västerländska genetiska och kulturella arvet”. Greker, italienare, valloner, galizier, kroater, letter, albaner, makedonier? Var går gränsen?

  Mitt svar: Jag anser inte att det går att dra varken en definitiv geografisk gräns eller en strikt etnisk sådan. Men de närstående folkslagen bebor i huvudsak de centrala och norra delarna av Europa. Jag bedömer att de etniska gränsfrågorna handlar om gradvisa skillnader med huvudsakliga kännetecken som ökar eller minskar beroende på historiska förändringar såsom folkvandringar, sammanslagna riken och andra, i sammanhanget betydelsefulla skeenden. Svenskarna är ett homogent germansk folk och har främst ett släktskap med andra germanska folk. Kelter och slaver är också närstående folk i olika grad beroende på uppblandning.

  Du skriver: Nästa fråga jag vill ha kännedom om är hur ni i SvP har mätt upp vilka som genetiskt tillhör ”det västerländska genetiska och kulturella arvet”. Är det med blodprov eller någon annan metod som man fastställer det? Det måste ju fastställas med någon metod, eller hur. Ingår samerna i ”det västerländska genetiska och kulturella arvet”?
  Jag utgår att ni har fastställt exakt var gränserna går, har ni inte gjort det så har ni ingen färdig politik utan bara en grumlig idé som baserar sig på politik och inte på genetik.

  Mitt svar: Här finner jag en närmast ironisk minuspoäng i din kritiska granskning eftersom det idag i Sverige inte bedrivs någon sådan egentlig officiell forskning eller dokumentation som du efterlyser. Det är självklart en brist i den mån man anser det viktigt.
  Jag tror dock att man generellt sett kan bedöma olika folkslag dels visuellt och dels via dokumenterad härkomst och nationell tillhörighet. Naturligtvis finns det alltid ett mer eller mindre ovisst gränsland i dessa sammanhang. Som det ser ut idag är inriktningen, som du påpekar, främst baserad på en politisk strävan att ena svenskarna kring en folklig medvetenhet och stolthet. Men i grunden vilar denna politik på de nu tabu-belagda sanningar om genetisk utvecklingslära och mänsklig evolutionär förfining som ändå finns att tillgå i form av allmängiltiga slutsatser och dokumenterade undersökningsresultat.

  Din ”efterlysning” av den genetiska bevisföringen i detalj har en, förhoppningsvis ej medveten, försåtlig inriktning som i sin konsekvens även ifrågasätter det svenska folkets speciella genetiska värden. Richard McCulloch tar i broschyren ”Rasbegreppets verklighet” upp den genetiska betydelsen som han belyser bland
  annat så här:

  ”Är inte raserna ”biologiska kategorier”, det vill säga, är de inte biologiska enheter, och är deras existens inte ett biologiskt fenomen? Ännu en gång är svaret uppenbart. Gener är ett biologiskt fenomen, en del av biologin, och förmodligen den mest grundläggande delen. Om olika raser ”skapas av skillnader i generna” så är de biologiska kategorier. De är närmare bestämt en kategori under artkategorin. Raser är vidare en en produkt av evolutionens biologiska process.”

  Du frågar slutligen följande: ”På vilket sätt kommer genetiken in i bilden? Jag vet att två efterblivna personer inte bör skaffa barn, det behövs inga mätinstrument eller blodprov för at fatta det. Jag anser också att grovt kriminella inte bör få skaffa barn. Mördare och våldtäktsmän borde fysiskt kastreras så att de aldrig kan sätta barn till värden. Afrikaner och araber kan hjälpa tillbaka till sina hemländer och en del andra folk likaså, det behövs inga blodprov eller mätinstrumet för att identifiera dem. Så jag fattar inte var genetiken kommer in i bilden. Allt är ju solklart utan genetik.”

  Mitt svar: Nej Staffan, allt är inte alls solklart utan en genetisk motivation som grund i dessa sammanhang. Just värdet av den specifika svenska existensen handlar i allra högsta grad om våra ärfliga, genetiska säregenheter utan och innan. Ett nationalistiskt principprogram måste med nödvändighet värna om denna sanning med ett kompromisslöst ställningstagande.

  Om inte detta görs hamnar vi inom den politiska korrekthetens falska förkunnelsesfär som hävdar att det bara är det yttre som eventuellt skiljer olika folkslag åt, hudfärg, kroppsbyggnad och annat. Då öppnar vi dörren för den ”öppna svenskheten”!

  Mycket längre kommer vi nog inte i denna diskussion och trots min respektfulla lyhördhet inför dina synpunkter har de inte kunnat ändra min uppfattning om sakfrågan. Just sd:s vacklande och eftergifter befäster i allra högsta grad vikten av SvP:s första programpunkt.

  Slutligen finns det sunda förnuftet och den sociala, folkligt förankrade kompetensen som viktigaste ingredienser i propaganda och agitation. Man börjar knappast en folklig agitation med en genetisk utsvävning vare sig i skrift eller tal vilket jag hoppas att du förstår. Ett principiellt program är en utgångspunkt och en konkret inramning av en viljeinrikning som naturligtvis sedan kläs in i en mer levande agitation och propaganda som knyter an till dagens verklighet.

  Svårare än så är det inte!

 16. Nu tycker jag att du gått som katten kring het gröt lite väl länge. Du svarar inte på de frågor jag ställer eller så svarar du väldigt undvikande och undviker kärnfrågan. Jag ska förtydliga mig ännu mer. Svp vill:

  ”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

  Då frågar jag dig vilka gener som är acceptebla och vilka som inte är det?

 17. Staffan!

  Kärnfrågan har jag aldrig undvikit, tvärtom! Men jag kan bli än tydlig om du vill!

  Främst är svenskarna ett folk som tillhör den vita rasen.

  Svenskar tillhör dessutom den germanska folkgruppen/språkstammen. Slaver och kelter står oss nära och den finsk-ugriska folkstammen i Europa bestående av finländare, ester och ungrare har en betydande uppblandning med främst svenskar och tyskar. Dessa folk är genetiskt närstående svenskarna enligt min mening vad gäller både fysik och huvudsaklig mentalitet.

  Generellt sett kan man nog med fog påstå att yttre likheter också mestadels innebär mentala likheter vilket inbegriper en hög grad av anpassningsmöjligheter inom ”familjen” vilket därmed inte nämnvärt påverkar respektive däri ingående folk negativt.

  Då generna tillhör sina respektive etniska ”bärare” kan jag inte specificera bättre än så när du frågar: ”vilka gener som är acceptabla”.

  Själva målsättningen med denna inriktning är att behålla Sverige svenskt och undvika en yttre påverkan som är negativt nedbrytande för vår särart.

  Detta är själva grunden och motoriken i en etniskt medveten nationalism som värnar om folkgemenskap och fortsatt existens för vår vita ras i allmänhet och vårt svenska folk i synnerhet.

  Angriper man den genetiska betydelsen så angriper man i praktiken vårt svenska existensberättigande! Det är en logisk konsekvens som du borde fundera lite närmare på.

  Bortser man från den svenska arvsmassan så bortser man från det svenska folket som sådant. Konsekvensen av ditt resonemang kraschar i det slutresultatet oavsett hur du försöker kringgå denna pudelns kärna i den svenska överlevnadskampen.

  ”Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

  • Jag ställde en väldigt tydlig fråga men du väljer återigen att undvika att svara. Jag upprepar, vilka gener är acceptebla och vilka är inte det? Du pratar om etniciteter, om närstående folk och om vilka som står oss nära. Jag vet vilka som står oss nära och det vet det flesta människor instinktivt utan att använda sig av gentester. Du verkar också veta vilka folk som står oss nära, men likväl har du inte svarat på den fråga jag vill ha svar på (och som är en del av SvP:s politik) som handlar om det genetiska i ert program.

   För andra gånger förtydligar jag mig. Svp säger ””Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

   Jag frågar, vilka gener är acceptebla och vilka är inte det?

   Det är SvP som talar om gener och då måste svaret bli i gener inte i etniciteter, folkgrupper eller annat. Försök hålla dig till ämnet.

   • Staffan!

    Wikipedia hävdar:
    ”Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, betyder tillhörighet till en grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi och genetisk bakgrund.”

    Om vi inte ska förfalla till en slags ”kulturnationalister” så är betoningen av de huvudsakliga, genetiska, ärftliga egenskaperna inom de etniska ramarna av stor och avgörande vikt.

    Hur detta sedan ska föras fram kan diskuteras i sig men att det på något sätt ska markeras anser jag vara av principiella, tungt vägande skäl.

    Nu handlade det om en konkret text som antingen anses vara acceptabel eller som anses att inte vara det rent faktamässigt.

    De vita människorna i världen lyser med sin närvaro och bör kunna fortsätta att göra det. De gener som möjliggör det och andra, värdefulla egenskaper bör skyddas, förvaltas och utvecklas.

 18. Staffans frågor om vilka gener som är acceptabla och vilka som inte är det är en väldigt bra fråga, som jag också vill ha svar på. Men jag tror att den bör ställas direkt till SVPs ledning, alltså de främsta företrädarna. Jörgen Kromann skriver att han inte är en sådan, så nog bäst att kontakta ledningen och fråga om se om man får svar där.

  Mvh Per

 19. Jörgen. K har belysit på ett relevant förståligt vis angående etniciteten. Att ställa frågan vilka gener som är godtagbara för svp är inte vad frågeställningarna handlar om utan vilka folkslag som står oss närmast vilket Jörgen förklarat ordagrant. Oavsett folkslag så har vi ju olika gener som samverkar och kodar på olika vis och ger oss olika föruttsättningar. Vilka gener som är acceptabla och inte brottas ju läkarvetenskapen om och filosofer ta gener som kodar för diverse sjukdomar , syndrom som är ärftliga anser dom flesta att det vore bra om inte mina barn får ärva sjukdomarna förmodligen i framtiden kan vi selektera bort dom eller göra generna vilandes så inte skukdomarna ploppar upp. Vilka gener som skall få företräde att blomma upp hos en nyfödd är intressant att diskutera det skall man göra på ett vetenskapligt vis och kunna se vart det leder till.

 20. Jörgen det vore kanske bättre om du erkänner att du inte kan svara på frågan. Min tes är att SvP har bitit sig i foten genom att använda genetik i partiprogrammet. Dina svar visar att jag har rätt. Inte ens en mycket aktiv person som du (som också försvarar programpunkten) kan förklara innebörden av den. När jag för andra gången efterlyser svar så kommer istället svar som handlar om något helt annat. Du svarar istället med någon mening om att etniska grupper skiljer sig åt ”genom olika fysiologi och genetisk bakgrund”, vilket du läst på Wikipedia (och vilket de flesta vet). Men det är fortfarande inte svar på frågan. Så jag upprepar den för fjärde gången.

  Vilka gener ska ni hålla borta från Sverige och vilka ska ni tillåta?

  Min fråga gällde vilka gener som är tillåtna och vilka som inte är det. Varje gång du svarar översätter du svaret till att svara på det sätt man skulle kunna svara utan att ha ordet genetik med i programmet. Är det inte lika bra att du erkänner att programmet hade kunnat förklaras bättre om det hade varit strikt politiskt och inte innehöll naturvetenskapliga begrepp.

  Jag har inga problem med att försvara invandringsstopp för främmande folk utan att behöva analysera vilka gener de bär på. Jag har inga problem med att sympatisera med en repatrieringspolitik av avlägsna ”rasfrämlingar”, kriminella eller andra utan att behöva veta vilka gener de bär på. Jag har inga problem med att acceptera att man tar medborgarskapet från mena-folk etc. Allt är mycket tydligt när vi talar om det som alla kan förstå med sina sinnen.

  När ni nu dragit i genetik i programmet och dessutom tycks acceptera människor som ”tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare” måste du ju kunna förklara vilka gener som är accepterade och vilka som inte är det. Jag frågar inte efter vilka etnciteter som är det, inte heller om vilka folkgrupper som är det, inte heller om deras mänskliga kvaliteter utan jag frågar om gener.

  Om ni har ett program där ni säger att människor med västerländska gener kan bli svenskar så vill jag veta vilka GENER det är ni talar om.

  Vilka gener är ok och vilka är inte ok?

  Om du fortfarande inte kan svara så skicka gärna hit någon från SvP som kan svara. Om vi lyckas reda ut dt här så har jag frågor om andra programpunkter också. Jag kan ju inte gå med i ett parti som inte kan svara på frågor och ännu mindre gå med om jag inte gillar programmets formuleringar eller innehåll. Om jag ska gå med måste ju även jag kunna försvara ett program, men det här verkar i knasigaste laget.

 21. Staffan!

  Det finns många i SvP som kan detta ämne betydligt bättre än jag och när du uppmanar ”skicka hit någon från SvP som kan svara” så kan jag direkt säga dig att jag inte sysslar med några sådana beställda transporter. Däremot kan du ju själv kontakta partiet på sedvanligt sätt om du är seriöst intresserad och har frågor. Så brukar intresserade göra och det vill jag härmed rekommendera dig.

  Nu diskuterar just jag detta med just dig och jag vill då framföra ytterligare synpunkter med dessa ord.

  Någon genforskare är jag inte så du behöver inte raljera över dessa mina begränsningar i tron att du kan dra poäng på din efterlysning efter specifika gener värda att bevaras.

  Jag utgår ifrån att den vita människorasen, liksom andra raser, bär på en huvudel gener som nedärvts sedan mycket lång tid. Just de nedärvda genetiska egenskaperna i form av fysisk och mental framtoning och förmåga är viktiga att skyddas för att de vita folken ska kunna överleva. Gener ska således värnas som upprätthåller hudfärg och fysiskt vita egenskaper samt mentala förmågor och karaktärer som kan anses vara av säreget vita kvaliteter. Det främsta kriteriet och utgångspunkten i sammanhanget är den vita huden som jag ser det.

  Förr talade man om begreppet ”nationalkaraktärer” och även inom de nordiska folken kan de flesta normalbegåvade människor notera skillnader mellan danska, svenska, norska och finska nationalkaraktärer. Dessa generella skillnader kan till viss del förklaras av kulturella och sociala orsaker men ingen tvekan råder om att det även framodlats en speciell, nedärvd mentalitet inom respektive nordisk nationalitet. Går vi utanför Norden så ökar dessa olikheter gradvis beroende på olika omständigheter bland folket i Europa.

  Jag citerade Wikipedia som med en enkel text slår fast en hyfsad förklaring till dessa sakernas natur. Du anser, med omskrivningar, texten vara för simpel. Kanske efterlyser du att jag ska förorda ett biologiskt rasinstitut? Eller hänvisa till tidigare forskning? Du gör därmed denna sak betydligt svårare och mer laddad än den faktisk är och ditt egentliga syfte är att attackera den genetiska betydelsen för ett folks homogena existens och fortsatta sammanhållning. Det är ju denna sanning som är uppenbar för de flesta som försvarar svensk etnicitet men tydligen inte för dig.

  När det sen gäller ditt krav på att jag ska specificera speciella gener som är värda att bevaras så innebär det en konsekvens som avfärdar andra gener som mindre värda för just oss. Det handlar då om relativa och subjektiva ställningstaganden som denna diskussion inte bör gå in på anser jag. Detta därför att någon egentlig mall inte finns att tillgå i nuläget, endast en viljeinriktning som uttrycks i en programförklaring.
  Det räcker idag med att vi vill värna om vår svenska, genetiskt särpräglade etniska existens. precis som programmet uttrycker det.

  Det räcker med att vilja bevara de egenskaper som kännetecknar svenskar, nordbor och det västerländska i nämnd ordning. Är du inte nöjd med denna självklara övergripande målsättning utan vill navelskåda den allmänna sanning som till och med är accepterad av Wikipedia så är du underförstått ute efter att ifrågasätta
  själva poängen i etnisk nationalism och arvsmassans specifika värde.

  Istället för att hålla med om den principiella vikten därom så vill du plocka sönder resonemanget till orimliga proportioner. Vi kan skilja på vita och svarta, på gråa, bruna röda och gula eller hur? Vi kan i huvudsak skilja på sydeuropeer och nordeuropeer och på västeuropeer och östeuropeer. Hur svårt är det? Skillnaderna beror på arvsmassa och kultur.
  Varför ska vi hålla tyst om denna sanning?

  • Jag vet inte varför du missförstår mig hela tiden. Jag raljerade inte över att du använde Wikipedia, invandringspolitiska argument, talade om etnicitet och raser etc utan förklarade bara att det inte var det svar jag efterlyste. Jag delar dina invandringspolitiska åsikter så du behöver inte dra upp dem varje gång.

   Vad jag efterlyste var svar på frågor om vilka gener som är tillåtna eller inte. Det finns goda skäl att få frågor kring det besvarade eftersom SvP framför det i sitt program.

   SvP skriver ”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

   Jag kommer aldrig att få några svar, varken från dig eller SvP och ger därför upp den här gången, trots att jag har en rad följdfrågor även om jag skulle få svar på min första fråga. Det som förvånar mig mest är att du har ägnat så mycket tid och utrymme åt att svara på annat än mina frågor. men inte ens försökt ta reda på svaret själv. Eftersom du är med i SvP och det borde ligga i ditt eget intresse att känna till vad partiet menar med sitt program.

   • Staffan…

    …eftersom du inte var nöjd med mina svar och även undvek dem, lite väl smidigt flyende såsom allt för simpla, så föreslog jag dig att ta direktkontakt med SvP:s officiella representanter och där eventuellt få de svar som jag, enligt dig, varit oförmögen att förmedla.

    Det har du tydligen inte nöjt dig med när du nu skriver: ”Jag kommer aldrig att få några svar, varken från dig eller SvP och ger därför upp”.

    Svar har du faktiskt fått av av mig men skon klämmer uppenbarligen någonstans.

    Mina svar passar inte din avsikt att få fram just de svar du helst vill ha, en genetisk detaljkarta av mänskliga plus och minusgener eller något liknande.

    Varför du så ihärdigt framhärdat i denna strävan kan man ju med fog undra över? Vill du få fram en slags nidbild eller förstår du helt enkelt inte att det är en viljeinriktning som handlar om bedömningar i en situation som inte existerar för närvarande.

    De krav som kommer att ställas som kriterium för svenskt medborgarskap kommer förmodligen att utgå från de allmänna riktlinjer jag tidigare beskrivit i denna diskussion enligt nedan citerade konstaterande:

    ”Vi kan skilja på vita och svarta, på gråa, bruna röda och gula eller hur? Vi kan i huvudsak skilja på sydeuropeer och nordeuropeer och på västeuropeer och östeuropeer. Hur svårt är det? Skillnaderna beror på arvsmassa och kultur.”

    Du har, hur som helst, ifrågasatt bekräftandet av en politisk viljeinriktning i en programpunkt som värnar om västerländska gener med ett synsätt som knyter an till en vetenskaplig sanning som Wikipedia uttrycker med texten:

    ”Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, betyder tillhörighet till en grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi och genetisk bakgrund.”

    Mänskligheten förmår alltså i allmänhet ärva, förstärka och förädla sina gener vilket är en vetenskaplig sanning som har en avgörande betydelse för ett folks samlade styrka, existens och fortbestånd i synnerhet. Därav programtexten!

 22. Nej jag har inte begärt någon genetisk detaljkarta, jag begärde bara att få svar på mina frågor. Inget annat. Eftersom SvP ställer sig positiv till människor med ”västerländskt genetiskt arv” och anser att de kan vara svenska medborgare så finns det ju många frågetecken kring programpunktens innehåll som borde rätas ut. Inte minst för dig själv så att du kan förklara för andra vad som menas. Det är väl ingen idé att jag upprepar samma frågor jag ställt fler gånger. Jag skulle ju kunna följa upp med andra ämnen istället, som t.ex. att ställa frågor om varför SvP inte försvarar riktig demokrati utan liksom folk i många bananrepubliker visar förakt för den. Professor Helmuth Nyborg har påvisat att det krävs ett visst mått av intellekt, eller intelligensnivå för att kunna försvara och förstå sig på demokrati. Det är därför vi ser allvarliga brister i länder där befolkningarna har lågt IQ och att demokratin fungerar lite bättre ju högre den genomsnittliga intelligensnivån är. (Det finns en del undantag från den regeln.) Nästan perfekt fungerar den i länder med en hög grad av etnisk homogenitet och där befolkningen besitter en genomsnittlig intelligensnivå på minst 95 eller 100 (har jag för mig att han sade). Så min fråga är varför SvP inte vill förbättra demokratin som i Sverige är så urholkad att den knappt existerar. Vi lever i en demokratur, men vi vill inte förbättra demokratin och det folkliga inflytandet utan vill toppstyra Sverige. Är det en korrekt eller en felaktig beskrivning? Väljs er partiledare på en kongress eller hur blir man partiledare i SvP?

  • Staffan, de förklaringar jag lämnat är grundläggande för en viljeinriktning som idag saknar praktik och tillämpning. Jag har förklarat så gott jag kunnat och rekommenderat dig att söka ytterligare information hos partiet i den mån min kunskap brister i dina ögon. Den möjligheten kvarstår för din del.

   Nu lyfter du frågan om det svenska samhällssystemet av idag. Du är uppenbarligen inte nöjd med dagens system och vill därför ”förbättra demokratin” som du uttrycker det.

   Jag frågar dig då varför systemet nu är så dåligt? Vilka faktorer har gjort dagens situation möjlig? Vilken praktisk betydelse har tex en röstsedel vart fjärde år? Vilka krafter styr opinionen och påverkar maktutövningen? Efterlevs grundlagarna osv?

   Jag ställer dessa frågor därför att utgångspunkten bör vara en analys av varför vi har det som vi har det och utifrån det bestämma färdriktning ifråga om ett bättre samhällssystem.

   När du avslutningsvis frågar om SvP:s inre struktur så är du inne på rörelsens stadgar som bör behandlas i ett eget avsnitt i den mån intresse finns.

   • Parlamentarismen fungerar inte därför att vissa partier i riksdagen eller i kommunerna kan slå sig ihop och frysa ut andra partier. Det borde inte vara möjligt att göra det i en riktig demokrati utan varje pari bör få inflytande efter sin storlek. Det är en av flera åtgärder man borde göra för att förbättra demokratin. En annan är att man förlägger kommunalvalen till andra tider på året än riksdagsvalen. Man behöver inte ens ha alla kommunalval på samma dag, de skulle istället kunna spridas ut under perioden mellan riksdagsvalen. Då blir det ett annat slags fokus på de kommunala frågorna och redan de innebär en förbättring. Så vitt jag vet har SvP inga förslag alls för att förbättra demokratin utan visar förakt för den och därmed för många medborgare som vill ha ökad politiskt inflytande, inte mindre.

 23. Staffa, demokrati betyder ju folkstyre, dvs en maktutövning i folkets intresse av och för detsamma.

  Det rådande demokratiska systemet innebär sk fria val i ett ofritt samhälle. Ofritt därför att det styrs av den internationella pengamakten, mediamonopolen, kulturmonopolen och inte minst av en samhällsstruktur som är helt frikopplad från nationellt ansvar i för folket ödesdigra frågor.

  Sverige tillhör EU och är därmed styrt från utlandet vad gäller de viktigaste politiska frågorna.

  Kan ett ofritt land äga någon egentlig frihet för sina medborgare?

  Jag kan instämma i dina exempel på rävspel som förekommer i de svenska parlamenten. Men det är egentligen bara tekniska bagateller inom ett i grunden misslyckat samhällssystem sett ur ett större perspektiv.

  De övergripande frågorna och den övergripande maktstrukturen måste först och främst diskuteras för att vi kunna förstå varför det nuvarande systemet inte lever upp till sin egen skapade skönhetsbild som ett sk demokratiskt fritt samhälle.

  Medierna, kulturen och pengamakten är delar av ett kontrollsystem som minst av allt innebär en folklig frihet.

  Vad anser du? Hur ska vi kunna få kontroll över vår tillvaro?

  Punkterna 4 och 5 i partiprogrammet berör detta. Bra eller dåligt?

 24. Skillnaden är att jag vill ha mer och bättre demokrati, SvP vill inte har mer utan mindre demokrati. Det är mycket som måste till för att förändra Sverige, inte minst måste det utländska politiska inflytandet över Sverige brytas liksom utländska tankesmedjors påverkan på svensk politik, EU, FN, Nato och allt annat som står för mångkultur och imperalism. Privatfamiljer som Bonniers ska inte heller kunna kontrollera ett lands ekonomi och politik så mycket som de kan genom sina medier och företag. Det är mycket som måste förändras, men vägen dit är lång och besvärlig. Jag tror inte att SvP klarar att gå den vägen även om vissa programpunkter är bra. Även om det är bråttom att rädda Sverige, tiden är knapp, så har min lust att ansluta mig till SvP inte ökat det minsta. Om SvP mognar på sikt kanske, men det ser inte ut så nu.

 25. Staffan,

  …ja SvP kommer säkert att mogna än mer men någon fallfrukt ska du inte räkna med! Det räcker med sd i det ”fallet”…

  Sen kanske utvecklingen får även dig att mogna lite mer också, vem vet?

  Folkligt inflytande kan ta sig olika uttryck. Som det nu är handlar det mest om att rösta vart fjärde år på partier som sen gör i stort sett som dom vill typ Miljöpartiet m.fl.

  Folkligt inflytande kan också innebära exempelvis en daglig samhällspåverkan via kooperationer eller/och korporationer samt andra sammanslutningar som direkt medverkar i samhällsbygget och förvaltningen.

  Kan vi forma ett samhälle där besluten tas närmare dem det angår så stärker det ett folkligt inflytande i praktiken. Nya former av samhällsmedverkan och samhällspåverkan behövs för att de gamla visat sig kontraproduktiva och falska.

  Grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet, mötesfrihet och organisationsfrihet måste skyddas i realiteten och inte som nu mest bara på pappret.

  Demokratibegreppet har gjorts till en slags politisk samhällsvärdering, en värdegrund där makteliten instiftat politiska regler som ger dem själva de friheter de berövat andra.

  Systemet har korrumperat beslutsfattarna och släppt fram folkfiender som nu accelererar i försöken att med hjälp av massinvandringen bryta ned svenskarnas sammanhållning och Sverige som svenskarnas land. Hela Europa har drabbats på liknande sätt i olika omfattning.

  Jag uppfattar SvP:s strävan efter en ny samhällsmodell som ett frigörande från det system som nu hotar att utrota hela det svenska folket. I folkgemenskapens samhälle ska alla medborgare kunna aktiveras i olika grad och på olika nivåer.

  Återställandet av ett svenskt Sverige och återuppbygget av svenska resurser i alla sammanhang kräver sin tid och en beslutsordning som måste kunna löpa friktionsfritt och effektivt under en längre period. Denna process fordrar sakkunskap och disciplin eftersom Sverige då med all sannolikhet kommer att befinna sig i ett temporärt undantagstillstånd.

  Ett framtida nationalistiskt statsskick bör kunna ha ett system där politiska ledare ska kunna väljas och avsättas och där samhällsbalansen och folkgemenskapen mellan klasser och skikt förvaltas och upprätthålls genom statens försorg och aktiva medverkan.

  Inom SvP pågår nu en diskussion om kommande statsskick och den har stundom även förts öppet i nät-tidningen Realisten.

  Så du bör inte döma ut SvP:s visioner vad gäller statskick då endast en kritik av det demokratiska systemet med all rätt framförs i programmet och ett nytt samhällssystem påannonseras genom en konkret viljeinriktning.

  Du ska också vara medveten om att all mänsklig samhällsaktivitet och politik är stadd i ständig förändring och i den processen kan mycket av gamla synsätt som blivit till urvattnade begrepp typ ”demokrati” mm förändras och ersättas utifrån verklighetens behov.

  Den demokrati vi har idag uppmuntrar och skyddar en utländsk invasion till Sverige och medverkar till det svenska folkets undergång i sitt eget land. Demokratins företrädare har en massiv svenskfientlig propagandaapparat till sitt förfogande och har ställt sig under EU:s förvaltning och blivit anpasslingar till det internationella finansväldet.

  Vill du endast reformera detta demokratiska system så är du snart bara tillbaka på ruta ett och spelet kan börja om.

 26. Om man kallar sig svenskarnas parti och försöker ta på sig rollen att representera alla svenskar så borde man nog tänka sig för innan man formulerar sin politik. Det demokratiska sinnelaget är mycket stort bland svenskarna och vi har långa demokratiska rötter som sträcker sin mer än tusen år bakåt i tiden. Idag fungerar demokratin dåligt och jag framhåller att vi behöver ha mer och bättre demokrati, inte mindre demokrati, men ni föraktar demokratin vilket är ganska skrämmande.

 27. Staffan, demokrati är detsamma som folkstyre och inget annat. Hur detta folkstyre ska se ut är en fråga som mycket väl tål att diskuteras.

  Vad anser du om dagens system och om de riktlinjer jag visat på i mitt tidigare inlägg som alternativa möjligheter i framtiden?

  Det finns förvisso djupa demokratiska rötter inom vårt folk men det innebär också att det finns lika djupa, demokratiska/parlamentariska illusioner som medfört att medborgarna i stort sett nöjer sig med rätten att rösta vart fjärde år.

  Vad vill du förbättra? Hur ska dagens samhällssystem kunna bli bättre? Hur kan vårt folk få ett verkligt inflytande i samhället?

  Behövs det kanske ett nytt system eller duger det gamla några vändor till med lite detaljändringar?

  • Jag har redan med några exempel förklarat vad jag vill förbättra för att öka det folkliga inflytande, förbättra demokratin. Du har väl inte läst vad jag skrev. Jag berörde just det att man skulle kunna lägga kommunalval som separata val på olika tider mellan riksdagsvalen. På det sättet kommer intresset för politik att öka och viljan att påverka likaså. Däremot har jag inte hört talas om vad SvP vill göra för att förbättra demokratin och det folkliga inflytande över politiken. Ens något?

 28. Jodå Staffan, jag har läst vad du skrivit men jag efterlyser kanske en djupare bedömning av det rådande systemet från din sida. Att återgå till separata kommunalval är ett förslag från dig. Jag har också läst detta:

  ”Det är mycket som måste till för att förändra Sverige, inte minst måste det utländska politiska inflytandet över Sverige brytas liksom utländska tankesmedjors påverkan på svensk politik, EU, FN, Nato och allt annat som står för mångkultur och imperalism. Privatfamiljer som Bonniers ska inte heller kunna kontrollera ett lands ekonomi och politik så mycket som de kan genom sina medier och företag. Det är mycket som måste förändras, men vägen dit är lång och besvärlig.”

  Du berör faktorer som är negativa för Sverige och svenskarna. Men varför har det gått som det gått?

  Det har du inget bra svar på och därför kan du nog heller inte förstå behovet av ett nytt, nationalistiskt samhällssystem som effektivt skyddar svenska intressen.

  Den förhärskande demokratin i västvärlden har medfört öppningar för internationella intrigmakare och konspiratörer som önskar fri ekonomisk rörlighet inom tidigare suveräna nationer. Systemet befrämjar pengamaktens och mediernas enorma inflytande inför valen som därför kan avgöras med i huvudsak hjälp av resurser istället för argument.
  Se på USA där avsevärda summor satsas på presidentkandidater. I Sverige sker samma sak men i mindre synbar omfattning. Reklamkampanjer och mediainflytande i radio, TV och tidningar har stor betydelse för de svenska partierna. Man lovar runt och håller tunt.

  Efter valen kan olika allianser upprättas och vissa vallöften kompromissas bort i förhandlingar mm. När sd dök upp i parlamenten var plötsligt enheten mellan ”blocken” total och endast två partier uppenbarade sig, Sjuklövern mot sd.

  Hur ser det ut när det gäller yttrandefrihet, mötesfrihet och organisationsfrihet?

  Hur står det till med den etiska rätten att som nationell kunna gå i svaromål i den politiskt korrekta pressen?

  Är det detta sortens system du vill förbättra? Tror du verkligen på allvar att detta nuvarande samhällssystem är det för evigt fulländade inom de mänskliga samhällena. Ja, då önskar jag att du utvecklar dina tankegångar betydligt mer än du hittills gjort.

  Ett nytt samhällssystem kan erbjuda nya, frigjorda möjligheter för folkets olika skikt inom olika samhällsfunktioner att mer direkt medverka i samhällskroppen genom representationsförfarande, överläggningar och kompromisser i nationens intresse.

  Det innebär ett mer levande medinflytande i samhällsbygget och i praktiken en direkt medverkan som förverkligar fattade beslut.

  Naturligtvis ska Sverige ha en regering som sammansätts utifrån en beslutsordning med utgångspunkt från folkviljan. Den personliga ansvarsprincipen bör kunna vara mer värd att rösta på än kandidater på valsedlar som tillhör olika partier som kohandlar efter valen över huvudet på väljarna.

  Du bör inte döma ut alternativa lösningar med en utgångspunkt som finns härbärgerad i en inskränkt demokratisyn som endast gynnar den rådande makteliten av idag. Du blundar för detta faktum och tycks skrämmas av SvP-kritiken riktad mot dagens demokratiska utövning. Därmed blockeras ditt tänkande till endast ett sysätt på begreppet folkstyre.

  Jag är övertygad om att Svenskarnas parti förmår öppna nya möjligheter i sättet att leda ett land politiskt med den viljeinriktning som uttrycks på följande sätt i programmets vidareutveckling av punkt 4.

  ”Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige.”

  Det nuvarande systemet har bevisligen misslyckats genom att bli en demokratur. Inom detta system håller svenskarna nu på att förlora sitt land och hela sin skyddade existens.

  Du som vill behålla systemet bör svara på varför? Du vill göra det bättre men det är inget bra svar om systemet i grunden inte förmår leva upp till vad det påstår sig vara idag.

  Demokratin har tydligt visat sig vara ett falsarium inför allt fler svenskar och inför Europas folk. Svenskarna är inte fria! Det vi trott på är inte sant.

  Ja, jag vill ha frihet i ett kommande samhälle. Jag vill ha ett äkta folkstyre. Jag vill ha både skyddade rättigheter och självklara skyldigheter. Jag vill ha ett samhälle som vilar på en så säker grund att dess själva existens kan ifrågasättas utan repressalier. Jag vill ha en konstitution som bättre värnar om folkets väl. Främst vill jag ha kompetenta ledare, administratörer, företagare, tjänstemän och arbetare som äger den äkta känslan för fosterlandet och dess innevånare.

  Naturligtvis finns det problemställningar och nya frågor i ett sådant samhälle. Men kan det garantera mitt folks överlevnad, vällevnad och tryggade framtid så är jag nöjd.

  Värre än nu kan det knappast bli och det finns inget val för den svenska frihetskampen. Den måste frigöra sig från det gamla.

  Vår kamp kan aldrig vinnas, och vårt samhälle kan aldrig etableras, inom de förlegade, svenskfientliga ramar som inte förmått skydda oss idag.

  Nytänkande och pionjäranda är just det vi behöver för att kunna bygga något nytt och bättre.

  • Du skriver: ”Den förhärskande demokratin i västvärlden har medfört öppningar för internationella intrigmakare och konspiratörer som önskar fri ekonomisk rörlighet inom tidigare suveräna nationer.”

   Det är en svårtydd mening eftersom vi inte har demokrati. Du menar kanske ”det nuvarande politiska systemet”. Bästa sättet att komma åt problem är att öka det folkliga inflytande.

   Du skriver: ”Efter valen kan olika allianser upprättas och vissa vallöften kompromissas bort i förhandlingar mm.” sedan frågar du mig om det är det system jag vill behålla. Men jag har ju redan i ett inlägg här förklarat precis vad som är fel med det och hur det skulle kunna åtgärdas. Jag tror inte att du läser vad ska skriver, det förstår jag eftersom jag heller aldrig får svar på det frågor jag stället. Istället svarar du på helt andra saker. Jag anser att när man bildar regering så ska posterna fördelas efter de mandat som partier får i riksdagen. Efter förra valet borde alltså SD få ungefär 5.7 % av ministerposterna. Inom kommunpolitiken och i riksdagen ska inte allianser kunna bildas över huvudet på andra partier. Det ska förbjudas. Istället ska alla partier som valts in få inflytande i proportion till sin storlek. Det är en kraftig förbättring av demokratin och jag vet inte vad SvP kan erbjuda som är bättre. Utöver det kan man diskutera förbättringar i själva valet och hur det går till. Där finns det också mycket att förbättra.

 29. Staffan, det rådande samhällssystemet kallas demokrati och du anser tydligen inte att det råder demokrati och då måste jag fråga dig om systemet någonsin varit vattentätt och levt upp till det du önskar pånyttföda?

  • Sverige är en demokratur. Om du ger dig ut för att vara politiker – eller i alla fall väldigt politiskt involverad – så borde du veta att Sverige inte är en demokrati mer än på pappret. Det finns så många exempel och bevis på det att det inte går att räkna upp dem här. Det finna INGA system som är vattentäta eller perfekta, det borde du också känna till. Däremot ska man förbättra det som är dåligt och inte försämra det. Jag förespråkar mer och förbättrad demokrati, inte mindre demokrati.

   • Staffan! Du har rätt i att inga system är vattentäta.

    Med facit i hand vet vi att dagens system definitivt inte är det.

    Då återstår att antingen försöka återuppliva något som kanske aldrig varit riktigt bra(kan du svara på det?) eller försöka skapa något bättre som främst bevakar våra nationella intressen och bygger på ett medverkande folkligt stöd av ett mer gediget slag.

    Tror du verkligen att det vi hade/har av begreppet och systemet demokrati är statiskt eller kan du tänka dig en förnyelse som mer knyter an till betydelsen folkstyre, alltså en etniskt medveten nationalism som värnar folket och landet konsekvent?

    Utesluter du helt andra möjligheter som bättre kan försvara det vi nu håller på att mista på grund av din degenererade och manipulerade samhällsmodell som kallas demokrati både politiskt och värdegrund-mässigt?

    Varför gick det fel? Varför förmådde vi inte stoppa det onda tid?

    Har vi som folk någonsin haft någon verklig politisk makt eller har vi bara trott att vi haft det?

 30. Jag utesluter ingenting som kan innebär förbättringar av demokratin. Ett första villkor är att samtliga väljare får allsidig information om de partier som avser att ställa upp i val. Staten borde ombesörja att en folder delas ut till väljarna där alla partier får förklara sin politik på några sidor. Kommunalval och riksdagsval bör separeras. Kommunalvalen kan läggas vi olika tider på året. Varje kommun skulle själva kunna få bestämma när de vill att kommunalvalet ska äga rum. Alla partier som väljs in i församlingar ska ges inflytande i politiken i förhållande till sin storlek. Den innebär att alliansen inte kan bildas bakom ryggen på vissa partier. Redan detta innebär en dramatisk förbättring av demokratin, men ni vill uppenbarligen inte förbättra den på det sättet. Jag fortfarande inte fått svar på om hur er partiledare och andra partiföreträdare väljs. Av medlemmarna?

 31. Staffan! Oavsett vad vi kallar ett system och de samhälliga beslutsmetoderna så måste samhället först och främst ha de rätta grundläggande förutsättningarna för ett verkligt folkstyre.

  Kan ett ofritt land ha fria medborgare?
  Jag tänker dels på EU men också på den ekonomiska globala maktstrukturen som har Sverige i sitt grepp.

  Jag anser inte att man påverkar särskilt mycket genom en valsedel vart fjärde år som systemet nu är konstruerat.

  När det gäller SvP:s stadgar så beskriver de hur organisationen är uppbyggd. Ledarprincipen gäller precis som på de flesta företag i Sverige. En ordförande som inte fyller måttet kan avsättas. Detsamma gäller för andra partiföreträdare.

 32. Jag förstår nu att du är en person som inte lyssnar och inte heller vill svara på frågor. Jag har just sagt att man borde göra om valsystemet och vitalisera demokratin, bla genom att förlägga kommunalvalen till andra tider på året. Det finns mycket mer man kan göra, men du har fastnat i någon slags sekterism och vill inte ha mer demokrati. Uppenbarligen inte ens inom din egen rörelse. Jag avstår helt från SvP. Det får bli min sista kommentar här.

  • Staffan, jag har föreslagit dig att ta kontakt med SvP.s representanter via den officiella vägen då jag kanske inte fyller dina behov av svar,
   Jag har inte svar på allt, i synnerhet inte när det gäller ett framtida svenskt nationellt samhälle. Det nuvarande systemet har inte hållit måttet vilket jag försökt påvisa i tidigare inlägg här.

   Själv har du haft uppenbara problem med att besvara mina mer grundläggande frågor om huruvida demokratin som begrepp och system någonsin fungerat bra eller kanske kan ersättas av modernare former av folklig samhällspåverkan både i teori och praktik.

   Du tycks stirra dig blind på valtekniska problem som du tror kan lösas så att Sverige i framtiden kan hålla stånd mot yttre intrigmakare och globala expansionsivrare såväl som inre korruption och landsförräderi.

   Vi står långt ifrån varandra i denna fråga, vid ett slags vägskäl kan man säga, och jag önskar dig lycka till på den väg du tycks vilja vandra. För mig är du inne i en rondell utan utfarter.

   Jag föredrar att våga ta steget ut i terrängen ett tag för att finna nya vägar som främst kan skydda vårt land och folk från ickesvenska, fientliga attacker på alla plan.

   Vi bör lära av historien och skriva vår egen med de erfarenheter vi har!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: