• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Svart eller vitt?


Som ingång till min genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti, låt mig citera Tage Erlander från 1965, refererande till raskravaller i USA:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Låt mig också utgå från den tidigare bloggtexten ”Nytt folk”. Klart är ju att makthavarna har en agenda, där svart är bättre än vitt och där svenska folket ska bytas ut.

Drygt 1% av Sveriges befolkning är nu afrikaner. Som BGF-sidan ”Projektet” påvisar försöker man ”bättra på” detta genom en målinriktad propaganda, där det i reklamen framställs som att närmare hälften av Sveriges befolkning har mörk hudfärg.

Dessutom finns en slagsida i TV:s barn- och ungdomsprogram, och även andra media: när några ska få uttala sig om något väljs vanligen barn med invandrarbakgrund. Mot detta reagerade vid ett tillfälle en kvinnlig moderatpolitiker i Södertälje. Hon saknade ”lintottar” i lokaltidningen, varpå hennes partiledning gick i taket.

Att tycka som hon var ”rasistiskt” och helt otillständigt, medan makthavarnas agenda var motsatsen.

MIN UTGÅNGSPUNKT är att det inte kan vara moraliskt sämre att verka för ett Sverige – som varit fallet genom seklerna – bestående av invånare med vit hudfärg än invånare med svart hudfärg.

Det finns redan en agenda med biologisk innebörd i en bestämd riktning.  Vi måste vara i vår fulla rätt att förkasta denna, och istället arbeta för en agenda i motsatt riktning!

Oavsett vilken av dessa två agendor vi väljer blir det viktigt att verka för en fredlig samhällsutveckling, där individer inte råkar illa ut.


Över till de första punkterna i SvP-programmet:

”Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen”, säger punkt 3,

”Sverige skall styras av svenskarna”, säger punkt 2, preciserat som att ”Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället”.

Denna punkt 2 vidareutvecklas:

Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. Detta i synnerhet i så viktiga sammanhang som de som har en betydande påverkan på vårt folks utveckling och samhällsbyggnad. Därför skall endast svenska medborgare tillåtas inneha positioner motsvarande dem i de tre statsmakterna riksdag, regering och massmedia. Inga icke-svenskar skall tillåtas att inifrån Sverige sitta på så betydande poster att de kan propagera utifrån en främmande etnisk lojalitet. Svenska massmedier skall ägas och drivas av svenskar så att inte svenska intressen får ge vika för etniskt främmande sådana.”

Som ”svensk” definierar SvP den som har svenskt medborgarskap – vilket ställer i fokus kriterierna för att bevilja svenska medborgarskap. Om detta handlar punkt 1:

”Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.”

Denna punkt vidareutvecklas på följande sätt:

”Det svenska folkets yttersta intresse är dess fortlevnad.  Vårt folk, de etniska svenskarna, har i många generationer byggt Sverige med blod, svett och tårar. Våra förfäder har försvarat landet med sina liv för att kunna överlämna ett svenskt Sverige till sina barn. Nu är det vår tur att skapa ett Sverige där våra barn kan växa upp i trygghet och där svenskarna styr över sitt eget öde. Sverige behöver vara svenskt för att svenskarna skall kunna skapa sin egen kultur, sina egna seder och bruk samt fritt kunna välja vilka influenser som skall påverka eller berika Sverige från andra delar av världen.

För alla folks långsiktiga överlevnad krävs ett eget etniskt homogent livsrum, då det är ett generellt kriterium för överlevnad varför det knappast är något anmärkningsvärt att även svenskarna värnar sin egna fortlevnad. Svenskarnas parti förespråkar därför en avveckling av den mångkultur som genomsyrar dagens samhälle och som otvivelaktigt leder såväl svenskarna som det svenska samhället i fördärvet. Detta innebär att endast personer som är genetiskt lika svenskarna skall kunna få medborgarskap i Sverige för att kunna tas upp av samhället och bli en del av den svenska identiteten.


I Nationell Idag nr 24/2012 intervjuades Daniel Höglund, partiledare för SvP:

NI: – Vad anser du krävs för att man ska räknas som svensk?

DH: – Alla som föds i Sverige är givetvis inte svenskar, lika litet som att alla som föds i Kina nödvändigtvis är kineser, och det är Zlatan ett tydligt exempel på.

Utifrån punkt 1 i programmet frågar NI:‘Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.’ Kan t ex bulgarer, slaver, rumäner eller greker bli medborgare, enligt era kriterier?”

DH: – Vi är tydliga i vårt program för att andemeningen inte ska kunna korrumperas på samma sätt som i SD:s program, där det länge stått att de arbetar för ett etniskt homogent Sverige och nu förnekar att etnicitet även har med biologiska faktorer att göra. På grund av att det i många europeiska länder finns en stor variation där en del människor tillhör samma folkslag som svenskarna, medan andra inte gör det, så är det kortaste svaret att vi anser att ett medborgarskap ska baseras bland annat på biologiskt, men inte geografiskt, ursprung.

En människa som biologiskt tillhör samma folkslag som svenskarna, men bott hela sitt liv i t ex Bulgarien, Grekland eller Afrika för den delen, ska alltså kunna bli svensk, medan en person som tillhör ett annat folkslag, oavsett var personen tidigare bott, inte ska kunna vara svensk medborgare.

Biologiska kriterier ska alltså gälla för att kunna få svenskt medborgarskap. Hur ska det fungera i praktiken – hur fastställer man tillhörighet till den ena eller andra gruppen? Hur ska gränsdragningar göras?

Hur göra med fjärrinvandrade som redan fått svenska medborgarskap?
Ska barn till fjärrinvandrade, boende i Sverige, betraktas  som svenskar?

Bortsett från detta saknar jag YTTERLIGARE KRITERIER för beviljande av naturalisering:

viss tids boende i Sverige (10-12 år?)

kunskaper i svenska språket

kunskaper om svensk historia och kultur,  eventuellt kompletterad med IQ-test.

anslutning till vissa normer, (t ex om kvinnors rätt, om religionsfrihet samt yttrandefrihet)

självförsörjning

  sträng vandelsprövning (både regel och tillämpning)

inga dubbla medborgarskap!


Viktigast, och lättare genomförbart, är att påtagligt MINIMERA FORTSATT FJÄRRINVANDRING till Sverige.

Utan nya PUT i Sverige blir färre svenska medborgarskap aktuella.

– Asylinvandringen kan nedbringas radikalt genom att uppvisande av id-handlingar krävs för att en ansökan överhuvudtaget ska behandlas (som en gång s-regeringen med Maj-Lis Lööw som invandringsminister var inne på).

– Anhöriginvandringen kan också nedbringas radikalt, genom DNA-tester och åtgärder mot kusingiften, skenäktenskap o.dyl.

– Arbetskraftsinvandringen kan inskränkas genom krav på spetskompetens och kontroller mot missbruk.

– Invandringstrycket i allmänhet kan lättas genom mindre av pengaregn över nyanlända utlänningar.

En annan fråga kan bli: vilka maktpositioner ska förutsätta svenskt medborgarskap?
– statssekreterare?
– domare?
– diplomater?
– generaldirektörer?
– tidningsredaktörer?
– programledare i TV?

(Fortsättning följer)