• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Demokrati på dekis


Hur fungerar demokratin i Sverige?

Ett sätt att mäta är ju att se till hur den levererar.  Vi som intresserat oss för invandringsfrågan vet svaret. Det bedrivs en politik rakt på tvärs mot sunt förnuft och i strid mot svenska folkets intresse. Ett politiskt och kulturellt klimat har skapats, där föga utrymme ges för dissidens. För att med eftertryck visa, att det inte lönar sig att där opponera, slöt Reinfeldt överenskommelser med Miljöpartiet, som öppnade slussarna för mer arbetslöshetsinvandring, av främst somalier.

En annan ingång på problemet är se till hur systemet fungerar, inifrån. Syna hur det går till ”i maktens korridorer”. Det kan Anne-Marie Pålsson sägas ha gjort, med sin bok ”Knapptryckarkompaniet”.

Hon lägger också ut sina tankar på ett lättbegripligt sätt i denna UR-film.(tillgänglig t.o.m. den 26/12 -12)

Det centrala i Pålsons resonemang är att riksdagen som sådan har makt (om man bortser från utlokalisering av befogenheter till EU-nivån), men enskilda riksdagsledamöter har ingen makt.

Förklaringen till detta ligger i partiapparaternas likriktning och toppstyrning. En partikarriär innefattar en dressyr i lydnad. (jfr nu senast Kasselstrand!)

Vad kan göras?

Pålsson efterlyser en ny demokratiutredning, där endast icke-partipolitiker ska ingå (hon har rapporterat inifrån moderaterna, men i huvudsak går det ju till på samma sätt inom alla riksdagspartier).

Vem skulle leda en sådan utredning? Jag kan se flera tänkbara namn:
  Inga-Britt Ahlenius
•  Tanja Bergkvist
•  Anne-Marie Pålsson själv.

Pålsson ger själv en del konkreta reformförslag. Ur hennes bok:

”Mina invändningar mot den rådande ordningen handlar främst om bristen på inflytande och bristen på kontroll. De förslag jag i det följande skissar på för att komma tillrätta med problemen gäller förändringar på flera olika plan: de enskilda partiernas funktionssätt, riksdagsgruppernas arbetssätt och den övergripande konstitutionella ramen. Gemensamt för dem är att de förskjuter den politiska makten från partieliterna till väljarna.”

”Sedan jag engagerade mig politiskt har jag slutat tro på maktens godhet. Makten är brutal, skoningslös och kräver total underkastelse. Och all makt korrumperar. Därför behövs en balans av olika maktcentra – ty bara makt kan makt bekämpa. Bara så kan den politiska makten tyglas.

Maktdelning behövs för att minska sannolikheten för maktmissbruk.”

Några AMP-förslag:

• statligt partistöd ska gå till de lokala partiorganisationerna, som sedan kan avgöra vad som ska slussas vidare och vart.

• öppen redovisning av partiernas ekonomi

• partimedlemmarna ska själva och direkt, genom omröstningar kunna fastställa hur högt olika kandidater ska hamna på valsedlarna

• riksdagsgrupperna ska utgöra en egen juridisk person och författningsregleras.

• det ekonomiska stödet till riksdagsarbetet ska utbetalas direkt till ledamöterna.

• riksdagsgruppernas ledare ska väljas av riksdagsgruppen i en sluten votering. Gruppledaren ska vara riksdagsledamot.

• votering ska vara den normala beslutsmetoden

• transparens vid utnämningar, dvs utannonseringar med kravspecifikation.

• ta bort enskild ledamots rätt att väcka motion under den allmänna motionstiden (vilket nu ger överbelastning och är ineffektivt).

.•  ett revisionsutskott för granskning av regeringens arbete.

• avskaffa EU-nämnden, låt riksdagens fackutskott granska EU-förslag

•  mer personval, genom majoritetsval i enmansvalkretsar

• förstärkt lagråd

• återinför tvåkammarsystem

• rätt till medborgarinitiativ för folkomröstningar på nationell nivå

• presidentstyre istället för parlamentarism

• begränsning av hur många perioder som president/statsminister får sitta.

Låt mig avslutningsvis tillfoga några egna förslag:

STVSingle Transferable Vote – rätt till andrahandsval på partier, kombinerat med höjd riksdagsspärr

• en gemensam valsedel för samtliga kandiderande partier

• hårdare straff och striktare rättstillämpning beträffande organiserat sabotage av politiska torgmöten

• krav på SVT och SR att ge egen programtid åt kandiderande partier

• minska antalet riksdagsledamöter

• kommunalval andra år än riksdagsvalen

• begränsa antalet riksdagsperioder i i följd var en ledamot till två (8 år)

• delegera besluten om riksdagsledamöters förmåner till en instans utanför riksdagen.

Nytt folk


Ur slutordet i vitboken:

”Felet ligger hos oss svenskar, som inte är tillräckligt öppna, varma och välkomnande. Vi håller inte måttet. Om DDR-diktaturen i det forna Östtyskland raljerades om att ledarna måste ‘välja sig ett nytt folk’. I dagens Sverige stannar det inte vid ord och tankar:

Just detta är vad som pågår – vi svenskar håller verkligen på att bytas ut, genom det enorma inflödet och genom den höga nativiteten bland muslimer.

Det rör sig alltså om två parallellt pågående processer:

1. Nedmonteringen av välfärdssamhället, med dess demokrati, fysiska trygghet och ekonomiska standard.

2. Utbytet av det svenska folket.”

Från Snaphanen den 18/ -12:

”Nu när Gunnar Sandelin avslöjat att Sverige, enligt Migrationsverkets kryptiska prognos, kommer ta emot 174.500 asyl- och anhöriginvandrare åren 2012 och 2013, och det rapporterats att fördämningsluckorna precis öppnats för alla syrier, så tänkte jag att det skulle vara intressant att lyfta fram en rapport från Regeringens globaliseringsråd, 2008. Enligt min mening säger den mycket om planen för Sverige, som gemene svensk nog är helt omedveten om. Avgör för er själva, efter att ha läst citaten från denna pdf från Regeringens hemsida:

Ur 2.4.4, “Vad vill framtidens befolkning?”:

    “Vi tar ofta för givet att samhället och befolkningen kommer att se ungefär likadant ut om 50 år som det gör nu. Så är det givetvis inte. 1950-talets Sverige hade en mycket annorlunda befolkning jämfört med dagens (…) Befolkningen var etniskt mer homogen och i mycket högre grad boende på landsbygden.
 
    Det är givetvis inte självklart att dagens befolkning förutsättningslöst skulle ha röstat på samma sätt. På samma sätt kan vi inte veta vad befolkningen om 50 år vill ha och prioriterar. Vi vet inte ens med någon större säkerhet vilket ursprung denna befolkning kommer att ha, hur gammal eller ung den kommer att vara. Det kan t o m vara så att denna befolkning har en annorlunda nationell identitet, kanske inte längre uppfattar sig som svenskar i första hand utan mera som européer.”

Hur uppfattar pk-iterna vad de gör? Hur ser de på konsekvenserna av den förda invandringspolitiken?

I princip finns tre-fyra olika förhållningssätt:

1. invandringens syfte är att hjälpa förföljda och nödlidande. Politiken leder till problem – men

a) dessa får vi ta, för det högre målet av solidaritet.

b) dessa kan lösas, genom rätt satsningar av ekonomiska resurser och opinionsbearbetning.

2. Invandringen är bra för Sverige, som helhet är den ekonomiskt och kulturellt välgörande för vårt samhälle. Politiken bedrivs för svenskarnas skull.

3. Det handlar om ett projekt – det mångkulturella. Invandringens huvudsyfte är att byta ut det svenska folket, att genomföra en etnisk rensning.

Fakta talar nu alltmer för alternativ 3, genom karaktären och omfattningen av den invandring som pågår.  Trots mångåriga erfarenheter som visar att somalier är den mest svårintegrerade av alla invandrargrupper låter man just denna grupp alltmer dominera invandringen till Sverige. Är detta ett utslag av rasism? Importeras dessa människor just pga sin svarta hudfärg?

Långsökt? Nej, kanske inte!

Klart är nämligen vad som är fel hudfärg och fel etnicitet, om man vill få PUT i Sverige (annars så generöst behandlat).

Fria Tider den 28/10 -12:

Svenskar ville flytta till Sverige – fick avslag direkt

År 1781 tvångsförflyttades 1 159 svenska bönder från Dagö i dagens Estland till Ukraina. För några år sedan ansökte några ättlingar till dessa – som fortfarande är svenskar – om att få bosätta sig i Sverige. Men då blev det avslag direkt.

Det var en svensk familj från Gammalsvenskby, Ukraina, som för några år sedan ansökte om tillstånd för att på ålderns höst få bosätta sig i Sverige. Familjen härstammade från den estlandssvenska populationen i byn, som fortfarande talar svenska som modersmål.

Men Migrationsverket avslog deras ansökan, skriver journalisten Kjell Albin Abrahamson i Länstidningen i Östersund. Han har nyligen besökt Ukraina och den svenska byn, där skriande fattigdom ännu råder.

‘Kanske borde svenskbyborna i stället ha varit analfabeter från Somalia’, konstaterar Kjell Albin Abrahamson i en för svensk vänsterpress mycket ovanlig reflektion.”

Ett motsvarande fall är Åke Gunnar Sundman från Argentina:

Prognosen för en lyckad assimilering av såväl svenskbyborna som  Åke Gunnar Sundman bör rimligen kunna bedömas som ovanligt goda.

Är det just vad som är problemet?


I övrigt betraktas vi svenskar som helt utbytbara. I PK-perspektiv förekommer ingen invandring alls till Sverige, om lika många svenskar lämnar landet som det invandrar afrikaner. Den grundsynen hyses inom 7-klövern, i denna riksdagsdebatt företrädd av en s-kvinna (se 2 minuter in på filmen):